Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

9 lutego 2011 r. odbyło się 78. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad zapoznano się z propozycją działań Biura Komunikacji Społecznej Kancelarii Senatu w związku z ogłoszeniem przez Senat roku 2011 Rokiem Świętego Maksymiliana Kolbego oraz Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie. Informację o przedsięwzięciach planowanych na 2011 r. przedstawiła dyrektor biura Anna Pomianowska-Bąk. Wśród nich znajdują się m.in.:

  • prezentacja wystaw poświęconych św. Maksymilianowi Kolbemu i Marii Skłodowskiej-Curie,
  • zorganizowanie sesji poświęconej Marii Skłodowskiej-Curie,
  • udział senatorów w konferencjach organizowanych na terenie całego kraju,
  • umieszczanie informacji o wydarzeniach na stronie internetowej Senatu.

Prezydium zaakceptowało przedstawioną propozycję.

Następnie rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senatora Andrzeja Persona o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy "Fundacja kościuszkowska - amerykańskie centrum polskiej kultury". Wystawa ma zaprezentować działalność i dokonania fundacji i jej stypendystów.

Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie ekspozycji 16 marca 2011 r. Zgody nie uzyskała natomiast propozycja występu chóru.

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach finansowych, które pozostają do dyspozycji prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym w roku 2011.

Następnie rozpatrzono wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym i przyznanie dotacji na ich wykonanie. Po rozpatrzeniu podjęto decyzję zgodnie z zestawieniem.

Prezydium postanowiło natomiast odłożyć następujące wnioski:

  • wniosek Stowarzyszenia ODRA-NIEMEN we Wrocławiu: pomoc organizacyjna dla działaczy polonijnych na Białorusi;
  • wniosek Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Naczelnictwo w Warszawie: Centrum Polonijne w Zdołbunowie - organizacja i wyposażenie biblioteki i świetlicy polonijnej.

Do wiadomości przyjęto informację, że przewodniczący Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji wycofał wniosek o wprowadzenie zmian w uchwale z 7 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej.

Podczas posiedzenia marszałek Bogdan Borusewicz poruszył temat realizacji inwestycji dotyczącej transmisji obrad Senatu w Internecie. Jak poinformowała minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, wdrożenie tej inwestycji nastąpi w czerwcu 2011 r., prowadzone są także prace nad nową stroną internetową Senatu. Ponadto minister E. Polkowska poinformowała o możliwości zakupu działki położonej w sąsiedztwie gmachu Senatu, od strony parku im. Rydza-Śmigłego. Postanowiono, że więcej szczegółów w tej sprawie szef Kancelarii Senatu przedstawi po rozmowie z wojewódzkim konserwatorem zabytków.