Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

7 lipca 2011 r. odbyło się 88. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Senackiego Zespołu Infrastruktury o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji na temat realizacji inwestycji infrastrukturalnych w transporcie. Jej celem jest przedstawienie kompleksowego obrazu inwestycji w zakresie infrastruktury transportowej z uwzględnieniem uwarunkowań formalnych, finansowych i technicznych. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 19 lipca 2011 r. oraz zaakceptowało jej kosztorys.

Następnie Prezydium Senatu zapoznało się z opiniami Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie nieobecności bez usprawiedliwienia senatorów Zbigniewa Cichonia na dwóch posiedzeniach Senatu (na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu komisja postanowiła zwrócić senatorowi uwagę) i Krzysztofa Zaremby na dwóch posiedzeniach Senatu (na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu komisja ponownie orzekła karę nagany; wcześniej senator został ukarany upomnieniem oraz dwukrotną naganą z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności).

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków prezydium o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym w roku 2011.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Dolińskiej w Niemodlinie o przyznanie dotacji na zorganizowanie kolonii letnich dla dzieci z Doliny (Ukraina) i przyznało dotację w wysokości 28 000 zł.

Następnie prezydium zapoznało się z prośbą Towarzystwa Miłośników Polesia w Gorzowie Wielkopolskim o dokonanie zmian w umowie nr 217 z 6 czerwca 2010 r. z powodu niewykorzystania dotacji w wysokości 4194 zł. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę uchwały nr 875 z 31 marca 2011 r. Z kolei Mazurskie Towarzystwo Naukowe w Ełku zwróciło się z prośbą o dokonanie zmian w umowie nr 205 z 22 czerwca 2011 r., polegających na przeniesieniu kosztów pośrednich w wysokości 2066 zł do kosztów bezpośrednich wykonania zadania. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zmianę uchwały nr 863 z 31 marca 2011 r.

Prezydium zapoznało się też z informacją ZHP Chorągiew Łódzka w Łodzi o rezygnacji z wykonania zadania: marsz pamięci "Katyń - pamiętamy" w terminie określonym we wniosku. Prezydium Senatu zdecydowało o uchyleniu uchwały nr 722 z 4 marca 2011 r.

Dyrektor A. Kozłowski przypomniał, że zostało przygotowane zestawienie letnich pobytów polonijnych w Polsce, realizowanych w ramach zadań zleconych przez Prezydium Senatu w 2011 r. Marszałek Bogdan Borusewicz zaapelował o udział wicemarszałków oraz członków Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą w realizowanych projektach.