Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia pragnę uczynić problem powstały w związku z interpretacją przepisów ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, wykluczającą stosowanie preferencyjnej stawki podatku dla podatników podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

Jak wynika z interwencji zgłoszonej przez podmiot prowadzący działalność leczniczo-uzdrowiskową, pomieszczenia o charakterze administracyjnym, gospodarczym i socjalnym zajęte na bazę noclegową - choć niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej - nie są objęte preferencyjną stawką podatku od nieruchomości, gdyż nie są przeznaczone na działalność bezpośrednio związaną z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej.

Przedsiębiorstwa uzdrowiskowe udzielają świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, którymi - zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych - są szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe oraz prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci. Do zadań tych podmiotów należy między innymi zapewnienie pacjentowi całodobowych świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych oraz opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej. Aby prowadzić taką działalność konieczne jest posiadanie pokoi łóżkowych (pokoi dla chorych) oraz zespołów pomieszczeń pielęgnacyjnych i ogólnych.

W świetle tego nie można zgodzić się z twierdzeniem, że nie zachodzi bezpośredni związek wykorzystywania tych pomieszczeń z udzielaniem świadczeń zdrowotnych. Nadto należy stwierdzić, iż prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych bez infrastruktury właściwej dla prowadzenia działalności leczniczej jest niemożliwe.

Mając to na uwadze, zwracam się do Pana Ministra o przeanalizowanie sytuacji przedsiębiorstw prowadzących działalność uzdrowiskową w świetle możliwości korzystania z preferencyjnej stawki podatku od nieruchomości. W szczególności proszę o opinię, czy wobec przytoczonych w oświadczeniu senatorskim argumentów, jest możliwe objęcie preferencyjną stawką pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalnych jako powierzchni przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń