Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego
na 16. posiedzeniu Senatu
w dniu 24 lipca 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!

W niniejszym oświadczeniu senatorskim pragnę zwrócić uwagę na krzywdzące, a wręcz niezgodne z konstytucją zapisy ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami Skarbu Państwa, w szczególności na art. 29 ust. 5 tej ustawy.

Art. 29 ust. 5 ustawy wyposaża Agencję Nieruchomości Rolnych w prawo odkupu nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa w okresie pięciu lat, licząc od dnia jej nabycia od agencji, a prawo to jest ujawniane w księdze wieczystej. Refleksja prawna rodząca się na gruncie przywołanego przepisu prowadzi do wniosku, iż prawo odkupu przysługujące Skarbowi Państwa jest tożsame z przymusowym pozbawieniem własności. Skutki zapisu ustawowego tworzą poważne zagrożenia dla obrotu gospodarczego, bankowego, jak również obrotu nieruchomościami.

Do mojego biura senatorskiego zgłaszają się osoby, które ze względu na zapis ustawy nie mogą uzyskać kredytów pod zabezpieczenie hipoteczne nieruchomości. Banki żądają wykreślenia z ksiąg wieczystych zapisów o prawie odkupu nieruchomości pod rygorem nieudzielenia kredytu. Ze względu na fakt, iż nie ma możliwości wykreślenia zapisów, wielokrotnie nie udaje się zrealizować planów inwestycyjnych nabywców. Paradoks sytuacji ukazuje się w tym, iż właściciel nieruchomości rolnej przez pięć lat pozostaje w niepewności co do swojego prawa i w rezultacie nie może korzystać z wszystkich uprawnień właścicielskich, jak na przykład możliwości zabezpieczenia kredytu na hipotece nieruchomości.

Mimo iż prawo odkupu nieruchomości rolnych jest instytucją funkcjonującą w ustawodawstwie francuskim czy włoskim, w mojej ocenie wydatnie ogranicza ono prawo własności, a wręcz w okresie pięciu lat tworzy fikcyjne prawo własności. Interesy Skarbu Państwa mogą zostać zabezpieczone w inny sposób, choćby poprzez system kar umownych.

Dlatego też wnoszę o przeanalizowanie skutków zniesienia prawa odkupu i umożliwienia zabezpieczenia interesów Skarbu Państwa w inny sposób.

Łączę wyrazy szacunku
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń