Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia senatorskiego pragnę uczynić problem powstały na gruncie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 7 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - publiczne i niepubliczne - oraz organy prowadzące te szkoły, placówki i zakłady, z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego nieruchomości szkolnych zwolnione są od podatku od nieruchomości.

Jak wynika z przytoczonego przepisu, zwolnienie obejmuje trzy kategorie posiadania nieruchomości, a mianowicie: zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste. Jednak w mojej ocenie takie ujęcie form prawnych dysponowania nieruchomościami jest zbyt wąskie i krzywdzi podmioty, które mimo iż mieszczą się w kręgu uprawnionych do korzystania ze zwolnienia, nie mogą z niego korzystać, gdyż do nieruchomości posiadają inny tytuł prawny niż wskazany w przepisie.

Absolutnie nie postuluję, aby zwolnienie od podatku, w przypadku uprawnionych, o których mowa w niniejszym piśmie, obejmowało wszystkie formy prawne władania nieruchomością, poczynając od stosunków rzeczowych, a kończąc na zobowiązaniowych. Niemniej jednak z całą stanowczością opowiadam się za rozszerzeniem katalogu również o prawo własności.

Powyższy wniosek jest zasadny tym bardziej, iż przepis konstytuuje prawo do zwolnienia w przypadku użytkowania wieczystego. Prawo użytkowania, jako prawo pośrednie pomiędzy własnością a ograniczonymi prawami rzeczowymi, stanowi formę dysponowania nieruchomością pod względem znaczenia bardzo zbliżoną do prawa własności.

W ostatnim czasie różnica pomiędzy prawem własności a użytkowaniem wieczystym ulega faktycznemu zatarciu, ponadto nawet w ramach doktryny prawa cywilnego pojawiają się postulaty likwidacji użytkowania wieczystego jako formy władania nieruchomością.

Mając powyższe na uwadze, sądzę, iż opisane wyłączenie prawa własności jako formy władania nieruchomością przez szkoły, placówki, zakłady kształcenia i placówki doskonalenia nauczycieli - zarówno publiczne, jak i niepubliczne - jest niczym nieusprawiedliwione, a wręcz krzywdzące.

Dlatego też wnoszę o podjęcie działań zmierzających do rozszerzenia katalogu form prawnych władania nieruchomościami o prawo własności jako także uprawniające do uzyskania zwolnienia od podatku od nieruchomości.

Z poważaniem
Piotr Zientarski
senator RP


Spis oświadczeń