Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

11 stycznia 2011 r. odbyło się 76. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji senatora Stanisław Piotrowicza o wprowadzenie zmian w uchwale z 7 stycznia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu wypłacania senatorom uposażenia, dodatków do uposażenia, uposażenia dodatkowego oraz odprawy parlamentarnej. Proponowana zmiana dotyczyła przyznania członkom komisji dodatku do uposażenia.

Jak zaznaczył senator S. Piotrowicz, opierając się na zestawieniu statystycznym, zawierającym dane o pracach komisji senackich od 1 stycznia 2009 r. do 11 stycznia 2011 r., Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji jest jedną z najbardziej obciążonych pracą komisji senackich. Różnorodność i liczba rozpatrywanych ustaw i petycji pociągają za sobą konieczność zwoływania dużej liczby posiedzeń, dlatego wydaje się, iż szczególne zaangażowanie w pracę powinno znaleźć odzwierciedlenie w uposażeniach senatorów.

Prezydium zdecydowało odłożyć decyzję w tej sprawie do swojego kolejnego posiedzenia. Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił się natomiast z prośbą o przygotowanie zestawienia finansowego kosztów ponoszonych przez Kancelarię Senatu w zakresie przyznanych dodatków do uposażenia oraz zestawienia obrazującego zmiany w składach komisji senackich.

Prezydium rozpatrzyło następnie wniosek przewodniczącego Komisji Nauki, Edukacji i Sportu senatora Kazimierza Wiatra o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Polska piłka nożna przed Euro 2012". Jej celem ma być wymiana informacji i doświadczeń na temat rozwoju tej dyscypliny sportu z uwzględnieniem zagadnień treningowych i propagowania jej w środowisku młodzieżowym, a także społecznego wymiaru piłki nożnej. Przewidywany jest udział w senackim spotkaniu delegacji komisji Parlamentu Ukrainy, zajmującej się tą problematyką. Odbędzie się także wspólne posiedzeniu obu komisji. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 1 marca 2011 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Następnie zapoznano się z informacją Biura Spraw Międzynarodowych i Unii Europejskiej Kancelarii Senatu, dotyczącą udzielenia pełnomocnictw dla delegacji Senatu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy na rok 2011. Prezydium udzieliło pełnomocnictw senatorom: Ryszardowi Benderowi, Piotrowi Wachowi, Michałowi Wojtczakowi jako członkom tej delegacji oraz senatorom: Bronisławowi Korfantemu, Januszowi Rachoniowi i Jadwidze Rotnickiej jako zastępcom członków.

Podczas obrad prezydium, na wniosek wicemarszałka Marka Ziółkowskiego, wyraziło zgodę na powołanie Zespołu Doradców ds. Zmian w Prawie Samorządowym. Zespół będzie działał przy Prezydium Senatu. Proponowany skład:

  • prof. Jerzy Regulski - prezes Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej,
  • prof. Michał Kulesza - kierownik Zakładu Nauki Administracji Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego,
  • Jerzy Stępień - wiceprezes FRDL,
  • Adam Kowalewski - przewodniczący Rady Nadzorczej FRDL,
  • dr Stanisław Srocki - Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu w Białymstoku.

Pracę zespołu będzie koordynował wicemarszałek M. Ziółkowski, a obsługę merytoryczną zapewni Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu. Ponadto prezydium zdecydowało, że na kolejnym posiedzeniu rozpatrzy ewentualne uzupełnienie składu zespołu i powoła jego sekretarza.

Na zakończenie posiedzenia prezydium przyjęło do wiadomości informację o zmianie terminów zaplanowanych konferencji:

  • konferencja Komisji Środowiska "Gospodarka wodna - stan aktualny i zadania na przyszłość" odbędzie się 1 lutego 2011 r.,
  • konferencja Senackiego Zespołu Infrastruktury, dotycząca kondycji publicznego transportu zbiorowego, odbędzie się 8 lutego 2011 r.