56. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu


 

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Spraw Zagranicznych przedstawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Druk senacki nr 881A i 881B.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Do spisu treści

Na 88 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 27)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi o zasadach małego ruchu granicznego, podpisanej w Warszawie dnia 12 lutego 2010 r.

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziewiątego porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które ustosunkowały się do przedstawionych w toku debaty wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 872Z.

Proszę pana senatora Mieczysława Augustyna o przedstawienie sprawozdania komisji.

Do spisu treści

Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje rekomendują przyjęcie poprawek zawartych w punkcie oznaczonym rzymską dwójką. Ponadto zgłoszone zostały trzy wnioski mniejszości. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych komisji pana senatora Jana Rulewskiego o przedstawienie wniosków mniejszości.

Do spisu treści

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Połączone komisje, o których mówił pan przewodniczący Augustyn, proponują, aby przyjąć wnioski mniejszości... Zaraz, zaraz... Wnioski zawarte w sprawozdaniu w druku nr 872. (Oklaski)

Mam problem, proszę państwa, bo moja Kacha zapyta, coś ty Janek tak długo robił, a ja będę musiał odpowiedzieć: Janek Rulewski padł. (Wesołość na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze, dziękuję.

(Wesołość na sali)

(Głos z sali: Za to, że padł?)

Za zabranie głosu dziękuję.

Szanowni Państwo, ja proszę o spokój, bo przed nami jeszcze trochę głosowań.

Tym bardziej proszę o spokój, że oddaję głos sprawozdawcy mniejszości połączonych komisji panu senatorowi Piotrowi Kalecie.

Do spisu treści

Senator Piotr Kaleta:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

To jest ten moment, to jest ten czas, żeby jeszcze się zastanowić i pomóc polskiej rodzinie. Proszę o odrzucenie tej ustawy w całości. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.

Czy senatorowie wnioskodawcy lub pozostały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Dotyczy to senatorów: Kieresa, Rulewskiego, Andrzejewskiego, Kalety, Gruszki, Bendera, Skurkiewicza.

Proszę bardzo, pan senator Gruszka.

Do spisu treści

Senator Tadeusz Gruszka:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Wysoka Izbo, choć moja poprawka nie spotkała się z przychylnością połączonych komisji, chciałbym zwrócić uwagę na jej ważność. Mówimy o momencie wypełniania formularza niebieskiej karty, co obecnie następuje w momencie powzięcia pewnej wiadomości.  Moja poprawka idzie w tym kierunku, żeby ten formularz niebieskiej karty został wypełniony w przypadku stwierdzenia tego faktu. Proszę o poparcie mojej poprawki. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Ponadto sprawozdawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji był pan senator Stanisław Piotrowicz.

Czy chce pan zabrać głos? Nie.

Pan senator Bender, proszę uprzejmie.

Do spisu treści

Senator Ryszard Bender:

Pragnę, Wysoki Senacie, prosić o poparcie poprawki złożonej przez pana senatora Piotra Łukasza Juliusza Andrzejewskiego i przeze mnie.

(Wesołość na sali)

Słuchajcie Państwo, rzeczywiście nie możemy zgadzać się na to, żeby człowiek był uznany za człowieka po urodzeniu. Przecież wiemy dokładnie sami, chociażby z naszych osobistych związków rodzinnych, że człowiek wcześniej już jest człowiekiem, nie dopiero po urodzeniu. Proszę uprzejmie o poparcie tej poprawki.

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Przystępujemy do głosowania.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, a następnie - w wypadku odrzucenia tego wniosku - nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem o odrzucenie ustawy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 senatorów 36 głosowało za, 49 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 28)

Wniosek został odrzucony.

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami.

Nad poprawkami pierwszą, szóstą, siódmą, czterdziestą pierwszą, sześćdziesiątą, sześćdziesiątą drugą głosujemy łącznie. Zmieniają one tytuł ustawy oraz jej terminologię. Konsekwencją przyjęcia tych poprawek będzie odpowiednia modyfikacja poprawki szesnastej.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 senatorów 33 głosowało za, 54 - przeciw. (Głosowanie nr 29)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka druga nadaje nowe brzmienie preambule.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 33 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 30)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzecia nadaje nowe brzmienie preambule.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 senatorów 32 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 31)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czwarta powoduje uznanie, że w preambule ustawy za przemoc w rodzinie naruszenie podstawowych praw człowieka... Przepraszam. Poprawka czwarta powoduje uznanie w preambule ustawy za przemoc w rodzinie naruszenie podstawowych praw człowieka posiadanych przed urodzeniu, jak i po nim.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 senatorów 33 głosowało za, 53 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 32)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piąta modyfikuje preambułę w celu nałożenia na władze publiczne obowiązku zapewnienia każdemu między innymi równego traktowania.

Przycisk obecności.

Kto jest za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 senatorów 31 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 33)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka ósma ma charakter redakcyjny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 86 senatorów 85 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 34)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiąta usuwa zasadniczą część przepisów wprowadzających zmiany w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 senatorów 33 głosowało za, 54 - przeciw. (Głosowanie nr 35)

Poprawka została odrzucona.

(Senator Władysław Ortyl: Wszyscy mają głowy opuszczone!)

Poprawka dziesiąta powoduje, że do zadań własnych samorządu wojewódzkiego nie będzie należało organizowanie szkoleń dla osób realizujących zadania związane z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 86 senatorów 31 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 36)

Poprawka została odrzucona.

(Senator Ryszard Bender: Maszynka do głosowanie PO działa.)

Poprawki jedenasta i dwunasta usuwają część zadań ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz wojewody między innymi w zakresie powoływania i odwoływania wojewódzkiego koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 33 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 37)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka trzynasta powoduje rezygnację z powoływania krajowego koordynatora realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w randze sekretarza lub podsekretarza stanu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 senatorów 34 głosowało za, 53 - przeciw. (Głosowanie nr 38)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czternasta usuwa przepis nakładający na prokuratora generalnego obowiązek opracowywania wytycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 senatorów 34 głosowało za, 53 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 39)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka piętnasta powoduje, że w skład zespołu interdyscyplinarnego nie będą wchodzili przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 34 głosowało za, 54 - przeciw. (Głosowanie nr 40)

Poprawka została odrzucona.

Nad poprawkami szesnastą, siedemnastą i dwudziestą trzecią głosujemy łącznie. Powodują one likwidację zespołów interdyscyplinarnych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał...

(Rozmowy na sali)

Przycisk obecności... Przepraszam.

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 34 głosowało za, 54 - przeciw. (Głosowanie nr 41)

Poprawki zostały odrzucone.

Poprawka osiemnasta precyzuje intencje ustawodawcy odnośnie do zakresu zadań zespołu interdyscyplinarnego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 57 głosowało za, 2 - przeciw, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 42)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dziewiętnasta powoduje rezygnację z przykładowego wyliczania form, w jakich zespól interdyscyplinarny realizuje swoje zadania.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 32 głosowało za, 54 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 43)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta ma na celu doprecyzowanie, że grupy robocze opracowują realizację planu pomocy w indywidualnych przypadkach wystąpienia przemocy w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 senatorów 63 głosowało za, 2 - przeciw, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została odrzucona...

(Głosy z sali: Przyjęta!)

A, przyjęta, tak. Przepraszam bardzo. Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta pierwsza powoduje, że podejmowanie interwencji w oparciu o procedurę niebieskie karty wymagać będzie zgody osoby dotkniętej przemocą, z wyjątkiem przypadku, gdy przemoc dotyczy małoletnich dzieci.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 35 głosowało za, 52 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 45)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta druga powoduje, że podjęcie interwencji na podstawie procedury niebieskie karty nie wymaga zgody osoby dotkniętej przemocą w rodzinie, o ile jest w niej osoba małoletnia.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 88 senatorów 33 głosowało za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 46)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta czwarta ma na celu doprecyzowanie, że wszczęcie procedury niebieskie karty następuje w przypadku powzięcia uzasadnionego podejrzenia stosowania przemocy

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 60 głosowało za, 27 - przeciw. (Głosowanie nr 47)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka dwudziesta piąta powoduje, że wszczęcie procedury niebieskiej karty będzie następowało w przypadku stwierdzenia, a nie tylko powzięcia podejrzenia stosowania przemocy w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 32 głosowało za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta szósta rozszerza zakres zadań Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie o działania w zakresie przeciwdziałania upowszechnianiu przemocy w mediach i internecie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 32 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 49)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta siódma usuwa przepisy wskazujące, że Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizują określeni w ustawie koordynatorzy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 34 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 50)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta ósma usuwa przepis tworzący zespół monitorujący do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 34 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 51)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka dwudziesta dziewiąta powoduje, że członek zespołu monitorującego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie zostanie odwołany przed upływem kadencji w przypadku skazania go prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 58 głosowało za, 30 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 52)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta uwzględnia wynikające z ustawy o finansach publicznych zasady dysponowania odpowiednimi częściami budżetowymi.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 88 głosowało za, 1 - przeciw. (Głosowanie nr 53)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta pierwsza powoduje, że Rada Ministrów będzie składała także Senatowi sprawozdanie z realizacji Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 89 głosowało za. (Głosowanie nr 54)

Poprawka została przyjęta.

(Głos z sali: Nareszcie.)

(Głos z sali: Ooo!)

(Oklaski)

Poprawka trzydziesta druga usuwa powinność zawiadamiania odpowiednich organów o przemocy występującej w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 34 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 55)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta trzecia nakłada na osoby udzielające pomocy ofiarom przemocy obowiązek zawiadamiania odpowiednich organów po uzyskaniu zgody osoby pokrzywdzonej.

(Senator Roman Ludwiczuk: Panie Marszałku, przepraszam, kolega senator tam kręci film z naszych głosowań. Nie wiem, czy to jest dozwolone.)

Ale który?

(Senator Roman Ludwiczuk: No tam, pan senator, który siedzi w ostatnim rzędzie, kręci film z naszych głosowań.)

Ja nie widzę problemu. (Oklaski)

(Senator Władysław Ortyl: ...widział korbę.)

(Głos z sali: Obrady Senatu są jawne.)

(Głos z sali: Niech kręci.)

Proszę o spokój!

(Głos z sali: Nadgorliwy jakiś.)

Proszę o spokój.

Obrady Senatu są jawne. Jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś urządzenia do kręcenia, to proszę wyciągnąć. (Wesołość na sali) (Oklaski)

(Senator Ryszard Bender: Zgoda buduje!)

Dziękuję bardzo.

Panowie, przepraszam, wracamy po tym przerywniku, przepraszam za niego, wszyscy jesteśmy zmęczeni.

Która teraz?

(Głos z sali: Trzydziesta trzecia.)

Głosujemy nad poprawką trzydziestą trzecią.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 87 obecnych senatorów 32 głosowało za, 54 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 56)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta czwarta usuwa całą regulację, wprowadzającą możliwość zabierania dziecka z rodziny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 34 głosowało za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 57)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta piąta usuwa część regulacji dotyczącej zabierania dziecka z rodziny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 34 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 58)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta szósta ma na celu doprecyzowanie, że dziecko może być zabrane z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia jego życia lub zdrowia w związku z przemocą w rodzinie. Ponadto usuwa zbędne zastrzeżenie w ramach tego samego artykułu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 89 głosowało za. (Głosowanie nr 59)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka trzydziesta siódma przyznaje pracownikowi socjalnemu prawo wystąpienia do sądu o wydanie postanowienia o odebraniu dziecka i nadanie mu klauzuli natychmiastowej wykonalności.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 33 głosowało za, 55 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 60)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta ósma powoduje, że pracownik socjalny może odebrać dziecko z rodziny w obecności psychologa lub negocjatora policyjnego.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 33 głosowało za, 54 - przeciw, 2 nie głosowało. (Głosowanie nr 61)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka trzydziesta ósma powoduje, że pracownik socjalny...

(Głos z sali: To już było.)

A tak, to już było.

Poprawka trzydziesta dziewiąta powoduje, że sąd opiekuńczy wydaje zarządzenie o powrocie dziecka do rodziny w ciągu dwudziestu czterech godzin.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 33 głosowało za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 62)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta ma charakter redakcyjny, polega na użyciu właściwego wyrazu.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie nr 63)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta druga... Czterdziesta pierwsza? Nie, ta już była. Tak?

(Senator Jan Rulewski: Już była.)

Była. To teraz czterdziesta druga.

Poprawka czterdziesta druga usuwa przepis wprowadzający zakaz stosowania kar cielesnych w ustawie - Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Proszę o wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 34 głosowało za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 64)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta trzecia precyzuje, że władza rodzicielska ma być sprawowana z poszanowaniem prawa do życia bez przemocy.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 34 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 65)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta czwarta ma na celu uniknięcie powtórzeń regulacji zawartych w obowiązujących aktach prawnych.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 86 obecnych senatorów 85 głosowało za, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 66)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka czterdziesta piąta...

(Głos z sali: Siódma.)

Aha, czterdziesta siódma. Ta jest wykluczona. Tak?

(Głos z sali: Tak, wykluczona.)

Dobrze. Dziękuję.

Poprawka czterdziesta siódma powoduje rezygnację ze zmiany wprowadzonej w ustawie - Kodeks postępowania cywilnego w zakresie wydawania przez sąd orzeczenia dotyczącego dziecka odebranego z rodziny.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 33 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 67)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta ósma ma na celu doprecyzowanie, że w orzeczeniu, na przykład o powrocie dziecka do rodziny, sąd określa także zakres stosowania środków przewidzianych w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 35 głosowało za, 53 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 68)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka czterdziesta dziewiąta wprowadza w ramach środków karnych nakaz opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym oraz nakaz poddania się oddziaływaniom korekcyjno-edukacyjnym.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 57 głosowało za, 31 - przeciw, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 69)

Poprawka została odrzucona.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Marek Ziółkowski) (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Poprawka pięćdziesiąta wprowadza fakultatywne zarządzenie przez sąd wykonania kary.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 89 obecnych senatorów 35 głosowało za, 54 - przeciw. (Głosowanie nr 70)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta pierwsza powoduje, że sąd będzie mógł zarządzić wykonanie kary, jeżeli skazany w okresie próby ponownie użyje przemocy wobec osoby małoletniej wspólnie z nim zamieszkującej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 71)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta druga powoduje rezygnację z wprowadzania zmian w ustawie - Kodeks karny wykonawczy w zakresie możliwości odwoływania warunkowego zwolnienia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 33 głosowało za, 54 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 72)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta trzecia wprowadza karę pozbawienia wolności za fałszywe oskarżenie o popełnienie przestępstwa z użyciem przemocy wobec osoby najbliższej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Na 88 obecnych senatorów 32 głosowało za, 53 - przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 73)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta czwarta powoduje, że tytułem środka zapobiegawczego będzie można nakazać oskarżonemu opuszczenie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące lokalu mieszkalnego zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję. Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 31 głosowało za, 58 - przeciw. (Głosowanie nr 74)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta piąta ma na celu obligatoryjne stosowanie nakazu opuszczenia lokalu mieszkalnego w przypadku popełnienia określonego przestępstwa, między innymi w stanie nietrzeźwości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 30 głosowało za, 57 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 75)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta szósta usuwa przepis umożliwiający sądowi penitencjarnemu odwołanie warunkowego zwolnienia, jeśli skazany w okresie próby rażąco naruszy porządek prawny, ponownie używając przemocy wobec osoby najbliższej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 88 obecnych senatorów 30 głosowało za, 57 - przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 76)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta siódma wprowadza fakultatywne odwołanie zwolnienia warunkowego, jeżeli skazany w okresie próby rażąco naruszy porządek prawny, ponownie używając przemocy wobec osoby najbliższej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 88 obecnych senatorów 33 głosowało za, 55 - przeciw. (Głosowanie nr 77)

Poprawka została odrzucona.

Poprawka pięćdziesiąta ósma powoduje, że sąd penitencjarny będzie mógł odwołać warunkowe zwolnienie, jeżeli skazany w okresie próby ponownie użyje przemocy wobec osoby małoletniej wspólnie z nim zamieszkującej.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 78)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka pięćdziesiąta dziewiąta nakłada na ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego oraz rzecznika praw dziecka obowiązek przedstawiania Sejmowi i Senatowi informacji o skutkach obowiązywania ustawy.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

89 obecnych senatorów - wszyscy za. (Głosowanie nr 79)

Poprawka została przyjęta.

Poprawka sześćdziesiąta pierwsza przesuwa termin wejścia w życie ustawy na dzień 1 sierpnia 2010 r.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Wyniki.

Na 89 obecnych senatorów 66 głosowało za, 2 - przeciw, 21 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 80)

Poprawka została przyjęta.

Do spisu treści

I teraz uchwała w sprawie całej ustawy, ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 89 obecnych senatorów 52 głosowało za, 36 - przeciw. (Głosowanie nr 81)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw.

(Senator Piotr Kaleta: Wstyd.)

(Senator Ryszard Bender: Parodia troski o rodzinę.)

Do spisu treści

Powracamy do rozpatrywania punktu dziesiątego - Panie Senatorze Bender - porządku obrad: stanowisko Senatu w sprawie Sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2009 r. wraz z Informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji w 2009 r.

Przypominam, że Senat po zakończeniu drugiego czytania projektu uchwały skierował projekt do Komisji Kultury i Środków Przekazu

w celu ustosunkowania się do zgłoszonych w toku dyskusji wniosków i przygotowania sprawozdania w tej sprawie; druk nr 842Z.

A panią senator Barbarę Borys-Damięcką proszę o przedstawienie dodatkowego sprawozdania.

Pani Senator, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Panie Marszałku! Szanowna Izbo!

Komisja Kultury i Środków Przekazu nie poparła żadnego wniosku, a tym samym podtrzymuje projekt uchwały Senatu o odrzuceniu sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w roku 2009. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Pani Senator.

Proszę sprawozdawcę mniejszości komisji, pana senatora Andrzejewskiego, o przedstawienie wniosków mniejszości.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Marszałku, pozwoli pan, że z miejsca...)

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Popieram wniosek mniejszości. Dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Czy są pytania do senatorów sprawozdawców w związku z dodatkowym sprawozdaniem?

(Głos z sali: Nie ma.)

Nie ma.

Możemy przystąpić do głosowania w sprawie...

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Czy wnioskodawca może zabrać głos?)

(Senator Władysław Ortyl: Zgodnie z regulaminem...)

Nie, w tym scenariuszu tego nie mam, w związku z tym nie udzielę panu głosu.

(Głos z sali: Ale w regulaminie jest.)

Jest?

(Głos z sali: Tak, jest.)

Dobrze, skoro jest w regulaminie, to zapraszam, Panie Senatorze. Zawsze postępuję zgodnie z regulaminem.

Proszę bardzo.

(Głos z sali: Nie, zgodnie ze scenariuszem.)

Ale gdy są różnice, to wtedy zgodnie z regulaminem.

(Głos z sali: Czy jest w tym logika?)

Panie Senatorze, proszę.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Państwo!

Najpierw chciałbym...

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Proszę, Panie Senatorze.)

Najpierw chciałbym powiedzieć "przepraszam" tym osobom, które być może poczuły się urażone moim wystąpieniem w pierwszej części dzisiejszej debaty. (Oklaski)

Szanowni Państwo, mimo wszystko rekomenduję państwu przyjęcie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za rok 2009. Jest to sprawozdanie przygotowane rzetelnie, w sposób profesjonalny. Jest to sprawozdanie, któremu niewiele można zarzucić. Nie ma dokumentów idealnych. Ale na pewno, jeżeli mówimy o warstwie merytorycznej tego sprawozdania, nie można mu wiele zarzucić.

Nie można winić też Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji za wszystko to, co dzieje się w mediach. I tutaj nie dokonuję gradacji na media prywatne, na media publiczne. Nie można wszystkiego zrzucać na karb Krajowej Rady Radiofonii i Telefonii.

Szanowni Państwo, jeszcze raz powtarzam apel, który wyartykułowałem w swoim wystąpieniu podczas dyskusji. I proszę potraktować to jako ostrzeżenie czy jako przestrogę. Otóż źle się dzieje, gdy w państwie demokratycznym podejmowane są działania w tym kierunku, aby jedna opcja polityczna miała monopol na wszystko; aby jedna opcja polityczna, miała większość w Sejmie i w Senacie; osobę, która pełni obowiązki głowy państwa, i wszystkie kluczowe stanowiska, dokładnie wszystkie w kraju. Takie działania, takie postępowanie...

(Senator Piotr Zientarski: To już było...)

...prowadzi do dyktatury. Przed tym chcę państwa ustrzec. (Oklaski)

Jeszcze raz wnoszę o przyjęcie...

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Wysoki Senacie, przystępujemy do głosowania nad przedstawionymi poprawkami do projektu uchwały.

Poprawka pierwsza zmierza do przyjęcia przez Senat sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności 2009 r. Złożona została przez pana senatora Andrzejewskiego.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 89 obecnych senatorów 33 głosowało za, 56 - przeciw. (Głosowanie nr 82)

Poprawka została odrzucona.

W związku z tym przystępujemy do głosowania nad przedstawionym przez Komisję Kultury i Środków Przekazu projektem uchwały - druk 842S

(Senator Zbigniew Romaszewski: A druga poprawka?)

Odrzucenie poprawki pierwszej wyklucza głosowanie nad poprawką drugą.

Do spisu treści

Teraz głosujemy nad projektem uchwały zaproponowanym przez Komisję Kultury i Środków Przekaz - druk nr 842S.

(Senator Ryszard Bender: Likwidacja Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.)

Jest to wniosek o odrzucenie tego sprawozdania.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 89 obecnych senatorów 56 głosowało za, 33 - przeciw. (Głosowanie nr 83)

(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie sprawozdania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.

(Senator Piotr Kaleta: My też się z wami nie będziemy liczyć.)

(Rozmowy na sali)

Do spisu treści

Powracamy do punktu jedenastego porządku obrad: trzecie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze.

Drugie czytanie odbyło się na pięćdziesiątym czwartym posiedzeniu Senatu 12 maja tego roku. Senat skierował projekt ustawy do Komisji Ustawodawczej i Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji. Komisje po dyskusji przygotowały dodatkowe sprawozdanie w tej sprawie, zawarte w druku nr 762X.

Pan senator Piotr Zientarski jest gotowy do przedstawienia sprawozdania komisji.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Tak jest.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Komisje poparły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków i wnoszą o jego przyjęcie przez Senat wraz z jednolitym projektem ustawy oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawartymi w druku nr 762S. Jest to jedna poprawka poparta przez połączone komisje i projekt jednolity. Dziękuję.

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Jako wnioskodawca pan senator nie chce już zabierać głosu?

(Senator Piotr Zientarski: Nie.)

Dziękuję serdecznie.

Czy są pytanie do senatora sprawozdawcy, który jest jednocześnie wnioskodawcą? Nie.

Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.

Proszę państwa, najpierw odbędzie się głosowanie nad poprawką, a potem nad całością.

Poprawka zmienia sposób wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Dodatkowo poprawka stanowi, że w odniesieniu do wniosków złożonych przez adwokata lub radcę prawnego, które zostały zwrócone jako niespełniające wymogów ustawowych lub nienależycie opłacone, możliwe jest ponowne złożenie wniosku z zachowaniem pierwotnego terminu wniesienia.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 89 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 84)

Poprawka została przyjęta

Do spisu treści

I w związku głosujemy na przyjęciem projektu ustawy w całości.

Obecność.

Kto za?

Kto przeciw?

Kto się wstrzymał?

Dziękuję.

Na 87 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. (Głosowanie nr 85)

Chcę jeszcze dodać, że komisje proponują, by Senat upoważnia senatora Piotra Zientarskiego do reprezentowania Senatu podczas dalszego postępowania z tą ustawą.

Proszę państwa, jeszcze raz stwierdzam, że Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Reprezentuje nas senator Zientarski.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Zbigniew Romaszewski)

Do spisu treści

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Proszę państwa, zgodnie z przewidzianym porządkiem pozostał nam ostatni obowiązkowy punkt.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwunastego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Projekt uchwały przygotowany przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich zawarty jest w druku nr 890.

Informuję ponadto, że wniosek w sprawie wyboru senatora Macieja Klimy na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej został pozytywnie zaopiniowany przez Konwent Seniorów.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senatora Zbigniewa Szaleńca o zabranie głosu i przedstawienie wniosku komisji.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Szaleniec:

Komisja rekomenduje przyjęcie uchwały, której art. 1 ma następującą treść: Senat Rzeczypospolitej Polski na podstawie art. 13 ust. 2 Regulaminu Senatu wybiera senatora Macieja Klimę na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Rekomenduję przyjęcie tej uchwały. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Obecnie proszę przedstawiciela Komisji Obrony Narodowej senatora Henryka Górskiego o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Macieja Klimy na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Henryk Górski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

(Rozmowy na sali)

(Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski: Poproszę o ciszę.)

Komisja Obrony Narodowej w dniu 25 maja w głosowaniu tajnym jednogłośnie poparła kandydaturę Macieja Klimy na funkcję przewodniczącego komisji.

Maciej Klima z zawodu jest lekarzem, senatorem z Małopolski, wiceprzewodniczącym Komisji Spraw Unii Europejskiej. Był wojewodą małopolskim i przez pewien okres przewodniczącym Komisji Obrony Narodowej. Jest odpowiednim kandydatem. Ale to do Wysokiej Izby należy wybór. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos w tej sprawie? Nie.

Wobec tego przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Przypominam, że głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

(Rozmowy na sali)

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie wyboru senatora Macieja Klimy na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Proszę państwa, ja poproszę o ciszę, piętnaście minut wytrzymamy.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wyznaczam sekretarzy: Andrzeja Szewińskiego, Tadeusza Gruszkę i Waldemara Kraskę.

Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego.

Na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak "x". Postawienie więcej niż jednego lub niepostawienie żadnego znaku "x" spowoduje, że głos będzie uznany za nieważny. Po wypełnieniu kart senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać swoje karty do urny.

Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczenie do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów i sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy senatorowie dostali karty? Bo ja nie. A, jeszcze będą.

Proszę bardzo, pan senator Szewiński jeszcze ma karty.

Czy już wszyscy mają karty do głosowania? Kto nie ma, proszę zgłaszać. Czy wszyscy...

Proszę senatora Tadeusza Gruszkę o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów, po wyczytaniu ich nazwisk, proszę o wrzucanie do urny wypełnionych kart do głosowania.

Senator Sekretarz
Tadeusz Gruszka:

Łukasz Abgarowicz

Małgorzata Adamczak

Piotr Łukasz Andrzejewski

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Mieczysław Augustyn

Grzegorz Banaś

Ryszard Bender

Józef Bergier

Stanisław Bisztyga

Przemysław Błaszczyk

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Zbigniew Cichoń

Lucjan Cichosz

Włodzimierz Cimoszewicz

Grzegorz Czelej

Władysław Dajczak

Wiesław Dobkowski

Jan Dobrzyński

Jarosław Duda

Piotr Głowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Andrzej Grzyb

Witold Idczak

Stanisław Iwan

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Piotr Kaleta

Stanisław Karczewski

Leon Kieres

Kazimierz Kleina

Maciej Klima

Paweł Klimowicz

Ryszard Knosala

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Bronisław Korfanty

Sławomir Kowalski

Norbert Krajczy

Waldemar Kraska

Krzysztof Kwiatkowski

Roman Ludwiczuk

Krzysztof Majkowski

Adam Massalski

Zbigniew Meres

Tomasz Misiak

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Rafał Muchacki

Ireneusz Niewiarowski

Michał Okła

Jan Olech

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Zbigniew Pawłowicz

Andrzej Person

Antoni Piechniczek

Krzysztof Piesiewicz

Stanisław Piotrowicz

Zdzisław Pupa

Janusz Rachoń

Marek Rocki

Zbigniew Romaszewski

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Czesław Ryszka

Sławomir Sadowski

Janusz Sepioł

Władysław Sidorowicz

Tadeusz Skorupa

Wojciech Skurkiewicz

Eryk Smulewicz

Jacek Swakoń

Zbigniew Szaleniec

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Marek Trzciński

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Mariusz Witczak

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Henryk Woźniak

Jan Wyrowiński

Krzysztof Zaremba

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski

Tadeusz Gruszka

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Czy już wszyscy zdążyli wykonać obowiązek wyborczy?

(Głos z sali: Czy teraz oświadczenia?)

Nie, najpierw komisja, a potem oświadczenia.

Proszę wyznaczonych do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 21.24.

(Głos z sali: Wystarczy?)

Wystarczy dziesięć minut.

Zarządzam przerwę w obradach.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 14
do godziny 21 minut 25)

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Powracamy do rozpatrywania punktu dwunastego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Informuję, że wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Do spisu treści

Ogłaszam wyniki głosowania tajnego.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze Senatu, senator Tadeusz Gruszka, senator Andrzej Szewiński i senator Waldemar Kraska, stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Macieja Klimy na przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej oddano 84 głosy, w tym 84 ważne. 79 senatorów głosowało za, 4 głosowało przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu.

I tu następują podpisy sekretarzy. (Oklaski)

Dziękuję bardzo.

Korzystając z okazji, chciałbym wręczyć panu nominację w imieniu Senatu. (Oklaski)

(Senator Maciej Klima: Dziękuję bardzo.)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut, przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy związane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, których treści nie można ustalić lub których wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświadczeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos?

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak jest.)

Dwudziestu pięciu senatorów złożyło oświadczenia do protokołu, wygłoszą natomiast oświadczenia senator Andrzejewski i... W każdym razie senator Andrzejewski na pewno.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Składam oświadczenie w trybie art. 49 z uwzględnieniem skutków art. 49 ust. 4 Regulaminu Senatu.

Oświadczenie kieruję jako interwencję senatorską do pełniącego obowiązki prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego i do wicepremiera, ministra gospodarki Waldemara Pawlaka.

Wyliczenia eksperckie profesora doktora habilitowanego Johna Cieślewicza z USA wskazują na międzynarodowy standard w wyliczaniu opłat tranzytowych za przesył gazu, które na linii Europa - Azja wynoszą 2 dolary 75 centów za 1000 m3 gazu na 100 km.

W raporcie ekspercko-analitycznym, złożonym 25 marca 2010 r. na użytek prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w Kancelarii Prezydenta, były minister, pracownik Kancelarii Senatu, Piotr Naimski...

(Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski: Kancelarii Senatu? Nie. Chyba Kancelarii Prezydenta.)

Przepraszam... pracownik Kancelarii Prezydenta, Piotr Naimski, stwierdza, że Polska nie otrzymuje opłat za tranzyt gazu, których łączna wysokość - jeśli się uwzględni czas kontraktu i ilość przesyłanego gazu - wynosiłaby około 45 milionów dolarów za okres obowiązywania zawiadywanego kontraktu na dostawę gazu rosyjskiego dla Polski.

Proszę o udzielenie informacji, po pierwsze, co jest przyczyną zaniechania przez organy państwa polskiego określenia i potrącenia tej kwoty z należnościami wynikającymi z kontraktu dla dostawcy gazu. A po drugie, jakie jest spożytkowanie raportu ministra Piotra Naimskiego w obronie polskich interesów gospodarczych. W podpisie: Piotr Łukasz Juliusz Andrzejewski.

Składam to oświadczenie na pana ręce, Panie Marszałku, z prośbą o nadanie mu biegu i doręczenie wskazanym podmiotom celem uzyskania odpowiedzi. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Pan senator Dobkowski, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Wiesław Dobkowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Oświadczenie skierowane do pani Katarzyny Hall, minister edukacji narodowej.

Zwracam się z prośbą o rzetelne zbadanie działalności łódzkiego kuratora oświaty dotyczącej postanowień w sprawie wniosku o odwołanie pana Radosława Herudzińskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie.

Radosław Herudziński został dyrektorem tej szkoły 1 września 2007 r. w wyniku przeprowadzonego konkursu. Podczas sprawowania funkcji przez obecnego dyrektora szkoła znacznie podniosła poziom edukacji, o czym świadczą wysokie osiągnięcia jej uczniów i absolwentów oraz wysokie lokaty w rankingach najlepszych szkół zarówno w województwie, jak i w kraju. Dlatego jestem zaniepokojony tym, że, stosując różne wybiegi, dąży się do zmiany dyrektora, który ma duże osiągnięcie w zakresie edukacji. Świadczą o tym następujące działania łódzkiego kuratora oświaty.

Decyzją nr 3/2010 z dnia 31 marca 2010 r. pełniący obowiązki łódzkiego kuratora oświaty zobowiązał dyrektora Radosława Herudzińskiego do wprowadzenia zmian do statutu kierowanej przez niego wyżej wymienionej szkoły w terminie trzydziestu dni od dnia otrzymania tej decyzji. Statut szkoły został przyjęty w 2002 r., a więc w okresie, kiedy obecny dyrektor nie pełnił tej funkcji. Po objęciu funkcji w 2007 r. obecny dyrektor wprowadzał aktualizację zmian do statutu. Dyrektor nie skorzystał z przysługującego mu prawa odwołania od decyzji pełniącego obowiązki łódzkiego kuratora oświaty, bowiem postanowił w wyznaczonym terminie wykonać zalecenie organu nadzoru pedagogicznego, jakim jest pełniący obowiązki kuratora. Dyrektor Radosław Herudziński przygotował zmiany w statucie i zwrócił się do rady pedagogicznej kierowanej przez niego szkoły o podjęcie uchwały wprowadzającej te zmiany. Rada pedagogiczna z inicjatywy grupy nauczycieli, pomimo trzykrotnego wniosku, nie wyraziła zgody na te zmiany, do których dyrektor został zobowiązany przez pełniącego obowiązki kuratora. Dyrektor szkoły nie ma narzędzi prawnych, aby zmusić radę pedagogiczną do wykonania zaleceń organy nadzoru pedagogicznego. W związku z tym dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 w Bełchatowie skierował pismo o sygnaturze ZSP3-091-15/10 z dnia 6 maja 2010 r. do pełniącego obowiązki łódzkiego kuratora oświaty, w którym poinformował o tym, że nie jest w stanie wykonać zaleceń z powodu niewyrażenia zgody przez radę pedagogiczną na te zmiany.

W odpowiedzi na to pismo łódzki kurator oświaty skierował wniosek - pismo KO.DPT-OWS/0713/52/10/JŚ z dnia 18 maja 2010 r. - do starosty bełchatowskiego zobowiązujący do odwołania pana Radosława Herudzińskiego ze stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie z powodu niewykonania zaleceń opisanych powyżej. Nie odniósł się w żaden sposób do wyjaśnień złożonych przez dyrektora dotyczących braku możliwości wprowadzenia zalecanych zmian do statutu z powodu braku zgody rady pedagogicznej. W tej sytuacji, kiedy dyrektor podjął wszelkie działania niezbędne do wprowadzenia zmian zalecanych przez organ nadzoru pedagogicznego, nie może ponosić odpowiedzialności za działania rady pedagogicznej, która zablokowała wprowadzenie tych zmian.

Czy to działanie mające na celu uniemożliwienie dyrektorowi wprowadzenie zalecanych zmian nie jest po to, aby pozbyć się niewygodnego dla grupy nauczycieli zwierzchnika, który poprzez podniesienie wymagań wobec nich podniósł poziom nauczania?

Dlaczego łódzki kurator oświaty obciąża dyrektora odpowiedzialnością za brak zgody rady pedagogicznej, jeśli chodzi o wykonanie swego zalecenia, dlaczego nie pomógł dyrektorowi w przekonaniu rady do swej decyzji?

Zamiast otrzymywać pomoc, szkoła nękana jest przez organ nadzoru pedagogicznego ciągłymi kontrolami. Znamienne jest to, że w ciągu ostatnich dwóch i pół roku, kiedy szkołą kierował obecny dyrektor, przeprowadzono aż piętnaście kontroli szkoły, podczas gdy w ciągu poprzednich siedemnastu lat takich kontroli było dwadzieścia cztery. Jest to ponad czterokrotny wzrost intensywności przeprowadzania kontroli.

Nadmieniam, że działanie dyrektora Radosława Herudzińskiego popiera NSZZ "Solidarność", który swoje stanowisko przedstawił władzom oświatowym i Zarządowi Powiatu Bełchatowskiego.

Proszę o informację, czy istnieje procedura, która umożliwia wprowadzenie w szkole zaleceń organu pedagogicznego mimo obstrukcji rady pedagogicznej blokującej ich wprowadzenie. Jeśli nie ma takiej procedury, to wnoszę o podjęcie działań zmierzających do jej wprowadzenia. Dziękuję.

Do spisu treści

Wicemarszałek
Zbigniew Romaszewski:

Dziękuję bardzo.

Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zabrać głos?

Jeśli nie, to proszę sekretarza o odczytanie komunikatów.

(Głos z sali: Nie ma komunikatów.)

Komunikatów nie ma.

Wobec tego informuję, że protokół pięćdziesiątego szóstego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamykam pięćdziesiąte szóste posiedzenie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)

Dziękuję bardzo.

(Koniec posiedzenia o godzinie 21 minut 36)

 

Do spisu treści

Przemówienie senatora Stanisława Bisztygi
w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad

Z zaniepokojeniem wysłuchałem informacji pana ministra Kołodziejskiego. Odniosłem wrażenie, że jego ocena sytuacji w mediach publicznych rozmija się nie tylko z moją oceną, ale także z oceną Najwyższej Izby Kontroli. Protokół z kontroli przeprowadzonej przez NIK, z którym pan przewodniczący uprzejmie się nie zgodził, jest dla telewizji publicznej druzgocący. Czytamy w nim między innymi: "Zarząd TVP nigdy nie określił strategii rozwoju firmy, co zdaniem NIK stało się przyczyną wielu nieprawidłowości. Nie stworzył też długofalowej polityki programowej, finansowej i kadrowej. Ograniczył się jedynie do uchwalenia rocznych planów, a krótkowzroczność utrudniła prawidłowe zarządzanie i uniemożliwiała racjonalne gospodarowanie pieniędzmi na bieżące wydatki i na inwestycje." Dalej jest napisane, że chaotyczna polityka kadrowa prowadziła do fikcyjnych redukcji etatowych. Ze zwolnionymi pracownikami zawierano często umowy cywilnoprawne - umowy o dzieło, umowy zlecenie - choć wykonywali oni tę samą pracę, co wcześniej na etatach. Skutkowało to, co prawda, zmniejszeniem liczby etatów w oddziałach terenowych TV, ale jednocześnie powodowało wzrost wydatków na wynagrodzenia, czyli tak zwanych kosztów osobowych. W protokole tym poddano krytyce jeszcze wiele sfer funkcjonowania TVP. W związku z tym jest pytanie, co Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji zrobiła, aby zmienić ten stan rzeczy. W dzisiejszej dyskusji pan przewodniczący w odpowiedzi na pytania dotyczące TVP bardzo często odsyłał nas do zarządu telewizji albo mówił, że to nie należy do kompetencji Krajowej Rady. I tu nasuwa się pytanie, czy formuła Krajowej rady w obecnym jej kształcie nie uległa wyczerpaniu.

Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na kilka kwestii, które niepokoją widzów, a także środowiska dziennikarskie w ośrodkach regionalnych. Czy jest prawdą, że twórczy pracownicy mają być zwalniani, a ich obowiązki mają przejmować firmy zewnętrzne? Czy jest prawdą, że dziennikarze, którzy chcą realizować programy w terenie i przyprowadzają potencjalnych sponsorów, nie uzyskują akceptacji swoich przełożonych? Czy jest prawdą, że planuje się wyprzedaż sprzętu i majątku w ośrodkach regionalnych? Jak wyobrażamy sobie realizację misji na przykład bez wozów transmisyjnych w takich ośrodkach jak Kraków czy Poznań?

Mówimy o misji mediów publicznych. A dlaczego niektórym programom zmienia się godziny emisji, przerzuca się je na późny wieczór, kiedy spada oglądalność? Tak ostatnio stało się w Krakowie z transmisją mszy świętej w sanktuarium w Łagiewnikach. Dlaczego regionalne programy informacyjne przesunięto na godzinę 17.30, chociaż przez czterdzieści lat nadawane były o godzinie 18.00? W związku z tym gwałtownie spadła oglądalność. Jeżeli mówimy o racjonalnym gospodarowaniu, o efektywności zarządzania, to podane wyżej przykłady są w moim przekonaniu tego zaprzeczeniem. Dziękuję za uwagę.

Do spisu treści

Przemówienie senatora Czesława Ryszki
w dyskusji nad punktem dziesiątym porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Biorąc do ręki doroczne sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, jestem pod wrażeniem ogromu prac, jakie wykonuje ten urząd. W dobie przygotowań do cyfryzacji mediów prawdziwą sztuką jest wykonać ponadto ustawowe zadania związane z postępowaniami koncesyjnymi, skargami i wnioskami, monitorowaniem programów radiowych i telewizyjnych itd. Wszystko to KRRiT wykonała, mając znacznie okrojony budżet. Należałoby o tym szczegółowo mówić, ale po co, skoro senatorowie Platformy Obywatelskiej przyszli na posiedzenie Komisji Kultury i Środków Przekazu ze z góry założonym celem: nie przyjąć sprawozdania tego urzędu. Podobną polityczną decyzję zamierzają podjąć w Senacie, zapewne w dyscyplinie. Składam waszym sumieniom wyrazy współczucia. Jak się dowiaduję, również Sejm większością głosów koalicji rządzącej odrzuci sprawozdanie, a marszałek pełniący urząd prezydenta już tylko dopełni swoim podpisem wyroku na obecną KRRiT.

Gdyby dokonało się to po rzeczowej dyskusji, gdyby padły jakieś merytoryczne zarzuty pod adresem Krajowej Rady, starałbym się to zrozumieć. Ale jedyny zarzut, jaki padł z ust przewodniczącej senator Barbary Borys-Damięckiej, to ten, że obecny skład Rady jest z jednego klucza politycznego. Należy więc radę odpolitycznić, powołując na jej członków apolitycznych fachowców z PO.

