Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 19. posiedzeniu Senatu
w dniu 16 października 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Aktualne problemy amerykańskiej gospodarki niewątpliwie wpłyną negatywnie na gospodarkę państw Unii Europejskiej, co z kolei może przełożyć się także na sytuację polskiej gospodarki, kondycję polskich firm oraz tempo wzrostu gospodarczego. Pierwszym tego przejawem jest obecna sytuacja finansowa Republiki Islandii.

Dlatego też, wobec zagrożenia kryzysem finansowym innych państw europejskich, w tym także Rzeczypospolitej Polskiej, pragnę zwrócić się do Pana Ministra z zapytaniem, czy polski rząd jest przygotowany na ryzyko wystąpienia w Polsce kryzysu finansowego oraz jakie przewiduje środki celem jego uniknięcia lub co najmniej zniwelowania jego ewentualnych skutków. Czy w ostatnim czasie zostały opracowane metody, których zastosowanie będzie sprzyjało ustabilizowaniu rynku finansowego w Polsce oraz zapobieżeniu jego upadkowi, a jeżeli tak, to jakie? Jeżeli takie plany jeszcze nie powstały, to proszę o wskazanie terminu podjęcia prac nad nimi bądź ich ewentualnego ukończenia i przedstawienia opinii publicznej.

Z poważaniem
Jan Dobrzyński


Spis oświadczeń