Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!

Niniejszym oświadczeniem senatorskim pragnę zwrócić uwagę na problem braku uprawnień dzieci zmuszanych do pracy przymusowej na terenie okupowanej Polski do świadczenia pieniężnego wypłacanego w formie dodatku do emerytury lub renty.

Funkcjonująca w systemie prawnym ustawa z dnia 31 maja 1996 r. o świadczeniu pieniężnym przysługującym osobom deportowanym do pracy przymusowej oraz osadzonym w obozach pracy przez III Rzeszę i ZSSR (DzU nr 87 poz. 395 z późniejszymi zmianami) nie obejmuje swoim zakresem wszystkich osób represjonowanych przymusową pracą.

Powyższy problem obejmuje liczną grupę społeczną, która doznała krzywd od hitlerowskiego okupanta; są to osoby zaliczane do tak zwanych małoletnich ofiar wojny 1939-1945. Podkreślić również należy, iż w dniu dzisiejszym owa grupa obejmuje osoby w podeszłym wieku, które przez wiele lat nie doczekały się rekompensaty za swoją niejednokrotnie niewolniczą pracę.

Wobec tego pragnę zwrócić się z pytaniem, czy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej podejmowane są działania zmierzające do przyznania uprawnień osobom, o których mowa w powyższym oświadczeniu. Jeżeli problem dotychczas nie został objęty działaniem ministerstwa, pragnę wnioskować o niezwłoczne podjęcie prac nad stworzeniem instytucji prawnych, na mocy których możliwe będzie przyznanie świadczeń pieniężnych osobom zmuszanym do pracy przymusowej na terenie okupowanej Polski.

Łączę wyrazy szacunku
Piotr Zientarski
senator RP

 


Spis oświadczeń