Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Olecha
oraz senator Grażynę Sztark
na 26. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z prowadzonym procesem profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP i przyjmowaniem zmian ustawowych podejmowane są działania, które powinny doprowadzić również do zabezpieczenia rezerw osobowych systemu obronnego i bezpieczeństwa narodowego kraju. Zauważamy jednak, że w trakcie zmian legislacyjnych faworyzowane są uczelnie morskie, w których pozostawia się prowadzenie przeszkolenia wojskowego w obowiązkowej formie i planuje się wydanie rozporządzeń wykonawczych do ustawy, gwarantujących finansowanie tego szkolenia z budżetu państwa przeznaczonego na obronność. Powoduje to nierówność konstytucyjną, gdyż faworyzuje akademie morskie wobec innych wyższych uczelni cywilnych.

Ustawa z dnia 24 października 2008 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych (DzU z 2008 r. Nr 206, poz. 1288) umożliwia studentom, będącym poborowymi, odbywanie po zdaniu egzaminu z przysposobienia obronnego przeszkolenia wojskowego w czasie tych studiów, mówi o tym art. 93a. Art. 95 zobowiązuje zaś poborowych, będących studentami uczelni morskich, do odbycia zajęć wojskowych w czasie trwania studiów wyższych w tych uczelniach, zajęć, które są równoznaczne z odbyciem obowiązkowego przeszkolenia wojskowego.

MON w oficjalnych dokumentach zamieszczanych na stronie internetowej zapowiada już w 2009 r. zawieszenie możliwości odbycia przeszkolenia wojskowego w uczelniach innych niż akademie morskie, gdzie zajęcia wojskowe pozostały nadal obowiązkowe i są objęte programem studiów. Tłumaczone jest to potrzebami wynikającymi z profesjonalizacji armii. W jej założeniach przedstawia się działające w akademiach morskich studia wojskowe jako nieodzowne wsparcie dla Marynarki Wojennej, która ma liczyć osiem tysięcy oficerów i marynarzy.

Obecnie Akademia Marynarki Wojennej, w której studiuje tysiąc dwustu żołnierzy i cywilów, kształci kadry na potrzeby Marynarki Wojennej. Ponadto AMW jest jedyną w Polsce instytucją upoważnioną do szkolenia kadr gospodarki morskiej w zakresie kodeksu ISPS. Akademie morskie nie posiadają takich uprawnień.

W związku z powyższym prosimy Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy resort MON planuje przesuwać kompetencje w szkoleniu wojskowym z AMW również do akademii morskich i planuje likwidację aktualnej struktury organizacyjnej AMW?

2. Czy dalsze finansowanie studiów wojskowych w akademiach morskich w Szczecinie i Gdyni z budżetu państwa przeznaczonego na obronność jest formą dofinansowania funkcjonowania akademii morskich?

3. Dlaczego MON faworyzuje akademie morskie w Gdyni i w Szczecinie w realizacji przeszkolenia wojskowego kosztem innych wyższych uczelni cywilnych?

4. Dlaczego MON wprowadza nierówność konstytucyjną wyższych uczelni cywilnych, gdzie studenci mogą aktualnie odbywać przeszkolenie wojskowe, a gdzie planuje się jego zawieszenie, wobec akademii morskich, gdzie studenci muszą odbywać przeszkolenie wojskowe, i jak to się ma do sztandarowego hasła o profesjonalizacji armii oraz przewidywanego zawieszenia przeszkolenia wojskowego studentów w czasie trwania nauki?

Z poważaniem
Jan Olech
Grażyna Sztark


Spis oświadczeń