Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Niniejszym oświadczeniem senatorskim pragnę wyrazić swoje poparcie dla inicjatywy Stowarzyszenia Gmin, Powiatów i Województw "Droga S11", zmierzającej do jak najszybszej realizacji drogi ekspresowej.

Z inicjatywą utworzenia drogi ekspresowej S11 związany jestem od samego początku. Uczestniczyłem w utworzeniu stowarzyszenia, które zostało zawiązane 7 lipca 2006 r. w Koszalinie, jak również niejednokrotnie podejmowałem starania zmierzające do realizacji inwestycji.

Droga S11, rozpoczynająca się w Kołobrzegu, a kończąca w Katowicach, stanowi ciąg komunikacyjny, którego budowy oczekują mieszkańcy, przedsiębiorcy, a także turyści, zarówno krajowi, jak i zagraniczni. Budowa drogi prowadzić będzie między innymi do uaktywnienia gmin wokół niej zlokalizowanych i ożywienia społeczno-ekonomicznego na terenach zapóźnionych gospodarczo. Ponadto stanowić ona będzie najkrótsze połączenie na linii Bałtyk - Śląsk, co wzmocni pozycję Polski jako kraju tranzytowego, ułatwi wymianę handlową oraz stworzy nowe możliwości kształtowania stosunków gospodarczych. Z takimi argumentami nie sposób polemizować. Stanowią one trafną diagnozę celowości inwestycji, jak również w pełni odpowiadają oczekiwaniom milionów obywateli mieszkających wzdłuż trasy.

Analizując celowość, a zarazem konieczność inwestycji z punktu widzenia potrzeb mieszkańców regionu Pomorza Środkowego - zwracam na ten region szczególną uwagę, gdyż z niego pochodzę - pragnę wskazać następujące aspekty bezpośrednio związane z budową drogi.

W pierwszej kolejności aspekt społeczny, który kształtowany jest z jednej strony przez warunki bytowe mieszkańców, przede wszystkim bezrobocie, z drugiej zaś obejmuje niezwykle istotną materię: bezpieczeństwo polskich dróg. Rejon, przez który przebiega droga S11, niejednokrotnie obejmuje powiaty dotknięte strukturalnym bezrobociem. Jako przykład wskazać należy powiat szczecinecki - bezrobocie, stan na 30 września 2007 r., 25,8% czy też powiat koszaliński - bezrobocie, stan na 30 września 2007 r., 25,2%. Przytoczone dane statystyczne potwierdzają fakt, że są to obszary biedy, gdzie dysproporcje społeczne widoczne są niemal na każdym kroku. Niepokojące jest również to, że skuteczna walka z bezrobociem, a co za tym idzie, z biedą i patologiami społecznymi, niejednokrotnie skazana jest na niepowodzenie. Przyczyn tego stanu rzeczy jest oczywiście kilka. Jedną z nich jest brak sprawnej sieci komunikacji drogowej, stanowiącej element przyciągający inwestorów, dla których infrastruktura pozostaje jednym z podstawowych kryteriów wyboru lokalizacji swoich przedsiębiorstw. W tym kontekście podkreślić należy, że możliwości komunikacyjne regionu środkowopomorskiego, ze względu na wieloletnie zaniedbania, są znacznie ograniczone.

Problematyka bezpieczeństwa również powinna stanowić ważki argument w staraniach o budowę przedmiotowej drogi. Nikt nie kwestionuje, że rejon Pomorza Środkowego stanowi jeden z najbardziej atrakcyjnych obszarów turystycznych naszego kraju. Takie miejscowości, jak Mielno czy Kołobrzeg, to miejsca, gdzie wypoczywają setki tysięcy turystów, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Najpopularniejszym środkiem transportu wykorzystywanym przez turystów w celu dotarcia do wskazanych miejsc stał się samochód. Letnie miesiące oznaczają koszmar na drogach dojazdowych do miejscowości rekreacyjnych. Korki na drogach dojazdowych do Mielna w sezonie letnim rozpoczynają się już na wjeździe do Koszalina od strony Poznania, kończą zaś się w centrum Mielna. To odcinek długości około 20 km. Nadwyrężone nerwy kierowców, zmęczonych po długiej i ciężkiej podróży, ze względu na stan drogi, niejednokrotnie są przyczyną wypadków, w których giną niewinni ludzie, a wśród nich jadące na wakacje dzieci. Ta cena za brak sprawnej sieci komunikacyjnej jest bardzo wysoka, a naszą rolą jest ją minimalizować. Do tego z całą pewnością przyczyni się budowa drogi S11.

Kolejny aspekt dotyczy ekonomicznego rozwoju regionu. Rozwój ekonomiczny sprzężony jest z rozwojem społecznym. Region silny ekonomicznie to również zadowoleni mieszkańcy, to młodzi ludzie, dla których tworzy się rozsądną alternatywę wobec wyjazdu do pracy za granicę. Zapisana w konstytucji zasada solidaryzmu społecznego wymaga, aby każdy rejon miał szansę. Jednym z elementów wyrównania szans jest równomierny rozwój sieci drogowej. Takiej sieci drogowej jest w chwili obecnej pozbawiony rejon Pomorza Środkowego. Posługując się przykładem Portu Morskiego w Kołobrzegu, pragnę wskazać przedsiębiorstwo, dla którego dogodny i sprawny dojazd z południa Polski stanowi konieczny warunek rozwoju i konkurencyjności wobec silniejszych i większych konkurentów.

Na obecnym etapie konieczne jest wpisanie drogi S11 do transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T), co w konsekwencji umożliwi między innymi pozyskanie środków z funduszy unijnych oraz ujęcie inwestycji w planach GDDKiA.

Wobec tego występuję do Pana Ministra z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do jak najszybszej realizacji inwestycji, w tym o podjęcie działań mających na celu wpisanie drogi S11 do transeuropejskiej sieci transportowej.

Wyrażam jednocześnie przekonanie, że argumenty przedstawione w niniejszym oświadczeniu stanowią rzetelne uzasadnienie realizacji inwestycji, która w całości znajdzie poparcie Pana Ministra.

Piotr Benedykt Zientarski

 


Spis oświadczeń