Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana Ministra z pytaniem, czy w ramach prac nad nowelizacją ustawy o czystości i utrzymaniu porządku w gminach oraz w projekcie ustawy o zmianie ustawy o odpadach uwzględnione zostały postulaty i propozycje zgłaszane przez Krajową Izbę Gospodarki Odpadami oraz organizacje samorządowe, takie jak Związek Miast Polskich czy Związek Powiatów Polskich, które zmierzają do wprowadzenia samorządowego modelu w gospodarce odpadami. Organizacje te od lat postulują, aby gmina była właścicielem odpadów i zarządzała gospodarką odpadami.

Obecne przepisy nie stwarzają samorządom możliwości wpływania na kontrolowanie gospodarowania odpadami na swoim terenie, bo wiele firm zajmujących się wywozem odpadów dostarcza je bezpośrednio na składowiska, gdzie nie jest prowadzona ich segregacja, przetwarzanie czy odzysk. W rezultacie ilość odpadów nie ulega zmniejszeniu, a znaczna ich część nie jest wykorzystywana jako cenny surowiec energetyczny, tak jak to się dzieje w wielu innych krajach.

W pełni zgadzając się z postulatami sektora komunalnego skupionego w Krajowej Izbie Gospodarki Odpadami w Warszawie, która to zwróciła się do mnie w tej sprawie, a także organizacji samorządowych, które popierają stanowisko izby, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wzięcie pod uwagę ich propozycji. Uważam też, że to jeden resort, Ministerstwo Środowiska, powinien koordynować wszystkie sprawy związane z gospodarką odpadami. Wiąże się to z koniecznością osiągnięcia celów zawartych w dyrektywie Rady 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, w traktacie akcesyjnym oraz w innych zobowiązaniach wynikających z członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, a tak- że w "Krajowym planie gospodarki odpadami 2010".

Zmniejszając ilość odpadów na składowiskach, do czego jako kraj Unii Europejskiej jesteśmy zobligowani, możemy jednocześnie uzyskać tak potrzebną nam energię, która może mieć zastosowanie na przykład w systemach grzewczych.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o wzięcie pod uwagę podczas prac nad wspomnianymi ustawami rozwiązań proponowanych przez środowiska samorządowe.

Z poważaniem
Grażyna Anna Sztark


Spis oświadczeń