Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

9 czerwca 2011 r. odbyło się 86. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium przyjęło do wiadomości informację o utworzeniu Zespołu Parlamentarnego Polska - Rosja Gospodarka.

Następnie dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki przedstawił informację o działalności zespołów senackich i parlamentarnych VII kadencji, obsługiwanych przez Kancelarię Senatu do końca 2010 r. Dyrektor P. Świątecki poinformował, że senatorowie pracują w 6 zespołach senackich i 32 zespołach parlamentarnych. Kancelaria Senatu zapewnia obsługę 16 zespołom, pozostałe zaś korzystają z administracyjnego wsparcia Biura Obsługi Posłów Kancelarii Sejmu. Gabinet Marszałka Senatu udziela wsparcia Parlamentarnemu Zespołowi ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, a do końca 2010 r. zapewniał obsługę Parlamentarnemu Zespołowi ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej. Z kolei Biuro Spraw Senatorskich zapewnia obsługę administracyjną senackim zespołom: bezpieczeństwa ruchu drogowego; ds. sportu, ds. wychowania młodego pokolenia; górnictwa; infrastruktury; strażaków, a także: Kaszubskiemu Zespołowi Parlamentarnemu; Parlamentarnemu Zespołowi "Blok dla Lubelszczyzny"; Parlamentarnemu Zespołowi ds. Harcerstwa w Polsce i Poza Granicami Kraju; Parlamentarnemu Zespołowi ds. Osób Starszych; Parlamentarnemu Zespołowi Kociewskiemu; Zespołowi Parlamentarzystów Województwa Śląskiego; Parlamentarnemu Zespołowi "Mazury Cud Natury" (od 2011 r.); Parlamentarnemu Zespołowi Polska - Rosja Gospodarka (od 2011 r.).

Dyrektor P. Świątecki podkreślił, że zespoły realizowały cele określone w swoich regulaminach wewnętrznych, m.in. poprzez organizowanie tematycznych wystaw i konferencji (niektóre seminaria i konferencje zostały utrwalone w wydawanych przez Kancelarię Senatu "Zeszytach Zespołów Senackich"), zajmowanie oficjalnych stanowisk w różnych sprawach, a także podejmowanie licznych inicjatyw w terenie. W wyniku działań zespołów podjęto szereg prac nad poprawą sytuacji w wielu dziedzinach. Zespoły współpracowały z organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego, grupami parlamentarnymi innych państw, właściwymi komisjami Sejmu, Senatu i Parlamentu Europejskiego, środowiskami naukowymi. Do 23 maja 2011 r. zespoły senackie i parlamentarne, których obsługę administracyjną zapewnia Kancelaria Senatu, odbyły ponad 120 posiedzeń, zorganizowały 18 konferencji tematycznych, 6 wystaw i 3 pokazy filmowe.

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków Prezydium Senatu o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w roku 2011.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i podjęło decyzje w ich sprawie.

Wnioski o charakterze programowym:

  • wniosek Fundacji "Pomoc Polakom na Wschodzie" w Warszawie: Litwa - Centrum Pomocy Prawnej dla polskiej mniejszości narodowej na Litwie. Prezydium Senatu zdecydowało przyznać dotację 35 835 zł, w tym koszty pośrednie 3942 zł;
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: dofinansowanie działalności programowej Zrzeszenia Federalnego - Polskiego Forum w Niemczech, w tym dofinansowanie festynu "O dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy"; Rada Polonii Belgijskiej: dofinansowanie prowadzenia i doposażenia punktu informacyjno-konsultacyjnego dla nowej emigracji. Prezydium Senatu zdecydowało przyznać dotację 90 703 zł, w tym koszty bezpośrednie 80 000 zł i koszty pośrednie 10 703 zł. Na działalność programową Zrzeszenia Federalnego - Polskiego Forum w Niemczech przyznano 50 000 zł, na prowadzenie i doposażenie punktu informacyjno-konsultacyjnego dla nowej emigracji w Brukseli - 30 000 zł, w tym 15 000 zł na zakup materiałów dydaktycznych, biurowych i działalność programową oraz 15 000 zł na honoraria;
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: Dania - sympozjum oświatowe "Dziecko w podróży"; Litwa - pobyty edukacyjne w Polsce dla dzieci i młodzieży polskiej z Litwy organizowane wspólnie z samorządami. Prezydium Senatu zdecydowało przyznać 33 333 zł na sympozjum "Dziecko w podróży", w tym koszty pośrednie 3333 zł.
  • wniosek Stowarzyszenia "Szkoła Liderów" w Warszawie: szkolenie liderów polonijnych z Rosji. Prezydium Senatu zdecydowało przyznać dotację 11 211 zł, w tym koszty pośrednie 999 zł.

Dyrektor A. Kozłowski poinformował też, że Stowarzyszenie Przyjaciół Polaków na Wschodzie w Tarnobrzegu wystąpiło z wnioskiem o wyrażenie zgody na zwiększenie liczby uczestników letniego wypoczynku dla harcerzy z Litwy i Ukrainy (umowa nr 66, zawarta 13 kwietnia 2011 r.). Prezydium Senatu zaakceptowało proponowane zmiany i podjęło stosowną uchwałę.

Prezydium przyjęło do wiadomości przedstawione przez dyrektora biura polonijnego zestawienie letnich pobytów polonijnych w Polsce, realizowanych w ramach zadań zleconych przez Prezydium Senatu w 2011 r.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się do przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą z prośbą o zapoznanie członków komisji z informacją o letnich pobytach polonijnych w Polsce oraz zaapelował o udział członków komisji i Prezydium Senatu w realizowanych projektach.

W związku ze zmianą kadencji parlamentu, po zasięgnięciu opinii Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich, Prezydium Senatu podjęło uchwały:

  • zmieniającą uchwałę w sprawie zasad korzystania przez senatorów z zakwaterowania w mieście stołecznym Warszawie oraz wysokości środków finansowych przeznaczonych na pokrycie niektórych kosztów działalności senatora;
  • w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia oraz odprawy parlamentarnej.

Ponadto marszałek B. Borusewicz podpisał zarządzenia:

  • w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur klubów i kół senackich;
  • w sprawie warunków organizacyjno-technicznych tworzenia, funkcjonowania i znoszenia biur senatorskich.