Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia pragnę uczynić problem związany z budową zakładu usuwania i utylizacji odpadów stałych, ciekłych i gazowych dla przedsiębiorstwa LEIPA Georg Leinefelder Gmbh w miejscowości Schwedt nad Odrą w Niemczech.

Inwestycja budzi niezadowolenie lokalnych samorządów jednostek położonych na obszarze oddziaływania inwestycji na terenie Polski, to jest gminy Widuchowa, miasta i gminy Gryfino oraz powiatu gryfińskiego.

Ze względu na lokalizację inwestycja ma charakter transgraniczny, co z kolei nakłada na stronę niemiecką obowiązek stosowania konwencji z 1991 r. o ocenach oddziaływania na środowisko w kontekście transgranicznym.

Strona niemiecka zaniedbała obowiązku wyjaśnienia w drodze konsultacji wątpliwości dotyczących wpływu inwestycji na środowisko. Ograniczyła się jedynie do zawiadomienia strony polskiej o planowanej inwestycji, bez przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko zgodnie z konwencją. Nadto nie uwzględniono uwag strony polskiej dotyczących wpływu inwestycji na obszary chronione, emisji powietrza, składu paliwa stałego oraz monitoringu jakości środowiska.

Charakterystyka inwestycji wskazuje, iż obawy mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego są w pełni uzasadnione, dlatego też zwracam się do ministra środowiska o rozpoczęcie ze stroną niemiecką negocjacji, w trybie art. 15 konwencji z Espoo, w celu znalezienia rozwiązania kwestii spornych.

Z poważaniem
senator RP
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń