1. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu


(Wznowienie posiedzenia o godzinie 13 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Borusewicz oraz wicemarszałek Marek Ziółkowski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam posiedzenie.

Senatorowie sekretarze już zajęli miejsca przy stole.

Proszę bardzo, pan senator Witczak.

Do spisu treści Do spisu treści Do spisu treści Do spisu treści Do spisu treści

Senator Mariusz Witczak:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Zgodnie z art. 48 ust. 1 Regulaminu Senatu wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o następujące punkty: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich - i rozpatrzenie tego punktu jako punktu czwartego porządku obrad; wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich - i rozpatrzenie tego punktu jako punktu piątego; drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu - i rozpatrzenie tego punktu jako punktu szóstego porządku obrad; powołanie stałych komisji senackich - i rozpatrzenie tego punktu jako punktu siódmego porządku obrad; wybór przewodniczących stałych komisji senackich - i rozpatrzenie tego punktu jako punktu ósmego porządku obrad. Dziękuję.

Do spisu treści Do spisu treści Do spisu treści Do spisu treści Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Proszę bardzo, czy są jakieś... Najpierw zapytam, czy są jakieś sprzeciwy wobec tej propozycji. Nie ma.

W takim razie rozszerzamy porządek obrad.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Zgodnie z art. 48 ust. 2 pkt 8 w imieniu Klubu Senatorskiego "Prawo i Sprawiedliwość" wnoszę o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór wicemarszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Uzasadnienie. Klub Parlamentarny "Prawo i Sprawiedliwość" w dniu dzisiejszym po raz kolejny złożył wniosek o wybór na to stanowisko naszego kolegi senatora Zbigniewa Romaszewskiego. Myślę, że w dniu wczorajszym emocje były dość duże i pewne decyzje były może niezbyt roztropnie podjęte. Sądzimy, że dzisiaj - ponieważ ze strony większego od naszego klubu, klubu "Platforma Obywatelska", jest deklaracja, że jest wakat na tym stanowisku, wakat, który należy się klubowi "Prawo i Sprawiedliwość" - może zostać podjęta inna decyzja niż w dniu wczorajszym.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Czy są sprzeciwy wobec tego wniosku?

Pan senator Rocki.

Do spisu treści

Senator Marek Rocki:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

W imieniu senatorów Platformy Obywatelskiej proponuję, aby ten punkt był rozpatrywany na kolejnym posiedzeniu Senatu, bo punkt o tej treści na tym posiedzeniu Senatu był już rozpatrywany. Tu oddzielamy te sprawy personalne od spraw formalnych. Powrót do głosowania nad wyborem wicemarszałka na tym samym posiedzeniu wydaje mi się... Właśnie dla wygaszenia emocji lepiej zrobić to na kolejnym posiedzeniu. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Rozumiem, że to jest sprzeciw. Tak?

(Senator Marek Rocki: Tak.)

W związku z tym sprzeciwem poddaję wniosek pod głosowanie.

(Głos z sali: Który?)

Poddaję pod głosowanie wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór wicemarszałka Senatu.

Proszę pobrać karty.

To ma być dziś, czy w tym porządku? Rozumiem, że w tym porządku obrad.

Do spisu treści

Zarządzam głosowanie.

Proszę nacisnąć przycisk obecności. To ten niebieski.

Kto jest za? Proszę nacisnąć przycisk.

(Głosy z sali: Za czym?)

Za wnioskiem pana senator Mazurkiewicza o uzupełnienie porządku obrad o punkt: wybór wicemarszałka Senatu.

Kto jest za tym wnioskiem? Proszę nacisnąć przycisk "za" i podnieść rękę.

Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk "przeciw" i podnieść rękę.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę nacisnąć przycisk "wstrzymuję się" i podnieść rękę.

Proszę o wyniki.

Do spisu treści

Obecnych 93 senatorów, 38 głosowało za, 53 - przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 1)

W związku z tym nie uzupełniamy porządku obrad o ten punkt.

Do spisu treści

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Do spisu treści

Przypominam, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu, Senat wybiera ze swojego grona od sześciu do ośmiu sekretarzy Senatu. Zgodnie z tradycją sekretarzy Senatu wybiera się spośród najmłodszych wiekiem senatorów.

Proponuję powierzenie funkcji sekretarzy Senatu następującym senatorom: senator Małgorzacie Adamczyk... przepraszam, senator Małgorzacie Adamczak, senator Dorocie Arciszewskiej-Mielewczyk, senatorowi Przemysławowi Błaszczykowi, senatorowi Stanisławowi Gorczycy, senatorowi Waldemarowi Krasce, senatorowi Andrzejowi Mazurkiewiczowi, senatorowi Andrzejowi Szewińskiemu i senator Grażynie Sztark.

Przypominam, że zgodnie z art. 17 ust. 1 Regulaminu Senatu wybór sekretarzy odbywa się łącznie, chyba że Senat postanowi inaczej. Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, uznam, że Senat wyraził zgodę na przeprowadzenie łącznego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu.

Wobec braku głosów sprzeciwu stwierdzam, że zostanie przeprowadzone łączne głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania tajnego nad wyborem sekretarzy Senatu.

Przypominam, że zgodnie z art. 53 ust. 6 i 7 Regulaminu Senatu wybór sekretarzy zostanie przeprowadzony w głosowaniu tajnym przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania. Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego, na których znajdują się nazwiska kandydatów na stanowiska sekretarzy Senatu.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak "x". Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x" lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny. Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której senatorowie sekretarze pierwszego posiedzenia dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

(Rozmowy na sali)

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania?

(Rozmowy na sali)

Powtarzam: czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania?

(Senator Piotr Zientarski: Tak jest.)

Proszę senator sekretarz Małgorzatę Adamczak o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów proszę o wrzucanie do urny, po wyczytaniu ich nazwisk, wypełnionych kart do głosowania tajnego.

Proszę bardzo.

Senator Sekretarz
Małgorzata Adamczak:

Łukasz Abgarowicz

Piotr Łukasz Andrzejewski

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Mieczysław Augustyn

Grzegorz Banaś

Ryszard Bender

Józef Bergier

Stanisław Bisztyga

Przemysław Błaszczyk

Krystyna Bochenek

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Zbigniew Cichoń

Lucjan Cichosz

Włodzimierz Cimoszewicz

Grzegorz Czelej

Władysław Dajczak

Wiesław Dobkowski

Jan Dobrzyński

Jarosław Duda

Janina Fetlińska

Piotr Głowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Tadeusz Gruszka

Andrzej Grzyb

Witold Idczak

Stanisław Iwan

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Piotr Kaleta

Stanisław Karczewski

Leon Kieres

Kazimierz Kleina

Maciej Klima

Paweł Klimowicz

Ryszard Knosala

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Bronisław Korfanty

Sławomir Kowalski

Norbert Krajczy

Waldemar Kraska

Krzysztof Kwiatkowski

Roman Ludwiczuk

Krzysztof Majkowski

Adam Massalski

Andrzej Mazurkiewicz

Zbigniew Meres

Tomasz Misiak

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Ireneusz Niewiarowski

Michał Okła

Jan Olech

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Zbigniew Pawłowicz

Andrzej Person

Antoni Piechniczek

Krzysztof Piesiewicz

Stanisław Piotrowicz

Zdzisław Pupa

Janusz Rachoń

Marek Rocki

Zbigniew Romaszewski

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Czesław Ryszka

Sławomir Sadowski

Janusz Sepioł

Władysław Sidorowicz

Tadeusz Skorupa

Wojciech Skurkiewicz

Eryk Smulewicz

Jacek Swakoń

Zbigniew Szaleniec

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Marek Trzciński

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Mariusz Witczak

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Henryk Woźniak

Jan Wyrowiński

Krzysztof Zaremba

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski

Małgorzata Adamczak

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy?

Dziękuję.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 13.30.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 17
do godziny 13 minut 30)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego porządku obrad: wybór Sekretarzy Senatu.

Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania tajnego.

Ogłaszam wyniki tajnego głosowania nad wyborem sekretarzy Senatu.

Protokół głosowania tajnego z dnia 6 listopada 2007 r. w sprawie wyboru sekretarzy Senatu Rzeczypospolitej Polskiej siódmej kadencji.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu do przeprowadzenia głosowania tajnego sekretarze: senator Małgorzata Adamczak, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, senator Roman Ludwiczuk stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru sekretarzy Senatu oddano 96 głosów, w tym 96 głosów ważnych.

95 senatorów głosowało za, 1 senator głosował przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu.

Warszawa, dnia 6 listopada 2007 r.

Pod protokołem - podpisy.

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania mam zaszczyt stwierdzić, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarzy Senatu.

Proszę nowo wybranych senatorów sekretarzy o podejście do stołu prezydialnego. (Oklaski)

Wysoki Senacie, chciałbym poinformować, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa, w trakcie której państwo senatorowie będą mogli zapisywać się do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wzór zgłoszenia do pracy w komisji jest dostępny u pełniących dyżur przed salą posiedzeń pracowników Kancelarii Senatu.

Uprzejmie proszę o oddawanie wypełnionych formularzy pracownikom kancelarii do godziny 14.00.

W związku z tym zarządzam przerwę w obradach do godziny 14.20.

(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 34
do godziny 14 minut 21)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Senatorowie sekretarze już zajęli miejsca przy stole prezydialnym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwartego porządku obrad: powołanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Do spisu treści

Informuję, że do pracy w Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zgłosili się następujący senatorowie: Piotr Łukasz Andrzejewski, Mieczysław Augustyn, Józef Bergier, Zbigniew Cichoń, Krzysztof Kwiatkowski, Stanisław Piotrowicz, Zbigniew Romaszewski, Zbigniew Szaleniec, Marek Trzciński, Piotr Zientarski.

Wniosek w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, zawierający projekt uchwały Senatu w tej sprawie, zawarty jest w druku nr 7.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zabrać głos w sprawie przedstawionego składu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich? Nie.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Informuję, że zgodnie z art. 53 ust. 6 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawie powołania składu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich zostanie przeprowadzone z użyciem aparatury do głosowania.

Przystępujemy do głosowania.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.

Kto jest za przyjęciem przedstawionego projektu uchwały w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich? Proszę o naciśnięcie przycisku "za" i podniesienie ręki.

Kto jest przeciw? Proszę o naciśnięcie przycisku "przeciw" i podniesienie ręki.

Kto się wstrzymał od głosu? Proszę o naciśnięcie przycisku "wstrzymuję się" i podniesienie ręki.

Dziękuję.

Proszę o podanie wyników głosowania.

Do spisu treści

Informuję, że na 90 obecnych senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie nr 2)

Stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie powołania Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Informuję, że za chwilę zostanie ogłoszona przerwa w obradach, w trakcie której odbędzie się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja wybierze kandydata na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Po przerwie zostanie przeprowadzone głosowanie nad wyborem przedstawionego przez komisję kandydata na przewodniczącego.

Zgodnie z art. 58 ust. 1 Regulaminu Senatu zwołuję pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w sali nr 176.

Jednocześnie informuję, że trzydzieści minut po zarządzeniu przerwy w obradach zwołuję posiedzenie Konwentu Seniorów.

Zarządzam przerwę do godziny 15.30.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 24
do godziny 15 minut 31)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę o zajmowanie miejsc.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego porządku obrad: wybór przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam, że w przerwie w obradach odbyło się pierwsze posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, która wybrała kandydata na przewodniczącego komisji.

Wniosek w sprawie powołania przewodniczącego komisji zawarty jest w druku nr 8.

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich proponuje na przewodniczącego komisji senatora Piotra Zientarskiego.

Pragnę ponadto poinformować, że Konwent Seniorów zapoznał się ze zgłoszoną kandydaturą i zaopiniował ją pozytywnie.

Rozumiem, że państwo senatorowie odbierają jeszcze legitymacje, tak?

(Głosy z sali: Tak, tak.)

To ogłaszam pięć minut przerwy, do 15.37.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 33
do godziny 15 minut 37)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Proszę senatora Zbigniewa Szaleńca o zabranie głosu i przedstawienie kandydatury senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Szaleniec:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich odbyła w przerwie swoje pierwsze posiedzenie i w efekcie mam zaszczyt zarekomendować w imieniu tej komisji na stanowisko jej przewodniczącego pana senatora Piotra Zientarskiego. (Oklaski)

Pozwolę sobie przybliżyć, króciutko, sylwetkę pana senatora Piotra Zientarskiego.

Otóż pan senator Piotr Zientarski ma pięćdziesiąt pięć lat, jest prawnikiem i wywodzi się z rodziny prawniczej. Ukończył poznański Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza. Tam też odbył aplikację sądową zakończoną egzaminem sędziowskim. Zdał również egzamin radcowski i ukończył aplikację adwokacką. Od 1977 r. jest adwokatem i członkiem adwokatury.

W latach osiemdziesiątych obrońca w procesach politycznych. Bronił między innymi Gabrielę Cwojdzińską, późniejszą panią senator pierwszej kadencji.

Także w latach osiemdziesiątych był pełnomocnikiem i doradcą prawnym biskupa Ignacego Jeża, któremu pomagał w organizowaniu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej.

Poza działalnością prawniczą pan senator zajmuje się również działalnością kulturalną i działalnością społeczną, szczególnie na rzecz osób niepełnosprawnych.

Pan senator Piotr Zientarski jest odznaczony między innymi najwyższym odznaczeniem adwokackim - Adwokatura Zasłużonym, Złotym Krzyżem Zasługi, Złotą Odznaką Polskiego Związku Niewidomych i Niedowidzących.

Pan Piotr Zientarski był senatorem drugiej kadencji. W poprzedniej kadencji był członkiem i jednocześnie wiceprzewodniczącym właśnie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich - doskonale sprawdził się w tej funkcji.

Na zakończenie dodam, że rekomenduję pana Piotra Zientarskiego w imieniu komisji, która jednogłośnie wnosi o podjęcie uchwały powołującej na jej przewodniczącego Piotra Zientarskiego. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.

Czy ktoś z państwa, pań i panów senatorów, chce jeszcze zabrać głos w sprawie przedstawionej kandydatury? Nie widzę zgłoszeń.

Do spisu treści

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Przypominam, że zgodnie z art. 53 ust. 6 Regulaminu Senatu głosowanie w sprawach personalnych jest tajne i odbywa się przy użyciu opieczętowanych kart do głosowania.

Za chwilę senatorowie sekretarze wręczą państwu senatorom opieczętowane karty do głosowania tajnego.

Informuję, że na karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko jeden znak "x". Karta do głosowania, na której postawiono więcej niż jeden znak "x" lub nie postawiono żadnego, zostanie uznana za głos nieważny.

Po wypełnieniu kart do głosowania tajnego państwo senatorowie w kolejności alfabetycznej będą wrzucać te karty do urny. Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, w trakcie której wyznaczeni do przeprowadzenia głosowania tajnego senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów oraz sporządzą protokół tajnego głosowania.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie tych kart.

Czy wszyscy państwo senatorowie otrzymali karty do głosowania?

Proszę senator sekretarz Małgorzatę Adamczak o odczytywanie kolejno nazwisk senatorów, zaś państwa senatorów po wyczytaniu ich nazwisk proszę o wrzucanie do urny wypełnionych kart do głosowania tajnego.

Senator Sekretarz
Małgorzata Adamczak:

Łukasz Abgarowicz

Piotr Łukasz Andrzejewski

Dorota Arciszewska-Mielewczyk

Mieczysław Augustyn

Grzegorz Banaś

Ryszard Bender

Józef Bergier

Stanisław Bisztyga

Przemysław Błaszczyk

Krystyna Bochenek

Bogdan Borusewicz

Barbara Borys-Damięcka

Jerzy Chróścikowski

Zbigniew Cichoń

Lucjan Cichosz

Włodzimierz Cimoszewicz

Grzegorz Czelej

Władysław Dajczak

Wiesław Dobkowski

Jan Dobrzyński

Jarosław Duda

Janina Fetlińska

Piotr Głowski

Stanisław Gogacz

Stanisław Gorczyca

Ryszard Górecki

Henryk Górski

Maciej Grubski

Piotr Gruszczyński

Tadeusz Gruszka

Andrzej Grzyb

Witold Idczak

Stanisław Iwan

Kazimierz Jaworski

Stanisław Jurcewicz

Piotr Kaleta

Stanisław Karczewski

Leon Kieres

Kazimierz Kleina

Maciej Klima

Paweł Klimowicz

Ryszard Knosala

Stanisław Kogut

Marek Konopka

Bronisław Korfanty

Sławomir Kowalski

Norbert Krajczy

Waldemar Kraska

Krzysztof Kwiatkowski

Roman Ludwiczuk

Krzysztof Majkowski

Adam Massalski

Andrzej Mazurkiewicz

Zbigniew Meres

Tomasz Misiak

Andrzej Misiołek

Antoni Motyczka

Ireneusz Niewiarowski

Michał Okła

Jan Olech

Władysław Ortyl

Andrzej Owczarek

Maria Pańczyk-Pozdziej

Bohdan Paszkowski

Zbigniew Pawłowicz

Andrzej Person

Antoni Piechniczek

Krzysztof Piesiewicz

Stanisław Piotrowicz

Zdzisław Pupa

Janusz Rachoń

Marek Rocki

Zbigniew Romaszewski

Jadwiga Rotnicka

Jan Rulewski

Czesław Ryszka

Sławomir Sadowski

Janusz Sepioł

Władysław Sidorowicz

Tadeusz Skorupa

Wojciech Skurkiewicz

Eryk Smulewicz

Jacek Swakoń

Zbigniew Szaleniec

Andrzej Szewiński

Grażyna Sztark

Marek Trzciński

Piotr Wach

Kazimierz Wiatr

Mariusz Witczak

Edmund Wittbrodt

Grzegorz Wojciechowski

Michał Wojtczak

Henryk Woźniak

Jan Wyrowiński

Krzysztof Zaremba

Piotr Zientarski

Marek Ziółkowski

Małgorzata Adamczak

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? Dziękuję.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o obliczenie głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.

Zarządzam przerwę do godziny 16.00 na obliczenie głosów oraz sporządzenie protokołu.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 49
do godziny 16 minut 00)

Do spisu treści

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Wznawiam obrady.

Ogłaszam wyniki głosowania tajnego w sprawie wyboru senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Protokół głosowania tajnego z dania 6 listopada 2007 r. w sprawie wyboru senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Wyznaczeni przez marszałka Senatu sekretarze pierwszego posiedzenia Senatu: senator Małgorzata Adamczak, senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk i senator Roman Ludwiczuk stwierdzają, że w głosowaniu tajnym w sprawie wyboru senatora Piotra Zientarskiego na przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich oddano głosów 95, w tym głosów ważnych 95. Za głosowało 84 senatorów, przeciw głosowało 8 senatorów, wstrzymało się 3 senatorów. Warszawa, dnia 6 listopada 2007 r. Podpisy pod protokołem. (Oklaski)

Do spisu treści

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat podjął uchwałę w sprawie wyboru przewodniczącego Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Panie Senatorze, proszę o podejście. (Oklaski)

Wysoki Senacie, chciałbym poinformować, że za chwilę zostanie zarządzona przerwa, w trakcie której Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich przeprowadzi pierwsze czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, druk senacki nr 6.

Po przerwie w obradach i przygotowaniu przez komisję sprawozdania wznowimy obrady i przejdziemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Czy są komunikaty?

(Senator Sekretarz Roman Ludwiczuk: Tak.)

Proszę bardzo.

Senator Sekretarz
Roman Ludwiczuk:

Komunikat. Uprzejmie informuję, że posiedzenie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich odbędzie się w dniu 6 listopada 2007 r., to jest w dniu dzisiejszym, zaraz po ogłoszeniu przerwy w obradach pierwszego posiedzenia Senatu RP siódmej kadencji, w sali nr 176. Porządek obrad: pierwsze czytanie zgłoszonego przez grupę senatorów projektu uchwały Senatu w sprawie zmiany Regulaminu Senatu, druk nr 6. Podpis: przewodniczący komisji Piotr Zientarski.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.

Zarządzam przerwę...

(Senator Piotr Andrzejewski: Panie Marszałku...)

W tej sprawie?

(Senator Piotr Andrzejewski: Tak.)

Proszę.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Panie Marszałku, rozumiem, że jest tu dorozumiane zrobienie wyjątku od przepisu mówiącego, że druk musi być doręczony w przeddzień... Bo jesteśmy w trakcie obrad i w szczególnej sytuacji związanej z regulacją regulaminu. W związku z tym odstępujemy od tej zasady i to...

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Tak, proponuję odstąpienie od tej zasady.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję.)

Zarządzam przerwę w obradach do godziny 18.00...

(Rozmowy na sali)

Do godziny 18.00. Po tym punkcie będzie zapewne ogłoszona przerwa do piątku do godziny 14.00, tak że, Państwo Senatorowie, przygotujcie się. A teraz przerwa do godziny 18.00 na prace komisji.

(Rozmowy na sali)

Po przerwie głosowanie nad regulaminem.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 04
do godziny 18 minut 31)

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dobry wieczór państwu.

Wznawiam obrady.

Proszę senatorów sekretarzy - Panie Senatorze Romanie L. - o zajęcie miejsc przy stole prezydialnym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóstego porządku obrad: drugie czytanie projektu uchwały w sprawie zmiany Regulaminu Senatu.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony przez grupę senatorów. Zawarty jest w druku nr 6.

6 listopada marszałek Senatu skierował projekt do rozpatrzenia w pierwszym czytaniu przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich.

Pierwsze czytanie projektu zostało przeprowadzone w tym samym dniu na posiedzeniu komisji. Komisja przygotowała sprawozdanie w tej sprawie.

Zapraszam panią senator.

(Senator Sekretarz Dorota Arciszewska-Mielewczyk: Dziękuję, Panie Marszałku.)

Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 6S.

Przypominam też, ze zgodnie z Regulaminem Senatu drugie czytanie projektu uchwały obejmuje: przedstawienie Senatowi sprawozdania komisji o projekcie uchwały, przeprowadzenie dyskusji oraz zgłaszanie wniosków.

Poproszę pana senatora sprawozdawcę Piotra Zientarskiego, wybranego dzisiaj szefa Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, o zabranie głosu i przedstawienie sprawozdania. Panie Senatorze, mównica jest pańska.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Dziękuję bardzo.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Mam zaszczyt przedstawić państwu w imieniu Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich sprawozdanie komisji.

Proponujemy wprowadzenie poprawek do regulaminu. Są one szczegółowo wymienione w druku nr 6S. Różnica jest niewielka w stosunku do druku nr 6, ponieważ w uchwale zawartej w druku nr 6S są jedynie dwie nowe kwestie, mianowicie zmiana nazwy komisji kultury na "Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego" oraz przeniesienie spraw związanych ze środkami masowego przekazu do komisji administracji.

Była dość burzliwa dyskusja na temat zmian w regulaminie w związku z wykonywaniem orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj nie było jednomyślności. Komisja przyjęła proponowane rozwiązania mimo dwóch wniosków przeciwnych. Wywiązała się, powiedziałbym, dość obszerna dyskusja na temat właśnie tych kwestii. Przede wszystkim chodzi o to, żeby w naszym regulaminie w sposób wyraźny było zaznaczone, że my tworzymy podstawy prawne i procedury do podejmowania przez Senat czynności mających doprowadzić do wykonywania orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego. Sprawa arcyważna.

Co do zmian dotyczących stałych komisji właściwie większych sporów nie było. Chociaż nie uwzględniliśmy wniosku pana senatora Andrzejewskiego, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą, że tak powiem, przeniesienia środków przekazu do komisji administracji, o której przed chwilą mówiłem, i nie uwzględniliśmy wniosku pana senatora Koguta - który nie jest członkiem komisji, ale jako senator ma prawo być na posiedzeniu i zgłosić wniosek - o podzielenie Komisji Gospodarki Narodowej na komisję gospodarki i komisję infrastruktury.

To byłoby tyle gwoli informacji. Szczegółowe uzasadnienie znajduje się przy projekcie uchwały, w druku nr 6. Tak że, wydaje się, nie ma potrzeby, żebym to uzasadnienie powielał.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję, Panie Senatorze. Proszę o pozostanie na miejscu, ponieważ za chwilę rozpoczynamy zadawanie skierowanych do sprawozdawcy jednominutowych pytań.

A więc najpierw jednominutowe pytania zadawane z miejsca, a potem dyskusja.

Chcę poinformować państwa wszystkich, a zwłaszcza tych, którzy są po raz pierwszy w Senacie, że tu w dyskusji procedura jest trochę inna -  każdy ma prawo do dwóch wystąpień, pierwsze z nich jest dziesięciominutowe, drugie pięciominutowe; po upływie tych dziesięciu albo pięciu minut odbieram głos.

I jeszcze jedna uwaga. W poprzedniej kadencji znałem wszystkich senatorów i mogłem ich od razu zapowiadać, a teraz jeszcze przez kilka tygodni niektórych z państwa nie będę tak na sto procent rozpoznawał, więc bardzo przepraszam, ale czasami prosząc o zabranie głosu, będę stosował deliktyczny sposób wskazywania.

A teraz proszę pana senatora Andrzejewskiego o pierwsze pytanie.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Pytanie do sprawozdawcy komisji.

Tu jest stwierdzenie, że komisja wprowadziła poprawki do tego tekstu. Prosiłbym o wyodrębnienie tych poprawek i ich zrelacjonowanie, bo nie widzę, czym się różni druk nr 6S od druku, który otrzymaliśmy poprzednio jako druk biały. Proszę o wyselekcjonowanie poprawek.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, ja już powiedziałem, że to są tylko dwie dodatkowe zmiany. Chodzi o zmianę nazwy komisji kultury na "Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego" oraz zakres przedmiotowy...

(Senator Piotr Andrzejewski: Pytanie jest, czy...)

...jeśli chodzi o kwestię środków masowego przekazu.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Andrzejewski, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziękuję.

Później będę miał wniosek formalny.

W druku nie zostały uwidocznione nasze odrzucone poprawki. Chciałbym spytać, czy one będą przedmiotem odrębnej analizy? Czy uważa pan, Panie Senatorze, że mamy je jeszcze raz zgłosić na forum Senatu?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, to jest sprawozdanie komisji. Komisja przyjęła większością głosów stanowisko, które zaprezentowałem. Zaznaczyłem w swoim sprawozdaniu, że była to uchwała niejednomyślna.

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Dziękuję bardzo.

I teraz wniosek formalny. Na zasadzie art. 48 i w związku z tym, że mamy zaproszenie od Sławoja Leszka Głodzia, Jego Ekscelencji księdza arcybiskupa, na uroczyste spotkanie z okazji inauguracji naszej kadencji do archidiecezji na godzinę 20.00, prosiłbym, żeby albo przerwać posiedzenie najpóźniej o godzinie 19.30 - taki wniosek składam w imieniu klubu - i umożliwić tym, którzy chcą, wzięcie udziału w uroczystym koncercie papieskim, albo nawet wcześniej, powiedzmy o 19.15, bo umożliwi to...

Do spisu treści

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, to, czy skończymy do 19.30, czy nie, oczywiście w dużej mierze zależy od pana senatora.

(Senator Piotr Andrzejewski: To w ramach tych...)

Tak, oczywiście.

Ale myślę, że tak. Myślę, że to się uda zrobić.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję bardzo. Rozumiem, że wniosek jest uwzględniony.)

Tak, tak.

(Senator Piotr Andrzejewski: Dziękuję bardzo.)

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, jeśli można, to chciałbym powiedzieć, dlaczego kwestia tych zmian w regulaminie jest istotna. Ponieważ podczas piątkowego posiedzenia mamy rozstrzygnąć kwestie związane z komisjami i ich obsadą, to musimy dzisiaj wiedzieć, jakie są komisje, jak one się nazywają i jaki mają zakres przedmiotowy. I to musi być zrobione dzisiaj, bo inaczej uniemożliwimy senatorom wybór komisji, zapisywanie się do komisji. Teoretycznie już jest na przykład komisja sportu, której do tej pory, jak wiemy, nie było, w chwili obecnej wróciliśmy do stanu pierwotnego, ale to trzeba uchwalić.

Tak więc robimy to po to, żeby przygotować możliwość konkretnego działania, umożliwić senatorom zapisywanie się do komisji, których nazwy i zakresy działania będą zgodne z treścią regulaminu.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Kogut, jest już gotowy? Tak?

(Senator Stanisław Kogut: Nie, ja tylko zapisuję się do głosu, do dyskusji.)

To pan senator Wojciech Skurkiewicz. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo.

Ja mam pytanie do pana senatora. Co leżało u podstaw propozycji wydzielenia z komisji kultury spraw związanych ze środkami przekazu i przekazania tego zagadnienia do komisji samorządu terytorialnego i administracji państwowej? Jak pan sobie wyobraża pogodzenie takich dwóch jakże odległych kwestii?

(Senator Ryszard Bender: Dziwactwo!)

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Nie, to nie jest dziwactwo. Środki przekazu to nie tylko kultura, to w tej chwili przede wszystkim technika. Łączność komórkowa to też jest komunikacja, Panie Senatorze. W związku z tym uważamy, że bardziej właściwa dla tej problematyki będzie komisja administracji państwowej. Ja podkreślam ten człon - administracji państwowej.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Senatorze, tam-tamy też można...)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, udzielam panu głosu.

Proszę bardzo, pan Wojciech Skurkiewicz raz jeszcze.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Dziękuję bardzo.

Tam-tamy też można uznać za środek przekazu.

(Senator Piotr Zientarski: Oczywiście.)

Ale proszę zwrócić uwagę... Ja jestem dziennikarzem, podobnie jak wiele osób zasiadających na tej sali, i jestem zdegustowany wtłoczeniem problematyki związanej ze środkami społecznego czy masowego przekazu, może już tak tutaj precyzujmy, do kręgu spraw związanych z administracją publiczną czy administracją samorządową, czy też ogólnie samorządem. Ja chcę zaznaczyć, że sprawa mediów, nawet samorządowych, to już jest zamierzchła przeszłość, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, będzie dyskusja, będzie pan mógł się wypowiedzieć na ten temat. Ja odpowiedziałem na pytanie.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Piechniczek. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Antoni Piechniczek:

Panie Przewodniczący, chciałbym zapytać, jakie było uzasadnienie propozycji, aby komisję sportu dokooptować do komisji nauki i edukacji. I pytam nieśmiało, jakie jest merytoryczne przygotowanie członków komisji do tego, aby taką decyzję podjąć.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, komisja sportu działała skutecznie w ramach komisji edukacji, i to działała właściwie nieprzerwanie, albowiem komisja sportu jako taka nie zafunkcjonowała w poprzedniej kadencji w ogóle. W ogóle nie zafunkcjonowała - to podkreślam.

Braliśmy pod uwagę obciążenie rzeczowe, a przede wszystkim liczbę ustaw, jakimi zajmowały się poszczególne działy komisji, czyli kwestie sportu, kultury, oraz liczbę posiedzeń.

(Senator Antoni Piechniczek: Można ad vocem, Panie Przewodniczący?)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Antoni Piechniczek:

Ja chciałbym zadać pytania z gatunku tych naiwnych, ale istotnych.

Jak komisja ocenia stan zdrowia i usportowienia naszego społeczeństwa, dorosłych ludzi? Nie wszyscy przecież chodzą do szkoły. Jak komisja widzi sprawy Euro 2012 i czy wyciąga wnioski z tego, co było? Przepraszam, że piję tutaj do senatorów z PiS, ale to, że PiS przegrał z kretesem na Śląsku, to jest zasługa takich a nie innych decyzji związanych z Euro 2012, decyzji, że Stadion Śląski i cała aglomeracja śląska została z tego wyłączona. Ja po prostu widzę, że my na samym starcie, my, to znaczy Platforma, popełniamy te same błędy. My sobie strzelamy samobójcze bramki, które nam się czkawką odbiją tylko dlatego, żeśmy tej komisji nie utworzyli. (Oklaski)

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze...)

Ale ja jeszcze jedno zdanie.

Po prostu końcowa sprawa jest...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Panie Senatorze...)

Ja nie przyjmuję argumentacji, którą słyszeliśmy na posiedzeniu klubu, że my nie mamy miejsca, że my nie mamy ludzi, że my nie mamy czasu. Proszę wyjść z takim postulatem na ulicę i sprzedać to mass mediom.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, ja chciałbym poinformować wszystkich państwa raz jeszcze: to jest czas na zadawanie krótkich, jednominutowych pytań. Jeżeli wypowiedź państwa wykracza poza tę formułę, poza formułę pytania do pana senatora sprawozdawcy, to na to będzie czas w dyskusji. Wtedy przychodzi się tu do mównicy i to jest zupełnie inny tryb postępowania.

O ile wiem, pan senator Mazurkiewicz chciał zabrać głos. Tak?

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Andrzej Mazurkiewicz: Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco...)

(Senator Piotr Zientarski: Ja miałem odpowiedzieć.)

Przepraszam bardzo, ja odpowiedziałem, zamiast udzielić... Przepraszam.

Panie Senatorze, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, komisja absolutnie nie ma i nigdy nie miała zamiaru umniejszać roli sportu. Była mowa o tym, był to zresztą wniosek o takie połączenie jeszcze z poprzedniej kadencji. Proponowano, ażeby w ramach tej komisji pod przewodnictwem pana profesora Wiatra istniała, funkcjonowała podkomisja sportu, która zajmowałaby się tylko sportem. Właściwie poza nazwą: podkomisja, i poza tym, że na jej czele stałby wiceprzewodniczący, nie zaś przewodniczący, nie różniłaby się ona od komisji, nie miałaby mniejszych uprawnień niż komisja.

Jeśli chodzi o kwestię Euro 2012, to ma powstać grupa międzyparlamentarna do spraw Euro 2012. O ile wiem, każdy senator, który będzie chciał, będzie mógł swoją aktywność w tym zakresie wykazać.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Andrzej Mazurkiewicz. Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Panie Marszałku, Panie Senatorze Sprawozdawco, ja bym prosił jednak o jakieś rozsądne, logiczne wytłumaczenie tego przesunięcia do komisji samorządu terytorialnego spraw związanych z etyką mediów i środkami przekazu. Chciałbym, żeby było takie logiczne, rozsądne wyjaśnienie. No bo to jest, niestety, jakiś wymysł, jakaś efemeryda, i na logikę nic się tu nie zgadza. Ja sądzę, że państwo analizowaliście tę sytuację i wiecie, dlaczego samorząd terytorialny ma się zająć etyką mediów i środkami przekazu. Jeśli więc jakaś argumentacja, oprócz takiej, że komisja samorządu ma należeć do Platformy, istnieje, to ja bym prosił o taką rozsądną, logiczną argumentację.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, proszę bardzo.

(Senator Czesław Ryszka: To jest jakaś bzdura w ogóle.)

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, właściwie można powiedzieć, że problematyką o takim zakresie może zajmować się każda komisja.

(Senator Władysław Ortyl: No nie.)

Oczywiście, że tak...

(Rozmowy na sali)

...ponieważ ta kwestia absolutnie nie jest integralnie związana z komisją kultury.

(Rozmowy na sali)

Może związek ma, można dyskutować nad tym, w jakim stopniu: większym czy mniejszym.

(Rozmowy na sali)

Uważam, że komisja samorządowa zajmuje się całokształtem spraw związanych z samorządem, a nie tylko organizacją samorządu.

(Senator Ryszard Bender: Panie Senatorze, niech pan nie robi z nas...)

(Senator Czesław Ryszka: ...idiotów.)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Wojciech Skurkiewicz, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Z całym szacunkiem, Panie Przewodniczący, ale idąc za tokiem pana myślenia, proponuję, aby do komisji zdrowia dokooptować również komisję rolnictwa i ochrony środowiska. Na pewno ta komisja będzie się mogła zajmować również obszarem związanym z ochroną środowiska, bo przecież każdy obcuje z przyrodą.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, ale teraz zadajemy pytania...

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Ja panu odpowiem, że komisja kultury...

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Tak, przepraszam bardzo.)

...drugą dopiero chyba kadencję funkcjonuje osobno, że funkcjonowała wcześniej w ramach komisji edukacji, kultury i sportu.

(Senator Ryszard Bender: Ale nie samorządu!)

Ja tylko odpowiadam, że może być również w innej...

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Teraz pan senator Mariusz Witczak.

Czy pani Fetlińska też się zgłasza?

(Senator Piotr Zientarski: ... że może być w sporcie.)

Koniec odpowiedzi, Panie Senatorze.

Pan senator Witczak zadaje pytania, ale pytania jednominutowe, bardzo proszę. Dyskusja będzie później.

Do spisu treści

Senator Mariusz Witczak:

Tak, Panie Marszałku. Dziękuję, wiem, że zadajemy pytania.

Przez cały czas słyszę o komisji samorządowej, ale to jest, jak rozumiem, komisja samorządu i administracji państwowej, prawda?

(Senator Piotr Zientarski: Tak, oczywiście.)

I teraz mam do pana senatora pytanie: czy włączenie tych kwestii w sensie przedmiotowym do zakresu działania tej komisji ma dotyczyć cyfryzacji, częstotliwości, czyli tych kwestii, które związane są w jakimś sensie z kwestiami ustrojowymi państwa i z administracją państwa? Tak?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

I z administracją. Absolutnie tak. Oczywiście.

(Senator Mariusz Witczak: Chciałem po prostu doprecyzować. Dziękuję bardzo.)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pani senator Fetlińska, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Janina Fetlińska:

Dziękuję, Panie Marszałku.

Ja właśnie też chciałabym o to zapytać w tym tonie. Mnie się wydaje, że przeniesienie spraw etyki mediów i polityki informacyjnej państwa do komisji administracji państwowej sytuuje te media tak, jakby były w administracji państwowej. Czy o to nam chodzi w państwie prawa? Dziękuję.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Nie widzę tutaj żadnej zależności, Pani Senator.

(Rozmowy na sali)

(Senator Janina Fetlińska: W moim przekonaniu to brzmi tak jakby polityka informacyjna...)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pani Senator, pytanie proszę.

(Senator Janina Fetlińska: To jest moje pytanie.)

(Senator Piotr Zientarski: A jak wcześniej ta kwestia była w komisji kultury, edukacji i sportu, to było w porządku?)

Do spisu treści

Senator Janina Fetlińska:

Kultura, dziedzictwo narodowe i media wydają się bardzo dobrym połączeniem...

(Senator Piotr Zientarski: Ale teraz jest...)

...a połączenie polityki informacyjnej z administracją państwową wydaje mi się powodować zbyt jednostronne spojrzenie na sprawy informacji i mediów. To po prostu jest jak gdyby ograniczanie wolności mediów w tym momencie.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Nie bardzo rozumiem panią senator. W jaki sposób mamy ograniczać media? Obojętnie w jakiej komisji byłaby ta kwestia, to jest to kwestia etyki mediów, a nie ograniczania... Nie bardzo rozumiem.

(Senator Janina Fetlińska: W moim przekonaniu łączy się to z...)

(Głos z sali: Pytanie.)

Ale pytanie, pytanie.

(Senator Janina Fetlińska: Pytanie, czy etyczne jest wtłaczanie etyki mediów do komisji administracji państwowej.)

Myślę, że nie w kryteriach etyki należy to traktować.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Dziękuję.

Kolejność jest teraz następująca: senator Krzysztof Kwiatkowski, senator Andrzej Mazurkiewicz, senator Krystyna Bochenek. Trzy kolejne pytania.

Proszę bardzo, senator Kwiatkowski.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Mam pytanie do pana przewodniczącego komisji. Czy prawdą jest, że w załączniku do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej określającym przedmiotowy zakres działania komisji senackich dotychczas w zakresie Komisji Kultury i Środków Przekazu były polityka informacyjna państwa - podkreślam: państwa - i etyka mediów? I czy prawdą jest, że w związku z tym pojawił się wniosek o włączenie tego do zakresu przedmiotowego działania Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Ta materia była oczywiście brana pod uwagę jako uzasadnienie do tego przemieszczenia.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Andrzej Mazurkiewicz, proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Andrzej Mazurkiewicz:

Mam jeszcze pytanie dotyczące Komisji Kultury Fizycznej i Sportu. Czy rozważali państwo jednak tę szczególną sytuację, w której znalazła się Polska w kontekście organizacji mistrzostw Europy w 2012 r.? Czy nie warto pozostawić tej komisji po to, aby nadzorowała w sposób wnikliwy i dociekliwy tok przygotowań do Euro 2012?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, ta kwestia była rozważana, tak jak już powiedziałem, w poprzedniej kadencji, pod przewodnictwem pana profesora Wiatra. I właściwie komisje, i to połączone komisje, były za tym, żeby sport wrócił do komisji edukacji. Czyli te kwestie nie są nowe, bo one były już rozważane, jeśli chodzi o Euro 2012.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pytanie, pani marszałek Krystyna Bochenek.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Krystyna Bochenek:

Panie Senatorze, widzę tutaj rozszerzenie nazwy komisji: Komisja Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Rozumiem, że odnosi się to do nazwy ministerstwa: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Dlatego państwo tak postanowili, tak?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Tak, tak.

(Senator Krystyna Bochenek: Dziękuję.)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski

Proszę bardzo, pan senator Ryszka.

Proszę, Panie Senatorze.

Do spisu treści

Senator Czesław Ryszka:

Dziękuję.

Mam takie pytania. Jak przyjdzie prawo autorskie, to według pana senatora do której komisji to trafi? Jak przyjdzie sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, to do której komisji to trafi? Do samorządu terytorialnego?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

To jest pytanie do marszałka, nie do mnie.

(Głos z sali: Nie, nie, nie.)

Ja nie mogę wchodzić w kompetencje marszałka. Panie Senatorze, pan wybaczy, ale takiej funkcji jeszcze nie pełnię.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę państwa...

(Senator Zbigniew Cichoń: Jeżeli można...)

A przepraszam, proszę bardzo, Panie Senatorze.

(Senator Zbigniew Cichoń: Ja mam pytanie...)

Pan senator Cichoń, jak rozumiem, Zbigniew Cichoń.

Do spisu treści

Senator Zbigniew Cichoń:

Tak, Zbigniew.

Mam takie pytanie. Proszę państwa, czym konkretnie zostało podyktowane włączenie kwestii etyki mediów i środków przekazu do zakresu Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej? Bo, tak szczerze mówiąc, to pasuje jak kwiatek do kożucha. Przecież wiemy, że są pewne działy administracji, które obowiązują, i pewien porządek dotyczący określonych sfer działania rządu, i naprawdę problematyka etyki mediów i środków przekazu w żaden sposób nie współgra z Komisją Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. Jakie było uzasadnienie przypisania tego właśnie do tejże komisji?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, Szanowny Panie Mecenasie! Już kilka czy kilkanaście minut na ten temat mówimy i również moje odpowiedzi na określone pytania, chociażby pytanie pana senatora Kwiatkowskiego, to uzasadniały. Tak że...

Do spisu treści

Senator Zbigniew Cichoń:

No nie, pan senator powiedział, jak zrozumiałem, że można to przypisać do dowolnej komisji. Ale dla mnie nie jest to konkretna odpowiedź.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Naprawdę nic więcej poza tym nie mam do powiedzenia, dlatego że wiele argumentów już tutaj padło.

(Senator Ryszard Bender: To wystarcza, że nie ma pan nic konkretnego do...)

Nie, dodatkowo...

(Wesołość na sali)

...bo szkoda czasu, żeby się powtarzać, Panie Mecenasie, Panie Senatorze.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Kolejne pytanie, pani senator Barbara Borys-Damięcka.

(Senator Piotr Zientarski: Przecież wszyscy się spieszymy na uroczystość.)

(Rozmowy na sali)

Panie Senatorze, ja na razie nie udzielałem panu głosu.

Teraz pani senator Barbara Borys-Damięcka zada pytanie, a potem pan senator Wojciech Skurkiewicz, też pytanie.

Proszę bardzo, Pani Senator.

(Senator Czesław Ryszka: Czysto polityczne rozwiązanie.)

Do spisu treści

Senator Barbara Borys-Damięcka:

Chciałabym zapytać, czy państwo, proponując ten rozdział, rozważyli całe spektrum zagadnień dotyczących masowych środków przekazu, zarówno elektronicznych, jak i wszystkich innych. Bo tutaj słusznie zaznaczono, że nie możemy zapominać o problemach prawa autorskiego, które jest bardzo skomplikowane i wymaga czuwania nad nim. Ja sobie nie wyobrażam, żeby zagadnienia etyki zawodowej, etyki antenowej, tak to nazywam, kwestie dotyczące tego, co przekazujemy widzom, polityki kulturalnej, jaką niosą ze sobą media, można było przekazać gdziekolwiek indziej niż do komisji kultury, żeby to przekazywać do komisji społecznej czy komisji gospodarki...

(Senator Piotr Zientarski: Nie, komisji administracji.)

...czy do komisji administracji - jeszcze gorzej, moim zdaniem. Ja sobie tego w ogóle nie wyobrażam. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pani Senator...

(Senator Piotr Zientarski: To jest głos w dyskusji, Pani Senator.)

(Senator Czesław Ryszka: To jest normalny PRL.)

Przepraszam, najpierw pan senator Skurkiewicz.

(Senator Piotr Zientarski: Można się wypowiedzieć z mównicy.)

Proszę bardzo.

I potem pan senator Zdzisław Pupa.

Do spisu treści

Senator Wojciech Skurkiewicz:

Panie Marszałku, dziękuję za udzielenie głosu.

Wzmacniając to, co powiedziała pani senator Borys-Damięcka, chciałbym zwrócić uwagę na to, że procedujemy praktycznie w przededniu nowelizacji ustawy - Prawo prasowe, bo to nas na pewno czeka. To też będzie bardzo ważna kwestia, z którą na pewno wcześniej czy później się zderzymy. Ale nie o tym chciałem powiedzieć. Chcę zadać, a właściwie powtórzyć swoje pytanie, Panie Przewodniczący, bo nie udzielił mi pan odpowiedzi. Panie Marszałku, chciałbym uzyskać odpowiedź na to pytanie. Co legło u podstaw skierowania spraw związanych ze środkami przekazu do Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale czy pan uważnie słucha? Nie powtarzajmy się, naprawdę ceńmy swój czas.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Konkret.)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Pan senator Zdzisław Pupa, potem pan senator Kazimierz Wiatr.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Zdzisław Pupa:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Liczba głosów nie upoważnia do tego, żebyśmy narażali Wysoką Izbę na takie mało poważne zachowanie. Wydaje mi się, że głos z lewej strony sali współgra z tym, co powiedział senator Mazurkiewicz, o co prosił senator Mazurkiewicz, a mianowicie z tym, żeby w sposób logiczny i sensowny wytłumaczyć, dlaczego takie zmiany się wprowadza. Dlatego...

(Senator Piotr Zientarski: Ale będzie dyskusja...)

Dlatego z tym większym zadowoleniem usłyszałem głos pani senator Damięckiej, aby rozważyć jeszcze raz tę kwestię. I mam takie konkretne pytanie. Czy lewa strona sali, która ma dzisiaj większość w Wysokiej Izbie, jest zdolna do refleksji nad tym i jest gotowa wycofać się z takiego niezbyt precyzyjnego, nazwę to bardzo delikatnie, zapisu...

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze, przecież my nie będziemy nad tym głosować za chwilę, przecież będzie dyskusja.

(Senator Zdzisław Pupa: Czyli rozumiem...)

Można przecież składać poprawki.

(Senator Zdzisław Pupa: Czyli, jak rozumiem, ta refleksja jest, tak? Dziękuję bardzo.)

No cały... Zawsze...

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Senat jest zawsze Izbą refleksji, Panie Senatorze.

(Senator Piotr Zientarski: Zawsze, zawsze. Przecież dopiero zaczynamy procedować.)

Proszę bardzo, pan senator Kazimierz Wiatr.

Proszę bardzo.

Do spisu treści

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!

Zanim zadam pytanie, chcę powiedzieć o następującej sprawie. Dwa lata temu, kiedy zmienialiśmy Regulamin Senatu, to właśnie na mój wniosek dopisano etykę mediów do zakresu Komisji Kultury i Środków Przekazu, bo tak się ona nazywała, a nie, jak nieprecyzyjnie powiedział pan sprawozdawca, komisja kultury. To była Komisja Kultury i Środków Przekazu. I muszę powiedzieć, że pan senator sprawozdawca ucieka od odpowiedzi na to już co najmniej sześć razy zadane pytanie, jakie jest uzasadnienie włączenia etyki mediów do zakresu komisji samorządu terytorialnego. Mówienie, że "już powiedziałem", nie oznacza, że argumenty padły, bo my takich argumentów nie usłyszeliśmy.

Chciałbym przypomnieć, że mieliśmy Rok Języka Polskiego, mówiliśmy dużo o kulturze, komisja pod przewodnictwem pani marszałek Bochenek dzielnie nam wiele spraw przedstawiała. I muszę powiedzieć, że poziom zaskoczenia tą zmianą jest nie do pojęcia. A pomimo wielokrotnych pytań nie usłyszeliśmy uzasadnienia. Nie było tego uzasadnienia w druku nr 6 ani nie usłyszeliśmy go w trakcie przedstawiania na mównicy druku nr 6S. Dlatego bardzo proszę pana senatora sprawozdawcę, żeby nie odwoływał się do tego, że już była odpowiedź na to, bo odpowiedzi nie było, i dlatego oczekujemy na tę odpowiedź. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Potem pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Panie Senatorze! Szanowni Państwo! Wysoki Senacie!

Podkreślam, że elementy masowego przekazu to nie jest tylko sfera kultury. Była o tym mowa. To jest między innymi telekomunikacja, to są sprawy chociażby telefonii. W związku z tym uważamy... No, my składamy taką propozycję. Podkreślam chociażby taki dowód, że są różne zdania, bez względu na opcje... No, przecież można jeszcze składać poprawki. Być może nie będzie to argument przekonujący do końca, niemniej jednak jest pewna argumentacja i została ona przedstawiona. Ale, tak jak powiedziałem, nie jest to kwestia dotycząca tylko i wyłącznie kultury. Uważam, że ma ona...

(Senator Kazimierz Wiatr: Przede wszystkim kultury.)

No, zdaniem pana senatora przede wszystkim kultury. Być może przede wszystkim, ale nie wyłącznie. Podkreślam: nie wyłącznie. Może w jakiejś... W pewnej części na pewno, ale dotyczy to nie tylko dziedziny kultury.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Rozumiem, że pan...)

Taka jest propozycja komisji. Będzie dyskusja i każdy, kto będzie chciał, będzie mógł się wypowiedzieć na ten temat.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie Marszałku, jeśli można...)

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Przepraszam bardzo, pani marszałek Krystyna Bochenek w sprawie formalnej.

(Senator Krystyna Bochenek: Ja chciałabym...)

Proszę bardzo, Pani Marszałek. I zaraz będę...

Do spisu treści

Senator Krystyna Bochenek:

Szanowni Państwo, no, tak się poznajemy. Wszystko jest w pewnym napięciu. Ja uważam, że rzeczywiście jest to bardzo poważna sprawa, dlatego - jeśli państwo się zgodzą - powinniśmy to przemyśleć. Ja też mam uwagi do tego stanu rzeczy, była za tym jednak grupa różnych osób i różnych senatorów, byli przy tym też senatorowie opozycji i oni również w jakiś sposób podpisali się pod tym, co tutaj otrzymaliśmy. Proponuję więc, żebyśmy zostawili to, zawiesili te obrady do piątku...

(Poruszenie na sali)

...żeby ewentualnie ta sprawa wróciła do komisji. (Oklaski)

Bardzo proszę o uwzględnienie tego, ponieważ jest w tym wszystkim pewna niezręczność. Pan senator przewodniczący nie pracował w Komisji Kultury i Środków Przekazu, dlatego też trudno mu jest pewne rzeczy argumentować. Myślę, że jest czas najwyższy, żebyśmy - jeśli pan marszałek pozwoli - przełożyli troszeczkę te obrady.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Moja odpowiedź będzie następująca: ja proponuję w tym momencie przerwać debatę i skierować sprawę do komisji, pracować nad tym w komisji.

(Senator Piotr Zientarski: No właśnie.)

(Głosy z sali: Nie, nie.)

Bo jeżeli w tym punkcie... Ja nie... Bo przerywanie...

(Głos z sali: Poprawki...)

Poprawki... No bo poprawki...

(Senator Piotr Andrzejewski: Po dyskusji do komisji...)

(Senator Piotr Zientarski: O, właśnie. Tak proponuję.)

(Senator Kazimierz Wiatr: Ja jeszcze chcę...)

Chwileczkę, chwileczkę. Ja teraz... Ale, Panie Senatorze, jest tu jeszcze lista pytających. Pan senator Krzysztof Kwiatkowski będzie zadawał pytania.

Do spisu treści

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku, ja chciałbym jednak ad vocem powiedzieć, że pan senator sprawozdawca nie odpowiedział na moje pytanie.

(Głos z sali: I nie odpowie.)

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Czy ja mogę? Ja mam pytanie do...)

I chciałbym, żeby to było w protokole zaznaczone.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Panie Senatorze, pod względem formalnym była to odpowiedź. To, czy to była odpowiedź pod względem treściowym, zostawiam do oceny pana senatora. Ja nie jestem w tym momencie władny to rozstrzygać.

Do spisu treści

Senator Krzysztof Kwiatkowski:

Ja mam pytanie do pana przewodniczącego komisji, zgodnie ze zgłoszeniem, którego dokonałem jako następny w kolejności. Czy prawdą jest, że w załączniku do uchwały Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, określającym przedmiotowy zakres działania komisji senackich, w odniesieniu do kompetencji Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej jest zapis, że zakres pracy tej komisji obejmuje funkcjonowanie organów administracji państwowej? I czy prawdą jest, że w art. 92 Regulaminu Senatu, gdzie jest określone, jakie organa administracji państwowej powołuje Senat, jest między innymi zapis, że Senat - oprócz wyboru senatorów do składu Krajowej Rady Sądownictwa i Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej - powołuje i odwołuje członków Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji? I czy prawdą jest, że także w związku z tym wnioskodawcy prosili o zamieszczenie tego zakresu kompetencji w kompetencjach Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Publicznej, żeby było to w zgodzie z zakresem przedmiotowym działania komisji?

Do spisu treści

Senator Piotr Zientarski:

Odpowiedź moja jest twierdząca.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Proszę państwa, w tej sytuacji zarządzam trzyminutową przerwę...

(Senator Piotr Andrzejewski: Zaraz będzie przerwa, za piętnaście minut.)

Przepraszam, tak, trzyminutową przerwę. Chciałbym w tej chwili podejść do pana marszałka Borusewicza, skonsultować się z nim i wtedy ewentualnie podejmiemy dalsze decyzje co do przerwy.

(Senator Piotr Andrzejewski: Ale jest przyjęty wniosek...)

Proszę bardzo, ogłaszam trzyminutową przerwę, Wysoki Senacie...

Do spisu treści

Senator Piotr Andrzejewski:

Ale, Panie Marszałku, chcę zwrócić uwagę na to, że został przyjęty wniosek o ogłoszenie przerwy o 19.15 w związku z koncertem i z uroczystością.

(Wicemarszałek Marek Ziółkowski: Tak. No więc...)

Czyli i tak o 19.15 wychodzimy.

Wicemarszałek Marek Ziółkowski:

Ja o 19.15... Mówił pan nieprecyzyjnie: 19.15 albo 19.30. No ale to jeszcze będzie przedmiotem negocjacji.

(Głos z sali: Wniosek został przyjęty.)

(Senator Piotr Andrzejewski: Regulamin tak mówi: wniosek formalny... Nikt nie wypowiedział się przeciw, czyli został przyjęty.)

(Rozmowy na sali)

Wysoki Senacie, proszę o trzydzieści sekund ciszy.

Po konsultacjach moja decyzja jest następująca. Chciałbym zaproponować ogłoszenie przerwy do piątku do godziny 9.00 rano. Pójdą państwo spokojnie na koncert, zobaczą, gdzie są media, czy są w zakresie administracji publicznej itd. Wszystko sobie... I o 9.00 w piątek będziemy dalej obradować.

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: A wtedy kończymy pytania, kończymy debatę.)

Tak, tak, oczywiście, wtedy kończymy pytania, kończymy debatę. Proszę państwa, chciałbym, żebyśmy w piątek, 9 listopada, te sprawy wszystkich komisji zamknęli. Jest więc jeszcze czas na przemyślenia.

Czyli ogłaszam przerwę do 9.00 rano w piątek.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 07)


1. posiedzenie Senatu RP, spis treści , poprzednia część stenogramu , następna część stenogramu