Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia pragnę uczynić problem budowy obwodnicy miasta Wałcz w ciągu drogi krajowej nr 10.

Do mojego biura senatorskiego stanowisko w tej sprawie w imieniu mieszkańców przesłał burmistrz miasta Wałcz. W przedmiotowym piśmie podniesiono wątpliwości związane z budową obwodnicy. Wątpliwości dotyczą nieustannych zmian, polegających na wprowadzaniu i wykreślaniu zadań z programu inwestycji drogowych, podawaniu coraz to dalszych terminów podjęcia realizacji zadania, mnożeniu trudności i problemów związanych z budową.

Wałcz, miasto pozostające w grupie miast z szansami na organizację zaplecza pobytowego dla Euro 2012, aby móc spełnić przypisaną mu rolę, musi posiadać sprawną infrastrukturę drogową, a to jest możliwe tylko w wypadku realizacji wspomnianej inwestycji drogowej. Nadto należy zaznaczyć, że w oczach mieszkańców odwlekanie budowy obwodnicy jest lekceważeniem ich i gorszym traktowaniem w stosunku do mieszkańców miejscowości w innych regionach kraju będących w podobnej sytuacji.

Na podkreślenie zasługuje również fakt, że dotychczas zostały już poniesione wysokie koszty przygotowania dokumentacji i odszkodowań za grunty zajęte pod obwodnicę.

Dlatego też wnoszę o jak najszybsze podjęcie realizacji prawie gotowego etapu I: od węzła Chrząstkowo przez węzły Kołobrzeska, Ostrowiec do węzła Dobino oraz etapu II obwodnicy: od węzła Ostrowiec do węzła Witankowo.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń