Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra spraw wewnętrznych i administracji Grzegorza Schetyny

Szanowny Panie Ministrze!

Do końca 2007 r. obowiązywał program wieloletni "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej". Program stanowił, że w latach 2001-2007 budżet państwa wspomoże samorządy gminne, powiatowe oraz inne podmioty dotacjami ze specjalnej rezerwy budżetowej w wysokości 70 milionów zł w celu skrócenia okresu likwidacji i zakończenia zagospodarowania mienia przejętego od wojsk Federacji Rosyjskiej.

W związku z nieosiągnięciem założonych w programie celów i niewywiązywaniem się budżetu państwa z przyjętych w programie zobowiązań zasadna wydaje się inicjatywa przedłużenia obowiązywania programu na lata 2008-2010. Kontynuowanie programu jest uzasadnione, ponieważ zadania dotychczas realizowane znajdują się w ostatnim stadium inwestowania. Ponadto należy wskazać, że wstrzymanie dotacji na tym etapie prac doprowadzi do zmarnowania środków już ulokowanych w procesie realizacji zadań.

Kontynuacja realizacji programu jest niezwykle ważna z uwagi na zagrożenie życia i zdrowia ludności przebywającej na obszarach objętych programem. Zaniechanie likwidacji na szeroką skalę zagrożeń powodowanych na przykład zaleganiem niewypałów i niewybuchów rodzi realne niebezpieczeństwo.

Część samorządów lokalnych w ramach funkcjonującego programu i otrzymanej rezerwy realizowała ważne zadania inwestycyjne związane z wykonaniem infrastruktury technicznej, której na przejętych terenach ogólnie nie było. Dzięki tym inwestycjom możliwe było zagospodarowanie takiego miasta jak Borne Sulinowo w województwie zachodniopomorskim.

Niestety, poprzedni rząd, pomimo przygotowanych procedur, nie uwzględnił w budżecie państwa na 2008 r. możliwości funkcjonowania rezerw na wspomniany cel, jak i nie przyjął uchwały Rady Ministrów o przedłużeniu programu na lata 2008-2010. Problem dotyczy głównie województw zachodniopomorskiego i dolnośląskiego.

Uwzględniając jego skalę, zwracam się więc do Pana Ministra z zapytaniem, czy projekt uchwały Rady Ministrów o realizacji programu wieloletniego "Zagospodarowanie przejętego mienia i rekultywacja terenów zdegradowanych przez wojska Federacji Rosyjskiej" może być rozpatrzony przez Radę Ministrów na wniosek Pana Ministra.

Z poważaniem
Grażyna Anna Sztark
senator RP

 


Spis oświadczeń