Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Romana Ludwiczuka

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka

Szanowny Panie Ministrze!

Przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych i Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. wprowadzono obowiązujący do dziś podział dróg oraz określono ich parametry techniczne. W systemie tym ustawodawca dokonał podziału dróg z rozróżnieniem na kilku zarządców. Tym samym na obszarze danej samorządowej jednostki administracyjnej krzyżują się układy dróg będących w gestii różnych osób prawnych. W wielu przypadkach podział taki nie tylko nie odpowiada logice układu komunikacyjnego, ale wręcz utrudnia skuteczne zarządzanie nimi. Nadto napotyka się jeszcze na przykłady nieuregulowanego stanu prawnego działek, na których się te drogi znajdują. Spotyka się drogi różnych kategorii zlokalizowane na terenach należących do Skarbu Państwa, Lasów Państwowych i innych właścicieli. Nagminne są również rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym parametrów technicznych tych dróg, a tymi, które winny spełniać będąc przypisanymi do danej kategorii.

Pośród samorządowców panuje opinia znajdująca wielu zwolenników, że potrzebne jest przekazanie zadania zarządzania drogami jednemu zarządcy, oczywiście wraz z określeniem źródła finansowania.

Biorąc pod uwagę ten problem, uprzejmie proszę o udzielenie odpowiedzi w następujących kwestiach.

Czy minister transportu widzi potrzebę przeanalizowania skutków działania przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r.?

Czy minister transportu posiada pełną wiedzę o problemach wynikających z istniejącego podziału dróg?

Czy minister transportu rozważa możliwość wprowadzenia zmian w systemie zarządzania drogami, zwłaszcza na obszarze gmin, tak żeby odpowiadał on modelowi jednego zarządzającego, wraz ze wskazaniem na źródła finansowania?

Z poważaniem
Roman Ludwiczuk
Senator RP


Spis oświadczeń