Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Olecha
oraz senator Grażynę Sztark
na 25. posiedzeniu Senatu
w dniu 15 stycznia 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!

W latach 2004-2008 kilka tysięcy studentów ochotników zrealizowało przeszkolenie wojskowe w trakcie wakacji i następnie podejmowało pracę w strukturach państwa odpowiedzialnych za bezpieczeństwo narodowe. MON nie ponosił kosztów realizacji przysposobienia obronnego, które było finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, i realizował drugi etap przeszkolenia wojskowego studentów w trakcie letniej przerwy wakacyjnej.

Czcimy bohaterów historii naszej ojczyzny: podchorążych z powstania listopadowego, studentów z Legii Akademickiej z okresu odzyskiwania i obrony niepodległości w latach 1919-1920, żołnierzy podchorążych Armii Krajowej. Nie wolno nam poprawiać historii narodu polskiego poprzez pozbawianie następnych pokoleń studentów możliwości uczestniczenia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności obrony ojczyzny.

Jako senatorowie RP zaniepokojeni jesteśmy propozycją zawieszenia ochotniczego spełniania powinności obronnych przez studentów, którzy ochotniczo zgłaszają się do realizacji przeszkolenia wojskowego. Nie można ochotniczej - w założeniu i formie - służby wojskowej studentów porównywać z obowiązkową zasadniczą służbą wojskową realizowaną na dotychczasowych zasadach przez pozostałych poborowych.

Zapisy o projektach zmiany ustawy o powszechnym obowiązku obrony eliminują główny atut przyciągający studentów do udziału w programie przysposobienia obronnego na uczelni, którym jest ochotniczy udział w praktycznym przeszkoleniu wojskowym w trakcie studiów.

W ten sposób MON pozbywa się najlepszej jak dotychczas platformy promocyjno-marketingowej na rzecz propagowania zawodowej służby wojskowej w środowisku akademickim. Zamiast pozyskiwać potencjalnych chętnych i zmotywowanych kandydatów dla profesjonalnej armii i systemu obronnego odseparowuje się siły zbrojne od środowiska akademickiego. Proponuje się likwidację systemu szkolenia wojskowego studentów, który rozwijany jest w państwach NATO posiadających od lat armie zawodowe. Brak praktycznego szkolenia wojskowego spowoduje u studentów minimalizację zainteresowania przysposobieniem obronnym. Wojsko straci kandydatów zainteresowanych służbą wojskową, a z uczelni znikną osoby, które zajmowały się kształceniem obronnym studentów i budowały pozytywny wizerunek sił zbrojnych w środowisku akademickim.

Uprzejmie prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi, kto i dlaczego wprowadził w ustawie o powszechnym obowiązku obrony projekty zapisów mówiące o zawieszeniu ochotniczego szkolenia wojskowego studentów w trakcie studiów już w 2009 r. Czy prowadzone były analizy dotychczasowej formuły szkolenia wojskowego studentów i na jakiej podstawie podsumowano dotychczasowe doświadczenia MON w tej materii?

Utrzymanie i rozwijanie ochotniczego przeszkolenia wojskowego studentów będzie nawiązaniem do chlubnych tradycji edukacji obronnej młodzieży akademickiej okresu II RP, ale również wzmocnieniem obronności państwa w XXI wieku. Pozwoli wychować pokolenie lojalnych i odpowiedzialnych za losy swojej ojczyzny obywateli Rzeczypospolitej Polskiej.

Z wyrazami szacunku
Jan Olech
Grażyna Sztark


Spis oświadczeń