Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!

W związku z katastrofą lotniczą pod Mirosławcem pojawiły się doniesienia medialne na temat pomocy rodzinom ofiar. Z komunikatów tych wynika, iż świadczenia na rzecz rodzin żołnierzy, którzy giną podczas wykonywania zadań służbowych, są w dużym stopniu uzależnione od decyzji ministra obrony.

Rodziny żołnierzy zawodowych nierzadko znajdują w trudnej sytuacji na rynku pracy w związku ze szczególnym rodzajem służby pełnionej przez głowę rodziny i wynagrodzenie żołnierza pozostaje często jedynym źródłem dochodów takiej rodziny. Osoba, która decyduje się na podjęcie zawodu żołnierza, jest świadoma związanego z tym ryzyka, powinna mieć więc pewność, że w przypadku śmierci nie pozostawi rodziny w niepewnej sytuacji materialnej lub mieszkaniowej. Tymczasem znane mi ustawodawstwo, dotyczące ochrony socjalnej rodzin żołnierzy, pozostawia możliwość nieuzyskania przez rodzinę żołnierza świadczeń socjalnych, gdyż minister obrony narodowej może nadawać te świadczenia na zasadzie wyjątku. Według przepisów dotyczących zakwaterowania sił zbrojnych, rodzinie żołnierza nie należą się także świadczenia wynikające z prawa do kwatery, co daje ministrowi obrony możliwość ustanowienia prawa do zamieszkiwania w dotychczasowym lokalu mieszkalnym, po raz kolejny w drodze wyjątku. Takie rozwiązanie wydaje się połowiczne i niewystarczające. Niepokojący jest dla mnie również fakt, że przepis dotyczący specjalnego, gwarantowanego ustawą traktowania żołnierzy, którzy polegli na misjach, nie odnosi się już do żołnierzy ginących w kraju.

Zwracam się więc do pana ministra z prośbą o wyjaśnienie, jak faktycznie wygląda sytuacja wsparcia finansowego i prawnego rodzin w przypadku śmierci żołnierza zawodowego oraz czy planowane są zmiany dotychczasowych przepisów.

Z poważaniem
Roman Ludwiczuk
senator RP


Spis oświadczeń