Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark
wspólnie z innymi senatorami

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o podjęcie działań dotyczących zmiany ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (DzU z 2006 r. Nr 121 poz. 844 ze zm.) w związku z pojawieniem się w obrocie prawnym wykładni przepisu art. 5 ust. 1 pkt 2d wymienionej ustawy, która powoduje zawężone stosowanie preferencyjnej stawki podatku dla podatników podatku od nieruchomości prowadzących działalność gospodarczą w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych.

W wyniku takiej wykładni pomieszczenia o charakterze administracyjnym, gospodarczym i socjalnym, w tym także pomieszczenia zajęte na bazę noclegową, choć niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej, nie są objęte preferencyjną stawką podatku od nieruchomości, gdyż nie są przeznaczone bezpośrednio do udzielania świadczeń zdrowotnych, o których mowa w art. 3 ustawy z 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (DzU z 2007 r. Nr 14, poz. 89 ze zm.).

Na przykład w wypadku Uzdrowiska "Połczyn" SA odmienna interpretacja tej ustawy, dokonana przez gminę Połczyn-Zdrój (decyzja z 16 stycznia 2008 r., znak FG V-3310/22/03/07/08; FG V-3310/22/04/07/08; FG V-3310/22/05/07/08; FG V-3310/22/06/07/08; FG V-3310/22/07/07/08) i utrzymana w mocy przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Koszalinie 17 kwietnia 2008 r. (SKO.SP.53/59/2008; SKO.SP.53/77/2008; SKO.SP.53/78/2008; SKO.SP.53/79/2008; SKO.SP.53/80/2008), spowodowała powstanie zobowiązania podatkowego w wysokości 1.440.059,70 zł (słownie: jednego miliona czterystu czterdziestu tysięcy pięćdziesięciu dziewięciu złotych i siedemdziesięciu groszy). Dodatkowo do wymienionej kwoty zostaną doliczone odsetki za okres od 2003 do 2007 r. Jak wynika z posiadanych przeze mnie informacji, inne samorządy także obciążają spółki uzdrowiskowe zwiększonymi stawkami podatku od nieruchomości za pięć lat wstecz. Naliczony domiar powoduje powstanie zobowiązań podatkowych wielkich rozmiarów, których spółki uzdrowiskowe nie są w stanie uregulować.

Spółki uzdrowiskowe udzielają świadczeń zdrowotnych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, którymi zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (DzU Nr 167, poz. 1399 ze zm.) są: szpitale uzdrowiskowe, sanatoria uzdrowiskowe oraz prewentoria uzdrowiskowe dla dzieci. Zgodnie z przepisami wymienionej ustawy do ich zadań należy w szczególności zapewnienie pacjentowi udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych w warunkach stacjonarnych oraz opieki lekarskiej i całodobowej opieki pielęgniarskiej. Lecznictwo uzdrowiskowe realizowane jest w obiektach, które muszą spełniać wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie wymagań, jakie powinny spełniać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (DzU Nr 161, poz. 1142), wydanym w celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjenta i zachowania standardów świadczeń zdrowotnych. Jednym z wymogów tego rozporządzenia jest posiadanie pokoi łóżkowych (pokoi dla chorych) oraz zespołów pomieszczeń pielęgnacyjnych i ogólnych (między innymi pokoi dla pracowników medycznych i administracyjnych, pomieszczeń gospodarczych, jadalni wraz z pomieszczeniami przyległymi). Wobec tego nie można zgodzić się z twierdzeniem, że nie zachodzi bezpośredni związek tych pomieszczeń z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

Ustawa z dnia 21  sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DzU Nr 210, poz. 2135 ze zm.) w definicji świadczenia zdrowotnego wymienia "świadczenia zdrowotne rzeczowe i świadczenia towarzyszące", gdzie świadczeniem towarzyszącym jest zakwaterowanie i wyżywienie w zakładzie opieki zdrowotnej całodobowej. Bez zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia pacjentom kierowanym na leczenie w warunkach zakładów lecznictwa uzdrowiskowego nie byłoby możliwe zawarcie kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie da się prowadzić działalności gospodarczej w zakresie świadczeń zdrowotnych bez całej infrastruktury właściwej dla prowadzenia działalności leczniczej. Egzekwowanie przez gminę Połczyn-Zdrój - w związku z odmienną interpretacją ustawy - pokrycia zobowiązań podatkowych w pełnej wysokości wraz z odsetkami w konsekwencji doprowadzi do zapaści finansowej Uzdrowiska "Połczyn" SA, które nie jest w stanie udźwignąć zapłaty tak znacznych rozmiarów bez obniżenia jakości świadczonych usług.

Należy zwrócić uwagę, iż zmiana stanowiska zmierzająca w kierunku nieobjęcia preferencyjną stawką pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalnych jako nieprzeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych, choć związanych z prawidłowym funkcjonowaniem zakładu opieki zdrowotnej (wraz z bazą noclegową, jeśli nie jest ona jednocześnie zajęta na udzielanie świadczeń zdrowotnych), stawia w pozycji uprzywilejowanej gminy uzdrowiskowe, które trzykrotnie będą otrzymywały środki związane z podatkiem od nieruchomości, budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych w formie: po pierwsze, opłaty z tytułu wymienionego podatku w pełnej wysokości; po drugie, opłaty uzdrowiskowej od osób fizycznych przebywających dłużej niż dobę w celach zdrowotnych, turystycznych, wypoczynkowych lub szkoleniowych w miejscowościach znajdujących się na obszarach, którym nadano status uzdrowiska, za każdy dzień pobytu w takich miejscowościach, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym (DzU Nr 167, poz. 1399 ze zm.) - warto zaznaczyć, iż inicjatywą ustawodawcy podczas prac nad wspomnianym aktem było wprowadzenie powyższego uprawnienia w celu zrekompensowania gminom utraty części dochodów w związku z obniżeniem podatku od zakładów opieki zdrowotnej; i po trzecie, dotacji z budżetu państwa w wysokości równej wpływom z tytułu opłaty uzdrowiskowej pobranej w uzdrowisku w roku poprzedzającym rok bazowy w rozumieniu ustawy z 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (DzU Nr 203, poz. 1966 oraz z 2005 r. Nr 249, poz. 2104).

Mając na uwadze fakt, że lecznictwo uzdrowiskowe jest integralną częścią systemu ochrony zdrowia województwa zachodniopomorskiego, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przeanalizowanie podanej argumentacji i wsparcie działań na rzecz zmiany interpretacji przepisów zmierzającej w kierunku objęcia preferencyjną stawką podatku od nieruchomości pomieszczeń administracyjnych, gospodarczych i socjalnych jako powierzchni przeznaczonych do udzielania świadczeń zdrowotnych.

Z poważaniem
Grażyna Anna Sztark
Jan Olech
Piotr Zientarski


Spis oświadczeń