Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 18. posiedzeniu Senatu
w dniu 25 września 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia pragnę uczynić problem dotyczący mieszkańców gmin, w których nie uchwalono planów zagospodarowania przestrzennego.

Jak wynika ze zgłaszanych do mojego biura przez obywateli problemów, brak planów zagospodarowania przestrzennego niejednokrotnie sparaliżował inwestycje o charakterze zarówno gospodarczym, jak i mieszkaniowym.

W mojej ocenie problem nabiera szczególnej doniosłości, gdy wobec przystąpienia do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego organy gmin, zgodnie z art. 62 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, na okres dwunastu miesięcy zawieszają postępowania. Niejednokrotnie okazuje się, iż dwunastomiesięczny okres zawieszenia postępowania jest niewystarczający do sporządzenia planu, co w rezultacie i tak powoduje konieczność wydania decyzji o warunkach zabudowy. Konsekwencją takich stanów jest wielomiesięczny paraliż inwestycyjny dotykający przede wszystkim obywatela, który na skutek opieszałości jednostek samorządu terytorialnego nie może w pełni realizować swojego prawa własności, jak również ponosi poważne straty materialne.

Mając powyższe na uwadze, postuluję rozważenie możliwości wprowadzenia prawnych instrumentów dyscyplinujących jednostki samorządu terytorialnego w zakresie szybkości opracowywania planów zagospodarowania przestrzennego.

Z poważaniem
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń