Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

23 listopada 2010 r. odbyło się 74. posiedzenie Prezydium Senatu.

Minister Ewa Polkowska, szef Kancelarii Senatu, poinformowała o rozpatrzeniu przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich sprawy nieusprawiedliwionych nieobecności senatorów Macieja Klimy, Sławomira Sadowskiego, Witolda Idczaka, Jana Dobrzyńskiego i Zdzisława Pupy na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego. Prezydium przyjęło do wiadomości, ż Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanowiła zwrócić senatorom uwagę.

Sprawy polonijne

Podczas posiedzenia prezydium zapoznało się z informacją na temat wniosków o zlecenie zadania o charakterze programowym i inwestycyjnym, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

  • wniosek Oddziału Warszawskiego Katolickiego Stowarzyszenia Wychowawców w Warszawie: "Europa - wspólne dziedzictwo": Edukacja, kształcenie kulturowe i wyżywienie młodzieży polskiego pochodzenia ze Wschodu w Kolegium św. S. Kostki. Postulowana dotacja - 46 000 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa Szkoły Polskiej w Szepetówce, na Ukrainie. Postulowana dotacja - 299 465 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Następnie prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym, programowym i programowym polegającym na zakupie środków trwałych i o przyznanie dotacji na ich wykonanie. Jednomyślnie podjęto decyzję zgodnie z przygotowanym zestawieniem.

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach finansowych, jakie pozostały do dyspozycji prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym do końca 2010 r..

Prezydium rozpatrzyło wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: prace budowlano-instalacyjne w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego w Czeskim Cieszynie, w Czechach, dotyczący wprowadzenia zmian w zakresie rzeczowym tego zadania inwestycyjnego. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.

Prezydium rozpatrzyło także wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: budowa Domu Kultury Polskiej w Getafe, w Hiszpanii. Stowarzyszenie zwróciło się z prośbą o zgodę na dokonanie zmian zakresu rzeczowego tego zadania inwestycyjnego. Prezydium wyraziło zgodę na zmianę zakresu przeznaczenia przyznanej dotacji.

Podczas posiedzenia omówiono zobowiązania inwestycyjne na lata 2011 i 2012, obejmujące m.in. Getafe, w Hiszpanii, Bar, Kostiuchnówkę i Szepetówkę, na Ukrainie, a także Nowe Święciany i Podborze na Litwie.

Prezydium zajęło się również kwestią zleconego do realizacji Stowarzyszeniu "Wspólnota Polska" w 2010 r. zadania o charakterze inwestycyjnym, dotyczącego budowy Domu Polskiego w Nowych Święcanach, na Litwie. Po wysłuchaniu opinii minister E. Polkowskiej, szefa Kancelarii Senatu, i dyrektora senackiego biura polonijnego A. Kozłowskiego prezydium podjęło decyzję o wystosowaniu pisma do Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w sprawie uzyskania informacji na temat stopnia zaawansowania prac w stosunku do zleconego jednostce umową zakresu rzeczowego. Jednocześnie wyznaczono 1 grudnia 2010 r. jako ostateczny termin uruchomienia środków z dotacji na to zadanie.

Podczas obrad zapoznano się również z informacją wicemarszałka Zbigniewa Romaszewskiego o nieusprawiedliwionych nieobecnościach senatorów na posiedzeniu Zgromadzenie Narodowego (w trybie odpowiedzialności regulaminowej z art. 25 Regulaminu Senatu). Prezydium zdecydowało o przekazaniu do rozpatrzenia przez Komisję Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich spraw senatorów: Waldemara Kraski, Kazimierza Jaworskiego, Wiesława Dobkowskiego, Włodzimierza Cimoszewicza, którzy bez usprawiedliwienia byli nieobecni na posiedzeniu Zgromadzenia Narodowego.