Organy Senatu

Prezydium Senatu VII kadencji

17 listopada 2010 r. odbyło się 73. posiedzenie Prezydium Senatu.

Podczas obrad rozpatrzono wniosek przewodniczącego Komisji Kultury i Środków Przekazu o wyrażenie zgody na zorganizowanie w Senacie wystawy poświęconej gen. Stanisławowi Sojczyńskiemu "Warszycy". Okazją do przygotowania tej ekspozycji jest 100. rocznica urodzin generała i przypadająca w 2010 r. 65. rocznica powstania Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Wystawę przygotowały łódzki oddział Instytutu Pamięci Narodowej i Muzeum Regionalne w Radomsku. Jej prezentacji w Senacie będą towarzyszyć materiały przygotowane przez Biuro Analiz i Dokumentacji Kancelarii Senatu.

Z uwagi na wcześniej podjęte decyzje dotyczące wystaw w gmachu Senatu prezydium wyraziło zgodę na zorganizowanie tej ekspozycji 11 stycznia 2011 r., a także na pokrycie kosztów druku i wysyłki zaproszeń.

Przewodniczący Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich senator Zbigniew Szaleniec poinformował o rozpatrzeniu przez nią wniosku w sprawie nieobecności senatora Krzysztofa Zaremby bez usprawiedliwienia na dwóch posiedzeniach Senatu w ciągu roku. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, oraz z uwagi na wcześniejsze udzielenie senatorowi przez komisję (uchwała z 28 kwietnia 2010 r.) upomnienia z tytułu nieusprawiedliwionej nieobecności na sześciu posiedzeniach Komisji Spraw Zagranicznych, postanowiła udzielić senatorowi K. Zarembie nagany. Prezydium przyjęło do wiadomości uchwałę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie udzielenia nagany senatorowi K. Zarembie.

Senator Z. Szaleniec poinformował także o rozpatrzeniu przez komisję regulaminową wniosku dotyczącego nieobecności senatora Kazimierza Jaworskiego bez usprawiedliwienia na trzech posiedzeniach komisji w ciągu roku. Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, działając na podstawie art. 25 ust. 2 Regulaminu Senatu, postanowiła zwrócić uwagę senatorowi K. Jaworskiemu. Prezydium przyjęło do wiadomości uchwałę Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w sprawie zwrócenia uwagi senatorowi K. Jaworskiemu.

Sprawy polonijne

Dyrektor Biura Polonijnego Kancelarii Senatu Artur Kozłowski poinformował o środkach finansowych, jakie pozostały do dyspozycji prezydium na zadania zlecone o charakterze programowym i inwestycyjnym do końca roku bieżącego. Przedstawił także sytuację formalnoprawną inwestycji znajdujących się: w Getafe, w Hiszpanii, w Nowych Święcanach, na Litwie, a także w Kostiuchnówce, Szepietówce, Bołszowcach i Mickunach, na Ukrainie.

Prezydium rozpatrzyło wnioski o zlecenie zadań o charakterze programowym oraz inwestycyjnym i jednomyślnie podjęło decyzję zgodnie z załączonym zestawieniem.

Marszałek Bogdan Borusewicz zwrócił uwagę na konieczność opracowania reguł dotyczących przyznawania stypendiów dla studentów studiujących w krajach zamieszkania w roku akademickim 2011/2012.

Prezydium zapoznało się z informacją o wnioskach o zlecenie zadań o charakterze inwestycyjnym oraz o wniosku o zlecenie zadania polegającego na zakupie środka trwałego, które zostały złożone z naruszeniem terminu, i podjęło następujące decyzje:

  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: kompleksowa konserwacja plafonu w Domu Polskim w Buenos Aires, w Argentynie. Postulowana dotacja - 78 610 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w siedzibie Zarządu Głównego Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego przy ul. Bożka 16 w Czeskim Cieszynie, w Czechach. Postulowana dotacja - 129 540 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: roboty budowlane w Polskim Ośrodku Młodzieżowym w Burzaco, w Argentynie. Postulowana dotacja - 49 893. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: rozbudowa Domu Polskiego w Nowym Słońcu, w Rumunii. Postulowana dotacja - 172 021 zł. Prezydium zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.
  • Wniosek Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie: zakup wyposażenia dla Związku Polaków w Republice Argentyny, w Buenos Aires. Postulowana dotacja - dotacja: 78 827 zł. Prezydium Senatu zdecydowało o dopuszczeniu wniosku do procedury.

Na zakończenie posiedzenia przewodniczący Komisji Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą senator Andrzej Person poinformował, że wziął udział I Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Turystyka polonijna - stan i potrzeby". Jej celem było omówienie obecnego stanu turystyki polonijnej, a także wypracowanie rekomendacji służących jej aktywizacji i rozwojowi. Członkowie prezydium zgodnie uznali, że jest to cenna inicjatywa i zwrócili się do dyrektora senackiego biura polonijnego o nawiązanie kontaktów z organizacjami zajmującymi się taką działalnością.