Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

30 i 31 marca 2011 r. odbyło się 81. posiedzenie Prezydium Senatu.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec przedstawił analizę danych zawartych w oświadczeniach majątkowych senatorów, złożonych do 30 kwietnia 2010 r. Przewodniczący poinformował, że komisja nie stwierdziła w nich uchybień. Senatorowie, których oświadczenia budziły merytoryczne wątpliwości urzędów skarbowych, wyjaśnili kwestie sporne i złożyli korekty oświadczeń.

Prezydium Senatu podzieliło opinię Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich o konieczności nowelizacji art. 35 ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz załącznika do niej, i zwróciło się do komisji z prośbą o przygotowanie odpowiedniego projektu nowelizacji.

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach finansowych pozostających w dyspozycji prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w 2011 r.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Postanowiono odłożyć rozpatrzenie wniosku ZHP Chorągiew Łódzka w Łodzi o zlecenie zadania "Rzeczpospolita wielu narodów" - obóz młodych demokratów dla dzieci i młodzieży polskiej z Litwy, Ukrainy i Rosji. Pozostałe wnioski rozpatrzono i jednomyślnie podjęto decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium rozpatrzyło również wniosek Stowarzyszenia "Muzyczne Brzmienia" w Poznaniu o zlecenie zadania o charakterze programowym, polegającego na zakupie środków trwałych (postulowana kwota dotacji 13 tys. zł), i jednomyślnie zdecydowało o jego odrzuceniu.

Na zakończenie posiedzenia marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się z prośbą do wiceprzewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Łukasza Abgarowicza o zapoznanie komisji z informacją dotyczącą letnich pobytów polonijnych w Polsce. Zaapelował także o udział członków komisji w realizowanych projektach. Dyrektor Biura Polonijnego A. Kozłowski został zobowiązany do przygotowania zestawienia i przedłożenia go komisji.