Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatorów
Michała Okłę i Piotra Zientarskiego
na 17. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 sierpnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Szanowny Panie Ministrze!

W dniu 17 grudnia 2007 r. został złożony na ręce Pana Ministra wniosek pani Danuty Fojcik, zamieszkałej w Rybniku, o wniesienie kasacji w sprawie, sygn. III K2937/02 Sądu Rejonowego w Rybniku. Pani Fojcik do tej pory nie otrzymała żadnej odpowiedzi, poza jedną, w której zastępca dyrektora Biura Postępowania Sądowego, pani Danuta Bater, stwierdziła, że pomimo żądań sąd nie nadesłał akt sprawy.

Uważamy, że zignorowanie przez prezesa sądu rejonowego żądania ministra sprawiedliwości i nienadesłanie akt nie może być tolerowane, gdyż w oczywisty sposób narusza podstawowe zasady uzgodnień w tego rodzaju sprawach.

Pan Minister ma środki potrzebne do zdyscyplinowania prezesa za pośrednictwem prezesa sądu okręgowego, apelacyjnego bądź Krajowej Rady Sądownictwa i wyciągnięcia konsekwencji z tego nagannego i niczym nieusprawiedliwionego zachowania, które w istocie godzi nie tylko w interes obywatela składającego wniosek o wniesienie kasacji, ale również w dobro wymiaru sprawiedliwości.

Z poważaniem
Michał Okła
senator RP
Piotr Zientarski
senator RP


Spis oświadczeń