Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!

Zwróciła się do mnie z prośbą o interwencję pani burmistrz gminy i miasta Mirosławiec w województwie zachodniopomorskim. Jak wynika z informacji przedstawionych przez panią burmistrz, zamierza się przeformować 12. Bazę Lotniczą w Mirosławcu, co skutkować będzie likwidacją etatów w jednostce.

Przeformowanie 12. Bazy Lotniczej rodzi obawy zarówno władz samorządowych gminy, jak i mieszkańców. Zmniejszenie liczby etatów w bazie lotniczej pociągnie za sobą ujemne skutki społeczne i ekonomiczne dla mieszkańców gminy. Jednostka wojskowa jest jedynym zakładem pracy dla mieszkańców osiedla wojskowego oddalonego od Mirosławca o 3 km. Oczywistą konsekwencją zmniejszenia bazy lotniczej będzie redukcja etatów cywilnych w jednostce, jak również wyludnienie gminy. Proces migracji ludności z gminy na przestrzeni ostatnich siedmiu lat spowodował zmniejszenie liczby ludności gminy Mirosławiec o siedemset trzydzieści siedem osób. Nadto gmina, chcąc polepszyć warunki oświatowe dla swoich mieszkańców, prowadzi inwestycje związane z infrastrukturą oświatową, dostosowując szkoły do odpowiedniej liczby uczniów, jednak na skutek zmniejszenia liczby ludności możliwości szkoły nie są wykorzystane, gdyż przekraczają aktualne potrzeby, co pogłębione zostanie na skutek reorganizacji jednostki. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat liczba uczniów zmniejszyła się już o sto trzydzieści dziewięć osób.

Istniejąca od ponad pięćdziesięciu pięciu lat jednostka wojskowa w gminie Mirosławiec zawsze pozostawała niezwykle istotna dla strategii obronności kraju i zawsze funkcjonowała w symbiozie z mieszkańcami gminy.

Gmina Mirosławiec już raz dotkliwie przeżyła likwidację największego pracodawcy, jakim był PGR. Mimo iż od likwidacji PGR minęło wiele lat, skutki społeczne jego upadku są negatywne odczuwane do dnia dzisiejszego.

Zmniejszenie liczby etatów w jednostce może okazać się dla mieszkańców tym samym, czym była likwidacja PGR. Dlatego też wnoszę o informację na temat planów związanych z jednostką w Mirosławcu, jak również o ponowne rozważenie zasadności reorganizacji bazy.

Z poważaniem
Piotr Zientarski
senator RP


Spis oświadczeń