Diariusz Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
Nr 5
5 stycznia 1998 r.

obejmuje okres od 16 do 31 grudnia 1997 r.

 

5. posiedzenie Senatu RP
Ustawa o zmianie ustawy o stosowaniu szczególnych rozwiązań w związku z likwidacją skutków powodzi, która miała miejsce w lipcu 1997 r.
Ustawa o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym
Ustawa o zmianie ustawy o cenach
Ustawa o waloryzacji niektórych emerytur i rent oraz o zmianie niektórych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy o restrukturyzacji finansowej jednostek górnictwa węgla kamiennego oraz o wprowadzeniu opłaty węglowej
Ustawa o zmianie ustawy - Kodeks celny
Ustawa zmieniająca ustawę o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Ustawa o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej
Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym
Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży
Ustawa o zmianie ustawy o kulturze fizycznej
Ustawa o zmianie ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks karny, ustawy - Przepisy wprowadzające Kodeks postępowania karnego, ustawy - Kodeks karny wykonawczy oraz niektórych innych ustaw
Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o lasach oraz o zmianie niektórych ustaw i ustawę o ochronie gruntów rolnych i leśnych
Uchwała w sprawie utworzenia Polskiej Grupy Unii Międzyparlamentarnej
Uchwała w sprawie zmiany Regulaminu Senatu
Zmiany w składzie komisji senackich
Oświadczenia

Posiedzenia Prezydium Senatu RP

Z prac komisji senackich
16 grudnia 1997 r.
17 grudnia 1997 r.
18 grudnia 1997 r.

Komunikaty

Odpowiedzi na oświadczenia senatorów

Uchwały Prezydium Senatu RP


WYKAZ NUMERÓW "DIARIUSZA"