Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

13 kwietnia 2011 r. odbyło się 82. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Gospodarki Narodowej senatora Jana Wyrowińskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji pt. "Trzydzieści lat ustawy o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego". We wrześniu 2011 r. mija 30. rocznica wejścia w życie uregulowań prawnych dotyczących udziału pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwami państwowymi. Senator J. Wyrowiński zaznaczył, iż bieżąca rocznica jest dobrą okazją do przeglądu dokonań samorządów pracowniczych oraz próby przygotowania rekomendacji w tym zakresie. W konferencji udział wzięliby parlamentarzyści, przedstawiciele administracji rządowej, związków zawodowych, środowisk naukowych oraz ówcześni i obecni działacze samorządów pracowniczych. Prezydium Senatu wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 16 września 2011 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło również wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Chróścikowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji pt. "Polska wieś a wspólna polityka rolna do 2020 r.". Pierwsza część spotkania zostałaby poświęcona dyskusji na temat wpływu chłopskiego ruchu ludowego na przekształcenia ekonomiczne i gospodarcze w Polsce, a także miejscu i zadaniom organizacji rolniczych we wspólnej Europie. Druga część dotyczyłaby kształtu przyszłej wspólnej polityki rolnej i wyzwań, jakie w związku z tym stoją przed Polską. Obecny na posiedzeniu prezydium senator J. Chróścikowski przypomniał, że 2011 r. jest rokiem ważnego dla polskiego ruchu ludowego jubileuszu 30-lecia NSZZ RI "Solidarność". Prezydium Senatu zasugerowało, aby w tytule konferencji nawiązać do rocznicy rejestracji NSZZ RI "Solidarność", wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 10 maja 2011 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Prezydium rozpatrzyło także wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "30 lat związkowego ruchu ludowego". Wyrażono zgodę na prezentację ekspozycji w budynku Senatu i na jej otwarcie podczas posiedzenia Izby, 11 maja 2011 r. Z uwagi na to konieczne stanie się przesunięcie na wrzesień 2011 r. otwarcia wystawy "Stutthof był pierwszy", zaplanowanego na maj 2011 r.

Podczas swego posiedzenia prezydium rozpatrzyło też wniosek przewodniczącego Zespołu Parlamentarzystów Województwa Śląskiego senatora Andrzeja Misiołka o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "W 90-lecie powstań śląskich. Powstańcza symbolika". Wyrażono zgodę na otwarcie ekspozycji podczas posiedzenia Senatu, 27 kwietnia 2011 r., oraz na jej prezentację w gmachu Senatu 27 kwietnia-8 maja 2011 r.

Rozpatrzono również wniosek przewodniczącej Parlamentarnego Zespołu ds. Dróg Wodnych i Turystyki Wodnej senator Jadwigi Rotnickiej o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Stan gospodarki wodnej w Polsce. Problematyka prawna i kompetencyjna. Studium przypadku - Dolna Wisła". Ma ona umożliwić sformułowanie wniosków na temat pożądanych kierunków zmian przepisów regulujących kompetencje organów administracji publicznej, zaangażowanych w zarządzanie gospodarką wodną. W konferencji wzięliby udział przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Gospodarki, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej oraz urzędów marszałkowskich: Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Pomorskiego i Wielkopolskiego. Prezydium zaproponowało zmianę tytułu konferencji, wyraziło zgodę na jej zorganizowanie 2 czerwca 2011 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys. Zdecydowało również o przyznaniu dodatkowo 500 zł na zwrot kosztów podróży dla prelegentów.

Podczas posiedzenia prezydium przyjęło do wiadomości informację o utworzeniu Parlamentarnego Zespołu "Mazury Cud Natury".

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował członków Prezydium Senatu o środkach finansowych, jakie pozostają do dyspozycji na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w roku 2011.

Prezydium Senatu rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Prezydium postanowiło odłożyć wniosek Caritas Polska w Warszawie: paczki świąteczne dla Polaków na Wschodzie. Pozostałe wnioski prezydium rozpatrzyło i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium Senatu zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzje w ich sprawie.

Wnioski o charakterze programowym:

  • wniosek Fundacji Międzynarodowy Instytut Edukacji w Warszawie: udział uczniów i studentów ze Wschodu w beatyfikacji Jana Pawła II w Rzymie. Postulowana kwota dotacji 17 500 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Duszpasterstwa Akademickiego Studentów ze Wschodu w Warszawie: pielgrzymka na beatyfikację Papieża Jana Pawła II. Postulowana dotacja 25 900 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji AVE PATRIA w Ożarowie Mazowieckim: koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru "Echo" ze Lwowa z okazji 15. rocznicy nadania Szkole Podstawowej w Janówce imienia Armii Krajowej. Postulowana dotacja 25 475 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji Polska - Haiti: wyposażenie w komputery stacjonarne laboratorium komputerowego Szkoły św. Franciszka z Asyżu w Port au Prince. Postulowana dotacja 62 600 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji Polska - Haiti: wyposażenie, instalacja i uruchomienie laboratorium komputerowego szkoły Saint Francis Xavier Fond des Blancs. Postulowana dotacja 124 830 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Wnioski o charakterze inwestycyjnym:

  • wniosek Fundacji "Bliżej Polski" w Warszawie: wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy boiska sportowego oraz budowy zaplecza treningowego przy Szkole im. W. Syrokomli w Wilnie. Postulowana dotacja: 127 200 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia "Odnowienia Kościoła w Łopatynie im. Jana Cichewicza" w Otmuchowie: odtworzenie dzwonnicy i uruchomienie dzwonów w polskim kościele w Łopatynie. Postulowana dotacja 100 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Fundacji Polska - Haiti w Warszawie: wyposażenie w generator prądu i elementy niezbędne do jego uruchomienia i instalacji Szkoły św. Franciszka z Asyżu w Port au Prince na Haiti. Postulowana dotacja 45 560 zł. Prezydium zdecydowało o niedopuszczeniu wniosku do procedury.