Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

12 maja 2011 r. odbyło się 84. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej senatora Mariusza Witczaka o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Propozycje zmian w ustawie o funduszu sołeckim, zmian prawnych dotyczących wspólnot gruntowych i projektu ustawy o wzmocnieniu udziału mieszkańców w samorządzie terytorialnym". W pierwszej części spotkania odbędzie się podsumowanie konkursu "Sołtys Roku 2010", którego celem jest promowanie najbardziej aktywnych sołtysów i postaw obywatelskich. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 24 maja 2011 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Następnie Prezydium Senatu zapoznało się z projektem budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012. Przedstawiła go minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu. Jak poinformowała, planowane wydatki na 2012 r. są niższe w stosunku do 2011 r. Większe wydatki w 2011 r. zostaną poniesione z powodu zakończenia VII i rozpoczęcia VIII kadencji Senatu. W 2012 r. zaplanowane zostały środki finansowe na pokrycie wydatków związanych ze sprawowaniem przewodnictwa Polski w Radzie Unii Europejskiej, w szczególności z organizacją i obsługą Konferencji Przewodniczących Parlamentów Unii Europejskiej, która odbędzie się wiosną 2012 r.

Ważnymi pozycjami w projekcie budżetu są wydatki związane z modernizacją budynków oraz rozwojem infrastruktury technicznej i informatycznej. W 2011 r. kancelaria otrzymała w trwały zarząd od ministra skarbu państwa budynek przy ul. Smolnej 12, który będzie wykorzystywany przez jednostki organizacyjne realizujące zadania statutowe. Wymaga on jednak przeprowadzenia prac dostosowujących go do potrzeb Kancelarii Senatu. W projekcie budżetu zaplanowano także środki na wymianę elektronicznego systemu głosowań na sali posiedzeń Senatu, gdyż jest on przestarzały i ulega częstym awariom. Planowane jest również wykonanie w pomieszczeniach użytkowanych przez Kancelarię Senatu nowej klimatyzacji i wentylacji, gdyż nie spełniają obecnych standardów, są niewydajne i pracują na podstawie czynnika chłodniczego typu R22, którego stosowanie zostało znacznie ograniczone, a od 2015 r. będzie zabronione.

W projekcie budżetu środki finansowe na dotacje na realizację zadań związanych z opieką nad Polonią i Polakami za granicą przewidziano na poziomie planu na rok 2011. Minister E. Polkowska poinformowała też, że Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich oraz Komisja Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą wyraziły pozytywne opinie o projekcie budżetu Kancelarii Senatu na 2012 r. w zakresie opieki nad Polonią oraz Polakami za granicą.

Marszałek Bogdan Borusewicz pytał o realizację inwestycji dotyczącej transmisji obrad Senatu w Internecie. Minister E. Polkowska poinformowała, że obrady są już tak transmitowane. Są też przewidziane na nowej stronie internetowej Senatu, która będzie działać w VIII kadencji.

Wicemarszałek Zbigniew Romaszewski zaproponował, aby skierować do senatorów pismo przypominające o możliwości umieszczania na senatorskich stronach internetowych linków do strony internetowej Senatu.

Prezydium Senatu pozytywnie zaopiniowało projekt budżetu Kancelarii Senatu na rok 2012.

Na zakończenie marszałek B. Borusewicz poruszył kwestię przestrzegania porządku w trakcie obrad Senatu. Dotyczy to w szczególności rozmów przez telefony komórkowe prowadzonych przez senatorów, co znacznie utrudnia obrady. Prezydium Senatu postanowiło, że w takich wypadkach należy odwoływać się do Regulaminu Senatu, który przewiduje możliwość ogłoszenia przerwy w posiedzeniu.