Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

15 grudnia 2010 r. odbyło się 75. posiedzenie Prezydium Senatu.

Prezydium rozpatrzyło wniosek przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi senatora Jerzego Chróścikowskiego o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Rola Komisji Kodeksu Żywnościowego FAO/WHO w zapewnieniu bezpieczeństwa i jakości żywności oraz uczciwych praktyk w międzynarodowym handlu żywnością". Jej cele to m.in.: analiza problemów dotyczących norm żywnościowych i kontroli żywności, wymiana informacji między instytucjami uczestniczącymi w pracach kodeksowych, rozwój regionalnych norm produktów żywnościowych będących wyłącznie lub prawie wyłącznie przedmiotem handlu w danym regionie. W konferencji wezmą udział przedstawiciele władz centralnych i samorządowych, rolnicy, producenci rolni, reprezentanci ośrodków doradztwa rolniczego oraz związków i organizacji rolniczych.

Marszałek Bogdan Borusewicz zasugerował, aby w miarę możliwości skrócić tytuł konferencji. Prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie konferencji 25 stycznia 2011 r. i zaakceptowało przedstawiony kosztorys.

Podczas posiedzenia pozytywnie rozpatrzono także wniosek przewodniczącego Komisji Środowiska senatora Zdzisława Pupy o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie konferencji "Gospodarka wodna - przyczyny i sposoby rozwiązywania kryzysu". Jej celem jest omówienie obecnego stanu gospodarki wodnej i systemu jej finansowania, funkcjonowania melioracji wodnych, nowoczesnych technik zapobiegania powodziom, zobowiązań wynikających z konieczności transpozycji do polskiego prawa postanowień dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. Dyrektywy Powodziowej. Konferencja odbędzie się 18 stycznia 2011 r.

Następnie przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec poinformował o rozpatrzeniu przez komisję sprawy nieusprawiedliwionych nieobecności senatorów: Włodzimierza Cimoszewicza, Wiesława Dobkowskiego, Waldemara Kraski, Kazimierza Jaworskiego na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Komisja uznała, że nie należy stosować wobec senatorów odpowiedzialności przewidzianej w art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu. Zdaniem komisji, sankcje finansowe, które ponieśli senatorowie, są wystarczające.

Ponadto senator Z. Szaleniec poinformował o rozpatrzeniu przez komisję sprawy nieobecności senatora Krzysztofa Majkowskiego bez usprawiedliwienia na dwóch posiedzeniach Senatu oraz na dziewięciu posiedzeniach Komisji Ustawodawczej. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanowiła zwrócić senatorowi K. Majkowskiemu uwagę.

Ponadto przewodniczący komisji regulaminowej poinformował o rozpatrzeniu przez komisję sprawy nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby bez usprawiedliwienia na dwóch posiedzeniach Senatu oraz na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanowiła udzielić senatorowi K. Zarembie nagany.

Prezydium Senatu przyjęło do wiadomości uchwały Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Dyrektor Biura Spraw Senatorskich Kancelarii Senatu Piotr Świątecki poinformował, że wpłynęło oświadczenie jednego senatora o spełnieniu warunków do otrzymywania pełnego uposażenia senatorskiego od 20 listopada 2010 r.

Prezydium Senatu po zapoznaniu się z wnioskiem Klubu Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość postanowiło, na podstawie art. 25 pkt 2 Regulaminu Senatu, skierować sprawę senatora Romana Ludwiczuka do Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Sprawy polonijne

Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadania o charakterze programowym, inwestycyjnym, o zakup środków trwałych, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło decyzje zgodnie z zestawieniem.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach finansowych, jakie pozostały do dyspozycji prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym do końca 2010 r. Ponadto poinformował o liczbie złożonych wniosków o charakterze programowym i inwestycyjnym na 2011 r., które wpłynęły do 14 grudnia 2010 r., a także przedstawił propozycję harmonogramu rozpatrywania wniosków w 2011 r.

Dyrektor Biura Prac Senackich Kancelarii Senatu Maria Lasota zaprezentowała materiał ukazujący wybrane dane o pracach komisji senackich w VII kadencji. Szczegółowe omówienie materiału zostało przełożone na kolejne posiedzenie prezydium.