Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark
na 22. posiedzeniu Senatu
w dniu 20 listopada 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister pracy i polityki społecznej Jolanty Fedak

Szanowna Pani Minister!

Zwracam się do Pani Minister z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących wprowadzenia od 1 stycznia 2009 r. reformy Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Koszalińskie Koło Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym jako jeden z podmiotów zainteresowanych skutkami reformy zwróciło moją uwagę na brak procedur wdrożeniowych. Budzi to uzasadnione obawy, czy wprowadzenie reformy w tym stanie przygotowań nie spowoduje chaosu organizacyjnego, w wyniku którego zostaną zlikwidowane placówki dobrze działające na rzecz osób szczególnie dotkniętych niepełnosprawnością. Placówki te powstały w wyniku ogromnego wysiłku ludzi i dużych nakładów finansowych. Obecnie, dysponując wykształconą i kompetentną kadrą, wypełniają lukę w systemie usług oferowanych osobom niepełnosprawnym, głównie dzięki właściwemu rozpoznaniu ich bardzo specyficznych potrzeb. Likwidacja tych placówek przyniosłaby trwałe skutki społeczne. Niejasne jest także, jak w przyszłości rozliczane będą usługi, ze względu na wprowadzenie zasady terytorialności, albowiem obecnie takie placówki obejmują swoim zasięgiem nawet kilka powiatów. Rodzi to obawy o pogłębienie się dysproporcji w finansowaniu zadań na rzecz osób niepełnosprawnych, jeśli lista zadań realizowanych przez samorządy zostanie rozszerzona bez zabezpieczenia odpowiednich środków finansowych.

Stowarzyszenia działające na rzecz osób niepełnosprawnych wyrażają obawy, czy utrzymany zostanie celowy charakter środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz czy nowy zdecentralizowany system nie będzie bardziej kosztowny. Niezrozumiałe jest także sygnalizowane zmniejszenie nakładów na programy celowe w budżecie PFRON, pomimo zwiększonych dochodów własnych funduszu.

Reasumując, zgłaszane przez wspomniane stowarzyszenia pytania oraz wątpliwości są wyrazem uzasadnionego lęku o przyszłość rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, zwłaszcza intelektualnie, ich szans na lepsze funkcjonowanie w życiu społecznym, które to zadania do tej pory udało się realizować dzięki środkom Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zwracam się do Pani Minister o wzięcie pod uwagę obaw i zastrzeżeń zgłaszanych przez środowiska związane z rehabilitacją osób niepełnosprawnych.

Z poważaniem
Grażyna Anna Sztark


Spis oświadczeń