Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Andrzeja Owczarka
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP Zbigniewa Ćwiąkalskiego

Szanowny Panie Ministrze!

Staraniem władz samorządu powiatu i miasta Wieruszowa oraz dzięki przychylności poprzednich ministrów sprawiedliwości utworzone zostały i działają w naszym mieście IX Wydział Zamiejscowy Ksiąg Wieczystych i VII Wydział Sądu Grodzkiego Sądu Rejonowego w Wieluniu. Władze samorządowe powiatu wyremontowały i przekazały na ten cel swój obiekt.

Wprowadzenie systemu elektronicznej księgi wieczystej w całym kraju spowodowało, że pomieszczenia, którymi dysponuje IX Wydział Zamiejscowy KW w Wieruszowie, są na ten cel niewystarczające i według informacji uzyskanej z Ministerstwa Sprawiedliwości ma to być przeniesione z powrotem do sądu w Wieluniu.

Uważam, że taka zmiana spowodowałaby znaczne pogorszenie obsługi mieszkańców i utrudnienie współpracy z innymi instytucjami powiatu wieruszowskiego. Postuluję utrzymanie w Wieruszowie IX Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Wieluniu, co zostałoby w bardzo pozytywny sposób przyjęte przez społeczeństwo.

Samorząd powiatowy proponuje wykorzystanie budynku, który aktualnie jest w dyspozycji powiatu, na siedzibę wydziału ksiąg wieczystych. Obecnie obiekt ten jest pustostanem, który powiat planował wykorzystać na potrzeby własne. Według służb inwestycyjnych Sądu Okręgowego w Sieradzu budynek ten spełnia wymogi co do powierzchni, kubatury, położenia i stanu technicznego. Samorządy deklarują pomoc materialną w celu przyspieszenia prac adaptacyjnych w tym budynku.

Argumenty, jakie przemawiają za pozostawieniem w Wieruszowie zamiejscowego wydziału ksiąg wieczystych to:

1. Bliskie położenie IX Wydziału Zamiejscowego Ksiąg Wieczystych i Wydziału Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Wieruszowie, jednostek na co dzień współpracujących, co umożliwia sprawną obsługę mieszkańców i podmiotów gospodarczych.

2. Wydział prowadzi 19211 ksiąg wieczystych i 1784 zbiory dokumentów - łącznie 20995 dokumentów, dla 7 gmin i miasta, razem dla 43 tysięcy mieszkańców. Średnio miesięcznie wpływa 255.55 spraw, a w dzienniku odpisów 218.22, co przeciętnie daje 473.77 spraw miesięcznie. Odnotować należy tendencję wzrostową, na przykład w miesiącu wrześniu wpłynęło w dzienniku KW i Zd łącznie 337 wniosków, a w dzienniku odpisów 225, razem są to 562 sprawy. Jest to liczba spraw porównywalna z liczbą spraw w powiatach poddębickim i pajęczańskim, gdzie elektroniczna księga wieczysta będzie prowadzona. Czas oczekiwania na odpisy wynosi zaledwie kilka godzin, a w innych miastach kilkanaście dni. Przeniesienie ksiąg wieczystych spowoduje wydłużenie czasu obsługi i zwiększy uciążliwość dla naszych mieszkańców oraz wywoła ogromne niezadowolenie społeczne.

3. Rozpoczęcie procesu inwestycyjnego dotyczącego trasy szybkiego ruchu S8 na naszym terenie to również wzrost zapotrzebowania na usługi wydziału ksiąg wieczystych.

4. Wydział ksiąg wieczystych dysponuje księgami wieczystymi z byłego województwa poznańskiego objętymi katastrem pruskim, a wydział geodezji starostwa powiatowego posiada dokumentację geodezyjną i kartograficzną oraz księgi ewidencyjne (matrykuły) tych terenów. Są to dokumenty z XIX i XX wieku. Rozdzielenie tego w znaczny sposób utrudni ich wykorzystanie.

5. Kolejne przenoszenie wydziału ksiąg wieczystych spowodowałoby w niektórych przypadkach czterokrotną zmianę numeracji KW, a w konsekwencji prowadzona baza ewidencji gruntów i budynków oraz modernizacja ewidencji stałyby się nieaktualne. Spowoduje to poniesienie kolejnych nakładów na ich aktualizację.

6. Współdziałanie wydziału ksiąg wieczystych z notariuszem, mającym swoją siedzibę w Wieruszowie, to również przejaw bliskości tych instytucji i ich służebnej roli w stosunku do mieszkańców.

Proszę Pana Ministra o uwzględnienie tych słusznych postulatów samorządów powiatu wieruszowskiego i gminy Wieruszów.

Z wyrazami szacunku
Andrzej Owczarek


Spis oświadczeń