Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!

W niniejszym oświadczeniu senatorskim pragnę zwrócić uwagę Pani Minister na obawy, jakie w związku z reformą Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgłaszają przedstawiciele organizacji społecznych działających na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną.

W skierowanej do mojego biura senatorskiego petycji Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "Koło" w Koszalinie wskazuje na następujące zagrożenia związane z reformą. Po pierwsze, wobec braku dostatecznie przygotowanych kadr, rozumiejących specyfikę sytuacji osób niepełnosprawnych, obawy rodzi zwiększenie zakresu zadań samorządów i przekazanie im znacznie większych środków finansowych na cele związane z niepełnosprawnością. W ocenie organizacji spowoduje to upadek działających od wielu lat placówek zajmujących się osobami z niepełnosprawnością intelektualną.

Po drugie, obawy rodzi terytorialne ujęcie zadań. Placówki, szczególnie w niewielkich ośrodkach miejskich, obejmują zasięgiem swojej działalności osoby nie tylko z jednej gminy czy powiatu. Jak w takiej sytuacji ma wyglądać system rozliczeń oparty na zasadzie terytorialności?

Po trzecie, rozszerzenie listy zadań realizowanych przez samorządy, przy jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowych algorytmów podziału środków pomiędzy powiaty i województwa, może pogłębić regionalną dysproporcję w zasobach służących niepełnosprawnym.

Po czwarte, zdecentralizowanie systemu wymagać będzie stworzenia od podstaw struktury obsługi administracyjnej, co wygeneruje dodatkowe koszty.

Rehabilitacja osób niepełnosprawnych intelektualnie stanowi szansę na ich funkcjonowanie i udział w życiu społecznym. Dlatego też zagrożenia i obawy, na jakie wskazują organizacje społeczne, winny być poddane konsultacjom z zainteresowanymi. Jest to jedyny sposób umożliwiający wypracowanie systemu odpowiadającego oczekiwaniom społecznym.

Reasumując, wnoszę o przesunięcie terminu wprowadzenia reformy na dzień 1 stycznia 2011 r. i przeprowadzenie do tego czasu konsultacji społecznych.

Z wyrazami szacunku
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń