79. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


 

 

 

 

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Oczywiście to jeszcze będzie przedmiotem rozważań komisji.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona: Oczywiście.)

Dziękuję, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona: Dziękuję.)

Ponieważ został złożony wniosek o charakterze legislacyjnym, proszę Komisję Ustawodawczą oraz Komisję Gospodarki Narodowej o zorganizowanie wspólnego posiedzenia i przygotowanie sprawozdania. Głosowania odbędzie się pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szesnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

Tekst ustawy zawarty jest w druk nr 1255, a sprawozdania komisji w drukach nr 1255A i 1255B.

Pan senator Piotr Zientarski jest sprawozdawcą Komisji Ustawodawczej.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

Mam zaszczyt przedstawić propozycję, która wyszła z Senatu. Jest to propozycja zmiany ustawowej dotycząca trzech ustaw: ustawy - Prawa o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy o notariacie. Generalnie dotyczy to kwestii związanych z odwoływaniem się od wyników egzaminów w tych trzech korporacjach, a konkretnie możliwości stworzenia dodatkowych komisji przez ministra sprawiedliwości. Dotychczasowe ustawodawstwo na taką sytuację nie pozwalało.

Celem tej ustawy jest właśnie przyznanie ministrowi sprawiedliwości kompetencji do powołania dodatkowych komisji odwoławczych, co pozwoli na przyspieszenie procedury odwoławczej przewidzianej w odpowiednich artykułach tych trzech ustaw. Praktyka pokazała bowiem, że powołanie po jednej komisji do rozstrzygania o zarzutach zgłaszanych przez osoby, które każdego roku decydują się przystąpić do egzaminu adwokackiego, radcowskiego, notarialnego, okazało się niewystarczające ze względu na wielką liczbę osób odwołujących się. Dla przykładu podam, że w 2010 r. odwołało się sześćset jedenaście osób i ten proces odwoławczy zakończył się dopiero w kwietniu. 14 czerwca rozpoczęły się egzaminy adwokackie - nie wiem, czy radcowskie również, w każdym razie na pewno adwokackie - i przystąpiła do nich znacznie większa liczba osób. W związku z tym istnieje prawdopodobieństwo, że tych osób, które będą się odwoływać, będzie jeszcze więcej.

Ta inicjatywa spotkała się z aprobatą Ministerstwa Sprawiedliwości, w całości z aprobatą Sejmu i wróciła do nas bez żadnych poprawek. W związku z tym proponuję przyjęcie tej naszej inicjatywy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest pan senator Piotrowicz.

Proszę o przedstawienie sprawozdanie.

Do spisu treści

Senator Stanisław Piotrowicz:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie i Panowie Senatorowie!

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji w dniu 14 czerwca 2011 r. rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie. Ustawa ta jest oczywistą konsekwencją otwarcia zawodów prawniczych, o te zawody ubiegała się w ostatnim czasie, ubiega się nawet w tym czasie, spora liczba kandydatów. To spowodowało wręcz konieczność zmian ustawowych. We wcześniejszych rozwiązaniach mówiło się o powołaniu jednej komisji odwoławczej, ale wydaje się, a nawet można mieć pewność, że wobec takiej liczby kandydatów jedna komisja nie byłaby w stanie w rozsądnym terminie rozpatrzyć odwołań, których można się spodziewać. I stąd potrzeba takiego rozwiązania, że minister sprawiedliwości może, stosownie do potrzeb, powołać więcej niż jedną komisję odwoławczą. Komisja rekomenduje przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy są pytania do panów senatorów sprawozdawców? Rozumiem, że Izba nie ma wątpliwości.

Witam jeszcze raz pana ministra Wronę. Czy chciałby pan zabrać głos w sprawie tej ustawy?

Proszę bardzo.

Mam nadzieję, że pan minister znowu będzie chwalił Senat.

Do spisu treści

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo!

Muszę chwalić, ponieważ prace Senatu rzeczywiście zmierzają do takiego celu, jaki rząd sobie zakładał, czyli po prostu do stworzenia podstawy prawnej do tworzenia większej liczby komisji odwoławczych. Ja przypomnę... Moje wystąpienie właściwie będzie krótkie, chodzi mi tylko o pokazanie skali zjawiska. Otóż stoimy przed ogromnym wyzwaniem logistycznym, organizacyjnym. W roku 2011... We wtorek rozpoczęły się egzaminy adwokacki i radcowski i łącznie do tych dwóch egzaminów zawodowych przystępuje pięć tysięcy trzysta trzydzieści osób. To jest liczba, jakiej jeszcze nie było. Przypomnę, że w 2010 r. to było dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt osób i wtedy to już było bardzo dużo. Dla komisji, które oceniają zadania - chyba pięćdziesiąt jeden, jeżeli chodzi o radców prawnych, i dwadzieścia, jeżeli chodzi o adwokatów - to jest ogromne przedsięwzięcie. I jeżeli miała być tylko jedna komisja odwoławcza, to mielibyśmy problem z zapewnieniem szybkiego rozpatrzenia wszystkich odwołań. Przypomnę, że w ubiegłym roku 70% kandydatów zdało, czyli wyniki egzaminów adwokackich, radcowskich, były dość korzystne, nie były to ani za trudne, ani za łatwe egzaminy. 70%, to jest, jak mi się wydaje, rozsądny, powiedziałbym, odsetek zdających. No ale tak duże liczby kandydatów powodują ogromną liczbę odwołań, nawet przy takim odsetku zdających. Dlatego absolutnie konieczne są te dodatkowe komisje, a co za tym idzie, podstawy prawne. Chodzi o to, aby te komisje mogły zostać utworzone.

Dziękuję Senatowi i proszę o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

Czy są pytania do pana ministra?

Proszę, pan senator Wojciechowski i pan senator Bisztyga.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!

Te kilka komisji... Chodzi mi o to, w jaki sposób te odwołania będą, powiedzmy, kierowane. Czy to będzie losowo, czy... No nie ukrywajmy, zawsze jedna komisja ma lepsze notowania u zdających, a druga ma gorsze. Czy to będzie kierowane w sposób przypadkowy, czy też będzie można się odwołać do konkretnej komisji? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

I pytanie senatora Bisztyga, ma być krótkie.

Proszę.

Do spisu treści

Senator Stanisław Bisztyga:

Będzie bardzo krótkie.

Panie Ministrze!

Jak to jest z tymi komisjami? Czy będzie jakaś górna granica, jeśli chodzi o ich liczbę, czy też będziemy mnożyć byty? Czy ministerstwo jest przygotowane pod względem kadrowym do powstania tych komisji? W ogóle muszę powiedzieć, że nie bardzo to rozumiem. Niedawno zliberalizowaliśmy przepisy o dostępności do zawodu, w związku z tym liczba odwołań powinna spadać, a tymczasem rośnie. Jak to jest? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Ministrze, proszę.

Do spisu treści

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona:

Jeżeli chodzi o właściwość - o to pytał pan senator - to oczywiście żadnej przypadkowości tutaj być nie może. Istotą instytucji właściwości jest przesądzenie przez prawo, że dana sprawa niejako automatycznie trafia do właściwego organu. Chodzi o to, żeby nie decyzja jakieś osoby, nie uznaniowość, nie dowolność, tylko właśnie mechanizmy prawne powodowały, że określona kwestia trafia do rozstrzygnięcia przez właściwy organ. I tak będzie również w tym przypadku. Właściwość tych komisji odwoławczych będzie związana z okręgowymi izbami radców prawnych czy okręgowymi radami adwokackimi. Po prostu sprawy z pewnych zakresów działania samorządu terytorialnego, rad adwokackich czy izb będą trafiały do jednej komisji, a z innych - do drugiej. Będzie kilka tych komisji. A więc oczywiście to wszystko będzie określone.

Jeżeli chodzi o pytanie senatora Bisztygi, dlaczego wzrasta liczba odwołań, to odpowiem: a no wzrasta właśnie dlatego, że nastąpiło to otwarcie. Właśnie dlatego. W 2009 r. przystępowały do egzaminów zawodowych czterysta czterdzieści trzy osoby. Dlatego tylko czterysta czterdzieści trzy osoby, bo w jednym roku nie prowadziliśmy naboru, w ogóle nie było naboru na aplikacje. Obecnie, ponieważ zawody się otworzyły, tysiące ludzi odbywa aplikacje. Właśnie w tym roku aplikację adwokacką i radcowską kończą pięćset trzydzieści trzy osoby, i trzeba je przeegzaminować. Tak więc nastąpi wzrost liczby egzaminów, co powoduje potrzebę zwiększenia liczby komisji oceniających zarówno tych pierwszej instancji, jak i tych odwoławczych. Jest to prostą konsekwencją właśnie tego otwarcia.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Ministrze, chcę zadać krótkie pytanie: jaki jest wskaźnik sukcesu na tych egzaminach?)

W ubiegłym roku zdało je 70%.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Po otwarciu zapewne ten wskaźnik się obniży.)

Już w tamtym roku było bardzo dużo osób, dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt. Tak więc, patrząc na tę liczbę, już tutaj mieliśmy do czynienia z otwarciem. Jest to jednak zjawisko kroczące i w przyszłym roku będzie tych osób jeszcze więcej.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Ale pewnie wtedy wskaźnik sukcesu spadnie.)

Nie wiemy tego, nie wiemy.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Z umasowieniem tak zwykle bywa.)

Jak powiedziałem, 70% to chyba nie jest zły wynik.

Oczywiście, można oczekiwać, że takie zjawisko może nastąpić. W końcu to otwarcie powoduje, że zgłaszają się absolwenci różnych szkół. Poziom kształcenia na kierunku prawo jest zróżnicowany ze względu na zróżnicowanie poziomu szkół, które mają ten kierunek. Kiedyś to były tylko uniwersytety, potem też różne szkoły prywatne, a obecnie w samej Warszawie mamy co najmniej kilka szkół wyższych, poza Uniwersytetem Warszawskim i Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego, które kształcą na kierunku prawo.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Zbigniew Wrona: Dziękuję.)

Proszę państwa, otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.

Do spisu treści

W związku z tym dyskusję zamykam.

Proszę państwa, głosowanie w sprawie rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec posiedzenia.

Teraz będą komunikaty, po których ogłoszę półtoragodzinną przerwę, czyli do godziny 12.05. Potem będziemy głosować.

(Głos z sali: Nie do 12.00?)

(Głos z sali: Lepiej do 12.00.)

Dobrze: high noon, high noon... Dobrze, w takim razie do 12.00.

(Głos z sali: W samo południe.)

Tak, w samo południe.

Proszę bardzo...

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Czy są pistolety?)

Proszę bardzo.

Senator Sekretarz
Sławomir Kowalski:

Posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw odbędzie się dzisiaj, piętnaście minut po ogłoszeniu przerwy, w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbędzie się dziś, bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali nr 179. W porządku obrad jest rozpatrzenie poprawek zgłoszonych w trakcie debaty do ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Wysoki Senacie, ogłaszam przerwę do samego południa.

Proszę bardzo.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 33
do godziny 12 minut 00)

Do spisu treści

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Wznawiam posiedzenie.

Proszę sekretarzy o zajęcie miejsc.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o dowodach osobistych i ustawy o ewidencji ludności.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za przyjęciem ustawy bez poprawek?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dwóch senatorów jeszcze nie zagłosowało... Już wszyscy, dobrze.

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 77 senatorów, 46 głosowało za przyjęciem ustawy bez poprawek, 31 - przeciw. (Głosowanie nr 2)

Ustawa została przyjęta.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks wyborczy oraz ustawy - Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1234Z.

Proszę sprawozdawcę senatora Stanisława Jurcewicza o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W imieniu komisji, to jest Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej, przekazuję sprawozdanie, w którym wnosi się o przyjęcie...

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski: Przepraszam bardzo, proszę o przerwanie rozmów... Za chwilę głosujemy.)

...zawartych w punkcie oznaczonym rzymską dwójką poprawek drugiej, trzeciej i piątej. Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Ja prosiłem o przerwanie rozmów... Jeżeli panowie chcą porozmawiać, to ja nie mam nic przeciwko temu, żeby panowie wyszli.

Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili senator Andrzejewski, senator Gruszka i senator Skorupa. Sprawozdawcami byli senator Trzciński i senator Piotrowicz.

Kto z państwa chciałby jeszcze zabrać głos w tej sprawie?

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję bardzo.)

Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz senatora Tadeusza Skorupy o odrzucenie ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów, 35 głosowało za odrzuceniem ustawy, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 3)

W tej sytuacji przystępujemy do głosowania nad poprawkami.

Poprawka pierwsza zmierza do objęcia prawem do głosowania z użyciem nakładek Braille'a tylko osób niewidomych.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 89 senatorów, 36 poparło poprawkę, 51 głosowało przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 4)

Poprawka pierwsza nie została przyjęta.

Poprawka druga usuwa przepis nakazujący stosować zasady odmowy sporządzenia aktu pełnomocnictwa do instytucji głosowania korespondencyjnego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 90 senatorów, 90 senatorów poparło poprawkę drugą. (Głosowanie nr 5)

Poprawka została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką trzecią, która ma charakter redakcyjny.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 88 senatorów, wszyscy poparli poprawkę trzecią. (Głosowanie nr 6)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta doprecyzowuje upoważnienie do określenia przez Państwową Komisję Wyborczą instrukcji głosowania korespondencyjnego.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 90 senatorów, 35 poparło poprawkę, 54 głosowało przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 7)

Poprawka czwarta nie została przyjęta.

Przechodzimy do głosowania nad poprawką piątą, która usuwa z przepisów upoważniających pozorną wytyczną.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Głosowało 90 senatorów, 90 senatorów poparło poprawkę piątą. (Głosowanie nr 8)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów, 56 poparło ustawę w całości wraz ze zmianami wynikającymi z poprawek, 34 było przeciw. (Głosowanie nr 9)

Ustawa została przyjęta.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1232Z.

Proszę sprawozdawcę senatora Władysława Dajczaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Władysław Dajczak:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej z prac nad ustawą o zmianie ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej rekomenduje Wysokiemu Senatowi przyjęcie wniosku zawartego w punkcie oznaczonym rzymską jedynką. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca Andrzejewski...

(Senator Piotr Andrzejewski: Nie, dziękuję.)

Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 89 senatorów, 88 opowiedziało się za przyjęciem ustawy bez poprawek, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 10)

Ustawa została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2010 roku wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2010 roku.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji w sprawie sprawozdania oraz została przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania projektu uchwały.

Informuję, że w tej sytuacji trzecie czytanie obejmie jedynie głosowanie.

Przypominam, że Komisja Kultury i Środków Przekazu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o odrzucenie sprawozdania. Druk nr 1153.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za odrzuceniem sprawozdania?

Kto jest temu przeciwny?

Kto się wstrzymał?

Dwóch senatorów jeszcze nie zagłosowało... Dobrze, już wszyscy.

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów, 88 opowiedziało się za odrzuceniem sprawozdania, 1 był przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji nie zostało przyjęte przez Senat.

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy...

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, proszę o ciszę. Proszę o ciszę.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1229Z.

Proszę sprawozdawcę senatora Piotra Zientarskiego o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rekomendują Wysokiej Izbie przyjęcie ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy, a więc senator Augustyn i senator Piotrowicz, chcieliby zabrać głos? Nie słyszą. A przynajmniej senator Andrzejewski nie słyszy, bo jest zajęty rozmową...

Do spisu treści

Proszę państwa, przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, popartym przez komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 89 senatorów, 55 było za przyjęciem ustawy bez poprawek, 32 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)

Przedłożona ustawa została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów i wszyscy poparli przedłożoną uchwałę o przyjęciu ustawy bez poprawek. (Głosowanie nr 13)

Do spisu treści

Powracamy do punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 88 senatorów, 87 opowiedziało się za przyjęciem ustawy bez poprawek, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Ustawa została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ekwiwalencie pieniężnym z tytułu prawa do bezpłatnego węgla dla osób uprawnionych z przedsiębiorstw robót górniczych.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, poproszę o ciszę w czasie głosowań.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1231Z.

Poproszę sprawozdawcę senatora Tadeusza Gruszkę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Po dzisiejszym posiedzeniu komisja wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek. Jest to wniosek zawarty w punkcie oznaczonym rzymską jedynką. Głosowanie miało następujący wynik: 9 senatorów poparło ten wniosek, 4 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Tym samym komisja nie zaakceptowała poprawek dotyczących zastosowania wyrównania w przypadku górników, którym w ramach zmian ustrojowych odebrano przywilej polegający na otrzymywaniu ekwiwalentu pieniężnego lub w naturze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Gruszka jako wnioskodawca chciałby się wypowiedzieć? Nie.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania. W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Gospodarki Narodowej, popartym przez komisję, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Jeszcze jedna osoba... No, nie chce głosować.

Do spisu treści

Na 90 obecnych senatorów 53 było za przyjęciem ustawy bez poprawek, 36 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 15)

Ustawa została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu jedenastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o wypowiedzeniu Konwencji międzynarodowej o zakazie pracy nocnej kobiet, zatrudnionych w przemyśle, podpisanej w Bernie dnia 26 września 1906 roku.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druki senackie nr 1233A i 1233B.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów, 81 było za przyjęciem ustawy bez poprawek, 1 - przeciw, 8 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Ustawa została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do punktu dwunastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług, ustawy o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników oraz ustawy o transporcie drogowym.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów, 88 było za przyjęciem ustawy bez poprawek, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 17)

Ustawa została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do punktu trzynastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która ustosunkowała się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1254Z.

Proszę sprawozdawcę senatora Henryka Woźniaka o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Henryk Woźniak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Mam przyjemność poinformować, że Komisja Budżetu i Finansów Publicznych na dzisiejszym posiedzeniu rozpatrzyła zgłoszone w toku debaty wnioski i wnosi, by Wysoki Senat raczył przyjąć ustawę bez poprawek.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać głos? Wnioski legislacyjne składali senator Krajczy i senator Boszko...

(Senator Norbert Krajczy: Ja chcę, tylko mnie nie widać...)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Norbert Krajczy:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoki Senacie, chciałbym prosić o poparcie tych naszych poprawek, na które czeka milion rodzin, to jest ponad pięć milionów ludzi...

(Senator Stanisław Karczewski: Brawo!)

(Oklaski)

Budżetu państwa to nic nie będzie kosztowało, a banki - niewiele. Nikt nie wiedział o tej pułapce związanej z różnicą pomiędzy kursem, który obowiązuje w danym dniu... Rodziny w ciągu roku też niewiele na tym skorzystają, bo około 1 tysiąca zł, ale dla niektórych jest to bardzo istotne.

(Senator Stanisław Karczewski: Bardzo dobra poprawka. Jesteśmy za. PiS jest za.)

Do spisu treści

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa za?

(Senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Nie świeci się.)

(Senator Mariusz Witczak: Coś nie działa.)

Coś nie działa, rzeczywiście.

(Głos z sali: Nad czym głosujemy?)

Głosujemy nad prawem bankowym, proszę państwa, nad wnioskiem o przyjęciem ustawy bez poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 88 senatorów, 50 poparło wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, 37 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 18)

Ustawa nowelizująca prawo bankowe została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu czternastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o drogach publicznych.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie poprawek do ustawy.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie całej ustawy ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania.

Poprawka pierwsza ma na celu uzupełnienie niepełnych wytycznych dotyczących treści rozporządzenia.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 89 senatorów, 89 poparło poprawkę pierwszą. (Głosowanie nr 19)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka druga ma charakter redakcyjny.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 87 senatorów, 87 poparło poprawkę drugą. (Głosowanie nr 20)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzecia zmierza do prawidłowego wprowadzenia zmian do ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 89 senatorów, 89 poparło poprawkę trzecią. (Głosowanie nr 21)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czwarta zmierza do tego, aby autobusy operatora publicznego transportu zbiorowego wykorzystywane do przewozów o charakterze użyteczności publicznej były zwolnione z opłaty za przejazdy po drogach krajowych.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 89 senatorów, poprawka została poparta przez 33 senatorów, 53 było przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 22)

Poprawka czwarta nie została przyjęta.

Przechodzimy do poprawki piątej, która zmierza do tego, aby przepis przewidujący odpowiedzialność za wykroczenie wszedł w życie po upływie trzydziestu dni od dnia ogłoszenia ustawy, a nie z dniem ogłoszenia.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów, poprawka została poparta przez 89 senatorów, 1 był przeciw. (Głosowanie nr 23)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem uchwały w sprawie całej ustawy ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

W głosowaniu uczestniczyło 90 senatorów, 55 poparło ten projekt uchwały, 34 było przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Ustawa wraz z przedłożonymi poprawkami została przyjęta.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu piętnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 1242.

Proszę sprawozdawcę, senatora Marka Trzcińskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Marek Trzciński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rekomendują przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Przypominam, że senator Marek Trzciński wycofał swoje wnioski, czyli zawarte w punkcie oznaczonym rzymską dwójką poprawki pierwszą i drugą; druk nr 1242Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać wnioski wycofane przez senatora Trzcińskiego?

(Rozmowy na sali)

Dziękuję bardzo. Nikt się nie zgłosił, może ktoś był tak zagadany, że nie zauważył, o co pytam.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej, popartym przez komisje, o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

89 obecnych senatorów, wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek został poparty przez 76 senatorów, 12 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 25)

W tej sytuacji ustawa została przyjęta bez poprawek.

Do spisu treści

Powracamy do punktu szesnastego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto z państwa jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

W głosowaniu uczestniczyło 87 senatorów, projekt uchwały został poparty przez 86 senatorów, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 26)

Ustawa o zmianie ustawy - Prawo o adwokaturze, ustawy o radcach prawnych oraz ustawy - Prawo o notariacie została przyjęta.

(Rozmowy na sali)

Teraz proszę o opuszczenie sali osoby, które nie chcą uczestniczyć w składaniu oświadczeń.

(Rozmowy na sali)

Proszę bardzo, pięciominutowa przerwa techniczna.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, jeśli nie chcą państwo uczestniczyć w składaniu oświadczeń, to proszę o opuszczenie sali, bo to skróci nasze oczekiwanie.

(Rozmowy na sali)

Proszę państwa, w holu też się daje dokończyć rozmowy.

(Rozmowy na sali)

(Senator Sławomir Sadowski: Zdaje się, że ja pierwszy się zapisałem.)

Tak jest.

(Głos z sali: Wygłaszaj.)

(Senator Sławomir Sadowski: Ale muszę usłyszeć formułę...)

Bardzo proszę pana senatora Sadowskiego o przedstawienie oświadczenia.

Przypominam, że oświadczenie nie może trwać dłużej niż pięć minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Sławomir Sadowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoki Senacie!

Szanowny pan Stefan Jan Jaworski, przewodniczący Państwowej Komisji Wyborczej.

Panie Ministrze!

Proszę o wyjaśnienie, czy postawienie znaku "X" poza kratką do głosowania w taki sposób, że przecięcie krzyżujących się linii znajduje się w kratce do głosowania, a końce tych linii są poza obrębem kratki, skutkuje nieważnością głosu. Proszę wskazać, czy istnieją jakieś odrębności w tym zakresie w poszczególnych rodzajach wyborów oraz czy coś zmieni wejście w życie ustawy - Kodeks wyborczy.

Z szacunkiem, Sławomir Sadowski, senator RP.

To tylko tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Gruszczyński, proszę bardzo.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Panie Marszałku, to oświadczenie dotyczyło porządku obrad, a nie może być takiego oświadczenia.)

Nie, ono przecież dotyczy zupełnie czegoś innego, tego, jak się stawia znaczki, a nie głosowania korespondencyjnego niepełnosprawnych.

(Głos z sali: Dobrze, to decyzja pana marszałka.)

(Senator Sławomir Sadowski: Ja też miałem wątpliwości, ale...)

Nie, nie, nie. To nie ma z tym nic wspólnego, przecież to jest ogromny dokument, można do niego odnieść mnóstwo wątpliwości.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam dzisiaj okazję złożyć dwa oświadczenia, a pierwsze z nich skierowane jest do ministra finansów Jacka Vincenta-Rostowskiego.

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do pana ministra z prośbą o rozważenie możliwości dostosowania przepisów podatkowych tak, aby umożliwić organom skarbowym niepodejmowanie działań o charakterze korygującym lub karnoskarbowym w przypadku, gdy podatnik, stosując ogóle zasady podatkowe i dokonując rzetelnej ewidencji zdarzeń gospodarczych, swoim działaniem nie uszczuplił zobowiązań podatkowych.

Posłużę się przykładem przedstawionym mi przez podatników. Ogólna zasada dotycząca obowiązku podatkowego, ujęta w ustawie o podatku od towarów i usług z 11 marca 2004 r., mówi, że obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towarów lub wykonania usługi. Od ogólnej zasady są liczne wyjątki: usługi transportowe, spedycyjne, budowlane i budowlano-montażowe. Tutaj obowiązek podatkowy powstaje z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, ale nie później niż trzydzieści dni, licząc od dnia wykonania usługi. W praktyce podatnicy często stosują jednak zasadę ogólną, z tego względu, że przy w miarę zrównoważonych przychodach mogą w ten sposób uniknąć chociażby dodatkowego obowiązku kontrolowania tego, czy przypadkiem kontrahent nie zapłacił wcześniej niż mówi termin ustalony na fakturze, ustając tym samym nową datę obowiązku podatkowego.

Ma to szczególne znaczenie dla małych przedsiębiorców, którzy nie prowadzą pełnej księgowości i nie monitorują pod tym kątem dat wpływu należności. Zastosowanie ogólnej zasady w zakresie ustalenia obowiązku podatkowego skutkuje przyspieszeniem o miesiąc rozliczenia podatku, a także jego ewentualnej zapłaty. Choć nie ma tu mowy o jakimkolwiek uszczupleniu zobowiązania podatkowego, to jednak w ocenie organów podatkowych takie zachowanie podatnika traktowane jest jako naruszenie przepisów podatkowych i skutkuje koniecznością dokonania korekt do pięciu lat wstecz, dając także możliwość zastosowania tu przepisów karnoskarbowych. Nawet jeżeli w praktyce uda się podatnikowi uniknąć odpowiedzialności karnoskarbowej, to będzie to tylko wynik uznaniowego podejścia i decyzji urzędnika, co dla podatnika zawsze oznacza niepewność i stres.

Drugie oświadczenie skierowane jest do ministra infrastruktury Cezarego Grabarczyka.

Szanowny Panie Ministrze!

Zwracam się do pana ministra z problemem zgłaszanym mi przez przedsiębiorców, importerów samochodów osobowych zainteresowanych możliwością uproszczenia procedury wyrobienia tablic próbnych. Przedsiębiorcy, importerzy samochodów osobowych w całości, nieuszkodzonych, którzy sprowadzają samochody z zagranicy, chcąc przemieszczać się tymi samochodami, muszą wynajmować pomoc drogową w celu przetransportowania ich do mechanika, lakiernika, myjni i na przegląd techniczny. Dodam, że dotyczy to aut posiadających aktualny i ważny przegląd techniczny kraju, z którego pochodzą.

Chcę w tym miejscu zaznaczyć, że w sąsiednim kraju, w Niemczech, firmy z branży samochodowej mają do dyspozycji komplet tablic próbnych oraz książkę rejestrującą, do wpisów numerów VIN danego samochodu. Takie samochody mogą się poruszać wszędzie, w tym mogą przekraczać granice. Samochody z próbnymi tablicami można spotkać także na naszych drogach, te tablice mają numery w kolorze czerwonym, a koszt ich wykupienia wynosi około 150 euro rocznie. Tymczasem w Polsce, żeby otrzymać tablice próbne, należy posiadać takie same dokumenty, jakie potrzebne są do rejestracji pojazdu, to znaczy: brief, akcyzę i przegląd techniczny. Nie ma możliwości, tak jak w krajach Europy Zachodniej, otrzymania przez przedsiębiorców tablic próbnych, za opłatą całoroczną, niezbędnych do przejazdu do wspomnianych firm, w tym na przegląd techniczny.

Ponadto z powodu braku tablic próbnych nie ma możliwości odbycia jazdy próbnej z klientem w celu wykluczenia ewentualnych uszkodzeń i nieporozumień dotyczących stanu technicznego samochodu. Przypomnę, że są to samochody z rynku wtórnego i każdy potencjalny nabywca po prostu domaga się takiej jazdy próbnej.

Uprzejmie zatem proszę pana ministra o rozważenie możliwości, wzorem naszych zachodnich sąsiadów, uproszczenia procedury wydawania tablic próbnych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Cichosz, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Lucjan Cichosz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Swoje oświadczenie kieruję do pana ministra rolnictwa Marka Sawickiego.

Zwracam się do pana ministra w związku z dramatycznymi apelami branży tytoniowej, zagrożonej negatywnymi skutkami wprowadzenia tytoniowej Dyrektywy Produktowej EU 2001/37/WE.

Jej podstawowymi założeniami są zakaz ekspozycji wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży i ujednolicenie opakowań. Docelowo ma to służyć zmniejszeniu sprzedaży produktów zawierających tytoń, co być może wydaje się i chwalebne z punktu widzenia przeciwdziałania domniemanym negatywnym skutkom palenia papierosów, jednak w bardzo niekorzystny sposób odbije się na poziomie produkcji tytoniu w Polsce, która to gałąź rolnictwa stanowi źródło utrzymania około sześćdziesięciu tysięcy mieszkańców polskiej wsi. Tymczasem podobne pozytywy - bez tak fatalnych skutków społeczno-ekonomicznych - można byłoby osiągnąć na przykład przez zwiększoną profilaktykę i promowanie zdrowego stylu życia.

Jeszcze bardziej krytycznie ocenić trzeba rozwiązanie kolejne, polegające na wprowadzeniu zakazu stosowania w produkcji papierosów określonych składników, co w praktyce zlikwiduje gałąź rynku określaną jako American Blend, stanowiąc zagrożenie dla upraw polskiego tytoniu białego i ciemnego, a więc w ogóle dla 40% polskich plantacji tytoniu.

Na etapie konsultacji społecznych do Komisji Europejskiej wpłynęło z Polski aż dwadzieścia tysięcy głosów sprzeciwu. Wdrożenie tej dyrektywy może oznaczać pozbawienie środków utrzymania nie tylko rolników, ale także całej rzeszy pracowników branży tytoniowej, w tym pracowników drobnego handlu.

Co więcej, wprowadzenie ujednoliconych opakowań wyrobów tytoniowych może wpłynąć na zwiększenie procederu podrabiania tych wyrobów i ich przemytu, dotkliwie bijąc w akcyzowe przychody budżetu państwa. W dobie kryzysu nie możemy pozwolić sobie na bezkrytyczne przyjęcie tego akurat rozwiązania proponowanego przez Komisję Europejską.

W związku z powyżej zarysowanymi zagrożeniami, ja, jako senator Rzeczypospolitej i szef Związku Zawodowego Rolników "Ojczyzna", zwracam się do pana ministra z pytaniami: jakie działania podejmuje pan w celu przeciwdziałania negatywnym skutkom wdrożenia tytoniowej Dyrektywy Produktowej UE 2001/37/WE, a także jakie są możliwości zwiększenia osłony dla polskiej branży tytoniowej, a przede wszystkim dla rolników, producentów tytoniu? Dziękuję bardzo.

Do spisu treści

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Chętnych nie ma.

Wobec tego poproszę sekretarza o odczytanie komunikatów.

(Senator Sekretarz Sławomir Kowalski: Nie ma komunikatów.)

Nie ma komunikatów.

Wobec tego zamykam siedemdziesiąte dziewiąte posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 12 minut 39)


79. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu