Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do minister rozwoju regionalnego Elżbiety Bieńkowskiej

W związku z niepokojącymi działaniami podejmowanymi przez marszałka województwa podlaskiego, pana Jarosława Dworzańskiego, w zakresie rozdysponowywania funduszy unijnych w regionie podlaskim postuluję objęcie nadzorem instytucji zarządzającej, ze szczególnym uwzględnieniem podjętej decyzji z dnia 14 października 2008 r. w zakresie unieważnienia uchwały zarządu z dnia 23 września 2008 r. zatwierdzającej listę rankingową podmiotów, które pozytywnie przeszły ocenę merytoryczną i formalną w ramach trybu konkursowego działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Jest to pierwsza taka decyzja w województwie, a sądzę, że i w całym kraju były to decyzje nieliczne. Aby zapobiec ręcznemu sterowaniu w przydzielaniu środków unijnych, wnoszę o pilną kontrolę. W przypadku zwłoki zobligowany będę do powiadomienia organów ścigania. Niedopuszczalne jest, aby marszałek bez uzasadnionych merytorycznie i faktycznie przyczyn anulował etap trybu konkursowego.

Marszałek na konferencji prasowej wskazał, iż Ministerstwo Rozwoju Regionalnego pisemnie zobowiązało go do unieważnienia oceny merytorycznej ze względu na zmianę przepisów w zakresie pomocy publicznej. Inne przyczyny wskazane jako dodatkowe to brak przejrzystości oceny, polityczne relacje i brak doświadczonych podmiotów na liście wygranych.

Dlatego też pragnę zwrócić się do Pani Minister z następującymi zapytaniami.

Czym kierowało się Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, dążąc do unieważnienia zatwierdzonej listy rankingowej?

Czy istniały przesłanki merytoryczne do unieważnienia przeprowadzonej oceny merytorycznej?

Czy ponowna weryfikacja wniosków według tych samych kryteriów i metod, przeprowadzona przez tych samych ekspertów, może skutkować inną punktacją?

Czy marszałek może unieważnić decyzję zarządu, dążąc do wpisania na listę rankingową podmiotów, które odpowiadają jego kryteriom? I jakie są te kryteria, skoro ważniejsze są od poprawnej oceny merytorycznej i formalnej? Należy przecież pamiętać, iż winny mieć na uwadze rozwój województwa podlaskiego, a nie wspieranie związanych z marszałkiem podmiotów.

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń