61. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu


(Wznowienie posiedzenia o godzinie 12 minut 00)

(Posiedzeniu przewodniczą: marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałkowie Marek Ziółkowski i Zbigniew Romaszewski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Wysoki Senacie! Jest dokładnie południe.

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsca przy stole prezydialnym.

Jeszcze dziesięć sekund przerwy technicznej.

Wznawiam obrady.

Pan senator Rocki.

Do spisu treści

Senator Marek Rocki:

Panie Marszałku, na podstawie art. 48 ust. 2 wnoszę o rozszerzenie porządku obrad o punkt: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

Uzasadnieniem jest to, że komisja dzisiaj rano zakończyła prace nad projektem tej ustawy, a terminy sejmowe dają możliwość uchwalenia tej ustawy w ostatecznej postaci przed wakacjami.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: I rozpatrzenie go jako...)

Proponuję rozpatrzenie tego punktu jako punktu dwunastego porządku obrad.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Rozumiem.

Czy jest sprzeciw wobec tego wniosku formalnego?

(Senator Stanisław Karczewski: Jest. Jest.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jest sprzeciw, Panie Marszałku.)

Proszę, pan senator Skurkiewicz.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Jest sprzeciw ze strony senatorów Prawa i Sprawiedliwości.

Szanowni Państwo, już wczoraj politycy PO zapowiadali, iż Senat pochyli się nad tą ustawą dzisiaj, a jutro Sejm ma głosować o godzinie 14.00. Jest niedopuszczalne, aby procedować nad ustawą w ten właśnie sposób, kiedy to nie mieliśmy czasu, aby przygotować się do niej rzetelnie. A większość, którą Platforma dysponuje w Senacie, oczywiście zrobi wszystko i dzisiaj na posiedzeniu komisji też zrobiła wszystko, aby...

(Senator Czesław Ryszka: Bandytyzm.)

Ale dobre obyczaje powinny nakazywać, aby to na najbliższym posiedzeniu, a nie dzisiaj, Panie Marszałku, pochylić się nad tą nowelizacją i do tej sprawy powrócić.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Rozumiem.

Mamy wniosek formalny i mamy sprzeciw. W takim razie, proszę państwa, poddaję sprawę pod głosowanie. Wysoki Senacie, Panie i Panowie Senatorowie, kto jest za przyjęciem wniosku pana senatora Rockiego o wprowadzenie tego jako punktu dwunastego porządku obrad...

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki.

Do spisu treści

Na 94 obecnych senatorów 56 głosowało za, 37 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 1)

(Senator Czesław Ryszka: Gratulujemy dobrego samopoczucia.)

(Senator Grzegorz Banaś: To myśmy to pod osłoną nocy, a wyście to bezczelnie w biały dzień...)

(Wesołość na sali)

(Oklaski)

(Senator Grzegorz Banaś: Jawnogrzesznicy...)

(Senator Piotr Zientarski: Ależ odwaga cywilna...)

(Senator Czesław Ryszka: Przecież sprawozdania komisji nawet nie ma.)

Wniosek formalny został przyjęty.

Wysoki Senacie! Abstrahując od pory doby, która została wspomniana, chcę powiedzieć, że proponuję następujący porządek. Otóż w tej chwili przeprowadzimy głosowania nad wszystkimi dotychczasowymi ustawami, czyli będziemy głosowali nad punktami od pierwszego do jedenastego. I po zakończeniu tej tury głosowań wprowadzimy jako punkt dwunasty dyskusję nad tą ustawą, tak żeby te wszystkie ustawy, nad którymi będziemy głosowali, mogły zejść do Sejmu, bo także nad niektórymi z nich Sejm chce głosować jutro.

Do spisu treści

W takim razie to powiedziawszy, proszę państwa, powracamy do rozpatrywania punktu pierwszego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o dowodach osobistych.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które przygotowały wspólne sprawozdanie.

Pani senator Rotnicka będzie łaskawa przedstawić sprawozdanie.

Proszę bardzo, Pani Senator.

Do spisu treści

Senator Jadwiga Rotnicka:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo, na wczorajszym wspólnym posiedzeniu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji rozpatrywaliśmy wnioski zgłoszone w toku debaty w dniu 4 sierpnia 2010 r. nad wspomnianą ustawą o dowodach osobistych.

Połączone komisje przedstawiają Wysokiemu Senatowi stanowisko sprowadzające się do tego, że spośród dwudziestu jeden poprawek przedłożonych w druku nr 939Z proponują przyjęcie piętnastu, ich numery zawarte są w tym sprawozdaniu. Dziękuję bardzo i proszę Wysoki Senat o przyjęcie ustawy.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo, szczególnie za nienużenie Wysokiego Senatu numerami poprawek, bo tego nigdy się nie pamięta.

Proszę bardzo, pan senator Piotrowicz przedstawia wniosek mniejszości połączonych komisji.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Stanisław Piotrowicz:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie, Panowie Senatorowie!

Myślę, że o tym, jak trzeba chronić życie, nikogo tu na tej sali przekonywać nie trzeba. Jedną z najistotniejszych kwestii w pierwszej pomocy jest znajomość grupy krwi. Zresztą na tej sali była pełna zgodność co do tego, że jest to bardzo ważna informacja, podobnej treści wnioski legislacyjne złożyło wielu senatorów, i to bez względu na przynależność partyjną.

Poprawka mniejszości, którą reprezentuję, zmierza do tego, żeby grupa krwi była odnotowywana w dowodzie osobistym na wniosek osoby ubiegającej się o ten dowód. A więc byłoby to fakultatywne. Kto chce, żeby jego grupa krwi znalazła się w dowodzie osobistym, jak myślę, ma prawo tego oczekiwać, tym bardziej że nie usłyszeliśmy na posiedzeniu komisji żadnego racjonalnego uzasadnienia o tym, co by utrudniało umieszczenie tego rodzaju informacji w dowodzie osobistym. Dlatego bardzo gorąco proszę Wysoką Izbę o przyjęcie tej poprawki i łączących się z nią, będących jej konsekwencją poprawek jedenastej i dziewiętnastej, które porządkują całość ustawy w tej materii. Bardzo proszę o przyjęcie tej poprawki.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?

Pan senator Rulewski.

Jest pan na tej liście, tak?

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Wysoka Izbo, dzieci w dowodach to rzecz dumna i praktyczna - głosujcie za czwórką.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Chyba że się wstydzicie, bo macie jakieś gdzieś na boku.)

(Senator Piotr Zientarski: O, to dowodu by zabrakło.)

(Wesołość na sali)

Do spisu treści

Rozumiem, że możemy przystąpić do głosowania, najpierw nad poprawkami, potem nad całością.

Proszę państwa, głosujemy nad poprawką pierwszą.

Wysoki Senacie, powoduje ona, że warstwa graficzna dowodu osobistego będzie zawierała informacje dotyczące grupy krwi oraz choroby zagrażającej życiu.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 38 głosowało za, 49 - przeciw, 7 się wstrzymało, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 2)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka druga powoduje, że warstwa graficzna dowodu osobistego będzie zawierała dane dotyczące grupy krwi.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 44 głosowało za, 41 - przeciw, 10 się wstrzymało. (Głosowanie nr 3)

Poprawka została przyjęta.

W związku z tym poprawki trzecia, jedenasta i dziewiętnasta zostały wykluczone.

Poprawka czwarta powoduje, że warstwa elektroniczna dowodu osobistego będzie zawierała dane o posiadanych dzieciach, w tym sprawowanej pieczy rodzicielskiej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 91 obecnych senatorów 37 głosowało za, 47 - przeciw, 7 się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)

Poprawka została odrzucona.

(Senator Jan Rulewski: No i nikt nie ma dzieci w Polsce...)

Nad poprawkami piątą, ósmą, dwunastą, trzynastą, czternastą, piętnastą i szesnastą głosujemy łącznie. Uzgadniają one w ustawie o dowodach osobistych terminologię, jaką posługuje się kodeks cywilny.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 5)

Wszystkie poprawki przyjęte.

Poprawka szósta usuwa zbędne powtórzenia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 94 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 6)

Poprawka przyjęta.

Nad poprawkami siódmą i dziewiątą głosujemy łącznie. Precyzują one we wskazanych przepisach, że wniosek dotyczy wydania dowodu osobistego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 93 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 7)

Poprawki przyjęte.

Poprawka dziesiąta ma na celu ujednolicenie formy składania wniosku o wydanie dowodu osobistego w przypadku, gdy odmawia się przyjęcia wniosku w miejscu wskazanym przez wnioskodawcę.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 95 obecnych senatorów 94 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 8)

Poprawka przyjęta.

Poprawki siedemnasta i osiemnasta. Ujednolicają one terminologię.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 93 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 9)

Poprawki zostały przyjęte.

I teraz poprawki dwudziesta i dwudziesta pierwsza. Przesuwają one termin wejścia w życie ustawy z dnia 1 stycznia 2011 r. na dzień 1 lipca 2011 r. wraz z jego konsekwencjami.

Obecność.

Za?

Przeciw?

Wstrzymanie się?

Na 95 obecnych senatorów 94 było za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 10)

Poprawki przyjęte.

Do spisu treści

Proszę państwa, głosujemy nad ustawą.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 75 głosowało za, 7 - przeciw, 13 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o dowodach osobistych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu drugiego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które po debacie przygotowały wspólne sprawozdanie. Jest ono zawarte w druku nr 928Z.

Pan senator Zbigniew Meres, sprawozdawca, jest już na mównicy.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Meres:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisje na posiedzeniu w dniu 4 sierpnia 2010 r., po rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w czasie debaty w dniu 4 sierpnia bieżącego roku nad ustawą o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw, przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć poprawki od pierwszej do dziesiątej.

Panie Marszałku, proponuję, aby głosować łącznie nad wszystkimi poprawkami redakcyjnymi, od pierwszej do szóstej, a także nad poprawkami dziewiątą i dziesiątą.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, dziękuję za uwagę.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy pan senator Swakoń chce zabrać głos?

(Senator Jacek Swakoń: Nie, dziękuję.)

Dziękuję.

Proszę państwa, w takim razie zgodnie z propozycją pana senatora głosujemy łącznie nad poprawkami redakcyjnymi, od pierwszej do szóstej, a także nad dziewiątą i dziesiątą.

Proszę nacisnąć przycisk obecności.

(Głos z sali: Nie działa.)

Już. Mi już zaczął działać, może innym też zacznie.

Proszę bardzo.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę państwa, oto wyniki.

Na 94 obecnych senatorów 93 głosowało za, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 12)

Ten blok poprawek został przyjęty.

Teraz poprawka siódma. Usuwa ona przepis, który zezwala na ograniczenie funkcjonariuszowi prawa do uposażenia w całości lub w części w czasie delegowania do pełnienia służby poza granicami państwa.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 92 głosowało za, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 13)

Poprawka przyjęta.

Poprawka ósma. Poprzez rozszerzenie odesłania dodaje ona przepis materialny ustanawiający prawo do należności i świadczeń z tytułu delegowania dla funkcjonariusza delegowanego poza granice państwa.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Wyniki.

Na 95 obecnych senatorów 91 głosowało za, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)

Proszę państwa, wyczerpaliśmy listę poprawek.

Ostatnia poprawka została przyjęta, a pozostałe zostały przyjęte wcześniej łącznie.

Do spisu treści

Możemy głosować nad ustawą.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 65 głosowało za, 9 - przeciw, 20 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 15)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o Policji oraz niektórych innych ustaw.

Do spisu treści

Powracamy do punktu trzeciego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiła projekt uchwały, wnosząc o jej przyjęcie bez poprawek, zaś mniejszość komisji przedstawiła wniosek o wprowadzenie poprawki do ustawy. Jest to zawarte w druku senackim nr 938A.

Do spisu treści

W pierwszej kolejności głosujemy nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 94 obecnych senatorów 69 głosowało za, 22 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji.

Do spisu treści

Powracamy do punktu czwartego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W przerwie odbyło się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które po debacie przygotowały wspólne sprawozdanie.

Pan senator Janusz Sepioł jest proszony o przedstawienie sprawozdania połączonych komisji.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Janusz Sepioł:

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, połączone komisje rekomendują przyjęcie poprawki pierwszej.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję bardzo.

Czy senator wnioskodawca, Piotr Łukasz...

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję.)

Nie chce zabrać głosu.

A senator Iwan?

(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję.)

Też nie chce.

Dziękuję.

Do spisu treści

W takim razie możemy głosować. Głosujemy najpierw nad poprawkami.

Celem poprawki pierwszej jest zapewnienie spójności między przepisem art. 124 ust. 1 a proponowanym w nowelizacji brzmieniem art. 6 pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 94 obecnych senatorów 93 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 17)

Poprawka przyjęta.

Poprawka druga wprowadza procedurę umożliwiającą korektę granic terenów wymienionych w przepisie w przypadku stwierdzenia wystąpienia negatywnego wpływu na środowisko.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 95 obecnych senatorów 39 głosowało za, 55 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 18)

Poprawka została odrzucona.

Do spisu treści

Zatem pozostało nam głosowanie nad ustawą.

Obecność.

Dlaczego przycisk obecności nie działa? Proszę...

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, rzeczywiście ta sala wymaga remontu.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Podaję wyniki.

Na 95 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 19)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Do spisu treści

Powracamy do punktu piątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiła sprawozdanie, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; to druk senacki nr 937A.

Do spisu treści

Proszę państwa, głosujemy nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

(Senator Czesław Ryszka: Oferta Platformy jest nie do odrzucenia.)

Do spisu treści

Na 95 obecnych senatorów 88 głosowało za, 7 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 20)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu szóstego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do spisu treści

Komisja Zdrowia wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Możemy głosować nad wnioskiem komisji o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 95 obecnych senatorów 61 głosowało za, 34 - przeciw. (Głosowanie nr 21)

Wniosek został przyjęty.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do spisu treści

Powracamy do punktu siódmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Publicznej...

(Poruszenie na sali)

(Głosy z sali: Podlaskiej!)

(Głos z sali: No nie prywatnej, tylko publicznej...)

(Wesołość na sali)

Przepraszam. Powtarzam: przepraszam, Wysoki Senacie! Chodzi o stanowisko Senatu w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Raz jeszcze powiem: dotyczy to Akademii Podlaskiej.

Wysoki Senacie, proszę nacisnąć przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Do spisu treści

Proszę państwa, na 94 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 22)

Wobec wyników głosowania stwierdzam: Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o nadaniu nowej nazwy Akademii Podlaskiej.

Do spisu treści

Punkt ósmy porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich wnosi o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Do spisu treści

Możemy więc głosować nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 94 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 23)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Do spisu treści

Punkt dziewiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum.

Przypominam, że wczoraj zostało przedstawione sprawozdanie komisji oraz była przeprowadzona dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania, które obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie bez poprawek tego wniosku. Proponuję, by pan senator Leon Kieres reprezentował Senat w dalszych pracach.

Do spisu treści

W takim razie przystępujemy do głosowania nad wnioskiem komisji.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 94 obecnych senatorów 93 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 24)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustaw w zakresie ochrony dóbr osobistych przed rozpowszechnianiem zawierających nieprawdziwe informacje materiałów wyborczych i materiałów dotyczących referendum i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy. Jednocześnie upoważnił pana senatora Leona Kieresa do reprezentowania Senatu w dalszych pracach.

Do spisu treści

Punkt dziesiąty porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Wczoraj przedstawione było sprawozdanie komisji oraz przeprowadzona została dyskusja.

Do spisu treści

Przystępujemy do trzeciego czytania.

Do spisu treści

Obejmuje ono jedynie głosowanie.

Komisje wnoszą o przyjęcie projektu uchwały bez poprawek.

Proszę państwa, przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 95 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 25)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Do spisu treści

Punkt jedenasty porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Drugie czytanie odbyło się na pięćdziesiątym dziewiątym posiedzeniu Senatu w dniu 7 lipca 2010 r. Senat po przeprowadzonej dyskusji skierował projekt do Komisji Ustawodawczej, Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, które przygotowały sprawozdanie w tej sprawie.

Sprawozdanie to jest w druku nr 834X.

Pan senator Marek Trzciński proszony jest o przedstawienie tego dodatkowego sprawozdania.

Panie Senatorze!

Do spisu treści

Senator Marek Trzciński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Połączone komisje rekomendują przyjęcie poprawki. Dziękuję za uwagę.

(Głosy z sali: Ale jakiej?)

Jednej.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Informacja dla nie do końca poinformowanych senatorów: gdyby ktoś z nich chciał się zapoznać z tą jedyną poprawką, to jest to druk nr 834X.

Czy pan senator Kleina chciałby zabrać głos jako senator wnioskodawca? Panie Senatorze?

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)

W takim razie, proszę państwa, zapytam, czy są pytania do sprawozdawcy i wnioskodawcy związane z dodatkowym sprawozdaniem. Czy ktoś ma pytania?

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie widzę żadnej ręki w górze, tylko...

(Głos z sali: Jakie to opłaty będą?)

Do spisu treści

Senator Zbigniew Romaszewski:

Czego dotyczy poprawka?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Trzciński będzie łaskaw odpowiedzieć na pytanie pana marszałka. Krótko i zwięźle.

Do spisu treści

Senator Marek Trzciński:

Tak, już wyjaśniam. Poprawka dotyczy zmiany definicji targowiska.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Ja zaraz przeczytam tę poprawkę przed głosowaniem.)

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Ja pana marszałka nie chcę obciążać...)

(Głos z sali: Czy chodzi o targowisko próżności?)

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Nie, tu nie chodzi o "Vanity Fair". Proszę bardzo, Panie Senatorze, jedno zdanie. A ja zaraz przeczytam tekst poprawki.)

(Głos z sali: Już wyjaśnił.)

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Wyjaśnił, tak?)

Tak jest. Doprecyzowano definicję targowiska. To jest przede wszystkim przedmiotem tej poprawki.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Dziękuję, Panie Senatorze...)

Targowiskiem jest...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Zechce pan zająć miejsce.)

Zgodnie z tą poprawką targowiskiem jest obszar wskazany przez radę gminy.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawioną poprawką. To jest około ośmiu linijek, które zaraz przeczytam. Poprawka ma na celu określenie zakresu przedmiotowego opłaty targowej poprzez wskazanie, że opłatę tę pobiera się w razie dokonywania sprzedaży w miejscach wskazanych przez gminę oraz uchylenie przepisu, który przewiduje pobór opłaty targowej niezależnie od należności cywilnoprawnych, z uwagi na to, że kwestia obowiązku uiszczania tych ostatnich należności nie powinna być regulowana ustawą o podatkach i opłatach lokalnych.

Przycisk obecności.

Kto jest za poprawką?

Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 95 obecnych senatorów 89 głosowało za, 2 - przeciw, 4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 26).

Do spisu treści

Możemy zatem przystąpić do głosowania nad przyjęciem projektu ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad projektem uchwały w sprawie wniesienia tego do Sejmu.

Upoważnimy senatora Marka Trzcińskiego, żeby nas reprezentował.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Do spisu treści

Na 93 obecnych senatorów 88 głosowało za, 2 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)

Stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Upoważnił też senatora Marka Trzcińskiego do reprezentowania Senatu w dalszych pracach.

Kończymy punkt jedenasty.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego, o który rozszerzyliśmy dzisiejszy porządek obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawy o opłatach abonamentowych.

Tekst ustawy jest w druku nr 946, sprawozdanie komisji - w druku nr 946A.

Proszę panią senator Borys-Damięcką jako sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków Przekazu o przedstawienie sprawozdania komisji.

Pani Senator, mównica jest pani. Proszę bardzo.

(Rozmowy na sali)

Może dziesięć sekund przerwy technicznej...

(Rozmowy na sali)

Panowie Senatorowie!

Proszę bardzo, Pani Senator. Proszę o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dzisiaj, 5 sierpnia, na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu rozpatrzono uchwaloną przez Sejm na siedemdziesiątym drugim posiedzeniu ustawę o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji oraz ustawę o opłatach abonamentowych. To druki sejmowe nr 3139, 3195, 3195A, a druk senacki nr 946.

W posiedzeniu uczestniczyło dziesięciu senatorów oraz zaproszeni goście. Po zadaniu pytań skierowanych do poseł Śledzińskiej-Katarasińskiej i udzieleniu przez nią odpowiedzi oraz po wypowiedziach Juliusza Brauna, reprezentującego Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przystąpiono do debaty i zgłaszania poprawek. Zgłoszony przez senatora Skurkiewicza wniosek o odrzucenie ustawy nie został przyjęty. Stosunek  głosów był taki, że były 3 głosy za odrzuceniem, a 7 - przeciw. Zostały też zgłoszone trzy poprawki przyjęte większością głosów.

Równocześnie zaznaczam, że omawiana przeze mnie nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji, nazywana małą nowelizacją, nie obejmuje całości ustawy. Obejmuje głównie części ustawy mówiące o sposobie powoływania rad nadzorczych i zarządów. Ta część była przedmiotem debaty na posiedzeniu komisji, podczas której zgłoszono wnioski. I to w zasadzie tyle.

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Słucham?

Do spisu treści

Senator Czesław Ryszka:

Jak możemy procedować tę nowelizację, skoro nie mamy tekstu sprawozdania komisji, nie ma w ogóle żadnych dokumentów do tej ustawy?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Z tego, co wiem, sprawozdanie komisji od ponad godziny albo i dłużej jest w skrzyneczkach. No ja też je otrzymałam. To jest druk nr 946A.

(Senator Czesław Ryszka: Gdzie jest?)

(Senator Edmund Wittbrodt: W skrzynce leży.)

(Głosy z sali: My od godziny siedzimy na sali.)

(Głosy z sali: Trzeba wstać i zabrać ze skrzynki.)

(Rozmowy na sali)

Sprawozdanie zostało przekazane przez Biuro Legislacyjne z tego, co ja wiem...

(Senator Czesław Ryszka: Ale gdzie jest?)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Chcę powiedzieć, że zgodnie z zasadami obowiązującymi w Senacie druk jest zamieszczony w internecie oprócz tego, że został  dostarczony. A więc można się zapoznać z nim w postaci niedrukowanej.

(Senator Czesław Ryszka: Wolne żarty, Panie Marszałku.)

(Rozmowy na sali)

Jak rozumiem, to było pytanie, nie zgłoszono wniosku formalnego.

Pani Senator, proszę kontynuować.

(Senator Czesław Ryszka: No jak to nie zgłoszono? O czym mamy dyskutować, jak nie mamy druku?)

(Rozmowy na sali)

(Senator Zbigniew Romaszewski: Ja składam wniosek formalny o przerwę.)

Pan marszałek Romaszewski, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Romaszewski:

Zgłaszam wniosek formalny o przerwę.

Chodzi o to, żeby każdy mógł przynajmniej w druki się zaopatrzyć.

(Głos z sali: Dziesięć minut.)

(Senator Czesław Ryszka: Zawsze druki tutaj rozdają.)

(Rozmowy na sali)

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Proszę na mnie nie patrzeć i na mnie nie krzyczeć, bo to nie jest moja wina.)

(Senator Czesław Ryszka: Oczywiście, że pani nie jest winna.)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Ogłaszam pięć minut przerwy na zaopatrzenie się w druki.

(Rozmowy na sali)

Jest możliwe doręczenie? Zaraz druki zostaną doręczone.

Przerwa do godziny 12.37.

(Rozmowy na sali)

(Senator Czesław Ryszka: Ale proszę nam te druki dać.)

Wysoki Senacie, do 12.37 przerwa.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 32
do godziny 12 minut 37)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę państwa, jest godzina 12.37, więc wznawiam obrady.

Proszę panią senator Damięcką o kontynuowanie sprawozdania komisji.

I jeszcze pytanie: czy wszyscy mają żółto-białe druki? Rozumiem.

Pani Senator, bardzo proszę o kontynuowanie sprawozdania.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ponieważ wszyscy już mają druki, pozwolę sobie przedstawić trzy poprawki, które zostały przegłosowane na posiedzeniu Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Poprawka pierwsza. W art. 1 w pkcie 4, w lit. a, ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie. "1. Rady nadzorcze spółek «Telewizja Polska - Spółka Akcyjna» i «Polskie Radio - Spółka Akcyjna» liczą po siedmiu członków: pięciu wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich, jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw skarbu państwa". W lit. b, ust. 1a otrzymuje następujące brzmienie. "1a. Rady nadzorcze spółek radiofonii regionalnej liczą po pięciu członków : czterech wyłonionych w konkursie przeprowadzonym przez Krajową Radę spośród kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich działających w danym regionie oraz jednego powołanego przez ministra właściwego do spraw skarbu państwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego".

Druga poprawka. Dodaje się art. 3a w następującym brzmieniu. "Art. 3a. W przypadku niezgłoszenia żadnego kandydata do przeprowadzanego po raz pierwszy konkursu na członka rady nadzorczej spółki publicznej radiofonii i telewizji albo niewyłonienia w przeprowadzonym po raz pierwszy konkursie wymaganej liczby członków rady, Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji przeprowadzi niezwłocznie konkurs na członka rady dotyczący miejsc nieobsadzonych, biorąc pod uwagę wyłącznie kandydatów posiadających kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów, zgłoszonych przez członków Krajowej Rady".

I poprawka trzecia, mówiąca o tym, że skreśla się art. 4.

Więcej wniosków nie było. Jeżeli chodzi o wniosek mniejszości o odrzucenie ustawy, to, jak już mówiłam na początku, został przegłosowany. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana senatora Wojciecha Skurkiewicza o przedstawienie wniosku mniejszości komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

W imieniu mniejszości Komisji Kultury i Środków Przekazu podtrzymuję wniosek o odrzucenie ustawy w całości.

Krótkie uzasadnienie. Podstawowym celem tej nowelizacji jest zmiana zasad powoływania i odwoływania zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych telewizji i radiofonii oraz zmniejszenie liczby członków tych organów. Sytuacja, w której rządząca koalicja Platformy Obywatelskiej i PSL, wspomagana przez SLD, dokonała wyboru członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w takim, a nie innym składzie, w składzie, jaki wszyscy znamy, w ten sposób, że to ciało nadal nie jest ciałem pluralistycznym, reprezentującym przynajmniej wszystkie siły parlamentarne w kraju, prowadzi do skrajnego upolitycznienia mediów publicznych i ta ustawa się do tego w znaczący sposób przyczynia. Dlatego też w imieniu senatorów, członków Komisji Kultury i Środków Przekazu, senatorów Prawa i Sprawiedliwości, podtrzymuję wniosek o odrzucenie ustawy w całości. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Proszę państwa, kto z państwa senatorów chciałby zadać pytania senatorom sprawozdawcom?

Proszę bardzo, pan senator Paszkowski, pan senator Ryszka, pan senator Cimoszewicz.

(Głos z sali: Pierwszy był.)

Pierwszy był? Ale to już... Paszkowski, Ryszka, Cimoszewicz. Proszę tak zapisać. Proszę następne osoby. Czwarty pan senator Andrzejewski... Niedługo zamknę listę. Proszę bardzo. Pan senator Cichoń. Dobrze.

W takim razie zadajemy pytania, po trzy osoby. Teraz pierwsza trójka. Pan senator sekretarz będzie łaskaw przeczytać jeszcze raz.

(Senator Sekretarz Władysław Dajczak: Panowie senatorowie Paszkowski, Ryszka i Cimoszewicz.)

Pan senator Paszkowski.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Bohdan Paszkowski:

Ja mam pytanie dotyczące poprawek komisji. Komisja w projekcie, w zasadzie już w ustawie, która wyszła z Sejmu, doprecyzowuje przepis w ten sposób, że kandydaci do rady nadzorczej mają być wyłaniani przez organy kolegialne uczelni akademickich. Skąd wniosek, że tylko te organy będą mogły wyłonić kandydatów do rad nadzorczych kompetentnych w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów? Czym kierowała się komisja, przyjmując zawężenie w tym zakresie?

Mam też takie pytanie. Czy komisja dyskutowała na temat tego, w jakich proporcjach kandydaci mający wiedzę w poszczególnych dziedzinach mają być reprezentowani i zgłaszani? Czy to może ma rozstrzygnąć regulamin, który ma określić Krajowa Rada?

I jeszcze takie pytanie. Mianowicie jest propozycja skreślenia art. 4, odnoszącego się do rad programowych, zatem dotychczasowe rady programowe w dalszym ciągu mają działać. Dlaczego w tym zakresie stosuje się wyjątek od zasady, że mamy, powiedzmy, opcję zerową, jeśli chodzi o władze telewizji i radia w centrali oraz w regionach? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Pan senator Ryszka.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Pani Senator, mam takie pytanie. Mianowicie w projekcie sejmowym uzgodnionym z lewicą, bo to było oczywiste, jest zapis tylko o kandydacie ministra skarbu do rad nadzorczych. Senatorowie Platformy Obywatelskiej w poprawce wprowadzają także przedstawiciela ministra kultury i dziedzictwa narodowego. Jakie są powody wprowadzenia drugiego kandydata rządowego, czyli jeszcze większego upolitycznienia rad nadzorczych?

I pytanie uzupełniające niejako pytanie senatora Paszkowskiego. Chodzi o sprawdzanie kompetencji. Czy kandydat ma wiedzieć wszystko, to znaczy mieć wiedzę w dziedzinie prawa, finansów, kultury i mediów, czy może to być częściowa wiedza i może być specjalistą w jednej z tych dziedzin? Kto ma sprawdzać kompetencje kandydata i w jaki sposób?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

I trzecie pytanie. Pan senator Cimoszewicz.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję bardzo.

Poprawka druga wprowadza regułę awaryjną w wypadku, gdyby nie zgłoszono niezbędnej liczby kandydatów lub nie obsadzono wszystkich miejsc, ale ogranicza jej zastosowanie tylko do pierwszego konkursu. Dlaczego? Przecież tego typu sytuacja może się wydarzyć także w przyszłości.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Z tego, co rozumiem, to koniec tej serii pytań.

Proszę bardzo, Pani Senator, proszę o udzielenie odpowiedzi.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Zacznę może od pytań pana senatora Paszkowskiego o to, dlaczego tylko organy uczelni akademickich powinny wyłaniać kandydatów i skąd rygor posiadania kompetencji, wiadomości w dziedzinach finansów, kultury, mediów i prawa. Otóż w tej poprawce jest powiedziane, że Krajowa Rada spośród kandydatów posiadających kompetencje, o których mówimy, wyłania kandydatów zgłoszonych przez organy kolegialne uczelni akademickich. Zatem nie jest określony typ uczelni, nie jest to jedna uczelnia i w dodatku czynią to organy kolegialne. W ten sposób daje się bardzo szerokie możliwości po to, aby uczelnie akademickie w danym regionie mogły się porozumieć i mieć na przykład wspólnych kandydatów, których będą proponować, a wtedy będą mogły zrobić większy odsiew, wybrać lepszych kandydatów i między sobą to uzgadniać. Jest tu również pozostawione szersze pole możliwości Krajowej Radzie, ale przede wszystkim tym uczelniom, do porozumienia się w sprawie wyłaniania kandydatów na przykład ze stowarzyszeniami twórczymi, zasięgnięcia ich opinii, ze środowiskami twórczymi. Nie stosuje się tutaj ograniczenia co do drogi i możliwości poszukiwania kandydatów. Kryteria ścisłe, wymienione w tych trzech punktach, muszą być opracowane przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji w zasadach konkursowych, a te zasady konkursowe, rygory tego konkursu opracowywać będzie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji, zresztą tak jak w przypadku wszelkiego rodzaju konkursów opracowuje się regulamin konkursowy, który obowiązuje. Tyle bym powiedziała na temat wyłaniania kandydatów.

Następne pana pytanie dotyczyło skreślenia art. 4. Jeżeli chodzi o rady programowe, to ustawodawcy sejmowi w projekcie, który dostaliśmy, pozostawili propozycję powoływania rad programowych i funkcjonowania rad programowych z ustawy zasadniczej, która obowiązuje z wyjątkiem znowelizowanych punktów. W tej sytuacji w momencie gdy to proponowano, a to w Sejmie nie zostało przyjęte... Jest to niejako błąd sejmowy, sejmowy błąd legislacyjny, który pozostał, bo nie przegłosowano w Sejmie propozycji powoływania rad programowych na innych zasadach, tylko w tych drukach, które podałam, przegłosowano pozostawienie sposobu powoływania rad programowych według starego porządku. Zatem ograniczenia czasowe, także co do liczby osób itd., które były początkowo proponowane w Sejmie, są w tej sytuacji nieaktualne. Dlatego trzeba było ten punkt skreślić. Zresztą mówił o tym obecny na posiedzeniu komisji legislator, który również uważał, że w kontekście przyjęcia takiej formy należy ten punkt skreślić.

Kolejne pytanie to było pytanie pana senatora Ryszki o to, dlaczego wprowadzony został drugi przedstawiciel rządu do rad nadzorczych, co jest proponowane w poprawce senackiej. Państwo przypominają sobie, że odbyło się wysłuchanie środowisk twórczych i społecznych w sprawie społecznego projektu ustawy, który również jest w Sejmie, i wniesiono tam wiele różnych projektów i postulatów. Niektóre z tych projektów i postulatów zostały uwzględnione przez komisję kultury Sejmu. Na skutek różnego rodzaju dyskusji wyszczególniły się takie kwestie, jak sprawa merytorycznych programów mediów publicznych, jak sprawa misyjności. W związku z tym uważaliśmy, że po to, aby zwiększyć odpowiedzialność za współpracę Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z mediami publicznymi, a także nadzór nad nimi, powinien być przedstawiciel ministra kultury. On czułby się współodpowiedzialny zarówno za prace rad nadzorczych i zarządów, jak i za Krajową Radę, a na niej ciążyłaby współodpowiedzialność za misję, za programy kulturotwórcze, za programy edukacyjne, ponieważ minister kultury...

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, czy ja panu nie przeszkadzam, przepraszam?

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze!)

Nie przeszkadzam panu?

(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam.)

Dziękuję bardzo.

W tej sytuacji minister kultury ma możliwość dołączenia do tego profesjonalnego zespołu pięciu społecznie, że tak powiem, wyłanianych członków, jeszcze jednej osoby, która byłaby merytorycznie kompetentna, a równocześnie miałaby poczucie odpowiedzialności.

Nie pamiętam drugiego pana pytania. Czy odpowiedziałam?

(Senator Czesław Ryszka: Czy członek rady powinien mieć wszystkie kompetencje, znać się na mediach, prawie, finansach, kulturze?)

No, Panie Senatorze...

(Senator Czesław Ryszka: To znaczy kandydat.)

Kandydaci mają być wyłaniani - ma ich być pięciu - przez uczelnie akademickie, które, jak powiedziałam poprzednio, udzielając odpowiedzi panu senatorowi Paszkowskiemu, mogą się naradzać itd. I wiadomą jest sprawą, że takie instytucje jak radio i telewizja publiczna muszą mieć fachowców zarówno w dziedzinie finansów czy w dziedzinie prawa, jak i w dziedzinie kultury. W związku z tym podczas dokonywania wyboru w danym regionie można spróbować zgłosić do konkursu czy wyłonić takich przedstawicieli, takie osoby, które spełniałyby wszystkie wymogi. Bo może się znaleźć, chociaż niekoniecznie musi, taki człowiek, który będzie tak wielkim specjalistą w dziedzinie mediów, że w jednej osobie połączyłby wszystkie te umiejętności. Dałoby to możliwość zabezpieczenia radzie nadzorczej posiadania takiego pełnego składu, że siedmiu członków rady nadzorczej w trakcie współpracy z przedstawicielem ministra skarbu, czującego się w tej sytuacji współodpowiedzialnym za odpowiednie finansowanie, mogłoby w pełnym zakresie pracować. To jest jakby jedna sprawa. Druga. To się wzięło również z tego, że ustępująca Krajowa Rada w kilku swoich sprawozdaniach, i tych składanych w tym roku, i tym sprzed dwóch lat, twierdziła, że nie ma takiego zapisu, a Krajowa Rada nie ma tak daleko idących kompetencji, żeby na to wpływać. W tej sytuacji jest szansa, żeby w radzie nadzorczej znalazł się człowiek, który mógłby spełnić wszystkie te kryteria, czy nawet tacy ludzie.

Teraz pytanie pana senatora Cimoszewicza. Jest to poprawka podyktowana głównie jednym względem. Chodzi o to, żeby nie zaistniała taka sytuacja, jaka miała miejsce w przypadku IPN. W momencie, w którym nie wyłoni się jakiegoś kandydata i będzie brakowało pełnego składu, bo uczelnie czy ministrowie nie będą w stanie za pierwszym podejściem dokonać wyłonienia pełnego składu, powstanie pustka, powstanie dziura, nie będzie możliwości pracy. Wtedy Krajowa Rada ma możliwość natychmiastowego zadekretowania, żeby przystąpiono do konkursu i żeby tej luki po prostu nie było, żeby ona nie powstała.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Pani Senator.

Kolejne trzy pytania: senator Andrzejewski, senator Cichoń i powtórnie senator Ryszka.

Proszę bardzo, pan senator Andrzejewski.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Pani Senator, dlaczego w proponowanych poprawkach, tłumaczonych już zresztą, jeśli chodzi o sens, przez panią senator, pominięto konieczne ze względu na zasadę legalizmu zawarcie upoważnienia dla Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji do wydania tych wszystkich przepisów, które mówią o trybie wyboru przez te kolegia uczelni akademickich, sprawdzanie obiektywne istnienia tych kryteriów? To samo, co było mankamentem - i jest nim dotychczas - w ustawie o IPN, jest tu powtórzone, co czyni ten zapis pustym i tylko intencjonalnym. Dlaczego w poprawkach nie zaproponowano, żeby zapisać w ramach kompetencji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji upoważnienie i delegację do wydawania rozporządzeń w tym zakresie? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie dotyczy tego, jak rozumieć i kto będzie określał to kryterium niezwłoczności i wyłączności kandydatów posiadających kompetencje. I dlaczego w tym zakresie odsunięto na margines możliwość kształtowania składu personalnego przez stowarzyszenia twórców, ograniczono to praktycznie wyłącznie do członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? Wynika z tego, przy naruszeniu tej zasady legalizmu, że te inne tryby to tylko i wyłącznie ornament, a rzeczywisty tryb to tylko zgłaszanie. Było to też zawarte w pytaniach senatora Cimoszewicza. To pytanie jest zasadne. Czy to było celowe, czy to tylko pominięcie tego upoważnienia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji?

I drugie pytanie. Czy dodane do ustawy uprawnienie ministra skarbu do wnoszenia o odwoływanie członków zarządu - to novum tej ustawy, o którym mało się mówi - nie powinno być realizowane w porozumieniu z reprezentantem resortu czy z ministrem kultury i ochrony dziedzictwa narodowego? Rozumiem, że w przypadku tego zapisu z uprawnieniami wchodzi tu bezpośrednio prawo spółek, walne zgromadzenie to minister skarbu... Jak wobec tego to się kształtuje? Czy to samodzielne uprawnienie ministra skarbu, czy też powinna tu być konsultacja z ministrem kultury?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Cichoń. Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Cichoń:

Mam pytanie dotyczące takiej kwestii. Dlaczego nastąpiło zróżnicowanie kręgu osób, które wyłania spośród pięciu wskazanych przez... Przepraszam, troszeczkę się zająknąłem. A więc w przypadku tych pięciu wskazanych przez owe gremia uczelniane osób przewiduje się, że mają one mieć określone kompetencje, za to nie ma wymogu posiadania owych kompetencji w stosunku do osób powoływanych przez właściwy resort. Nie ma tu żadnego wymogu, czyli możemy wnioskować, że minister może sobie wskazać dowolną osobę, która niekoniecznie musi posiadać owe kompetencje. Jednak ci, którzy są wyłaniani przez Krajową Radę, muszą je posiadać. Skąd owo zróżnicowanie? Zdaję sobie sprawę z tego, że także ministrowie nie zawsze są obsadzani w naszym kraju wedle kryteriów kompetencji, ale to nie powód do tego, żeby również tu ta niewłaściwa praktyka w dalszym ciągu miała funkcjonować.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Ryszka.

Proszę bardzo, ostatnie pytanie z tej serii.

Do spisu treści

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Pani Senator, procedujemy tę ustawę w trybie pilnym, mimo że nie nadano jej takiego charakteru. Jednak tak to wygląda. Chodzi mi też o to, że ta nowelizacja niczego nie rozwiązuje, żadnego problemu mediów publicznych, następuje jedynie, powiedzmy, obsadzanie swoimi ludźmi mediów publicznych. Mam takie pytanie: skąd ten tryb pilny?

Następne pytanie. Pani senator bardzo często mówiła o odpolitycznieniu mediów, o odpolitycznieniu Krajowej Rady. Czy według pani senator obecna Krajowa Rada jest całkowicie apolityczna, tylko częściowo czy może inaczej apolityczna?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pani Senator, proszę o odpowiedzi na te pytania.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Może nie po kolei, tylko zacznę od odpowiedzi na pytanie pana senatora...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Zostawiam to pani senator.)

...pana senatora Ryszki. Otóż nie zgadzam się z pana twierdzeniem, że ta nowelizacja niczego nie rozwiązuje i że jest to obsadzanie swoimi ludźmi. Dlaczego się z tym nie zgadzam? Dlatego, że zostają wprowadzone konkursy jawne, otwarte, że zostają powołani ludzie, którzy mogą stanąć do konkursów i spełniać kryteria, że odpowiedzialność za zaproponowanie ludzi do konkursów biorą wyższe uczelnie, które będą szafować swoim autorytetem, jeżeli wybiorą nieodpowiednie osoby. Te uczelnie nie mają ograniczenia polegania tylko i wyłącznie na sobie i swoich składach, które będą się tym zajmować, ale, jak mówiłam, będą mogły przeprowadzić szerokie konsultacje z wieloma środowiskami i być wspomagane. To jest sprawa numer jeden. A więc angażujemy spory autorytet w celu wyłonienia odpowiednich, kompetentnych ludzi. To jest jakby... temu ma służyć ta ustawa i ona do tego zobowiązuje. Ja nie bardzo rozumiem, co znaczy "obsadzanie swoimi". Jest bardzo dużo osób, które mają prawo profesjonalnie stanąć do konkursu - nikt im tego nie zabrania - zgłosić się do niego, jeśli spełniają obowiązujące kryteria wynikające z regulaminu konkursu. Każdy ma prawo stanąć do konkursu i nie możemy powiedzieć, że ten jest mój, tamten jest czyjś, a ktoś jeszcze inny jest... Jeżeli chodzi o Krajową Radę, to też trudno zgodzić się z panem i powiedzieć, że to są sami swoi. Jacy sami swoi?

(Senator Czesław Ryszka: Politycy, chciałem powiedzieć, czy są apolityczni?)

Z tego, co wiem, ludzie, którzy zostali powołani do Krajowej Rady, nie są dzisiaj związani z żadną opcją polityczną, nie są związani, a jeżeli byli związani... no, każdy w swojej przeszłości gdzieś z czymś był związany. To są ludzie - proszę przypomnieć sobie nazwiska osób, które wczoraj, że tak powiem, zamknęły Krajową Radę - którzy z mediami publicznymi wielokrotnie mieli do czynienia, i to w różnych dziedzinach, bowiem zajmowali się cyfryzacją, produkcją programów i widowisk radiowych i telewizyjnych, mają wiedzę i dziennikarskie umiejętności. Tak więc wydaje mi się, że obecny skład Krajowej Rady jest bardziej kompetentny niż poprzedni skład, w którym byli ludzie reprezentujący partie już dawno nieistniejące w naszym życiu politycznym, jak Samoobrona i LPR. To tyle.

Może na wypowiedź pana senatora Cichonia...

(Senator Czesław Ryszka: Skoro partie nie istnieją, to znaczy, że jesteśmy apolityczni?)

Panie Senatorze, ja skończyłam, że tak powiem, na razie odpowiadać panu na ten temat.

Pytanie pana senatora Cichonia dotyczyło tego, dlaczego jest zróżnicowanie kręgu osób... Spośród pięciu, którzy mają wejść... Chodzi o ich kompetencje, tak? Mówiłam już o tym, odpowiadając na wcześniejsze pytania. Zróżnicowanie jest dlatego, że jeżeli mamy siedmiu przedstawicieli w radzie nadzorczej i z tych siedmiu pięć osób musi wspólnie ze wszystkimi współpracować, mają oni decydować o jakości mediów publicznych, o sposobie finansowania mediów publicznych, o profilu programowym mediów publicznych, o kształceniu kadr, o edukacji, o programach kulturotwórczych i edukacyjnych, to wydaje mi się, że rzadko trafiają się ludzie renesansu, tacy, którzy mogliby łączyć te wszystkie umiejętności. To musi być zespół, który będzie harmonijnie pracował, uzupełniał się, dzielił się swoją wiedzą i który będzie mógł wziąć w radzie nadzorczej odpowiedzialność za pewne segmenty, pewne działy, którymi będzie się zajmował i które będzie prowadził tak, jak to jest w każdej firmie, w każdej spółce handlowej czy w każdej instytucji. Nowelizowana ustawa tylko podkreśla i zaznacza, że tak szerokie kompetencje w dziedzinie prawa, finansów, kultury i mediów oraz znajomość tych dziedzin są wskazane i potrzebne do tego, żeby delegować tego typu ludzi, mających taką wiedzę.

Pytanie pana senatora dotyczyło również tego, dlaczego tych kompetencji nie przypisuje się...

(Senator Zbigniew Cichoń: ...Przez ministra.)

...przedstawicielowi ministra. Dlatego, że minister jest osobiście odpowiedzialny za osoby, które wytypuje, ponosi pełną odpowiedzialność i musi dać pełną gwarancję... Jest to przedstawiciel resortu. Zna zasady i założenia, zna regulamin konkursowy, który będzie obowiązywał pięciu pozostałych członków, i musi się do tego dostosować w sensie rygorów i wymogów. Musi to być również człowiek, który będzie miał umiejętność podejmowania decyzji, tak jak przewodniczący rady nadzorczej, który zostanie wyłoniony z tego grona, i wszyscy pozostali. Chodzi o to, żeby po prostu kompetentnie ten resort reprezentował i czuwał nad sprawami, które będą mu przekazane czy polecone.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Andrzejewskiego, dlaczego pominięto upoważnienia dla Krajowej Rady do zrealizowania...

(Senator Piotr Andrzejewski: Chodzi o organy kolegialne uczelni akademickich.)

Tak.

Ja sądzę... Mówię tutaj o tym, że jest to tak zwana mała nowelizacja, która nie określa szczegółów dyrektyw, wytycznych, jakie Krajowa Rada będzie przygotowywała, nie daje tych delegacji, ponieważ pozostawia się to Krajowej Radzie, która po ukonstytuowaniu się na mocy obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji... Przy czym w tej ustawie punkty dotyczące Krajowej Rady nie zmieniają się, bo ta mała ustawa tego nie zmienia. Tych punktów dotyczących kompetencji całej Krajowej Rady jest dziesięć - ale nie pamiętam w tej chwili dokładnie, w którym to jest artykule - i jest sześć punktów dotyczących kompetencji przewodniczącego Krajowej Rady. W tych punktach mówi się, jakie kompetencje ma w zakresie takich decyzji Krajowa Rada. Widać więc, że ona wszystkie te pełnomocnictwa posiada i ma prawo je wykorzystywać. Tak że nie było powodu i potrzeby, by specyfikować je tutaj na nowo.

Uprawnienia dla ministra skarbu... Panie Senatorze, niedokładnie zapisałam pana pytanie na temat uprawnień dla ministra skarbu.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Minister skarbu... Już tłumaczę sens pytania. Minister skarbu to jest walne zgromadzenie. Walne zgromadzenie, czyli minister skarbu, ma prawo wnioskować do Krajowej Rady o zmianę członków zarządu na podstawie tych kryteriów, które tutaj są, przesłanek. Gdzie jest rola ministra kultury? Czy jest to... Bo jednocześnie jest to stanowisko ministra skarbu jako walnego zgromadzenia, które jest organem majątkowym. Jednak czy nie powinno się to odbywać w porozumieniu z ministrem kultury, który sprawdza te kryteria i który, jak rozumiem, po to jest tutaj powołany, żeby reprezentował rząd, odpowiadał za właściwą obsadę merytoryczną oraz spełnienie kryteriów? Czy to jest celowe pominięcie w tym zakresie, jeśli chodzi o ministra? Bo minister kultury nie ma tych uprawnień, które ma minister skarbu.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Już, już odpowiadam.)

One są zróżnicowane.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Już odpowiadam.

Panie Senatorze, myślę - uważam, że myśleli tak również projektodawcy tej małej nowelizacji - że nie są poruszane uprawnienia, które w dalszym ciągu przynależą i przysługują ministrowi skarbu jako właścicielowi jednoosobowej spółki.

(Senator Piotr Andrzejewski: ...walne zgromadzenie.)

Tak, walne zgromadzenie i te wszystkie kompetencje, do których ma prawo walne zgromadzenie, co też jest w tej ustawie zasadniczej zaznaczone, zapisane i to nie ulega zmianie. A więc kompetencje ministra nie ulegają zmianie jako takiej. Ale przedstawiciel...

(Rozmowy na sali)

Mogę?

Ale przedstawiciel ministra skarbu w radzie nadzorczej ma być tym przedłużeniem osoby będącej najbliższym łącznikiem między procedującą radą nadzorczą i zarządem a właścicielem podczas podejmowania szeregu decyzji, do których podejmowania rada nadzorcza jest i będzie upoważniona. Nie wydaje mi się, żeby było to istotne w powiązaniu... Tego typu kompetencje, jak nadawanie przedstawicielowi ministerstwa kultury... Sprawa resortu kultury, jak powiedziałam, wynika z wzięcia pod uwagę również propozycji środowisk twórczych, które, jeżeli pan senator sobie przypomina, na wysłuchaniu postulowały między innym, żeby w radzie nadzorczej znalazł się właśnie przedstawiciel ministerstwa kultury z uwagi na troskę o sprawę misji, o wydźwięk edukacyjno-kulturalny mediów publicznych. Albowiem po stronie ministerstwa kultury leży procedowanie i czuwanie nad ustawą, na przykład o prawie autorskim, którego przestrzeganie w przypadku mediów publicznych jest szalenie ważne. Minister kultury ma również wiele możliwości współuczestniczenia w budowaniu czy nawet współfinansowaniu szeregu przedsięwzięć w sensie emisyjnym, programów. Wydaje mi się, że skoro taki rozdział zaistniał i będzie funkcjonował - co nie znaczy że cała siódemka nie ma się dzielić swoją wiedzą, umiejętnościami i zdolnościami zarządzania - to w przypadku tych pięciu osób, o których cały czas pamiętam, jest zupełnie wystarczający.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Pani Senator.