Dobrze, że nie padły podczas obrad komisji zarzuty o zamęt czy upadek programowy Telewizji Polskiej, bo byłaby to już hipokryzja do potęgi. Przecież im więcej zamętu w mediach publicznych, tym lepiej będzie dla mediów komercyjnych, a z tymi ręka w rękę współpracuje Platforma Obywatelska. Im słabsze media publiczne, tym więcej widzów odpłynie do mediów prywatnych, a przede wszystkim więcej reklamodawców uda się do TVN i Polsatu.

To jest oczywiste, że Platformie i mediom komercyjnym zależy na jak największym zamęcie w Telewizji Polskiej, na takim trwaniu między rozwojem a upadkiem, ale bez katastrofy upadku, bo wówczas zaistniałoby ryzyko wystawienia na sprzedaż mediów publicznych, a to byłoby zbyt ryzykowne. Bo a nuż pojawiłby się poważny inwestor zagraniczny, który mógłby wygrać rywalizację o widza z TVN i Polsatem. Tak więc marazm, chaos, zamęt, słabość finansowa - to wszystko jest na rękę PO oraz nadawcom komercyjnym.

Odrzucenie sprawozdania Krajowej Rady, powołanie nowej Rady, następnie ustanowienie zarządów mediów publicznych z klucza partii rządzących - oto samospełniające się marzenie po katastrofie pod Smoleńskiem. Nie ma w tym chęci naprawy mediów publicznych, nie chodzi o ich misyjność, chodzi o ich słabość, o zaszkodzenie im. W tym celu premier i politycy z Platformy Obywatelskiej wywołali zamieszanie wokół abonamentu, obiecali w zamian dotację z budżetu. Postąpiono z abonamentem tak samo jak ze stoczniami. Najpierw obiecano inwestora z Kataru, a po wyborach do europarlamentu wycofano się ze wszystkich obietnic i rzucono narodowy majątek na pastwę złomiarzy. Ci zaś po jakimś czasie z ogromnym zyskiem przekażą stoczniowe tereny deweloperom.

Ktoś zarzuci mi, że także moja formacja, Prawo i Sprawiedliwość, majstrowała przy nowelizacji ustawy o Krajowej Radzie Radiofonii i Telewizji w 2005 r., aby m.in. przeprowadzić szybkie zmiany personalne w Telewizji Polskiej i Polskim Radiu. Tylko przypomnę, że wówczas celem, przynajmniej w zamierzeniu politycznych liderów, była zmiana na lepsze mediów publicznych. Dlatego stoczono wręcz batalię o misyjność mediów publicznych, o większe pieniądze dla ośrodków regionalnych, a gdy to się nie udało, stworzono kanał informacyjny TVP Info, powstały inne kanały tematyczne, kanał Kultura czy kanał Sport, aby wzmocnić oddziaływanie mediów publicznych, aby media publiczne wiodły prym na polskim rynku medialnym.

Tymczasem to, co obserwuję teraz, prowadzi do stopniowego niszczenia telewizji i radia publicznego. Ale, jak wspomniałem, Platformie tak naprawdę odpowiada obecna sytuacja. Dowodem jest bodaj drobny fakt: obecny prezes TVP Romuald Orzeł dla utrzymania płynności finansowej chciał poręczenia kredytu dla spółki w wysokości 100 milionów zł; minister skarbu nie wyraził na to zgody. A przecież nie chodziło o pożyczkę komercyjną, a jedynie o poręczenie od właściciela spółki, jakim jest Skarb Państwa.

Przypomnę, że już za prezesury Piotra Farfała dochodziło do gorszących interwencji ministra Grada, który m.in. błyskawicznie skrócił kadencję Radzie Nadzorczej TVP, gdy okazało się, że jest w niej większość, która może dokonać zmian w zarządzie telewizji i zwolnić prezesa Farfała. Trudno się temu dziwić, skoro to właśnie były prezes z LPR, nazywany wcześniej przez polityków PO "neofaszystą", gwarantował, że z telewizji zostaną usunięci dziennikarze i szefowie działów i pionów kojarzeni z PiS. To jego rękami miało się dokonać "dorżnięcie watahy" w mediach.

Jak wspomniałem, zamieszanie w TVP jest na rękę mediom komercyjnym, głównie TVN i Polsatowi. A ponieważ są to media sprzyjające PO, działania zarówno premiera obiecującego zniesienie abonamentu, jak i jego ministra skarbu utrudniającego wyprowadzenie spółki na prostą, to wszystko wygląda na spłacanie długów politycznych wobec mediów, które pomogły PO wygrać ostatnie wybory do europarlamentu i zapewne mają pomóc wygrać wybory prezydenckie oraz samorządowe.

Tak to wszystko widzę. Coraz słabsza telewizja publiczna z braku pieniędzy zmierza prostą drogą ku katastrofie, gdyż jej programy nie będą konkurencyjne wobec programów prywatnych nadawców. Tylko że ci prywatni nadawcy nie dadzą grosza na filmy fabularne, na sztuki teatralne, koncerty muzyki poważnej czy słuchowiska radiowe.

Gdyby PO miała interes w tym, aby media publiczne były silne, to zapewniono by im stałe i pewne dochody z abonamentu. Dlatego odrzucenie sprawozdania KRRiT nie ma na celu reformy mediów, ale obsadzenie ich swoimi ludźmi. Tymczasem w Polsce mocne i dobre media publiczne są konieczne, bo tylko one gwarantują w miarę uczciwą debatę publiczną. Prywatny właściciel, jak wspomniałem, nigdy nie będzie promował dobrych filmów fabularnych i dokumentalnych, ważnych dla polskiej kultury przedstawień teatralnych, publicystyki na najwyższym poziomie.

Skoro, jak dotąd, nie wymyślono dobrego sposobu finansowania mediów poza abonamentem, choć w różnych krajach różnie wygląda sytuacja i wszyscy rozumieją kłopoty związane ze ściągalnością abonamentu, to trzeba uczynić wszystko, aby zapewnić mediom finansowanie pozabudżetowe, z alternatywnych źródeł. Tylko takie finansowanie zapewnia mediom samodzielność.

I na koniec wniosek: Platformie Obywatelskiej wcale nie zależy na wzmacnianiu społeczeństwa obywatelskiego. Z niezależnymi obywatelami są tylko same kłopoty. Dziękuję za uwagę.

 


56. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu