Spis oświadczeń


Oświadczenie złożone
przez senatora Jana Dobrzyńskiego
na 17. posiedzeniu Senatu
w dniu 7 sierpnia 2008 r.

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Bogdana Klicha

Szanowny Panie Ministrze!

Postulowana przez Platformę Obywatelską i wypowiadana przez ministra obrony narodowej likwidacja obowiązku odbycia służby wojskowej oraz stworzenie w to miejsce armii zawodowej są pomysłami nieprzemyślanymi, wymagającymi szerokiej debaty społecznej i, jak się wydaje, nierealnymi do zrealizowania w najbliższym czasie.

Aby całkowicie zlikwidować pobór oraz znaleźć odpowiednią liczbę chętnych do stworzenia armii zawodowej, należałoby najpierw zapewnić polskiej armii odpowiednie zaplecze finansowe, zapewnić odpowiednio wysokie wynagrodzenie, co przyciągnie młodych, zdolnych i ambitnych. Jednak aby podwyższyć wojskowym uposażenia, należy znacząco zwiększyć kwotę przekazywanych na armię środków finansowych. A przecież poza wynagrodzeniami trzeba także zapewnić żołnierzom profesjonalne szkolenia językowe, szkolenia związane z obsługą komputera oraz nowoczesnego sprzętu, dodatki do mieszkań lub mieszkania, jak również szkolenia praktyczne umożliwiające podwyższanie kwalifikacji.

Ponadto pobór wojskowy odgrywał i nadal odgrywa istotną rolę w aspekcie wychowawczym. Uczy współpracy, dyscypliny, wartości patriotycznych, przywiązania do symboli narodowych, poświęcenia dla Ojczyzny. Polska ma ogromne tradycje wojskowe, a Polacy - szacunek i przywiązanie do munduru wojskowego. To właśnie w wojsku mężczyźni uczyli się samodzielności, odwagi, odpowiedzialności, nabywali umiejętności, które służyły całemu społeczeństwu. Wbrew pojawiającym się opiniom wojsko to nie tylko nauka obchodzenia się z bronią i bieganie po poligonach. Wojsko to szkoła życia, czas kształtowania się charakteru młodych mężczyzn, nauka reagowania w trudnych sytuacjach, współdziałania zespołowego. To właśnie wojsko uczy ludzi porządku, dyscypliny, patriotyzmu. Daje ono przydatną życiowo wiedzę.

Należy zgodzić się z tym, iż polska armia wymaga głębokich reform. Jednakże nie mogą być one skierowane tylko i wyłącznie na likwidację poboru i stworzenie zawodowej armii. Uzupełnieniem zawodowej armii powinno być także szkolenie żołnierzy z poboru. Być może należałoby zastanowić się nad zmianą systemu kształcenia, zwiększeniem liczby zawodowych żołnierzy, ale nie może to się odbywać ad hoc, bez niezbędnego przygotowania i faktycznie kosztem obywateli polskich. Niewątpliwie wojsko polskie wymaga zmian, ale musza być one przeprowadzane w sposób przemyślany oraz zgodnie z dobrze pojmowanym interesem państwa polskiego i jego obywateli.

Dlatego też pragnę zwrócić się do Pana Ministra z zapytaniami: czy w budżecie państwa zapewnione zostały odpowiednie środki finansowe umożliwiające przeprowadzenie tak głębokiej reformy polskiej armii; w jaki sposób zostaną one rozdysponowane, aby jednocześnie zmodernizować polskie siły zbrojne oraz na jakiej podstawie prawnej nastąpi realizacja profesjonalizacji i jej finansowanie, skoro do dnia dzisiejszego, według mojej wiedzy, nie tylko nie przedłożono projektów ustaw dotyczących zmiany odpowiednich ustaw, ale również nie określono, których ustaw zmiany te mają dotyczyć oraz w jak szerokim zakresie?

Z poważaniem
Jan Dobrzyński
senator Rzeczypospolitej Polskiej


Spis oświadczeń