Kolejna trójka to senatorowie: Skurkiewicz, Piotrowicz i Cimoszewicz.

Pan senator Wojciech Skurkiewicz, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Pani Senator, w poprawce, którą pani zgłosiła podczas posiedzenia komisji, jest mowa o tym, że członkowie rad nadzorczych będą zgłaszani przez organy kolegialne uczelni akademickich. Czy to dotyczy wszystkich uczelni akademickich, czy tylko tych, które są tą materią zainteresowane, czy tych, które dysponują na przykład wydziałami humanistycznymi? Czy dotyczy to również Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, uniwersytetów medycznych itd., itd.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Czy mogę od razu odpowiedzieć?)

Czy państwo z góry przewidujecie, w tych poprawkach, które zostały zgłoszone, że w tym pierwszym podejściu te ciała kolegialne nie wskażą, nie rekomendują osób, które będą mogły uczestniczyć w konkursie? Jest przerwa wakacyjna i te ciała będą się spotykały dopiero albo w ostatnim tygodniu września, albo na początku października, więc z góry wiadomo, że osoby, które będą startowały w konkursach do rad nadzorczych, na pewno nie zdobędą rekomendacji uczelni wyższych, bo senaty w sierpniu czy na początku września jeszcze nie będą funkcjonowały.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pani Senator, proszę odpowiedzieć na te pytania.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja bym od razu, z góry nie zakładała i nie gdybała, że to jest niemożliwe, że to się nie uda, że są wakacje, itd. Nie można, moim zdaniem, ograniczać uczelni oraz selekcjonować ich i mówić, że tylko uczelnie humanistyczne, a inne uczelnie nie. Możliwości są dosyć szerokie. Te wyższe uczelnie akademickie, które będą się czuły na siłach, będą miały takie możliwości i będą chciały zaistnieć w ten sposób, że oto ich przedstawiciel zasiada w radzie nadzorczej, na pewno staną do konkursu i wyłonią swojego kandydata, bo poza kwestią fachowości, zawodowości i posiadania kwalifikacji jest tu również kwestia promocji danej uczelni. I te możliwości, ten wachlarz musi być szeroki, ponieważ szeroki jest temat mediów publicznych. Konkurs dopiero rozstrzygnie... Krajowa Rada na podstawie regulaminu konkursu w momencie, w którym ma konkretnych kandydatów, może rozstrzygnąć, jak to w konkursie, które osoby uzyskują najwyższe notowania pod względem fachowości. Ja bym się nie niepokoiła, że zaczynają się wakacje i nic z tego nie będzie. Mogę panu podać taki przykład. Chcąc przedstawić obraz teatru publicznego w Polsce za lata 2007-2009 - przepraszam, że robię tę dygresję, ale wydaje mi się, że to jest dobre porównanie - zwróciliśmy się do wszystkich instytucjonalnych teatrów w Polsce o odpowiedź na ankietę i to właśnie teraz, w okresie wakacyjnym, kiedy wszystkie instytucje pracują w składzie czasem zmniejszonym, czasem nie. No, ale pracują. Na siedemdziesiąt sześć instytucjonalnych teatrów w Polsce na dzisiaj, mimo że wyznaczony jest czas do końca sierpnia, udzieliło odpowiedzi i wypełniło ankiety ponad sześćdziesiąt. To jest najlepszy dowód na to, że wakacje w niczym nie przeszkadzają. Tak że ja bym się tutaj nie bała.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Może niech to nie będą ciała kolegialne, tylko po prostu rekomendacje uczelni. Wtedy będzie prościej, nie będzie musiał się zbierać senat uczelni.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ja myślę, że sformułowanie "organy kolegialne uczelni" dają uczelniom większe możliwości. Bo jeżeli w danym okręgu jest mniej uczelni albo nie tak wybitne, to mogą one wchodzić w porozumienie z uczelniami mającymi najwyższą, że tak powiem, rangę, na przykład w celu wyłonienia wspólnego kandydata. Nie ograniczałabym tego tutaj, bo nie widzę powodu, żeby ograniczać.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Senatora Piotrowicza jako nieobecnego wykreślam z listy, zatem dalej będą senatorowie: Cimoszewicz, Banaś i Paszkowski.

Senator Cimoszewicz. Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję bardzo.

Ja mam wrażenie, że muszę sprecyzować swoje pytanie, ponieważ pani senator, odpowiadając na nie, była łaskawa wyjaśnić, o co chodzi w tym przepisie, w poprawce drugiej, a ja rozumiem, o co chodzi. Co więcej, uważam za rzecz rozsądną wprowadzenie tego typu awaryjnych procedur. Mnie chodzi o to, dlaczego jest to przepis odnoszący się jedynie do pierwszego konkursu. Podobna awaryjna sytuacja może się powtórzyć w przyszłości. Łatwo możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że będą wątpliwości co do tego, czy na przykład wyłoniona w niepełnym składzie rada nadzorcza może zgodnie z prawem i skutecznie podejmować rozmaite działania, decyzje itd., itd. Dlaczego nie zrobić z tego rozwiązania trwałego? Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Senator Banaś, proszę bardzo o pytanie.

Do spisu treści

Senator Grzegorz Banaś:

Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.

Pani Senator, proszę wybaczyć, jeżeli na to pytanie już pani odpowiadała... Jeżeli tak było, to proszę nie odpowiadać. Chciałbym dopytać o art. 28, gdzie w ust. 1 jest punkt o radach nadzorczych spółek, które liczą po siedmiu członków: sześciu wyłonionych w konkursach przeprowadzonych przez Krajową Radę... Mówi się tam o kompetencjach w dziedzinie prawa, finansów, kultury oraz mediów. Czy to są kompetencje, które taki kandydat musi mieć łącznie, czy one wystarczą tylko...

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, ponieważ jest to powtórzenie, ja uchylam to pytanie.

(Senator Grzegorz Banaś: OK., ja też chciałem... Jeżeli tak, to dziękuję.)

To w takim razie pan senator Paszkowski. I bardzo proszę, żeby pytania zawierały nowe treści. Zwracam się o to, bo inaczej po prostu będę uchylał pytania, pani senator nie będzie odpowiadała.

(Senator Grzegorz Banaś: Ale ja się usprawiedliwiałem.)

Tak, tak, rozumiem. Ja zauważyłem to usprawiedliwienie i tym łatwiej było mi zastosować uchylenie.

Pan senator Paszkowski.

Do spisu treści

Senator Bohdan Paszkowski:

Dostosuję się do tego wymogu pana marszałka.

Ja mam takie pytanie dotyczące art. 27, w nowym brzmieniu oczywiście. Tam jest ust. 7, który stwierdza co następuje: członkowie zarządów i osoby zajmujące kierownicze stanowiska w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji kierują się w swojej pracy oraz, podkreślam, w ocenie dziennikarzy i innych twórców im podległych zasadami profesjonalizmu, uczciwości, rzetelności oraz wskazaniami zawartym w art. 21 ust. 1a i 2 ustawy. Te przepisy mówią o różnych zadaniach telewizji itd. I moje jest pytanie takie: jaka jest wartość normatywna tego przepisu? Pytam dlatego, iż wydaje mi się, że w każdego rodzaju pracy trzeba się kierować takimi zasadami, jak tu wymienione, czyli profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności. Dlaczego taki przepis się tu znalazł? Czy on odnosi się tylko do osób, które są członkami zarządów i zajmują kierownicze stanowiska w jednostkach publicznej radiofonii i telewizji? Czy jest podobny przepis w systemie tejże ustawy, odnoszący się do członków Krajowej Rady Radiofonii albo rad nadzorczych, którzy w takim mozole będą wyłaniani spośród różnych kandydatów?

Ponadto, mam takie pytanie, bo tutaj jest napisane, że w ocenie dziennikarzy i innych twórców im podległych... Będzie się oceniać dziennikarzy, a nie ich pracę. Biorąc pod uwagę to odesłanie do art. 21, mogę stwierdzić, że jeżeli dziennikarz nie umacnia rodziny, bo on, powiedzmy, weźmie rozwód, to teoretycznie może być zwolniony z pracy, gdyż nie kieruje się wskazaniami zawartymi w art. 21. Albo jeśli pali papierosy, albo...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze, czy ja mogę mieć do pana pytanie? Czy pan pyta w tej chwili o nowelę, czy o treść ustawy uchwalonej jeszcze poprzednio?)

Pytam się o nowelę, o to, co wyszło z Sejmu...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: O nowelę?)

... i co przeszło przez komisję. Chodzi o nowy ustęp w art. 27, o nowe brzmienie tego artykułu. Takiego przepisu dotychczas nie było, to jest nowa propozycja...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Rozumiem.)

Dlatego pytam: jaka jest wartość normatywna tego przepisu? On, moim zdaniem, nie niesie żadnej wartości normatywnej. Co więcej, może powodować pewne zagrożenie, chociażby takie, jakie przytoczyłem. W tym przepisie jest mowa o ocenie dziennikarzy, a nie o ocenie ich pracy. Można więc powiedzieć, że również ich postawy życiowej. W związku z tym mam kolejne pytanie: czy na posiedzeniu komisji ta sprawa była rozpatrywana i dlaczego nie wnieśliście państwo, ewentualnie, w tym zakresie jakiejś poprawki?

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo, Pani Senator.

Proszę przedstawić głównie to, o czym była mowa na posiedzeniu komisji.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Tak, oczywiście. Od razu mówię, że brzmienie art. 27 - chodzi o wszystkie ustępy, łącznie z ust. 7 - na posiedzeniu komisji w ogóle nie było omawiane i pozostało w takiej formie, w jakiej przyszło z Sejmu. Nie stanowiło to przedmiotu dyskusji. Mogę tylko powiedzieć, dlaczego, moim zdaniem, nikt nie miał co do tego wątpliwości, zwłaszcza do ust. 7, i nikt nie poruszał tego tematu. To jest ustęp wprowadzony między innymi na skutek wysłuchania społecznego, które miało miejsce, na wniosek związku dziennikarzy, którzy w tym uczestniczyli i którzy nie godzili się na stawianie kryteriów, a takie zagrożenie... To nie weszło do ustawy, ale była groźba, powiedziałabym, podziału dziennikarzy, że dziennikarz to musi być... I tutaj konkretne określenia. Dziennikarze opowiadali się za tym, że powinno być takie kryterium, aby na stanowiskach kierowniczych w radiofonii publicznej i telewizji powinni być ludzie kompetentni, o czym mówi ten ust. 7. Wiemy, że takich osób, na dzień dzisiejszy, jest bardzo mało i bardzo często do mediów publicznych byli przyjmowani ludzie, a szczególnie dziennikarze, jak to się mówi, z ulicy, bez przygotowania specjalistycznego czy w ogóle dziennikarskiego, tylko, że tak powiem, politycznie słusznie działający. To jest ustęp, który daje gwarancję ludziom kierującym mediami publicznymi, że dziennikarze i twórcy, w zależności od rodzaju pracy, do której przychodzą, będą po prostu profesjonalistami w swojej dziedzinie. Dlatego użyte jest tutaj sformułowanie: zasadami profesjonalizmu, uczciwości i rzetelności. Jak mówiłam, to nie stanowiło przedmiotu żadnych wątpliwości.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Dziękuję, Pani Senator...)

Ale jeszcze nie odpowiedziałam panu senatorowi Cimoszewiczowi...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Przepraszam, no tak.)

...na pytanie o kryterium pierwszego konkursu. Wydaje mi się, bo to też nie budziło żadnych wątpliwości... Myślę, że ta poprawka, o której mówiliśmy, i to sformułowanie o pierwszym konkursie na członka Krajowej Rady są spowodowane... To będzie w pewnym sensie nowe doświadczenie. Rady nadzorcze wybierane są na ściśle określony czas, ich kompetencje są kadencyjne. Prawda? Doświadczenia z tego pierwszego powołania, gdyby ponownie powstała luka, będzie dawało materiał do zabezpieczenia się i być może do znowelizowania, jeżeli zajdzie potrzeba innego sformułowania... Tu chodziło o to, żeby wybierając członków rady czy uzupełniając jej skład, gdyby zaszła taka potrzeba, ustrzec się po prostu tej niewiedzy, zastanawiania się, co z tym fantem zrobić, czy się naradzać itd.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Pani Senator.

Pytania senatorów Skurkiewicza i Szewińskiego.

Proszę bardzo, pan senator Skurkiewicz.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Pani Senator, kodeks spółek handlowych...

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Nie słyszę pana.)

Kodeks spółek handlowych stanowi, że członek rady nadzorczej może być odwołany przez organ, który go powołał. I tyle. W ustawie jest proponowany zapis, że członek rady nadzorczej może być odwołany przez organ, który go powołał, w przypadku... No i są trzy przyczyny.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: W którym artykule, w którym punkcie?

Ja mówię o art. 28, odnośnie odwoływania członków rad nadzorczych. Ta sprawa...

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ale który to jest artykuł w tej ustawie, o której mówimy? Bo chcę to przeczytać. Literę poproszę.)

Już pani mówię. To jest art. 1 ust. 4 i związany jest z art. 28 zmienianej ustawy. Na samym dole... Tam chodzi o odwoływanie członków rady nadzorczej.

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak, ust. 1d. O tym pan mówi? Członek rady nadzorczej może być odwołany...)

Tak. Tam są wskazane trzy przyczyny. Kodeks spółek handlowych wskazuje jednak, że członek rady nadzorczej może być odwołany przez organ, który go powołał. Tylko tyle, bez wskazania...

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Tak.)

Czy pani zdaniem, taki zapis nie zawęża możliwości odwołania członka rady nadzorczej? Co w sytuacji, gdy na przykład członek rady nadzorczej w sposób trwały uchyla się od pracy w radzie nadzorczej? Czy taka osoba będzie mogła być odwołana przez organ, który ją powołał, czy nie? I będzie mógł sobie przez te cztery czy pięć lat bumelować i praktycznie nie funkcjonować... Tu w tym wykazie nie jest to...

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ja od razu odpowiem panu Skurkiewiczowi. Dobrze?)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Przykład, który pan podał, to znaczy jeżeli członek rady w sposób trwały będzie się migał od pracy, nie uczestniczył w niej, to będzie miał zastosowanie pkt 2 tego ustępu: działanie na szkodę spółki. Bo nie po to został powołany.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Ja nie mogę się zgodzić z panią senator, bo...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Ale to już nie jest pytanie. To jest...)

Wiem, ale... Pani Senator, uchylanie się od pracy w radzie nadzorczej nie jest działaniem na szkody spółki. Taka osoba w żaden sposób nie przyczynia się do uszczerbku w majątku, do...

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

To jak najbardziej może być działanie na szkodę. Pan tutaj gdyba i mówi, że mogą się zdarzyć różne sytuacje, ale ustawa nie może przewidywać i tworzyć przepisów związanych z sytuacjami hipotetycznymi, które mogłyby się zdarzyć, zaistnieć. W ustawie są zapisane wyraźne brzegowe możliwości naruszenia tego przepisu. Ja uważam, jeżeli mam się trzymać tego przykładu, że jeżeli ktoś notorycznie uchyla się  od pracy w radzie nadzorczej, nie wykonuje swoich obowiązków, to działa na szkodę spółki. Jest mu powierzony pewien zakres pracy, który powinien wykonać, a tego nie robi, co jest ze szkodą spółki.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Tak, tylko na pewno byłoby to bardzo trudne do udowodnienia przed sądem. Myślę, że ten zapis, który jest w kodeksie spółek handlowych, jest bardziej przejrzysty, bo wtedy na przykład Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji może taką osobę po prostu odwołać, a w tym przypadku może to grozić jakimiś rozstrzygnięciami sądowymi.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Nie podejmuję dyskusji, bo w ramach kontrprzykładu mogę powiedzieć, że stanowisko, które pan przedstawił, równie dobrze może być rozpatrywane z pozycji pktu 3, który mówi o tym, że zaistniała okoliczność trwale uniemożliwiająca sprawowanie funkcji przez tego człowieka i ktoś musi ją objąć. Więc wie pan, moim zdaniem to jest sprawa dyskusyjna. Ponieważ pan również...

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Zbigniew Romaszewski)

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Proszę państwa, nie prowadźmy jednak dyskusji. Pani będzie uprzejma odpowiedzieć i...

(Senator Barbara Borys-Damięcka: Ponieważ pan...)

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Ponieważ pan nie poruszał tego tematu na posiedzeniu komisji i nie stanowiło to żadnego problemu w trakcie posiedzenia ani dla pana, ani dla innych członków, więc nie zajmowałam się referowaniem tej sprawy. To jest mój osobisty punkt... Ja to przyjmuję tak, jak pozostali członkowie komisji, którzy bez problemów ten punkt zaakceptowali.

 

 

 


61. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu