Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Owczarka
na 20. posiedzeniu Senatu
w dniu 30 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Ustawa o repatriacji wzbudziła nadzieje na osiedlenie się w Polsce tych spośród naszych rodaków, którzy z przyczyn politycznych nie mogli opuścić ZSRR. Jednak bez większego zaangażowania w akcję repatriacyjną samorządów gminnych nadzieje wielu tysięcy Polaków pozostaną niespełnione. Przyjęta regulacja opiera się bowiem na dobrowolnym zaangażowaniu podmiotów oferujących warunki do osiedlania się. Dlatego dotacje przekazywane samorządom przyjmującym repatriantów stanowią bardzo ważny element akcji repatriacyjnej.

Stale zwiększająca się liczba osób posiadających przyrzeczenie wydania wizy repatriacyjnej a jednocześnie niewielkie zainteresowanie gmin zapraszaniem repatriantów powoduje, że obecnie 2505 osób oczekuje na zaproszenia z Polski. Rodacy, którzy zgłosili wnioski o wydanie wizy repatriacyjnej i wobec których została zakończona procedura repatriacyjna, oczekują w miejscach zsyłek i deportacji na powrót do ojczyzny od czterech do pięciu lat. Znaczącą przeszkodą w oferowaniu przez gminy warunków do osiedlania się jest kwestia sposobu rozliczania dotacji, o której mowa w art. 21 ustawy o repatriacji.

Mając na względzie liczne uwagi i wystąpienia przedstawicieli samorządów gminnych co do sposobu rozliczania dotacji określonej w art. 21 ustawy z 9 listopada 2000 r. o repatriacji (DzU z 2004 r. Nr 53 poz. 532), zwracam się z prośbą o uwzględnienie możliwości wyceny nieruchomości oferowanych przez gminy w rozliczeniu dotacji, w związku z art. 21 ust. 3 ustawy o repatriacji, co niewątpliwie spowodowałoby większe zaangażowanie samorządów w akcję repatriacyjną. Należy zaznaczyć, że corocznie w budżecie państwa wyodrębniane są środki finansowe na realizację ustawy, jednakże wykładnia dokonana przez Pana Ministra nie pozwala na wykorzystanie w całości tych środków.

Uwzględniając pragnienia rodaków oczekujących od pokoleń na przyjazd do Polski, a także propozycje samorządów w kwestii rozliczenia dotacji, proszę o rozważenie możliwości, aby w przypadku zapewnienia lokalu mieszkalnego pochodzącego z zasobu komunalnego, podstawę do wyliczenia kosztów związanych z zapewnieniem anonimowej rodzinie mieszkania mogła stanowić jego wartość w drodze wyceny dokonanej przez biegłego rzeczoznawcę w formie operatu szacunkowego, a także koszty poniesione na remont, adaptację, wyposażenie lokalu. Zdarza się bowiem, że gminy nie mogą wykorzystać w pełni środków przekazanych na mocy porozumienia z wojewodą.

Zaakceptowanie przez Ministerstwo Finansów propozycji rozliczenia dotacji spowoduje wzrost liczby zaproszeń, które będzie można przydzielić rodakom oczekującym na wskazanie warunków do osiedlania się. Tym samym zostaną zrealizowane nadzieje i marzenia o powrocie do ojczyzny Polaków mieszkających nadal w granicach byłego ZSRR.

Z poważaniem
Andrzej Owczarek


Spis oświadczeń