Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka
na 24. posiedzeniu Senatu
w dniu 19 grudnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!

Polska jako kraj unijny od maja 2004 r. powinna zgodnie z art. 5 dyrektywy ramowej o odpadach - w celu prawidłowej realizacji tej dyrektywy - ustanowić sieć zakładów do prawidłowego zagospodarowania odpadów. Minęło już kilka lat naszej obecności w strukturach Unii Europejskiej i nie widać postępów w tworzeniu takiej sieci.

Brak prawnych zapisów rozstrzygających o tym, że administracja gminna jest właścicielem i dysponentem odpadów komunalnych - brak takiego zapisu powoduje, że gmina w ograniczonym zakresie może kierować zagospodarowaniem tego strumienia powstających odpadów bytowych.

Efektem braku takich uregulowań jest to, że firmy wywozowe, przejmując wymieszane odpady komunalne, ekspediują taki ładunek tam, gdzie najtaniej go zdeponować, a nie tam, gdzie te odpady zostałyby jeszcze posegregowane i zagospodarowane. Niestety, zmiany ustaw okołoodpadowych dokonane 29 lipca 2005 r. nie tylko nie naprawiły tego stanu rzeczy, ale wręcz pogłębiły chaos.

Brak jednoznacznych i precyzyjnych zapisów decydujących o tym, że administracja publiczna jest dysponentem strumienia odpadów komunalnych wytwarzanych przez mieszkańców powoduje, że planowane przedsięwzięcia w zakresie budowy instalacji do zagospodarowania odpadów obarczone są zbyt dużym ryzykiem, a do zakładu nie trafią odpady z przewidzianego administracyjnego obszaru obsługi. Powoduje to paraliż decyzyjny, administracja boi się podejmować takie ryzyko.

Z tego samego powodu nietworzone są realne projekty w systemie partnerstwa publiczno-prywatnego - partner publiczny nie jest w stanie zagwarantować prywatnym współinwestorom odpowiednich strumieni odpadów na poszczególne instalacje.

W związku z tym zwracam się z prośbą do pana ministra o odpowiedź, czy przygotowywany jest projekt ustawy zmieniającej obecnie obowiązujący system gospodarowania odpadami komunalnymi.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk
senator RP


Spis oświadczeń