Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!

Przedmiotem niniejszego oświadczenia pragnę uczynić sytuację rolników na terenie gminy Czaplinek.

Długotrwała susza, jaka miała miejsce na terenie gminy, spowodowała poważne szkody w uprawach rolnych, w konsekwencji powodując drastyczne obniżenie plonów lub nawet ich brak. Rolnicy nie są w stanie samodzielnie sprostać skutkom suszy.

Dlatego też uważam, iż konieczne jest podjęcie przez organy państwa działań pomocowych skierowanych do rolników poszkodowanych na skutek suszy. Tylko dzięki pomocy możliwe będą odtworzenie i kontynuacja prowadzonej produkcji rolniczej. Najbardziej pożądane działania obejmować powinny takie formy pomocy, jak: dokonanie restrukturyzacji dotychczas zaciągniętych kredytów poprzez rozłożenie ich spłaty na kolejne lata, pilne uruchomienie nowych linii kredytów klęskowych na odtworzenie produkcji, wypłatę przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dopłat obszarowych za 2008 r. oraz płatności rolno-środowiskowych w pierwszej kolejności rolnikom poszkodowanym przez suszę, podjęcie przez Agencję Nieruchomości Rolnych działań łagodzących skutki suszy przez zaniechanie poboru czynszu dzierżawnego lub odroczenie terminu jego płatności, zastosowanie bonifikat do cen zakupu materiału siewnego, zrekompensowanie gminom umorzeń lub odroczeń płatności podatku rolnego, zwiększenie puli środków finansowych dla gmin z przeznaczeniem na świadczenia pomocy społecznej z tytułu klęski suszy, zastosowanie pomocy finansowej dla gospodarstw rolnych w celu zrekompensowania poniesionych nakładów na produkcję oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych rolników.

Ze względu na fakt, iż gmina Czaplinek dotknięta jest wysokim wskaźnikiem bezrobocia, podjęcie działań pomocowych jest konieczne, gdyż samodzielnie zarówno gmina, jak i poszczególni rolnicy nie sprostają powstałym problemom. Dlatego też wznoszę o jak najszybsze podjęcie działań mających na celu złagodzenie ekonomicznych i społecznych skutków suszy.

Z poważaniem
senator RP
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń