Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment


Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Odpowiedź na oświadczenie wicemarszałka Tadeusza Rzemykowskiego, złożone do protokołu 8. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11), przekazał Minister Obrony Narodowej:

Warszawa, 1998.03.31.

Pan Tadeusz Rzemykowski
Wicemarszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie Pana Marszałka, złożone do protokołu 8. Posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 20 lutego br., w sprawie przyszłości garnizonu Piła, proszę przyjąć następujące wyjaśnienia.

Niech mi wolno będzie poinformować Pana Marszałka, iż zgodnie z przyjętymi w 1997 r. przez Radę Ministrów "Założeniami rządowego programu modernizacji Sił Zbrojnych RP na lata 1998-2012" w wojsku zostaną wprowadzone istotne zmiany organizacyjne.

Będą one polegały m.in. na zmniejszeniu liczebności sił zbrojnych oraz rezygnacji z użytkowania znacznej części obecnie wykorzystywanego zasobu nieruchomości. Zrealizowanie tych zamierzeń pozwoli na przeznaczenie większych środków finansowych na zakupy nowoczesnej techniki wojskowej i intensyfikację szkolenia. Znacząca poprawa jakości sił zbrojnych, w tym dostosowanie do standardów obowiązujących w armiach zachodnioeuropejskich jest szczególnie istotna ze względu na bliską perspektywę naszego członkostwa w Sojuszu Północnoatlantyckim.

Przeobrażenia, które nastąpią obejmą zarówno dyslokację, jak i rozformowanie niektórych jednostek oraz likwidację szeregu garnizonów. Decyzje takie należą do bardzo trudnych i bolesnych, zarówno dla wojska, jak i lokalnych społeczności. Dlatego też poprzedzone zostaną głębokimi analizami, w których uwzględniono nie tylko wymogi operacyjne, w tym m.in. wynikające z integracji z NATO, ale również ocenę zagrożeń klęskami żywiołowymi i awariami przemysłowymi, aspekty ekonomiczne, społeczne, wymogi ochrony środowiska itp. Na ich podstawie wytypowano kilkadziesiąt garnizonów przewidzianych do likwidacji.

Pragnę powiadomić Pana Marszałka, że w tej grupie nie ma garnizonu Piła. Planowane w nim są jednak zmiany organizacyjne.

Z uwagi na potrzebę skorygowania organizacji i rozmieszczenia jednostek lotniczych zdecydowano rozformować 2 Dywizję Lotnictwa Myśliwsko-Bombowego wraz z jednostkami zabezpieczenia i sformować w jej miejsce 12 Bazę Lotniczą.

Decyzja o zmniejszeniu lotniczej części garnizonu Piła wynikała również z konieczności uwzględnienia licznych postulatów społeczeństwa odnośnie zmniejszenia uciążliwości związanych z eksploatacją samolotów odrzutowych.

Ponadto w ramach zaplanowanych zmian przewiduje się przeformowanie Centrum Szkolenia Czołgowo-Samochodowego na Centrum Szkolenia Logistycznego i zwiększenie liczby szkolonych w nim żołnierzy.

Niech mi wolno będzie zaznaczyć, iż o planowanych przedsięwzięciach Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego poinformował wojewodę pilskiego - Pana Ireneusza Michalaka pismem z dnia 5 lutego 1998 r.

Przekazując powyższe wyjaśnienia pragnę wyrazić nadzieję, że przyjmie je Pan Marszałek ze zrozumieniem, a zmiany organizacyjne, które nastąpią w garnizonie pilskim, nie będą stanowić bariery dla rozwoju miasta.

Jednocześnie dziękuję za troskę o sprawy obronności i liczę na dalszą owocną współpracę w tym zakresie.

Z wyrazami szacunku
Janusz Onyszkiewicz

* * *

Minister Transportu i Gospodarki Morskiej przekazał odpowiedź na oświadczenie senatora Kazimierza Drożdża, wygłoszone podczas 7. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 8):

Warszawa 1998.04.02

Pani
prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z oświadczeniem Pana Kazimierza Drożdża Senatora Rzeczypospolitej Polskiej przesłanym pismem nr AG/043/14/98/IV z dnia 20 marca 1998 r. w sprawie utworzenia oddziału terenowego wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w Kłodzku, uprzejmie informuje co następuje:

 1. w celu poprawy stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego w kraju, którego poziom kwalifikował Polskę do grupy państw o największym stopniu ryzyka w tej dziedzinie - Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej podjęło szereg działań skierowanych m.in. na stworzenie lepszego systemu oceny kwalifikacji kandydatów na kierowców,
 2. przyjmując założenie, że kwalifikacje kandydatów na kierowców powinny być sprawdzane w warunkach zbliżonych do maksymalnych, prowadzono zasadę przeprowadzania egzaminów państwowych w dużych aglomeracjach miejskich oraz określono nowy program egzaminacyjny. Program ten zawierający zadania i kryteria ich oceny może być realizowany wyłącznie wtedy, gdy przejazd w czasie co najmniej 30 minut odbywa się po trasie zawierającej wszystkie określone przepisami elementy układu komunikacyjnego tzn. różne rodzaje dróg i różne typy skrzyżowań oraz odpowiednie warunki ruchu pojazdów i pieszych. Założeniem jest również, aby egzamin odbywał się w zbliżonych dla całego kraju warunkach, celem zachowania obiektywizmu przy ocenie kwalifikacji kandydatów na kierowców,
 3. przedstawione w pkt 2 założenia spełniają miasta wojewódzkie oraz miasta o liczbie co najmniej 100 000 mieszkańców. Kryteria te zostały w pełni poparte przez wszystkie jednostki biorące udział w procesie uzgodnień międzyresortowych oraz podczas prac legislacyjnych w parlamencie,
 4. tam, gdzie w przeszłości wyznaczono ośrodek egzaminowania w terenie nie było możliwe sprawowanie przez wojewodę skutecznego nadzoru i występowały negatywne zjawiska polegające na:
  - złym przygotowaniu ośrodka egzaminowania do sprawowanej funkcji lub ich działania wbrew obowiązującym prz
  episom,
  - uzyskiwaniu uprawnień do kierowania pojazdami przez osoby, których kwalifikacje zostały sprawdzone w bardzo ograniczonym zakresie,
  - zwiększonym napływem do nich osób zamieszkałych w mieście wojewódzkim lub z innych województw, gdzie prawidłowo w
  yznaczono ośrodek egzaminowania,
 5. negatywne zjawiska, o których mowa w pkt 4 stwierdzono również w filiach ośrodka egzaminowania w Kłodzku i Świdnicy. Potwierdziła to kontrola pracowników Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej przeprowadzona w tych filiach w dniu 11 i 13 kwietnia 1994 r., z której sporządzono protokół nr 2/94. Wobec powyższego Minister Transportu i Gospodarki Morskiej w piśmie nr TS-2A-8293/42/94 z dnia 22 kwietnia 1994 r. skierowanym do Pana Henryka Gołębiewskiego ówczesnego Wojewody Wałbrzyskiego zaproponował zlikwidowanie filii ośrodka egzaminowania w Świdnicy i Kłodzku, których powołanie nastąpiło wbrew przyjętym ustaleniom i określonych prawem wymogów, jak również nie znajduje uzasadnienia, przy tak niewielkiej liczbie osób egzaminowanych. W związku z tym Pan Wojewoda Wałbrzyski w piśmie nr IT/VII/6632/21/94 z dnia 30 maja 1994 r. przesłanym do Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej poinformował o likwidacji ostatecznym rozliczeniu działalności filii ośrodka egzaminowania w Świdnicy z dniem 30 listopada 1994 r. oraz o tylko czasowym utrzymaniu filii w Kłodzku. Tymczasem okazuje się, że filia w Kłodzku funkcjonuje nadal,
 6. argument uciążliwości związanych z dojazdem do wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego nie może wpływać na ograniczenie możliwości właściwego sprawdzania kwalifikacji kandydatów na kierowców, gdyż skutki społeczno-ekonomiczne dopuszczania do ruchu osób nie posiadających dostatecznych umiejętności mogą znacznie przewyższać koszty dojazdu i już stanowią znaczne obciążenie budżetu Państwa,
 7. obawy dotyczące drastycznego wzrostu kosztów szkolenia wynikającego z konieczności odbywania jazd szkoleniowych do miejscowości, w których zlokalizowane będą wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego nie są uzasadnione, ponieważ istnieje wymóg przeprowadzania przez jednostki szkolące kandydatów na kierowców jazd na drogach publicznych poza obszarem zabudowanym, a projektowane zmiany (prace legislacyjne już na ukończeniu) jeszcze w większym stopniu kładą nacisk na szkolenie poza obszarem zabudowanym, dodając obowiązek jazdy w sposób nieprzerwany na odcinku co najmniej 50 km.

Pragnę nadmienić, że osoby ubiegające się o uprawnienia do kierowania pojazdem w zasadzie raz w swoim życiu zdają egzamin państwowy i zapewnienie właściwej oceny ich kwalifikacji leży w interesie całego społeczeństwa.

Wobec powyższego nie znajduje uzasadnienie, aby dokonać nowelizacji art. 109 ust. 3 ustawy - Prawo o ruchu drogowym, umożliwiając w kilku wybranych rejonach w kraju łatwiejsze uzyskiwanie uprawnień do kierowania pojazdami.

Z poważaniem

z up. Ministra

Bogdan Frąckowiak

Podsekretarz Stanu

* * *

Minister Pracy i Polityki Socjalnej przesłał wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Krzysztofa Lipca, złożonym na 8. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, dnia 06.04.1998 r.

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

W związku z przekazanym przy piśmie z dnia 26 marca 1998 r., znak: AG/043/19/98/IV oświadczeniem Pana Senatora Krzysztofa Lipca w sprawie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, uprzejmie informuję, co następuje:

W dniu 24 marca 1998 r. Rada Ministrów przyjęła i przekazała do Sejmu RP projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, przewidujący szereg korzystnych zmian odnoszących się do bezrobotnych, między innymi:

 1. zaliczanie do okresu, od którego zależy wysokość i okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych oraz prawo do zasiłku przedemerytalnego:
  - okresu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego młodocianych pracowników oraz
  - okresu zatrudnienia za granicą osoby, która przesiedliła się do kraju na warunkach repatriacji.
 2. możliwość ustalenia przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, wyższej wysokości świadczenia przedemerytalnego (do 95% kwoty emerytury) oraz krótszego okresu wymaganego do nabycia prawa do tego świadczenia, dla osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy z podmiotów i sektorów gospodarki narodowej objętych programami restrukturyzacyjnymi przyjętymi przez Radę Ministrów,
 3. korzystniejszych zasad przyznawania stypendium absolwentom skierowanym na szkolenie, lub staż u pracodawcy,
 4. możliwość finansowania z Funduszu Pracy przez rejonowy urząd pracy kosztów szkolenia osób pobierających gwarantowany zasiłek okresowy z pomocy społecznej,
 5. możliwość umarzania przez rejonowe urzędy pracy pożyczek udzielonych z Funduszu Pracy,
 6. możliwość odraczania, rozłożenia na raty lub odstąpienia odstąpienia od żądania zwrotu nienależnie pobranego zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego, świadczenia przedemerytalnego, dodatku szkoleniowego, stypendium.

Ostatecznie jednak decyzje co do zakresu tych zmian, zostaną podjęte przez Sejm i Senat RP, po uprzednim ich rozpatrzeniu i analizie przez odpowiednie Komisje

Odnosząc się do niektórych stwierdzeń i informacji zawartych w oświadczeniu pana Senatora Krzysztofa Lipca, uprzejmie informuję, że:

Takie przypadki stwierdzono także na terenie działania Rejonowego Urzędu Pracy w Starachowicach, z czego 13 dotyczyło osób pobierających zasiłki przedemerytalne. Stanowiło to naruszenie przepisów ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu. Stosownie do art. 26 ustawy, bezrobotny (osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne) jest zobowiązany zawiadomić w ciągu 5 dni rejonowy urząd pracy o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz o zaistnieniu innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego albo utratę prawa do zasiłku. Zgodnie z przepisami ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, obowiązującymi do 30 czerwca 1997 r. bezrobotni mogli pobierać zasiłek i jednocześnie uzyskiwać wynagrodzenie w wysokości nie przekraczającej połowy najniższego wynagrodzenia z tytułu podjęcia, po 30 dniach od dnia rejestracji, zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej. Od lipca 1997 r. nie mogą równocześnie pobierać zasiłku i osiągać wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, bez względu na wysokość osiąganego wynagrodzenia. Natomiast zgodnie z art. 37n ust. 2 ustawy, w przypadku podjęcia zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności przez osobę uprawnioną do zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, prawo do tego zasiłku lub świadczenia ulega zawieszeniu. Dlatego też, w stosunku do osób, które naruszyły obowiązujące przepisy, po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego, urzędy pracy obowiązane są do wydania decyzji o obowiązku zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.

Łączę wyrazy szacunku

Minister Pracy i POLITYKI SOCJALNEJ

Z upoważnienia

PODSEKRETARZ STANU

Piotr Kołodziejczyk

* * *

Minister Pracy i Polityki Socjalnej przesłał odpowiedź na oświadczenie senatora Henryka Stokłosy, wygłoszone na 9. posiedzeniu Senatu (" Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, dnia 06.04.1998 r.

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej
Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na Pani pismo z dnia 27 marca br. nr AG/043/31/98/IV, przy którym przesłany był tekst oświadczenia - złożonego przez Senatora Henryka Stokłosę w dniu 19 marca br. w sprawie wysokości środków przeznaczonych na działania osłonowe z tytułu uwolnienia cen energii uprzejmie informuję, iż w przyjętej na 1998 srok ustawie budżetowej (Dz.U. Nr 28, poz. 156) w rezerwach celowych zaplanowane są na ten cel następujące dodatkowe środki, których wojewodowie na etapie prac planistycznych nie mogli uwzględnić w swoich budżetach:

Jednak głównym instrumentem ochrony ludności przed skutkami uwolnienia cen energii cieplnej są dodatki mieszkaniowe.

W 1998 r. środki na dodatki mieszkaniowe zaplanowane są na poziomie 497,3 mln zł, co stanowi wzrost o 47% w stosunku do zrealizowanych wydatków w 1997 roku.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż na wniosek Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, Minister Finansów decyzją z dnia 26.01.br. nr GN7/8-/98GK uruchomił pierwszą część rezerwy celowej w wysokości 94 374,3 tys zł przeznaczonej na dodatki mieszkaniowe na pierwszy kwartał bieżącego roku. W ramach tej kwoty województwo pilskie otrzymało 1 550 tys zł.

Następna część środków tej rezerwy na drugi kwartał będzie uruchomiona w kwietniu br., po otrzymaniu z urzędów wojewódzkich informacji o niezbędnych środkach na dodatki mieszkaniowe. Podziału środków na poszczególne gminy dokonują urzędy wojewódzkie.

Decyzją Ministra Finansów nr FS 10-453-25/98 z dnia 27 stycznia 1998 roku została uruchomiona część rezerwy celowej w wysokości 12 mln zł przeznaczonej na sfinansowanie specjalnych zasiłków okresowych dla osób i rodzin, w związku z realizacją programu uwalniania cen nośników energii.

Z kwoty tej województwo pilskie otrzymało 215,2 tys zł.

Wg informacji uzyskanych z wojewódzkich zespołów pomocy społecznej w okresie pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku, pierwsza część uruchomionej rezerwy celowej wykorzystana została w skali kraju w 14%, a w województwie pilskim w 3%

Wniosek o uruchomienie pozostałej części rezerwy celowej tj. 58 mln zł został skierowany do Ministra Finansów w dniu 17 marca br. (nr DPS-IV-074-5/98). Dla województwa pilskiego na działania osłonowe z tytułu uwolnienia cen energii zaproponowana jest kwota 655,8 tys zł.

W dniu 4 marca br. skierowany został do Ministerstwa Finansów wniosek (nr DPS-IV-074-5/98) o uruchomienie rezerwy celowej w pełnej wysokości tj .69 395 tys zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie zadań własnych gmin w zakresie dożywiania uczniów w szkołach.

W ramach tej kwoty dla województwa pilskiego zaproponowana jest kwota 848 350 zł.

Z uwagi jednak na ograniczone możliwości budżetu państwa Ministerstwo Finansów rezerwę tę uruchomi prawdopodobnie w dwóch transzach.

Tak więc, jeśli Minister Finansów przychyli się do naszego wniosku, aby uruchomić przynajmniej 70% rezerwy celowej przeznaczonej na dożywianie uczniów, wówczas województwo pilskie otrzyma w pierwszej transzy kwotę 593 845 zł. Pozostała część tej rezerwy będzie przekazana do województw w miesiącu sierpniu.

Jednocześnie pragnę nadmienić, iż podziału środków na poszczególne gminy dokonuje, z upoważnienia Wojewody - Wojewódzki Zespół Pomocy Społecznej.

W roku bieżącym w ustawie budżetowej w części 09 - Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej - zaplanowane są środki na realizację programu osłonowo-aktywizującego dla byłych pracowników PGR-ów. W tym roku planowana jest kontynuacja tego programu, którym objęte jest również województwo pilskie.

Decyzje dotyczące podziału środków, w oparciu o analizę wniosków będą rozpatrywane komisyjnie w maju br.

Problemy strukturalnego bezrobocia są przez Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej szczególnie traktowane poprzez system działań określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 1994 roku o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu (Dz.U. z 1997 r. Nr 25 poz. 128 z późn.zm.) oraz w rozporządzeniach wykonawczych tej ustawy.

W rejonach o wysokiej stopie bezrobocia, (do których należy także gmina i miasto Okonek) mogą być stosowane szczególne instrumenty ekonomiczno-finansowe i inne preferencje wynikające z wyżej wymienionej ustawy - mające na celu ograniczanie negatywnych skutków bezrobocia do których należą m.in.

Ponadto lokalne władze i organizacje społeczne mogą wystąpić do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy z wnioskiem o wyrażenie zgody na realizacją i finansowanie programu specjalnego, obejmującego osoby zakwalifikowane do grup ryzyka jak np.:

- bezrobotni ponad 12 miesięcy,

- samotnie wychowujące dzieci,

- osoby bez zawodu lub o niskich kwalifikacjach zawodowych,

- bezrobotni, którzy utracili pracę w wyniku likwidacji państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej,

- absolwenci i inni wymienieni w § 1 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 roku w sprawie programów specjalnych przeciwdziałania bezrobociu (Dz.U. nr 134, poz. 661 z dnia 28 listopada 1995 r.).

Uprzejmie informuję, że w bieżącym roku województwo pilskie otrzymało na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu ogółem 18 800 tys zł, na liczbę 27 376 zarejestrowanych bezrobotnych (według stanu na styczeń 1998 roku), co stanowi 686,7 zł na 1 osobę, podczas gdy średnio w kraju kwota ta wynosi 555,9 zł.

Z kontaktów z władzami i środowiskiem działaczy gminy i miasta Okonek wiemy, że jest to bardzo aktywne społecznie środowisko, które potrafi wiele spraw rozwiązać poprzez własną inicjatywę. Możemy zatem udzielić rady, aby opierając się na istniejących możliwościach prawnych i finansowych, wspólnie z organami zatrudnienia na szczeblu lokalnym i wojewódzkim podjęte zostały działania zmierzające do stworzenia programu przeciwdziałania negatywnym skutkom bezrobocia strukturalnego, który byłby konsekwentnie realizowany.

Ministerstwo ze swej strony zwróci uwagę Wojewódzkiemu Urzędowi Pracy w Pile, na sygnalizowane nam problemy gminy i miasta Okonek

Na najbliższym posiedzeniu Komitetu Społecznego Rady Ministrów rozpatrzony zostanie projekt ustawy o zmianie ustawy o zatrudnieniu i przeciwdziałaniu bezrobociu, idący w kierunku zliberalizowania niektórych jej artykułów.

Jednocześnie pragnę poinformować Panią Marszałek, iż w sprawie środków finansowych przyznanych dla miasta i gminy Okonek na realizację programu osłonowego, z tytułu uwolnienia cen energii pisma podobnej treści były wysłane do Wicemarszałka Senatu RP - Tadeusza Rzemykowskiego (16.III.br.), Marszałka Sejmu RP - Macieja Płażyńskiego (24.III.br.), Przewodniczącego Rady Miejskiej w Okonku - Romualda Duszary (31.III.br.) oraz Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów - P. Krzysztofa Gołaszewskiego.

Z poważaniem

Longin Komołowski

* * *

Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przesłał odpowiedź na oświadczenie senatora Janusza Bielawskiego, złożone podczas 8. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, dnia 07.04.1998 r.

Szanowna Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu

Szanowna Pani Marszałek!

W odpowiedzi na list Pani z dnia 25 marca br. dotyczący oświadczenia złożonego przez senatora Janusza Bielawskiego na posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 1998 roku w sprawie "kampanii informacyjnej" mass mediów o implantach kręgosłupowych systemu DERO produkowanych przez firmę LfC z Zielonej Góry, uprzejmie informuję o podjętych działaniach.

Wystąpiłem do wszystkich placówek ochrony zdrowia o przeprowadzenie badań retrospektywnych obejmujących wszystkich chorych operowanych w ostatnich dziesięciu latach. Powołałem specjalną komisję, która dokona m.in. analizy materiału sprawozdawczego z uwzględnieniem rozpoznania, typu implantu i producenta oraz przedłoży opinię.

Wystąpiłem do Przewodniczącego Krajowego Zespołu Konsultanta Medycznego w dziedzinie ortopedii i traumatologii oraz przewodniczącego Sekcji Spondyloortopedii Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego o przedłożenie programu okresowych szkoleń dla przedstawicieli ośrodków, w których dokonuje się wszczepień implantów kręgosłupowych. Poprosiłem także o dokonanie analiz w zakresie właściwego stosowania systemów kręgosłupowych jak i technik zabiegowych z wykorzystaniem instrumentarium technicznego.

W odniesieniu do przypadków z powikłaniami każdorazowo wypełniana będzie Karta Usuniętego Implantu. Jeżeli implant był poddany badaniom metalurgiczno-wytrzymałościowym to nadesłane zostaną kopie opinii technicznych.

Zobowiązałem Państwowy Nadzór Farmaceutyczny do zaostrzenia kontroli i nadzoru nad warunkami wytwarzania i obrotem implantów kręgosłupowych.

Po przedłożeniu przez ww. komisję analizy nadesłanego materiału i oceny zjawiska będącego przedmiotem oświadczenia Pana Senatora poinformuję Panią Marszałek o swoich ustaleniach i decyzjach.

Łączę wyrazy szacunku

Wojciech Maksymowicz

* * *

Minister Finansów przesłał wyjaśnienie w związku z oświadczeniem senatora Janusza Bielawskiego, wygłoszonym na 8. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Warszawa, 1998.04.08

Pani
Prof. dr hab. Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

Nawiązując do oświadczenia Pana senatora Janusza Bielawskiego złożonego na 8 posiedzeniu Senatu w dniu 19 marca 1998 r., a dotyczącego m.in. uwolnienia cen leków w 1999 r. uprzejmie wyjaśniam, co następuje:

W listopadzie 1994 r. został przyjęty przez Radę Ministrów "Program działań dla restrukturyzacji polskiego przemysłu farmaceutycznego". Zakładał on m.in. odejście od ustalania cen urzędowych na leki refundowane produkcji krajowej.

Generalną przeszkodą w zrealizowaniu tego postanowienia jest ścisła korelacja między wzrostem cen leków krajowych po ich uwolnieniu i wzrostem wydatków budżetu na ich refundację.

Stąd przy ocenie realizacji tego "Programu..." we wrześniu 1996 r. Rada Ministrów, nie podjęła decyzji w kwestii dotyczącej cen leków i dopłat do leków, zobowiązując jednocześnie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej do przedstawienia, w porozumieniu z Ministrem Finansów i Ministrem Przemysłu i Handlu, propozycji zmiany systemu odpłatności za leki, idącej w kierunku uwolnienia cen leków, przy jednoczesnym zapewnieniu kontroli wydatków budżetu państwa na dopłaty do leków.

Konieczne są działania, które pozwoliłyby w obecnym systemie finansowania dopłat do leków, na uniezależnienie wzrostu wydatków na refundację od wzrostu cen leków, a przynajmniej pozwoliłyby na stworzenie mechanizmów zapewniających prognozowanie tych wydatków i kontrolę ich wykonania w warunkach cen wolnych.

Powyższe zalecenia Rady Ministrów do dziś nie zostały wykonane.

W tym kontekście, w chwili obecnej, odejście od ustalania cen urzędowych na leki produkcji krajowej w 1999 r. jest nadal sprawą otwartą.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA FINANSOW

PODSEKRETARZ STANU

Rafał Zagórny

* * *

Minister Finansów, w odpowiedzi na oświadczenie senatora Jerzego Suchańskiego, złożone podczas 8. posiedzenia Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11), przesłał następującą informację:

Warszawa, 1998.04.09

Pani
Alicja Grześkowiak
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek

W związku z przesłaniem przez Panią Marszałek, przy piśmie z dnia 25 marca 1998 r. znak: AG/043/17/98/IV, oświadczenia Pana senatora Jerzego Suchańskiego, w sprawie dotacji do centralnego ogrzewania dla Zakładu Komunalnego - Wielobranżowego przy Urzędzie Miasta i Gminy w Działoszycach, pragnę poinformować Panią Marszałek co następuje:

Z dniem 5 grudnia 1997 r. weszła w życie ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne, zgodnie z którą ceny wszystkich nośników energii ustalać będą sami dostawcy na podstawie ponoszonych kosztów. Ich wysokość weryfikowana będzie bądź przez wolny rynek, bądź też, w przypadku zmonopolizowania rynku, przez specjalnie powołany Urząd Regulacji Energetyki.

W myśl postanowień art. 69 ust. 1 Prawa energetycznego Minister Finansów zachowuje prawo maksymalnie przez okres 24 miesięcy do ustalania taryf energetycznych. Aby nie kumulować w czasie uwolnienia cen wszystkich nośników energii zasadne było stopniowe odchodzenie od ustalania cen urzędowych na poszczególne nośniki energii. Zadecydowano, że w pierwszej kolejności nastąpi odstąpienie przez Ministra Finansów od ustalania cen urzędowych energii cieplnej dostarczanej do mieszkań na cele bytowe, mając jednocześnie na uwadze, iż istnieją prawnie umocowane instrumenty ochrony najuboższych warstw społeczeństwa.

Ministerstwo Finansów od lat wskazywało na konieczność likwidacji dotacji do cen ciepła, co oznaczało zniesienie kategorii cen urzędowych na ten nośnik energii. Dotychczas w przypadku gdy ceny umowne ciepła były wyższe od cen urzędowych pobieranych od użytkowników mieszkań różnica pokrywana była dotacjami. Dotacje nie motywowały ani dostawców do obniżania kosztów dostawy energii cieplnej (a co zatem idzie również cen), ani odbiorców do oszczędzania tej energii. Ponadto z dotacji korzystały wszystkie gospodarstwa domowe zarówno te o najniższych jak i najwyższych dochodach.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r. w sprawie ustalenia taryf dla ciepła (Dz.U. Nr 143, poz. 959 I Nr 162, poz. 1121), w okresie od 1 stycznia 1998 r. do marca 1998 r. ceny ciepła mogły być podwyższone o wskaźnik 1,08. Wskaźnik ten odniósł się do cen ostatnio stosowanych i nie zmieniał dotychczas stosowanych systemów taryfowych.

Z przesłanego oświadczenia Pana Senatora wynika, iż koszt ogrzania 1 m2 powierzchni mieszkania, wg kalkulacji Zakładu Komunalnego w Działoszycach, wynosi 4,20 zł, a pobierana opłata od odbiorców wynosi 2,60 zł/1 m2 . Budżet gminy nie jest w stanie pokryć różnicy między ponoszonymi kosztami i opłatami pobieranymi od odbiorców i z tego względu Zakład zwrócił się do Ministra Finansów o przyznanie dotacji na pokrycie w/w różnicy.

Pragnę poinformować Panią Marszałek, iż biorąc pod uwagę, że zgodnie z § 3 ust. 5 w/w rozporządzenia Ministra Finansów możliwy do zastosowania poziom ceny w rozliczeniu z indywidualnymi odbiorcami energii w lokalach mieszkalnych w systemie ryczałtowym wynosi 3.68 zł/m2, Zakład mógł się zwrócić do Ministra Finansów o zawarcie porozumienia w sprawie podwyższenia cen ciepła stosowanych wobec odbiorców ponad wysokość ustalonego w rozporządzeniu maksymalnego wskaźnika wzrostu cen ciepła.

Możliwość zawierania porozumień między Ministrem Finansów i jednostkami gospodarczymi /sprzedawcami), wynikała z treści § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 listopada 1997 r.

Zakład, mimo, iż rozporządzenie dawało taką możliwość, nie wystąpił z wnioskiem o zawarcie porozumienia, nie wykorzystał tym samym szansy na podwyższenie cen do poziomu uzasadnionych kosztów, na zmniejszenie strat ponoszonych na sprzedaży energii cieplnej oraz na zmniejszenie obciążenia budżetu gminy.

Pragnę poinformować jednocześnie Panią Marszałek, iż w dniu 31 marca 1998 r. zostało podpisane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad weryfikowania kosztów i taryf dla ciepła, jakie mogą stanowić podstawę naliczania dotacji i trybu jej przyznawania, które zostało opublikowane w Dz.U. Nr 44, poz. 266. Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia organem właściwym do oceny wniosku o przyznanie dotacji pod względem formalno-merytorycznym jest właściwa terytorialnie Izba Skarbowa.

Z wyrazami szacunku

Z upoważnienia

MINISTRA FINANSÓW

PODSEKRETARZ STANU

Rafał Zagórny

* * *

Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej przesłał odpowiedź na oświadczenie złożone przez senatora Wiesława Pietrzaka na 8. posiedzeniu Senatu ("Diariusz Senatu RP" nr 11):

Szanowna Pani Marszałek,

Odpowiadając na oświadczenie Pana Senatora Wiesława Pietrzaka złożone podczas 8. posiedzenia Senatu RP w dniu 19 marca 1998 r. w sprawie finansowania placówek prowadzących działalność na rzecz osób z upośledzeniem umysłowym, a w szczególności jeśli chodzi o udzielenie pomocy finansowej na kontynuowanie działalności rehabilitacyjno-edukacyjnej oraz rehabilitacyjno-terapeutycznej w Dziennym Centrum Aktywności w Giżycku, uprzejmie informuję:

Od 1992 roku Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej wspiera dotacjami celowymi działalność Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, przekazując - w ramach dopłaty do kosztów rehabilitacji kompleksowej niepełnosprawnych, wczesnego wykrywania i rehabilitacji medycznej dzieci z upośledzeniem umysłowym - środki finansowe.

W bieżącym roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej dokonał już podziału środków przeznaczonych na dotacje celowe oraz finansowanie świadczeń medycznych realizowanych przez stowarzyszenia ochrony zdrowia.

W podziale znalazło się także Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym. Przyznano mu środki w wysokości 3.800.000,00 zł.

Kwota ta została przeznaczona na zakup świadczeń medycznych dla dzieci niepełnosprawnych w 77 ośrodkach prowadzonych przez Stowarzyszenie w tym 16 Dziennych Centrach Aktywności, które znalazły się na liście placówek wymienionych we wniosku o dofinansowanie ich działalności w roku 1998.

Jednocześnie pragnę wyjaśnić, że zarezerwowana przez MziOS kwota z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Stowarzyszenia jest jedynie dopłatą do działalności jego placówek. W kosztach ich utrzymania partycypuje także Ministerstwo Edukacji Narodowej. Stowarzyszenie otrzymało również środki pochodzące z Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych w niebagatelnej wysokości 7.680.000,00 zł, w ramach realizowanego rządowego "Programu na rzecz osób niepełnosprawnych i ich integracji ze społeczeństwem 1997 r.".

Na początku października 87 stowarzyszeń otrzymało I transzę dotacji w wysokości 3.840.000,00 zł, a obecnie po jej rozliczeniu otrzyma drugą w tej samej wysokości.

Zastanawiający i budzący zarazem nasz niepokój jest fakt, iż przy tak wysokich dotacjach pochodzących z różnych źródeł, nadal występują problemy z utrzymaniem placówek rehabilitacyjnych, powołanych i prowadzonych przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Z przykrością informujemy, że Ministerstwo Zdrowia i Opieki Społecznej w ramach bardzo ograniczonych środków finansowych, które posiada na wspieranie w 1998 r. działalności organizacji pozarządowych w zakresie ochrony zdrowia, nie jest w stanie wyasygnować wyższej kwoty na dofinansowanie działalności placówek powołanych i prowadzonych przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym.

Z poważaniem

Michał A. Kornatowski


Diariusz Senatu RP: spis treści, następny fragment, poprzedni fragment