Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 26. posiedzeniu Senatu
w dniu 5 lutego 2009 r.

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego RP Andrzeja Czumy

Według mojej wiedzy wysokość opłaty rocznej za odbywanie aplikacji radcowskiej i adwokackiej od grudnia 2005 r. była regulowana rozporządzeniem ministra sprawiedliwości (vide Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację radcowską, DzU Nr 244, poz. 2070 z późn. zm.; Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką, DzU Nr 244, poz. 2068 z późn. zm.). Wynosiła ona czterokrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów.

Rozporządzenie w sprawie wysokości opłaty rocznej za aplikację adwokacką zostało zmienione rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z dnia 16 grudnia 2008 r. w ten sposób, że została ona ustalona w wysokości trzykrotności minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie właściwych przepisów.

Różnica w opłacie rocznej za rok 2008/2009 wniesionej w kwocie wyższej podlega zwrotowi lub zaliczeniu na poczet kolejnej opłaty rocznej zgodnie z wnioskiem aplikanta adwokackiego. Przepis ten ma zastosowanie do opłat za aplikację adwokacką, począwszy od roku szkoleniowego rozpoczynającego się z dniem 1 października 2008 r.

Według posiadanych przeze mnie informacji wysokość opłat za odbywanie aplikacji radcowskiej do dnia dzisiejszego nie uległa analogicznej zmianie. A zatem podczas gdy aplikant adwokacki wnosi opłatę w wysokości 3 378,00 zł (3 x 1 126,00 zł), aplikant radcowski ma obowiązek wnieść opłatę w kwocie 4 504,00 zł (4 x 1 126,00 zł) za rok szkoleniowy 2008/2009.

Dlatego też zwracam się do Pana Ministra o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czym uzasadnione jest tak wysokie zróżnicowanie opłat za odbywanie aplikacji radcowskiej i adwokackiej? Proszę o podanie konkretnych kwot kosztów związanych ze szkoleniem aplikantów adwokackich oraz radcowskich.

2. Dlaczego do dnia dzisiejszego te opłaty nie zostały zrównane, podczas gdy wcześniejsze zmiany rozporządzeń wprowadzane były w analogicznym kształcie i terminie?

3. Czy przewiduje Pan zrównanie sytuacji aplikantów radcowskich z aplikantami adwokackimi w zakresie wysokości wnoszonych opłat? Jeżeli tak, to proszę o podanie zakresu oraz konkretnego terminu wprowadzenia zmian.

Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń