Poprzednia część druku, następna część druku


II. Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu jako pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej powstała w miejsce Głównej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, postawionej w stan likwidacji z dniem 19 stycznia 1999 r., tj. z dniem wejścia w życie ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Na mocy tej ustawy prokuratorzy IPN zostali upoważnieni do prowadzenia całego postępowania przygotowawczego oraz wnoszenia aktów oskarżenia w sprawach zbrodni nazistowskich, komunistycznych, zbrodni wojennych oraz zbrodni przeciwko ludzkości. Prokuratorzy Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prowadzili postępowania "w sprawie" i przekazywali prokuratorom prokuratury powszechnej śledztwa do dalszego ich prowadzenia "przeciwko osobie", co znacznie wydłużało czas trwania postępowań przygotowawczych.

Pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej przejął od zlikwidowanej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu akta wszczętych i nie zakończonych 95 śledztw w sprawach zbrodni nazistowskich oraz 275 śledztw w sprawach zbrodni komunistycznych.

Faktyczną działalność Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu podjęła w sierpniu 2000 r. 7 sierpnia 2000 r. Premier Jerzy Buzek powołał, na wspólny wniosek Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej prof. Leona Kieresa oraz Ministra Sprawiedliwości-Prokuratora Generalnego Lecha Kaczyńskiego, Dyrektora Głównej Komisji ŚZpNP - Zastępcę Prokuratora Generalnego Witolda Kuleszę.

W chwili obecnej w pionie śledczym Instytutu Pamięci Narodowej zatrudnionych jest 76 prokuratorów. Prokuratorów IPN powołuje Prokurator Generalny na wniosek Prezesa IPN, po postępowaniu kwalifikacyjnym, któremu poddało się kilkuset prokuratorów.

Prowadzenie śledztw przez prokuratorów Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu wymaga stałego uzupełniania wiedzy historycznej, a także dodatkowych studiów z zakresu dogmatyki prawa karnego. Wynika to ze specyfiki tych śledztw oraz często z braku zarówno wypowiedzi doktryny, jak i orzecznictwa sądowego w sprawach stanowiących przedmiot śledztw. Przykładem mogą być śledztwa w sprawach zbrodni sądowych, dokonywanych przez stalinowskich sędziów i prokuratorów, które nie były w okresie powojennym przedmiotem wypowiedzi prawa karnego ani też orzecznictwa sądowego. W wypowiedziach publicystycznych natomiast odpowiedzialność sędziów i prokuratorów była kwestionowana co do zasady.

Specyfika pracy prokuratorów pionu śledczego IPN wynika także z konieczności dokonywania obszernych kwerend archiwalnych, ustalania i przesłuchiwania świadków, ze szczególnym uwzględnieniem ich wieku, życiowych doświadczeń i upływu czasu od zdarzeń, które są przedmiotem śledztwa.

Poniżej przedstawiono informacje statystyczne ilustrujące prace pionu śledczego IPN - KŚZpNP:

 

Oddziałowa

Komisja

Liczba śledztw prowadzonych ogółem

Zk

Zn

Zi

Liczba postępowań sprawdzających

Zk

Zn

Zi

Łącznie
p
ostępowań

Ko
łąc
znie

Przesłuchani świadkowie

BIAŁYSTOK

35

26

8

1

26

12

12

2

61

229

256

GDAŃSK

100

75

25

-

34

23

11

-

134

97

322

KATOWICE

65

42

21

2

14

10

3

1

79

406

402

KRAKÓW

63

52

10

1

25

14

11

-

88

100

235

LUBLIN

58

43

9

6

47

24

19

4

105

106

225

ŁÓDŹ

47

34

12

1

5

3

-

2

52

116

241

POZNAŃ

62

45

17

-

20

11

8

1

82

195

269

RZESZÓW

41

27

7

7

24

11

9

4

65

103

517

WARSZAWA

43

34

9

-

7

6

1

-

50

261

244

WROCŁAW

54

37

17

-

21

19

2

-

75

177

367

OGÓŁEM

568

415

135

18

223

133

76

14

791

1790

3078

Tabela nr 10. Informacja statystyczna z działalności z działalności Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu
(stan na dzień 30.06.2001 r.)

Objaśnienia: Zk - zbrodnie komunistyczne

Zn - zbrodnie nazistowskie

Zi - zbrodnie inne

Ko - korespondencja ogólna

 

 

Oddziałowa
Komisja

Wykaz spraw, które przekazano do sądu
z aktem oskarżenia

Wykaz spraw,
w których przedstawiono zarzut podejrzanemu

Lista osób
podejrzanych,
którym przedstawiono zarzuty

Wykaz spraw,
w których będzie przedstawiony
z
arzut podejrzanemu
w terminie do 31.07.2001 r.

BIAŁYSTOK

-

S 30/00/Zk

1

-

GDAŃSK

S 10/00/Zk

S 11/00/Zk

2

S 22/01/Zk

S 43/01/Zk

KATOWICE

-

S 14/00/Zk

1

S 2/00/Zk

KRAKÓW

-

S 18/00/Zk

1

-

LUBLIN

-

S 12/00/Zk

S 20/00/Zk

2

S 4/01/Zk

S 12/01/Zk

S 21/01/Zk

ŁÓDŹ

-

S 16/00/Zk

S 15/01/Zk

S 26/01/Zk

3

-

POZNAŃ

S 1/00/Zn

-

1

-

RZESZÓW

-

S 15/00/Zk

S 11/00/Zk

3

S 8/00/Zk

S 28/01/Zk

WARSZAWA

-

S 25/01/Zk

S 29/01/Zk

S 28/01/Zk

7

-

WROCŁAW

-

S 4/00/Zk

S 5/00/Zk

2

S 6/00/Zk

S 7/01/Zk

S 4/01/Zk

S 12/00/Zk

R A Z E M

2

16

23

12

Tabela nr 11. Specyfikacja wykazu spraw prowadzonych przez Oddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

1. Prokuratorzy Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Minister Sprawiedliwości-Prokurator Generalny RP Lech Kaczyński powołał - na wniosek Prezesa IPN prof. Leona Kieresa - w okresie od 1 sierpnia 2000 r. do 30 czerwca 2001 r. trzech prokuratorów Głównej Komisji i 73 prokuratorów Oddziałowych Komisji:

z dniem 1 sierpnia 2000 r. - 14 prokuratorów;

z dniem 4 sierpnia 2000 r. - 2 prokuratorów;

z dniem 16 sierpnia 2000 r. - 1 prokuratora;

z dniem 19 września 2000 r. - 19 prokuratorów;

z dniem 29 listopada 2000 r. - 20 prokuratorów;

z dniem 5 grudnia 2000 r. - 1 prokuratora;

z dniem 1 stycznia 2001 r. - 2 prokuratorów;

z dniem 16 stycznia 2001 r. - 1 prokuratora;

z dniem 1 marca 2001 r. - 1 prokuratora;

z dniem 27 marca 2001 r. - 7 prokuratorów;

z dniem 2 kwietnia 2001 r. - 1 prokuratora;

z dniem 22 maja 2001 r. - 4 prokuratorów.

Spośród prokuratorów powołanych do Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

w Białymstoku - pracuje 5 prokuratorów;

w Gdańsku - pracuje 11 prokuratorów;

w Katowicach - pracuje 6 prokuratorów;

w Krakowie - pracuje 8 prokuratorów;

w Lublinie - pracuje 7 prokuratorów;

w Łodzi - 6 prokuratorów;

w Poznaniu - pracuje 7 prokuratorów;

w Rzeszowie - pracuje 6 prokuratorów;

w Warszawie - pracuje 10 prokuratorów;

we Wrocławiu - pracuje 7 prokuratorów.

W terminie do 31 grudnia 2001 r. planuje się powołanie dalszych trzech prokuratorów Głównej Komisji i 46 prokuratorów Oddziałowych Komisji.

2. Śledztwa o szczególnym ciężarze gatunkowym prowadzone przez poszczególne
O
ddziałowe Komisje Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

2.1. ODDZIAŁOWA KOMISJA w BIAŁYMSTOKU

a) zbrodnie nazistowskie

Śledztwo wszczęte na podstawie ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej w dniu 5 września 2000 r. dotyczy współudziału w popełnieniu w dniu 10 lipca 1941 r. w Jedwabnem zabójstw osób narodowości żydowskiej, tj. o czyn z art. 1 pkt 1 dekretu z dnia 31 sierpnia1944 r. o wymiarze kary dla faszystowsko-hitlerowskich zbrodniarzy winnych zabójstw i znęcania się nad ludnością cywilną i jeńcami oraz dla zdrajców Narodu Polskiego.

Śledztwo w tej sprawie rozpoczęto od analizy akt procesu z 1949 r., w którym oskarżonych zostało 23 polskich mieszkańców miejscowości Jedwabne oraz niemiecki żandarm, z których 12 zostało skazanych prawomocnie za pomocnictwo w dokonaniu tej zbrodni. Uwzględnione zostały również akta procesu z 1953 r., w którym o udział w zbrodni oskarżono jeszcze jednego z polskich sprawców.

Zbrodni tej dokonano poprzez spalenie żydowskich ofiar - mężczyzn, kobiet i dzieci - w stodole znajdującej się na obrzeżu miasteczka Jedwabne.

W toku obecnie prowadzonego śledztwa przesłuchano dotychczas 42 świadków, w tym grupę naocznych obserwatorów zdarzeń.

W świetle ich relacji przyjąć można, że w zbrodni tej czynnie uczestniczyli polscy mieszkańcy Jedwabnego, głównie młodzi mężczyźni w liczbie około 40, współdziałający z obecnymi na miejscu zdarzeń ośmioma niemieckimi żandarmami. Ustala się także, czy i w jakim zakresie w zbrodni tej mogło uczestniczyć kilkuosobowe komando gestapo z Ciechanowa. Stwierdzono bowiem - na podstawie materiałów odnalezionych w niemieckich archiwach - że dowódca tego komanda był widziany trzy dni wcześniej w Radziłowie, gdzie wydawał rozkazy w tym samym dniu, w którym dokonano zamordowania żydowskich mieszkańców tej miejscowości.

W wyniku prac ekshumacyjnych przeprowadzonych w czerwcu br. w Jedwabnem stwierdzono, że w zbiorowych mogiłach znajdują się szczątki 150 - 250 żydowskich ofiar. Wśród szczątków znaleziono drobne przedmioty należące do zamordowanych. Prace ekshumacyjne pozwoliły na stwierdzenie, że zarówno grupę żydowskich mężczyzn z rabinem, którym kazano nieść potłuczone popiersie Lenina z rynku w Jedwabnem, jak i pozostałe ofiary zamordowano w stodole, zwłoki zaś wrzucono do dwóch dołów: jednego, wykopanego wewnątrz stodoły, drugiego na zewnątrz, wzdłuż jej dłuższego boku.

Podczas ekshumacji odnaleziono również łuski od naboi karabinowych, które zostały poddane specjalistycznym badaniom w celu ustalenia, czy i z jakiej broni strzelano do ofiar, pędzonych do stodoły 10 lipca 1941 r.

W ostatnim czasie przesłuchanych zostało przez prokuratorów IPN-KŚZpNP w miejscu zamieszkania w Izraelu dwóch naocznych świadków tej zbrodni oraz na terenie Polski osoba, która przechowywała przez okres okupacji Szmula Wasersztajna (autora relacji o zbrodni w Jedwabnem) i innych żydowskich mieszkańców Jedwabnego.

Materiały śledztwa po zanonimizowaniu danych osobowych świadków w nich występujących zostaną opublikowane po jego zakończeniu.

Śledztwo wszczęto w dniu 30 marca 2001 r. - dotyczy zabójstw w dniu 7 lipca 1941 r. w Radziłowie osób narodowości żydowskiej, zakwalifikowanych jako przestępstwo z art. 1 pkt 1 cyt. dekretu. Uzyskano akta postępowań karnych prowadzonych po wojnie przeciwko czterem osobom oskarżonym o udział w tej zbrodni. Ustalono świadków - są to osoby, które w dniu zbrodni były w Radziłowie i widziały jej przebieg bądź posiadają wiarygodne informacje o sprawie.

b) zbrodnie komunistyczne

W dniu 4 czerwca 1990 r. w Okręgowej Komisji Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu zostało wszczęte śledztwo w sprawie zabójstwa w 1950 r. w Ełku Haliny Skinder przez funkcjonariuszy PUBP.

Wyniki postępowania doprowadziły do skierowania w dniu 7 czerwca 1995 r. wniosku do Prokuratury Rejonowej w Ełku o podjęcie ścigania m.in. Pawła T. o czyny polegające na tym, że:

  1. w dniu 27 października 1950 r. jako szef PUBP w Ełku pozbawił wolności Halinę Skinder, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem;
  2. nie dopilnował obowiązku powiadomienia członków rodziny Haliny Skinder o jej śmierci;
  3. w październiku 1950 r. w PUBP w Ełku podżegał pracowników do poświadczenia nieprawdy w dokumentach tego urzędu dotyczących zatrzymania i zgonu Haliny Skinder.

Wyrok skazujący Pawła T. wydany przez Sąd Rejonowy w Białymstoku w dniu 20 marca 2000 r. został uchylony, a sprawę przekazano ponownie Prokuraturze Rejonowej w Ełku.

W dniu 15 grudnia 2000 r. ściganie przejęła Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Białymstoku.

Po wykonaniu czynności uzupełniających i zaznajomieniu podejrzanego z materiałami postępowania akt oskarżenia przeciwko Pawłowi T. zostanie skierowany do sądu.

W sprawie przesiedleń obywateli RP w okresie od 17 września 1939 r. do 22 czerwca 1941 r. z dawnych Kresów Wschodnich w głąb ZSRR.

Akta śledztwa zawierają 135 tomów. Dotychczas przesłuchano około 3870 osób pokrzywdzonych.

W sprawie przesiedlenia ludności cywilnej okupowanego obszaru regionu białostockiego w głąb Związku Radzieckiego, w okresie od 17 września 1939 r. do 22 czerwca 1941 r. Akta śledztwa zawierają 73 tomy. Przesłuchano około 2600 świadków.

W sprawie znęcania się przez funkcjonariuszy PUBP w Grajewie nad osobami pozbawionymi wolności. W toku dotychczasowego śledztwa ujawniono 13 pokrzywdzonych.

W sprawie bezprawnego pozbawienia wolności Aleksandra W. i innych członków Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość".

W procesie prowadzonym w 1946 r. przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Białymstoku skazano na karę śmierci sześć osób. W stosunku do pozostałych orzeczono kary długoterminowego pozbawienia wolności. Wykorzystując materiały zebrane w sprawie Wojskowego Sądu Rejonowego ustalono nazwiska około 20 funkcjonariuszy WUBP w Białymstoku i PUBP w Suwałkach, którzy brali wówczas udział w przygotowaniu sprawy. Ustalono także nazwiska sędziów i prokuratorów uczestniczących w tej sprawie.

W sprawie zabójstwa ok. 300 wojskowych i cywilnych obrońców Grodna we wrześniu 1939 r., dokonanego przez żołnierzy sowieckich i funkcjonariuszy NKWD. W sprawie przesłuchano dotychczas 83 świadków.

W sprawie zabójstwa w nocy z 22 na 23 sierpnia 1954 r. w Przytułach, woj. podlaskie, na zlecenie UB mjr. Jana Taborowskiego ps. "Bruzda".

c) inne zbrodnie

W sprawie zamordowania w dniu 9 listopada 1943 r. w Rejmontówce i Lubieszowie, pow. Kamień Koszyrski, woj. poleskie ok. 200 osób narodowości polskiej. Dotychczas przeprowadzone czynności nie pozwalają na jednoznaczne ustalenie, czy sprawcami zbrodni była zorganizowana formacja Ukraińskiej Powstańczej Armii, czy też miejscowi Ukraińcy.

2.2. ODDZIAŁOWA KOMISJA W GDAŃSKU

a) zbrodnie nazistowskie

W sprawie zastrzelenia w lipcu 1942 r. w miejscowości Borowy Młyn, gm. Lipnica, trzech nieznanych żołnierzy przez niemieckich żandarmów, w tym Johanna Schutka, z posterunku żandarmerii niemieckiej w Brzeźnie Szlacheckim.

 

 

 

 

W sprawie masowych zbrodni popełnionych na obywatelach polskich (w tym żołnierzach WP, ZWZ, AK) w latach 1941-1945 w Ponarach k. Wilna przez funkcjonariuszy policji hitlerowskiej i kolaboracyjnej policji litewskiej.

b) zbrodnie komunistyczne

W sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Sławnie, w tym przez Eugeniusza Sz., polegających na psychicznym i fizycznym znęcaniu się nad pozbawionymi wolności mieszkańcami Sławna i okolicznych miejscowości. W sprawie tej przewidziane jest przedstawienie zarzutu Eugeniuszowi Sz.

W sprawie zbrodniczej działalności Wilhelma A., funkcjonariusza WUBP w Szczecinie, w 1949 r. na terenie Szczecina i Sławna. 12 stycznia 2001 r. Wilhelmowi A. przedstawiono zarzuty, a 20 marca 2001 r. został skierowany przeciwko niemu akt oskarżenia do Sądu w Sławnie. Dotychczas nie został wyznaczony termin rozprawy w tej sprawie.

W sprawie zabójstwa w dniu 4 marca 1944 r. w Gołubiu Kaszubskim dowódcy Tajnej Organizacji Wojskowej "Gryf Pomorski", por. Józefa Dambka oraz stosowania w latach 1945-1946 represji wobec członków tej organizacji przez funkcjonariuszy jednostek organizacyjnych Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

W sprawie stosowania tortur przez funkcjonariuszy Okręgowego Zarządu Informacji Wojskowej Marynarki Wojennej Nr 8 w Gdyni w latach 1945-1956.

W sprawie wymordowania w lutym-marcu 1945 r. Niemców zamieszkałych w Aleksandrowie Kujawskim i b. pow. nieszawskim przez funkcjonariuszy MO i Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego.

W sprawie rozstrzelania w maju 1946 r. w więzieniu w Inowrocławiu kilku żołnierzy Armii Krajowej i ustalenia miejsca ich pochowania.

W sprawie zbrodni popełnionych w latach 1945-1946 na więźniach narodowości niemieckiej w obozie pracy w Kruszwicy.

W sprawie popełnienia przez funkcjonariuszy PUBP w Lęborku w latach 1945-1956 zbrodni polegającej na prześladowaniu osób z powodu ich odmiennych poglądów politycznych.

W sprawie deportacji w 1945 r. przez NKWD w głąb terytorium ZSRR mieszkańców Pomorza Gdańskiego.

W sprawie zbrodni polegającej na fizycznym i moralnym znęcaniu się przez funkcjonariuszy obozu pracy w Złotowie w latach 1945-1947 nad więźniami tego obozu narodowości niemieckiej oraz polskiej - rekrutującej się z ludności autochtonicznej.

W sprawie zbrodniczego skazania w dniu 3 sierpnia 1946 r. Hansa Baumana na karę śmierci przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Gdańsku. Wyrok został wykonany 9 sierpnia 1946 r. W sprawie będzie przedstawiony zarzut żyjącemu prokuratorowi wojskowemu Wacławowi K., który sporządził akt oskarżenia i wniósł o wymierzenie kary śmierci w stosunku do Hansa Baumana.

W sprawie zbrodniczej działalności funkcjonariusza WUBP w Koszalinie Józefa R., który, działając wspólnie z innymi funkcjonariuszami, znęcał się fizycznie i moralnie nad zatrzymanymi członkami Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Wymienionemu przedstawiono zarzuty w dniu 8 maja 2001 r.

2.3. ODDZIAŁOWA KOMISJA W KATOWICACH

a) zbrodnie nazistowskie

W sprawie hitlerowskich deportacji w 1940 r., do Generalnej Guberni, w ramach tzw. Saybusch Aktion, zmierzającej do germanizacji terenów wcielonych do III Rzeszy, ok. 20 000 mieszkańców ziemi żywieckiej. Dotychczas ujawniono ponad 700 pokrzywdzonych.

W sprawie zbrodni popełnionych przez hitlerowców w latach 1939-1945 w więzieniu katowickim na osadzonych tam więźniach.

W sprawie popełnionego przez funkcjonariuszy gestapo w dniu 27 lipca 1942 r. w Gotartowicach zabójstwa, przez powieszenie, członków Polskiej Organizacji Powstańczej - Franciszka Buchalika i Pawła Buchalika.

b) zbrodnie komunistyczne

W sprawie przeciwko Barbarze W. podejrzanej o popełnienie 16 czynów zakwalifikowanych jako zbrodnie komunistyczne stanowiące przestępstwa określone w art. 231 § 1 kk polegające na przekroczeniu w okresie od grudnia 1981 do czerwca 1984 r. w Częstochowie przysługujących jej jako funkcjonariuszowi Służby Bezpieczeństwa uprawnień w związku z czynnościami wykonywanymi z udziałem internowanych kobiet, a także innych kobiet, z którymi podejrzana miała kontakt w związku z prowadzonymi przez SB w Częstochowie postępowaniami karnymi dotyczącymi druku i kolportażu wydawnictw "bezdebitowych". W szczególności przestępcza działalność podejrzanej polegała na:

Po ogłoszeniu 9 kwietnia 2001 r. zarzutów podejrzana odmówiła składania wyjaśnień. 7 czerwca 2001 r. wydano postanowienie o uzupełnieniu i zmianie zarzutów. Podejrzana ponownie odmówiła wyjaśnień w sprawie zarzucanych jej czynów. Śledztwo jest kontynuowane poprzez przesłuchanie kolejnej grupy kobiet, co do których zachodzi przypuszczenie, że mogą być dalszymi pokrzywdzonymi działaniami podejrzanej.

W sprawie przestępstw popełnionych w latach 1951-1956 przez funkcjonariuszy służby więziennej w tzw. Więzieniu Progresywnym w Jaworznie. Postępowanie dąży do wszechstronnego wyjaśnienia okoliczności odbywania kary pozbawienia wolności przez osadzonych tam młodocianych więźniów politycznych. W szczególności czy funkcjonariusze służby więziennej znęcali się nad przebywającymi tam więźniami bądź czy stosowali inne formy naruszania praw człowieka stanowiące przestępstwa komunistyczne.

Dotychczas w sprawie przesłuchano 175 świadków. Z ich zeznań wynika, iż był to ciężki obóz pracy, w którym więźniów zmuszano do wykonywania wyczerpującej pracy fizycznej w ekstremalnych warunkach; więźniom wydzielano głodowe racje żywnościowe i poddawano indoktrynacji politycznej.

W sprawie planuje się jeszcze przesłuchanie ponad 500 ujawnionych świadków.

W sprawie deportacji, połączonej ze szczególnym udręczeniem, w głąb ZSRR w 1945 r. mieszkańców Górnego i Opolskiego Śląska.

Dotychczas ustalono, że po zajęciu Śląska przez wojska radzieckie pojawiły się obwieszczenia wzywające mężczyzn w wieku 17-50 lat do zgłaszania się do prac przy usuwaniu szkód wojennych. Prace były przewidywane na 14 dni. Tych, którzy się zgłosili, umieszczano w różnych obiektach - więzieniach oraz tworzonych obozach pracy, pilnowanych przez żołnierzy sowieckich.

Zatrzymywano mężczyzn oraz kobiety - obywateli polskich, którzy podpisali volkslistę, i  osoby wykazujące przynależność do narodowości niemieckiej. Żołnierzom NKWD pomocy udzielali funkcjonariusze MO i UB. W punktach zbiorczych przeprowadzano selekcję; część osób wysyłano do ZSRR, część kierowano do obozów na terenie Polski. Do Związku Radzieckiego wywieziono ok. 30 000 osób. Z powodu fatalnych warunków sanitarnych, głodu i braku opieki lekarskiej śmiertelność była wysoka. Wywiezieni trafili do obozów pracy na terenie całego ZSRR. Wykonywali tam niewolniczą pracę w kopalniach, hutach, fabrykach, kamieniołomach i na roli. Ocenia się, że do Polski powróciło najwyżej 20% deportowanych - schorowanych i wycieńczonych.

W sprawie stosowania przez b. funkcjonariuszy WUBP w Katowicach w okresie od 1952 r. do 1953 r. tortur i fizycznego znęcania się nad uczestnikami prowadzonych postępowań. Ustalono, że spośród 13 funkcjonariuszy, których dotyczy postępowanie, pozostaje przy życiu pięciu. Trwają ustalenia i przesłuchania pokrzywdzonych.

W sprawie spowodowania przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w latach 1945-1946 w Olkuszu ciężkich obrażeń ciała u Stefana Bukowskiego, które doprowadziły do śmierci pokrzywdzonego.

W sprawie bezprawnego pozbawienia wolności przez funkcjonariuszy UB Leona Czausowa w lutym 1952 r. w Sosnowcu i przekazania go władzom ZSRR.

Ustalono, że Leon Czausow 29 kwietnia 1952 r. został skazany przez Trybunał Wojskowy Moskiewskiego Okręgu Wojskowego na karę śmierci i rozstrzelany. Egzekucję wykonano 4 lipca 1952 r.

W sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się funkcjonariuszy Centralnego Obozu Pracy w Jaworznie w latach 1945-1949 nad osadzonymi tam więźniami i jeńcami wojennymi.

Począwszy od lutego 1945 r. w dawnej filii KL Auschwitz w Jaworznie zaczęto osadzać niemieckich jeńców wojennych oraz mieszkańców Śląska, którzy w trakcie okupacji hitlerowskiej zostali wpisani na volkslistę.

Początkowo obozem zarządzały rosyjskie władze wojskowe, a następnie przekazano go do dyspozycji Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego.

COP posiadał co najmniej osiem podobozów (filii), mieszczących się z reguły w b. obozach hitlerowskich. Dużą śmiertelność więźniów obozu powodowały wycieńczające, antysanitarne warunki, choroby epidemiczne oraz znęcanie się funkcjonariuszy obozowych nad osadzonymi. Zwłoki zmarłych i zamordowanych tylko przez pierwsze tygodnie odwożono na cmentarze. Później grzebano je w zbiorowych mogiłach w pobliskim lesie.

2.4. ODDZIAŁOWA KOMISJA W KRAKOWIE

a) zbrodnie nazistowskie

W sprawie zbrodni zabójstw, znęcania się i innych przestępstw popełnionych na więźniach obozów pracy przymusowej w latach 1939-1945 na terenie okupowanej Polski tj. o przestępstwo z art. 1 dekretu z dnia 31 sierpnia 1944 r.

W sprawie zastrzelenia Piotra Sieprawskiego, żołnierza Armii Krajowej, w dniu 23 kwietnia 1943 r. w miejscowości Brzoskwinia k. Krakowa przez funkcjonariuszy żandarmerii niemieckiej.

W sprawie zabójstwa przez funkcjonariuszy SS w dniu 28 grudnia 1939 r. w Mniszkowie Władysława Hajdasa.

W sprawie zabójstwa partyzanta Tomasza Harbuta ps. "Płot" oraz Wiktorii Żegleń z domu Jakubczak w dniu 29 listopada 1943 r. w miejscowości Podczerwone przez Niemca Dudka i sołtysa wsi Podczerwone Józefa K.

W sprawie zbrodni popełnionych w latach 1941-1944 na więźniach więzienia w Stanisławowie.

b) zbrodnie komunistyczne

W sprawie zastrzelenia Józefa Dębickiego, porucznika Armii Krajowej, przez funkcjonariuszy MO, w tym przez Jana R., w nocy z 29 na 30 stycznia 1945 r. w Boczechowie k. Ostrowca Świętokrzyskiego. Janowi R. przedstawiono zarzuty w dniu 20 marca 2001 r.

W sprawie zbrodniczej działalności w latach 1945-1956 funkcjonariuszy WUBP i PUBP w Krakowie.

W sprawie zabójstwa w nocy z 11 na 12 maja 1946 r. w Płokach, pow. chrzanowski, księdza Michała Rapacza przez b. funkcjonariuszy UB oraz przez osoby działające z inspiracji tegoż Urzędu.

W sprawie zabójstw sądowych popełnianych w latach 1945-1956 przez sędziów Wojskowego Sądu Rejonowego w Krakowie i prokuratorów Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Krakowie wskutek niedopełnienia obowiązków służbowych lub przekroczenia uprawnień, a w szczególności sprzeniewierzenia się zasadzie niezawisłości sędziowskiej oraz innego umyślnego naruszenia przepisów prawa.

W sprawie podżegania w bliżej nie ustalonym dniu lipca 1984 r. w Nowym Sączu Wojciecha Jaskólskiego przez funkcjonariusza Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Nowym Sączu do zabójstwa działacza zdelegalizowanego Związku Zawodowego "Solidarność" o imieniu Zbigniew i nie ustalonym obecnie nazwisku.

W sprawie spowodowania trwałego kalectwa oraz choroby zagrażającej życiu wielu osób uczestniczących w manifestacji przeciwko próbie usunięcia krzyża w dniu 27 kwietnia 1960 r. w Krakowie-Nowej Hucie przez funkcjonariuszy SB i MO biorących udział w zabezpieczaniu porządku publicznego.

2.5. ODDZIAŁOWA KOMISJA w Lublinie

a) zbrodnie nazistowskie

W sprawie popełnienia w okresie od kwietnia do 8 listopada 1942 r., w czasie likwidacji tzw. II getta lubelskiego w dzielnicy Majdan Tatarski w Lublinie, masowych zabójstw obywateli polskich narodowości żydowskiej w celu wyniszczenia w całości tej grupy narodowej, w tym o popełnienie zabójstw co najmniej 3000 osób narodowości żydowskiej 8 listopada 1942 r.

b) zbrodnie komunistyczne

Przeciwko Wacławowi L. pozostającemu pod dziewięcioma zarzutami podżegania członków składów orzekających sądów wojskowych do orzeczenia kar śmierci w stosunku do członków organizacji walczących na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego, w następstwie czego orzeczono karę śmierci i wykonano w stosunku do 12 osób w latach 1944-1953 na terenie woj. podlaskiego i lubelskiego.

Przeciwko Czesławowi K., b. funkcjonariuszowi PUBP w Kraśniku, podejrzanemu o bezprawne pozbawienie wolności oraz torturowanie żołnierzy Armii Krajowej: Franciszka S., Władysława K., Franciszka B., Tadeusza K. i innych w lutym 1945 r. w Zadworzu, Wilkołazie i w Kraśniku, woj. lubelskie.

Przeciwko Mieczysławowi W., funkcjonariuszowi PUBP w Zamościu, podejrzanemu o bezprawne pozbawienie wolności i torturowanie dziesięciu żołnierzy Armii Krajowej od sierpnia do listopada 1946 r. w Zamościu.

W sprawie zabójstw popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w okresie od lipca 1944 r. do jesieni 1956 r. na żołnierzach Armii Krajowej i członkach innych organizacji walczących na rzecz niepodległego bytu Państwa Polskiego w więzieniu na Zamku w Lublinie oraz w aresztach PUBP.

W sprawie zbrodni sądowych popełnionych przez sędziego Sądu Wojskowego Lubelskiego Garnizonu Edwarda R., który wspólnie i w porozumieniu z sędziami Konstantym K. i Czesławem K., w celu pozbawienia życia Franciszka G. i Tadeusza B., żołnierzy Armii Krajowej, z pogwałceniem elementarnych praw człowieka i zasad sprawiedliwości w wyniku rażącego naruszenia prawa karnego materialnego i procesowego. Za czyny nie stanowiące przestępstw, bez przeprowadzenia postępowania dowodowego, uniemożliwiając oskarżonym skorzystanie z pomocy obrońcy - orzekli w stosunku do wyżej wymienionych karę śmierci, która została wykonana przez rozstrzelanie w dniu 15 listopada 1944 r. w Lublinie, a ponadto w sprawie dopuszczenia się zbrodni sądowych w stosunku do innych osób, członków organizacji walczących o niepodległy byt Państwa Polskiego, przez sędziego wojskowego Edwarda R.

W sprawie popełnienia zabójstw co najmniej 200 żołnierzy Armii Krajowej w następstwie orzeczenia w stosunku do nich kar śmierci przez Sąd Wojskowy II Armii Wojska Polskiego, w latach 1944-1945 w Kąkolewnicy, woj. lubelskie.

W sprawie bezprawnego pozbawienia wolności gen. Kazimierza Tumidajskiego, dowódcy Okręgu Lubelskiego Armii Krajowej, 1 sierpnia 1944 r. w Lublinie oraz w sprawie pozbawienia go życia w trakcie tzw. zabiegu sztucznego dokarmiania przez funkcjonariuszy NKWD, 4 lipca 1947 r. w Skopinie (ZSRR).

W sprawie kierowania wykonaniem zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki oraz podżegania do popełnienia tej zbrodni przez osoby, które zajmowały w strukturze partyjno-państwowej PRL w 1984 r. stanowiska wyższe niż generałowie MSW - Władysław C. i Zenon P.

 

 

 

 

2.6. ODDZIAŁOWA KOMISJA W ŁODZI

a) zbrodnie nazistowskie

W sprawie zbrodni popełnionych w latach 1942-1944 przez funkcjonariuszy policji niemieckiej i kolaboracyjnej policji białoruskiej - członków załogi obozu w Kołdyczewie k. Baranowicz, woj. nowogródzkie - na więźniach tego obozu.

W sprawie masowych egzekucji Polaków przeprowadzonych w 1944 r. w Piotrkowie Trybunalskim i okolicznych miejscowościach przez funkcjonariuszy gestapo i innych formacji policyjnych z Piotrkowa Trybunalskiego.

b) zbrodnie komunistyczne

W sprawie przeciwko Tadeuszowi R., b. funkcjonariuszowi PUBP w Wieluniu, o znęcanie się w latach 1947-1949 nad siedmioma osobami, przesłuchiwanymi w tym urzędzie. Pokrzywdzeni byli aresztowani i osadzeni w PUBP w Wieluniu pod zarzutem przynależności do oddziału Konspiracyjnego Wojska Polskiego pod dowództwem "Murata" lub udzielenia temu oddziałowi pomocy. W czasie przesłuchań byli bici pięściami, gumowymi i drewnianymi pałkami. Do stosowanych tortur należało wiązanie przesłuchiwanych i wieszanie głową w dół, po zakneblowaniu ust zalewanie nosa wodą lub octem, co powodowało duszenie i utratę przytomności. Wszyscy pokrzywdzeni byli następnie skazani przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Łodzi na kary wieloletniego więzienia. Tadeuszowi R. przedstawiono zarzuty 6 marca 2001 r. Wymieniony nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów.

W sprawie przeciwko Adamowi G., b. funkcjonariuszowi PUBP w Jarocinie, o fizyczne i moralne znęcanie się w okresie od 19 października 1949 r. do 4 kwietnia 1950 r. nad pięcioma osobami, przesłuchiwanymi w PUBP w Jarocinie. Pokrzywdzeni należeli do tajnej organizacji młodzieżowej, rozpowszechniali ulotki o treściach patriotycznych i zrywali oficjalne plakaty. Zostali aresztowani przez funkcjonariuszy PUBP w Jarocinie, 19 października 1949 r., pod zarzutem prowadzenia działalności zmierzającej do obalenia ówczesnego ustroju Polski. Śledztwo prowadził Adam G., on również sporządził akt oskarżenia. Na podstawie zeznań pięciu pokrzywdzonych (dwaj członkowie organizacji już nie żyją) ustalono, że podczas prowadzonego śledztwa Adam G. współdziałając z dotychczas nie ustalonymi funkcjonariuszami PUBP w Jarocinie, stosował wobec przesłuchiwanych tortury. W czasie wielokrotnych nocnych przesłuchań pokrzywdzeni byli kopani, bici pięściami i różnymi przedmiotami, grożono im zabójstwem, znieważano wulgarnymi słowami, zmuszano do siedzenia na nodze od stołka, robienia tzw. żabek i przysiadów. Adamowi G. przedstawiono zarzut 23 marca 2001 r. Przesłuchany nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw. Odmówił składania wyjaśnień.

 

W sprawie przeciwko Teofilowi P., b. funkcjonariuszowi PUBP w Radomsku, o fizyczne i moralne znęcanie się nad członkiem organizacji "Wolność i Niezawisłość" od 12 listopada do 12 grudnia 1949 r. osadzonym w areszcie tegoż Urzędu. Zarzut dotyczy wielokrotnego wzywania na wielogodzinne, nocne przesłuchania umieszczania w karcerze oraz bicia podczas przesłuchań metalową laską po całym ciele i podłączania do induktora prądu, którym doprowadzał do utraty przytomności. Teofilowi P. przedstawiono zarzut 19 kwietnia 2001 r. Podejrzany nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa i zaprzeczał, że znał i stosował przemoc wobec wskazanego w zarzucie pokrzywdzonego. Przeciwko Teofilowi P. skierowany zostanie akt oskarżenia do Sądu Rejonowego w Radomsku.

W sprawie stosowania niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy PUBP w Jarocinie w latach 1945-1956 wobec członków młodzieżowych organizacji niepodległościowych działających na terenie pow. jarocińskiego.

W sprawie zbrodni popełnionych w latach 1945-1953 przez funkcjonariuszy PUBP w Wieluniu. Celem postępowania jest ustalenie sprawców, b. funkcjonariuszy tego Urzędu, którzy znęcając się fizycznie i moralnie nad żołnierzami oddziałów konspiracyjnych wymuszali na nich składanie żądanych zeznań.

W sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy PUBP w Kępnie w latach 1945- -1956. Głównym wątkiem śledztwa jest ustalenie przebiegu zdarzeń podczas tzw. Krajowej Nocy Kępińskiej 19 na 20 października 1945 r., kiedy to funkcjonariusze PUBP w Kępnie bez żadnego powodu zastrzelili siedmiu mieszkańców tego miasta.

W sprawie zbrodni popełnionych w latach 1945-1953 przez funkcjonariuszy WUBP w Łodzi, polegających na bezprawnym pozbawianiu wolności, stosowaniu tortur fizycznych i psychicznych, spowodowaniu obrażeń ciała, wymuszaniu składania zeznań oraz pozbawianiu życia osób przesłuchiwanych w związku z zarzutem ich przynależności do organizacji antykomunistycznych.

W sprawie usiłowania zabójstwa sądowego Zdzisława Szymańskiego członka organizacji Wolność i Niezawisłość, polegającego na wymierzeniu mu przez skład orzekający Wojskowego Sądu Rejonowego w Łodzi kary śmierci, która była rażąco niewspółmiernie surowa w stosunku do czynu zarzucanego oskarżonemu.

 

 

 

W sprawie pacyfikacji przez partyzantów sowieckich 29 stycznia 1944 r. wsi Koniuchy, gm. Lida, woj. nowogródzkie, i zabójstwa kilkudziesięciu mieszkańców tej wsi.

W sprawie zamordowania przez funkcjonariuszy NKWD w czerwcu 1941 r. ok. 4000 obywateli polskich więźniów więzień we Lwowie.

W sprawie zbrodni popełnionych przez partyzantów radzieckich na żołnierzach Armii Krajowej i ludności cywilnej na terenie pow. Stołpce i Wołożyn, woj. nowogródzkie. Postępowaniem objętych jest szereg zbrodni, m.in. zabójstwa w nocy z 8 na 9 maja 1943 r. ok. 120 mieszkańców miasteczka Naliboki, rozstrzelanie w maju 1943 r. w Kamieniu 19 żołnierzy Armii Krajowej, rozstrzelanie w grudniu 1943 r. dziesięciu osób we wsi Derewno.

2.7. ODDZIAŁOWA KOMISJA W POZNANIU

  1. zbrodnie nazistowskie

W sprawie udziału ośmiu Polaków, więźniów gestapo, w zbrodniach ludobójstwa popełnionych przez hitlerowskich zbrodniarzy wojennych w latach 1941-1944 w obozie zagłady w Chełmnie nad Nerem.

W sprawie tej 2 listopada 2000 r. zatrzymano Henryka M. i przedstawiono mu zarzut, że w okresie od 8 grudnia 1941 do kwietnia 1943 r. w Chełmnie nad Nerem, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, idąc na rękę okupantom hitlerowskim, brał udział w zbrodniach ludobójstwa dokonywanych w miejscowym obozie zagłady na ludności żydowskiej oraz grupach ludności innych narodowości w ten sposób, że bił uwięzionych, odbierał im kosztowności, odzież i przedmioty osobiste, wprowadzał skazanych na śmierć do samochodów-komór gazowych.

16 marca 2001 r. do Sądu Okręgowego w Koninie wniesiono akt oskarżenia przeciwko Henrykowi M.

W dniach 15, 16, 17, 21 maja 2001 r. i 5 czerwca 2001 r. przed Sądem Okręgowym w Koninie odbyły się kolejne rozprawy w sprawie Henryka M.

W stosunku do Henryka M. Sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania, które kolejnymi decyzjami sądów zostało przedłużone do 2 lipca 2001 r.

W sprawie zagłady w latach 1939-1943 przez hitlerowski aparat terroru pacjentów szpitali psychiatrycznych na terenie tzw. Kraju Warty.

W sprawie zbrodni popełnionych wobec polskich robotników przymusowych na terenie III Rzeszy.

W sprawie eksterminacyjnej działalności hitlerowskiego personelu zakładu dla dzieci polskich robotnic przymusowych w Wąsoszu.

b) zbrodnie komunistyczne

W sprawie fizycznego i moralnego znęcania się w 1953 r. przez funkcjonariuszy PUBP w Lesznie nad aresztowanymi członkami działającej wówczas nielegalnie Harcerskiej Organizacji Podziemnej.

W sprawie zabójstw oraz fizycznego i moralnego znęcania się w latach 1945-1956 nad więźniami Centralnego Więzienia w Rawiczu, gdzie w nie ustalonych okolicznościach poniosło śmierć co najmniej 217 więźniów odbywających kary więzienia za czyny o charakterze politycznym.

W sprawie fizycznego i psychicznego znęcania się w latach 1945-1956 nad więźniami Centralnego Więzienia we Wronkach przez współwięźniów działających na zlecenie funkcjonariuszy więziennego Działu Specjalnego.

W sprawie zbrodni komunistycznych popełnionych na uczestnikach społecznego protestu w czerwcu 1956 r. w Poznaniu.

Dotychczas przesłuchano w toku śledztwa kilkuset świadków, a także zgromadzono dokumenty postępowań prowadzonych przeciwko uczestnikom wydarzeń z 28-29 czerwca 1956 r.

W sprawie zbrodni popełnionych na więźniach Zakładu Karnego we Wronkach w latach 1945-1956 przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.

W sprawie stosowania tortur przez funkcjonariuszy WUBP w Szczecinie w stosunku do członków organizacji niepodległościowej pn. Harcerska Organizacja Podziemna.

2.8. ODDZIAŁOWA KOMISJA W RZESZOWIE

a) zbrodnie nazistowskie

W sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy SS w obozie pracy przymusowej dla Polaków w Pustkowie od roku 1942 do lipca 1944 r.

W sprawie zbrodni popełnionych przez funkcjonariuszy niemieckich i żołnierzy SS Galizien na ludności żydowskiej zamieszkałej w dawnym pow. lwowskim w latach 1941-1943.

b) zbrodnie komunistyczne

W sprawie zamordowania przez żołnierzy WOP z placówki w Wołkowyi, w nocy z 8 na 9 lipca 1946 r. we wsi Terka, woj. podkarpackie, 33 osób narodowości ukraińskiej.

W sprawie zbrodniczej działalności funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie wobec osób pozbawionych wolności w latach 1944-1956. Dotychczas ustalono ponad 300 osób pokrzywdzonych i zebrano dowody pozwalające na wydanie postanowień o przedstawieniu zarzutów trzem byłym funkcjonariuszom WUBP w Rzeszowie.

W sprawie pozbawienia życia przez rozstrzelanie - bez wyroku - w nocy z 3 na 4 listopada 1945 r. w Rzeszowie ośmiu obywateli polskich narodowości ukraińskiej przez funkcjonariuszy WUBP w Rzeszowie. 11 czerwca 2001 r. przedstawiono zarzut w tej sprawie jednemu z funkcjonariuszy - Kazimierzowi W. W najbliższym czasie zostanie przedstawiony zarzut drugiemu z ustalonych funkcjonariuszy - Romanowi N.

W sprawie zabójstwa kapelana Armii Krajowej księdza Michała Pilipca i innych żołnierzy AK, popełnionego 8 grudnia 1944 r. w lesie k. Głogowa Małopolskiego przez funkcjonariuszy MO i UB.

W toku śledztwa ustalono, że 4 grudnia 1944 r. funkcjonariusze MO i UB na terenie Błażowej aresztowali członków AK. Wśród aresztowanych znalazł się kapelan AK ksiądz Michał Pilipiec ps. "Ski", który był przesłuchiwany przez funkcjonariuszy UB. W czasie przesłuchań był torturowany i znieważany przez przesłuchujących. Po przesłuchaniu ksiądz Michał Pilipiec wraz z czterema innymi osobami: Dominikiem Sobczykiem, Józefem Batorem, Michałem Mikulcem oraz Stanisławem Rybką, został umieszczony w więzieniu na Zamku w Rzeszowie. Nad ranem 8 grudnia 1944 r. wszyscy zostali wywiezieni samochodem ciężarowym w obstawie funkcjonariuszy Wydziału Śledczego KW MO do lasu głogowskiego. Tu aresztowani - z wyjątkiem Stanisława Rybki, któremu udało się zbiec - zostali rozstrzelani, a ich zwłoki spalone.

Dwóm żyjącym funkcjonariuszom KW MO w Rzeszowie podejrzanym o udział w tej zbrodni Mieczysławowi W i Kazimierzowi K. przedstawiono zarzut w tej sprawie.

 

 

 

 

 

W sprawie stosowania niedozwolonych metod śledczych przez funkcjonariuszy PUBP w Krośnie. Dwóm b. funkcjonariuszom tegoż urzędu zostaną przedstawione w najbliższym czasie zarzuty w tej sprawie.

W sprawie skazania 25 czerwca 1946 r. przez Sąd Okręgowy w Rzeszowie - Wydział do Spraw Doraźnych na karę śmierci Józefa Grębosza, Józefa Kozłowskiego, Franciszka Nostera, Jana Gomółkę i Zygmunta Ząbka. Wyrok wykonano 10 lipca 1946 r. publicznie na rynku w Dębicy.

W sprawie zabójstw sądowych popełnionych w okresie od 17 października 1944 r. do 27 października 1944 r. w Rzeszowie poprzez wydanie przez Najwyższy Sąd Wojskowy i Trybunał Wojskowy I Frontu Ukraińskiego wyroków śmierci wobec żołnierzy Armii Krajowej. W śledztwie ustalono, że w okresie od 17 października 1944 r. do 20 października 1944 r. na terenie Rzeszowa Sąd Wojskowy oraz Trybunał Wojskowy I Frontu Ukraińskiego wydał 12 wyroków śmierci wobec 19 osób, spośród których 15 osób należało do AK. Wyroki śmierci wykonano 18 października, 19 października i 27 października 1944 r., łącznie w stosunku do 17 osób. Wyroków śmierci nie wykonano wobec dwóch osób, przy czym w stosunku do jednej osoby wyroki śmierci zamieniono na karę 10 lat obozu pracy na terenie ZSRR, druga zaś osoba 27 października 1944 r. zbiegła z miejsca egzekucji położonego w lesie w okolicy Głogowa Małopolskiego.

2.9. ODDZIAŁOWA KOMISJA W WARSZAWIE

a) zbrodnie nazistowskie

W sprawie zabójstwa 1200 mieszkańców Huty Pieniackiej popełnionego 28 lutego 1944 r. przez żołnierzy Dywizji SS Galizien.

W sprawie zabójstwa 350 mieszkańców Warszawy, popełnionego przez żołnierzy niemieckich 8 sierpnia 1944 r. w ruinach Teatru Wielkiego.

W sprawie pacyfikacji miejscowości Stefanów wykonanej 26 września 1944 r. przez oddziały wojsk niemieckich, dowodzone przez płk. Dursteina; popełniono tam zabójstwa i spalono zabudowania.

W sprawie zabójstw popełnionych przez funkcjonariuszy SS oraz znęcania się przez nich w okresie od 12 do 18 stycznia 1945 r. w obozie KL Sachsenhausen na grupie 500 więźniów, w tym dzieci, wywiezionych z obozu Auschwitz-Birkenau.

b) zbrodnie komunistyczne

W sprawie Heleny W., o to, że w okresie od 8 czerwca 1950 r. do 3 października 1953 r. jako prokurator Naczelnej Prokuratury Wojskowej w Warszawie bezprawnie pozbawiła wolności 16 osób, głównie oficerów WP, a także osoby cywilne związane z organizacjami walczącymi o niepodległy byt Państwa Polskiego.

W sprawie Kazimierza T., Czesława Ś., Zbigniewa K., Mariusza P. i Józefa Kulaka, o to, że jako oficerowie Informacji Wojskowej w ramach prowadzonych w latach 1949-1951 postępowań karnych stosowali represje i wykorzystywali przestępcze metody śledcze wobec oficerów Wojska Polskiego i Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie.

W sprawie Antoniego L., o to że, jako oficer GZI LWP w latach 1949-1951, prowadząc postępowania karne skierowane przeciwko oficerom Polskim Sił Zbrojnych na Zachodzie, stosował wobec nich represje i przestępcze metody śledcze.

W sprawie bezprawnego pozbawienia wolności księdza prymasa Stefana Wyszyńskiego przez osadzenie w latach 1953-1956 w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku Śląskim i Komańczy.

W sprawie pozbawienia wolności obywateli polskich, ich internowania i pozbawienia życia w obozie NKWD w Rembertowie w okresie od września do października 1944 r. oraz od czerwca do lipca 1945 r.

W sprawie bezpodstawnego orzeczenia 15 marca 1948 r. w Warszawie przez Wojskowy Sąd Rejonowy kary śmierci wobec oficera II Korpusu WP rotmistrza Witolda Pileckiego, a następnie jej wykonanie 25 maja 1948 r.

W sprawie zabójstwa Jerzego Brońskiego, Feliksa Stroińskiego, Stefana Długołęckiego i Jana Czeredysa, będącego następstwem bezprawnego wyroku Najwyższego Sądu Wojskowego w Warszawie z dnia 3 listopada 1948 r., skazującego wymienionych na kary śmierci, którą wykonano.

 

 

 

 

2.10. ODDZIAŁOWA KOMISJA WE WROCŁAWIU

a) zbrodnie komunistyczne

Przeciwko Janowi Ł., b. funkcjonariuszowi PUBP w Kłodzku. Janowi Ł przedstawiono zarzut fizycznego i psychicznego znęcania się w okresie od 10 grudnia 1951 r. do 18 marca 1952 r. w Kłodzku nad tymczasowo aresztowanym Kazimierzem Kurajem - członkiem działającej na terenie Kłodzka organizacji niepodległościowej "Lech".

Przeciwko Janowi P., b. funkcjonariuszowi PUBP w Zgorzelcu. W toku śledztwa wydano postanowienie o przedstawieniu Janowi P. zarzutu psychicznego i fizycznego znęcania się w okresie od 14 października 1951 r. do 11 stycznia 1952 r. w Zgorzelcu nad 17-letnią Aleksandrą W. Wymieniona została aresztowana i osadzona w PUBP w Zgorzelcu pod zarzutem przynależności do kobiecej organizacji niepodległościowej "Jest nas 34", działającej w Pleńsku i okolicach.

W sprawie zbrodniczego łamania prawa przez b. sędziego Wojskowego Sądu Rejonowego Jerzego K. i prokuratora Wojskowej Prokuratury Rejonowej we Wrocławiu Stanisława M. m.in. bezprawne skazanie na karę śmierci w dniu 30 sierpnia 1949 r. Czesława P.

W sprawie narażenia w dniu 8 lipca 1948 r. we Wrocławiu postrzelonego w zasadzce Antoniego W. vel Cz. na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia poprzez zaniechanie troszczenia się o jego stan zdrowia podczas przesłuchania go przez funkcjonariuszy WUBP we Wrocławiu, co doprowadziło do jego śmierci.

W sprawie znęcania się poprzez bicie rękami i kolbą karabinu, nad Władysławem Z. w okresie od kwietnia do sierpnia 1951 r. przez funkcjonariuszy WUBP w Opolu i PUBP w Nysie.

b) inne zbrodnie

W sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych na obywatelach polskich, mieszkańcach pow. Podhajce, woj. tarnopolskie, w latach 1939-1945 przez nacjonalistów ukraińskich, gdzie zamordowano kilkuset obywateli polskich, m.in. we wsi Sławentyn 17 września 1944 r. ok. 50 osób, we wsi Giłowody 6 stycznia 1945 r. - 65 osób, we wsi Zawadówka w latach 1943-
-1944 ponad 70 osób. W sprawie dotychczas przesłuchano 44 świadków.

 

 

W sprawie zbrodni popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1945 na terenie pow. Borszczów, woj. tarnopolskie, m.in. zamordowania we wsi Głęboczek 22 listopada 1944 r. i 9 stycznia 1945 r. ponad 50 osób oraz zamordowania we wsi Łanowce co najmniej 55 Polaków 12 lutego 1944 r.

W sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1941-1944 na ludności polskiej w pow. Stanisławów, zamordowano m.in. we wsi Wołoczków 30 marca 1941 r. ok. 20 osób i w marcu 1944 r. ok. 160 osób. W sprawie przesłuchano dotychczas 64 świadków.

W sprawie zbrodni ludobójstwa popełnionych przez nacjonalistów ukraińskich w latach 1943-1944 na obywatelach polskich, mieszkańcach pow. Kałusz, woj. stanisławowskie, zamordowano m.in. 5 kwietnia 1944 r. ok. 80 mieszkańców wsi Pawlikówka. W sprawie przesłuchano dotychczas 77 świadków.

3. Ekspertyzy i opracowania

Na potrzeby śledztw prowadzonych przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej sporządzane są liczne opracowania i ekspertyzy. Wykonuje je zatrudniający trzech pracowników Wydział Ekspertyz i Opracowań Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, jak również historycy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach w Oddziałowych Komisjach Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Do zakresu czynności Wydziału Ekspertyz i Opracowań należy:

W przygotowaniu materiału historycznego dla śledztw pomocne są ekspertyzy historyka- -eksperta, które poprzedzają przesłuchania świadków. Poprzez analizę przekazów pierwotnych eksperci przygotowują właściwy grunt do przesłuchań, tak aby prokurator, sporadycznie stykający się z materią historyczną wiedział, w jaki sposób stawiać pytania, by wyeliminować wszelkie konfabulacje. Badania historyka-eksperta stanowią dla prokuratora przesłankę w sprawie podstaw wszczęcia śledztwa.

3.1. Prace Wydziału Ekspertyz i Opracowań

Od grudnia 2000 r. do czerwca 2001 r. Wydział Ekspertyz i Opracowań przygotował ekspertyzy w 33 sprawach śledczych:

- w 2000 r. w 7 sprawach;

- w 2001 r. w 26 sprawach.

W 2000 r. przygotowano m.in. następujące ekspertyzy:

Przygotowane w 2001 r. ekspertyzy dotyczyły m.in.:

Ponadto w 2000 r. dokonano opracowań, które dotyczyły m.in.:

Przygotowane w 2001 r. opracowania dotyczyły:

Od sierpnia 2000 r. do czerwca 2001 r. przygotowano 221 opinii dotyczących zbrodni ludobójstwa dla sądów, Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Fundacji Polsko-Niemieckie Pojednanie, organizacji oraz osób zainteresowanych; z tego 146 w 2000 r. i 75 w 2001 r.

Do złożonych opinii, które można porównać z opracowaniami lub ekspertyzami, należały:

 

 

3.2. Prace ekspertów Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

Przeprowadzono kwerendy w:

Wyniki kwerend przeprowadzonych przez historyków-specjalistów są za każdym razem przekazywane na piśmie, w formie notatki służbowej, prokuratorom.

Notatki służbowe i ekspertyzy:

Ponadto historycy-specjaliści wykonywali szereg innych prac na potrzeby śledztw:

 

4. Ustalenie miejsc grzebania ofiar aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956

25 kwietnia 2001 r. odbyła się, zorganizowana przez Instytut Pamięci Narodowej - Komisję Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, konferencja z udziałem przedstawicieli środowisk kombatanckich. Na konferencji Prezes IPN prof. Leon Kieres oraz Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu prof. Witold Kulesza przedstawili "Wykaz miejsc grzebania ofiar zbrodniczej działalności aparatu terroru w Polsce w latach 1944-1956".

Pierwszy wykaz miejsc pochówku ofiar zbrodniczej działalności aparatu terroru w Polsce w latach 1944-1956 został sporządzony przez Główną Komisję Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w 1998 r., w związku z Rezolucją Sejmu RP z 20 listopada 1996 r. w sprawie ujawnienia miejsc grzebania ofiar zbrodniczej działalności aparatu bezpieczeństwa w latach 1944-1956.

Wykaz ten został zaktualizowany przez prokuratorów z dziesięciu Oddziałowych Komisji ŚZpNP. Wymienia on obecnie 186 miejsc, w których spoczywają szczątki ofiar komunistycznego aparatu terroru. Miejsca pochówku wymieniono według stanu wiedzy na dzień 15 marca 2001 r., z podaniem sygnatur prowadzonych w tych sprawach śledztw, w toku których dokonano stosownych ustaleń. W niektórych przypadkach korzystano z opracowań historyków zatrudnionych w Głównej Komisji.

Wykaz podzielony jest według właściwości merytorycznej i miejscowej każdej z dziesięciu Oddziałowych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Na konferencji przedstawiono także mapę miejsc pochówku ofiar zbrodniczej działalności aparatu terroru w Polsce. Zarówno wykaz, o którym mowa, jak i mapa znajdują się na stronie internetowej Instytutu Pamięci Narodowej.

Lista będzie uzupełniana w toku dalszych ustaleń czynionych przez pion śledczy Instytutu Pamięci Narodowej.


Poprzednia część druku, następna część druku