Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka
na 20. posiedzeniu Senatu

w dniu 30 października 2006 r.

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Nowickiego

Szanowny Panie Ministrze!

W październiku otrzymałem od prezesa Zarządu Kopalni Surowców Skalnych w Bartnicy Romana Brunowskiego list, w którym prosi on o pomoc związaną ze zmianą projektowanych granic obszaru Natura 2000.

Według ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze kopalnia melafiru jest kopalnią pospolitą. Jednak złoże melafiru "Rybnica Leśna", ze względu na wielkość i znaczenie gospodarcze, zaliczone zostało rozporządzeniem Rady Ministrów do kopalin podstawowych takich jak węgiel kamienny, ropa naftowa czy rudy miedzi. Kopalnia dostarcza około 1,5 miliona t kruszyw rocznie, przeznaczanych na największe realizowane projekty infrastrukturalne w Polsce takie jak autostrady, drogi ekspresowe i szlaki kolejowe.

Inwestorzy rezerwują sobie dostawy kruszyw o najlepszych parametrach jakościowych na kilka lat do przodu. Realizacja zamówień możliwa jest jedynie pod warunkiem dalszego wydobycia kopaliny, co możliwe będzie po uchwaleniu nowego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu górniczego "Rybnica Leśna I". W projekcie miejscowego planu przewidziane jest włączenie nowych terenów o powierzchni około 8 ha pod dalszą eksploatację złoża. Minister środowiska wyraził zgodę na przeznaczenie w miejskim planie zagospodarowania przestrzennego gruntów leśnych na cele nieleśne.

Zgodnie z faktami, które podaje prezes kopalni, dalsze funkcjonowanie firmy jest zagrożone, gdyż złoże melafiru "Rybnica Leśna" znalazło się w granicach projektowanego specjalnego obszaru ochrony siedlisk "Góry Kamienne" PLH 020038, objętego Europejską Siecią Ekologiczną Natura 2000. Organizacje ekologiczne wykorzystały ten fakt i wystąpiły do wojewody z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie wstrzymania eksploatacji w kopalni melafiru.

Ocena wpływu na obszar Natura 2000 "Góry Kamienne" projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego "Rybnica Leśna I" oraz obszarów funkcjonalnych z nim związanych (W. Mazur, J. Góral 2008 r.), będąca integralną częścią prognozy oddziaływania na środowisko miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu (Biuro Urbanistyczne Ecoland, Wrocław 2008 r.) wykazała, iż przewidziane w projekcie miejscowe zagospodarowanie terenów nie wpłynie znacząco negatywnie na siedliska chronione w ramach obszaru Natura 2000. Ponadto nie bez znaczenia jest fakt, że projektowany obszar Natury 2000 "Góry Kamienne" w obrębie kopalni melafiru "Rybnica Leśna" zachował tak duże walory przyrodnicze przy dotychczasowych warunkach eksploatacji górniczej, że został zgłoszony do Komisji Europejskiej. Oznacza to, że podejmowane dotąd działania nie stanowią poważnego zagrożenia dla ochrony siedlisk i gatunków. W związku z tym zwracam się do pana ministra z pytaniem, czy istnieje możliwość zmiany projektowanych granic obszaru Natura 2000 "Góry Kamienne" tak, aby wyłączyć teren górniczy "Rybnica Leśna I" z obszaru Natura 2000.

Z wyrazami szacunku
Roman Ludwiczuk


Spis oświadczeń