Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Wobec wielu interwencji wyborców, szczególnie rodziców dzieci dotkniętych niepełnosprawnością, zwracam się do Pana Ministra w sprawie przekazywania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na rzecz organizacji pożytku publicznego, OPP, bez wskazania konkretnej osoby - podopiecznego OPP. Zwracam się z prośbą o wprowadzenie przejściowych rozwiązań umożliwiających przekazywanie 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na gruncie aktualnie obowiązującego prawa, z uwzględnieniem woli podatnika wskazania konkretnej osoby, na rzecz której kwota ta jest przekazywana.

Otóż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 45 ust. 5 lit. c i d stanowi, że:

"5c. Naczelnik urzędu skarbowego, na wniosek podatnika, przekazuje na rzecz jednej organizacji pożytku publicznego działającej na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego, zwanej dalej «organizacją pożytku publicznego», wybranej przez podatnika z wykazu, o którym mowa w ust. 5g, kwotę w wysokości nie przekraczającej 1% podatku należnego wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

5d. Wskazanie w zeznaniu podatkowym organizacji pożytku publicznego, o której mowa w ust. 5g, poprzez podanie jej nazwy i numeru wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego, traktuje się na równi ze złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 5c".

Szanowny Panie Ministrze! Gdy się czyta ustawę literalnie, to wynika z niej, że ustawodawca dopuszcza istnienie "wniosku" oraz istnienie "wskazania" w zeznaniu podatkowym. Problem sprowadza się więc do następującego pytania: gdyby podatnik, zamiast wpisywać do swego zeznania rocznego PIT nazwy OPP i jej numeru KRS, załączył wniosek, że chce przekazać OPP 1% podatku dochodowego w kwocie wynikającej z zeznania oraz prosi o poinformowanie wskazanej przez niego OPP, że 1% podatku przeznaczony jest dla nazwanego z imienia i nazwiska podopiecznego OPP, to czy urzędy skarbowe mogłyby dokonywać przelewów na rzecz OPP wraz z informacją, na przykład w opisie przelewu, o wskazanym przez podatnika podopiecznym OPP?

Proponowany sposób postępowania umożliwiłby przejściowe rozwiązanie, do czasu zmiany ustawowej, zgłaszanego przez wielu podatników problemu, którzy chcieliby nadal decydować o sposobie wydatkowania części swoich podatków. Podatnicy, nasi wyborcy, apelują w tej sprawie do wielu z nas, posłów i senatorów.

Panie Ministrze! Z uwagi na częstotliwość wystąpień w tej sprawie oraz wagę problemu ośmielam się przekazać w załączeniu list pana Romualda Augusiaka z Koszalina, w którym autor przedstawia między innymi propozycje rozwiązań legislacyjnych*.

Z poważaniem
Grażyna Anna Sztark
senator RP

 


Spis oświadczeń