Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Olecha
oraz senator Grażynę Sztark
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Rzeczypospolitej Polskiej Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Zwracam się z zapytaniem, czy Prokuratura Rejonowa w Stargardzie Szczecińskim mogła udzielić informacji panu senatorowi Krzysztofowi Zarembie o fakcie wydania postanowienia z dnia 18 lipca 2008 r. w sprawie wszczęcia śledztwa w sprawie złożenia fałszywych zeznań przez Wojciecha Koźmińskiego w postępowaniu II K 307/08.

Przepis art. 305 §4 k.p.k. określa krąg osób, które należy powiadomić o wydaniu postanowienia o wszczęciu śledztwa. Istnieje obowiązek zawiadomienia o jego wydaniu, jak też o odmowie wszczęcia albo o umorzeniu śledztwa lub dochodzenia osoby lub instytucji państwowej, samorządowej bądź społecznej, która złożyła zawiadomienie o przestępstwie, oraz ujawnionego pokrzywdzonego. W związku z tym należy uznać, iż jest to katalog zamknięty i prowadzący postępowanie może powiadomić tylko podmioty wymienione w przywołanym przepisie.

W świetle powyższego zwracamy się z prośbą o zajęcie stanowiska w kwestii, czy w wyniku takiego działania Prokuratury Rejonowej w Stargardzie Szczecińskim nie doszło do rażącego naruszenia procedury karnej przez prowadzącego postępowanie przygotowawcze.

Z poważaniem
Jan Olech
Grażyna Anna Sztark


Spis oświadczeń