Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Premierze!

W niniejszym oświadczeniu pragnę zwrócić uwagę na problem handlu w miejscach, gdzie jest to zabronione, a także na brak stosownych regulacji z zakresu prawa wykroczeń, umożliwiających podjęcie przez jednostki samorządu terytorialnego skutecznej walki z tym zjawiskiem.

Praktyki stosowane przez niektórych przedsiębiorców, jak również osoby prowadzące działalność bez wymaganej rejestracji, wiążą się z nielegalnym zajmowaniem powierzchni handlowych w miejscach publicznych nieprzeznaczonych do tego. W rezultacie dochodzi do uszczuplenia dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nadto sprawa ma wymiar etyczny i sprawiedliwościowy, gdyż przedsiębiorcy, którzy legalnie korzystają z powierzchni handlowych w miejscach publicznych, mogą czuć się pokrzywdzeni wskutek działań nieuczciwych podmiotów.

Konwent Wójtów, Burmistrzów i Prezydentów Województwa Zachodniopomorskiego przedłożył propozycję zmian kodeksu wykroczeń oraz rozporządzenia ministra spraw wewnętrznych i administracji z 17 listopada 2003 r. w sprawie wykroczeń, za które strażnicy gminni są uprawnieni do nakładania grzywien w drodze mandatów. Stanowisko to zostało przekazane do Pana Ministra w piśmie z dnia 6 października 2008 r. Propozycje zakładają wprowadzenie do katalogu wykroczeń wykroczenia polegającego na handlu w miejscu, gdzie jest to zabronione, a także rozszerzają kompetencje straży gminnej do nakładania mandatów karnych za ten typ czynu karalnego.

Mając na uwadze to, iż problem jest zauważany przez dużą część jednostek samorządu terytorialnego, konieczność wprowadzenia tych zmian należy potraktować w sposób priorytetowy. I o to wnoszę w niniejszym oświadczeniu.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń