Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 23. posiedzeniu Senatu
w dniu 4 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!

Z niepokojem przyjmuję zgłaszane do mojego biura senatorskiego prośby o interwencję w sprawie nieprawidłowości w działalności Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zakres problemów, z jakimi zgłaszają się zainteresowani, obejmuje szerokie spektrum zagadnień i w szczególności dotyczy problemów związanych z opieszałością urzędniczą w toku postępowań administracyjnych oraz problemów na gruncie realizacji umów w ramach programu "Młody rolnik".

Szczególnie zaniepokojony jestem sytuacją młodych ludzi, którzy zawarli umowy w ramach programu "Młody rolnik". Osoby zgłaszające do mnie swoje problemy wskazały, iż Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wystawia wezwania do zapłaty kapitału dotacji wraz z odsetkami za niewywiązanie się ze zobowiązania podniesienia kwalifikacji zawodowych w okresie pięciu lat.

Na tym tle pojawia się wiele problemów, o których wyjaśnienie zwracam się do Pana Ministra.

W pierwszej kolejności problemy dotyczą pięcioletniego okresu, w którym beneficjenci zobowiązani byli do podniesienia kwalifikacji zawodowych, a który przekroczony zostaje na skutek zdarzeń niezależnych od beneficjenta, np. opóźnienia egzaminów zawodowych. Wobec uchybienia terminom na skutek zdarzeń niezależnych od beneficjentów, proszę o rozważenie dopuszczalności wydłużenia określonego umową okresu.

Kolejna kwestia dotyczy interpretacji terminu "kwalifikacje zawodowe". Definicje kwalifikacji zawodowych zawarte w rozporządzeniu przewidują kilka wariantów wykształcenia i praktyki. W mojej opinii spełnienie przesłanek określonych choćby w jednej definicji daje podstawy do uznania warunku dotyczącego kwalifikacji zawodowych za spełniony. Dlatego też wskazywana przez zainteresowanych praktyka ARMiR, uznająca za uzupełnienie kwalifikacji zawodowych jedynie uzyskanie wykształcenia wyższego lub średniego rolniczego, w mojej opinii jest nieprawidłowa.

Nadto wskazać pragnę na zasady związane z rozliczaniem tzw. okresów niegospodarzenia, tj. między innymi nauki w systemie dziennym, służby wojskowej. Okresy te odliczane były od momentu przejęcia gospodarstwa, nie zaś faktycznego prowadzenia działalności rolniczej, co wydatnie skraca pięcioletni okres przewidziany na realizację umowy. Jak wskazali zainteresowani, problem dotyczy około pięciuset osób w Polsce, a więc przybiera charakter powszechny. Rodzi się pytanie o dalszy los gospodarstw rolnych prowadzonych przez młodych rolników.

Kolejną kwestią, na jaką pragnę zwrócić uwagę Pana Ministra, jest opieszałość w toku postępowań administracyjnych prowadzonych przez oddziały Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Jak wynika ze zgłoszonej do mojego biura senatorskiego interwencji w sprawie postępowania Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Szczecinie (w związku z decyzją nr 9016-2007-8/PP-6611), organ nie dokonywał czynności formalnoadministracyjnych związanych ze złożeniem przez beneficjenta skargi do sądu apelacyjnego. Skarga doręczona została do organu w dniu 30 grudnia 2007 r., zaś przekazana do sądu administracyjnego dopiero 11 marca 2008 r.

Niewłaściwość postępowania oddziału agencji potwierdzona została postanowieniem Sądu Administracyjnego w Szczecinie, który wymierzył dyrektorowi Zachodniopomorskiego Oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa grzywnę za niedopełnienie w terminie obowiązku wynikającego z art. 54 § 2 ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Mając na uwadze fakt, iż biznesplany, na podstawie których funkcjonują beneficjenci, oparte są na założeniach uwzględniających wpływy płatności w określonych wysokościach od agencji, sytuacja gdy na skutek opieszałości organów agencji ograniczone zostaje uprawnienie strony do kontroli decyzji administracyjnej jest niedopuszczalna. Konsekwencją stanów faktycznych może być upadłość przedsiębiorstw rolnych i związane z nią negatywne następstwa społeczne - zwolnienia pracowników, bankructwa przedsiębiorców.

Biorąc to pod uwagę, wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wyeliminowania sytuacji powodujących jakąkolwiek opieszałość w działaniach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w szczególności w zakresie decyzji dotyczących płatności.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń