Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka
na 27. posiedzeniu Senatu
w dniu 18 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Katarzyny Hall

Szanowna Pani Minister!

Rosnąca liczba agresywnych zachowań uczniów w polskich szkołach jest wystarczającym powodem do nasilenia działań o charakterze zapobiegawczym, a także działań dyscyplinujących. Wiem, że zostało już wprowadzonych wiele rozwiązań, takich jak wdrożenie monitoringu wizyjnego wejść do szkół i placówek oraz nałożenie na szkoły i placówki obowiązku zainstalowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów. Jednakże zarówno wyniki przeprowadzonych badań, jak i nadal występujące w szkole agresywne zachowania, które zagrażają bezpieczeństwu społeczności szkolnej, skłaniają do podjęcia działań bardziej radykalnych niż dotychczas stosowane w ramach obligatoryjnie wprowadzonego do szkół wszystkich typów szkolnego programu profilaktyki problemów dzieci i młodzieży.

Trudna młodzież, wobec której sąd rodzinny zastosował środek wychowawczy na podstawie ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich w związku z demoralizacją lub popełnieniem czynów karalnych, jest poddawana oddziaływaniom resocjalizacyjnym w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych działających w systemie oświaty oraz w schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych resortu sprawiedliwości. Niezależnie od skuteczności działania tych placówek problemem dalej są dzieci i młodzież, które sprawiają problemy wychowawcze, a w stosunku do których nie są wydawane nakazy sądowe, w tym dzieci z ADHD. Brak mechanizmu umożliwiającego podjęcie szybkich, radykalnych działań wobec tych uczniów - sprawców przemocy oraz tych, którzy w sposób rażący lekceważą obowiązujące w szkole normy zachowań - powoduje, że szkoły są bezradne.

W związku z tym zwracam się do pani z pytaniem, jakie są planowane konkretne rozwiązania mające na celu uzdrowienie tej sytuacji, uzdrowienie pracy wychowawczej z trudną młodzieżą w polskich szkołach.

Z wyrazami szacunku

Roman Ludwiczuk


Spis oświadczeń